ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 10 – ARCHANGEL

May 19, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 10

ГЛАВА ТРЕТА

БАЗА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ- ДОГОВОРИ ЗА ОХРАНА

                                                                                                                                               

Раздел I.

Общи положения

 

В член 2, алинея 2 от Закона за частната охранителна дейност законодателят е записал:

„Чл. 2. (1) Частната охранителна дейност е търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на сигурност при транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид мероприятия.

(2) Дейността по ал. 1 се извършва въз основа на писмен договор от търговци…“

Това означава, че за да извършва частна охранителна дейност, СИЧОД трябва да сключи договор за охрана със съответния възложител по него. Всички други възможности за дейност по ЗЧОД са отхвърлени от ЗЧОД.

За да осъществите охрана на клиент, както вече писахме, е необходимо да сключите договор за охрана. Договорът за охрана се базира на приетата от клиента подадена от вас оферта, в която вие предварително сте го уведомили относно условията, при които можете да изпълните неговите изисквания за степента на сигурност.

Договорите за охрана са съобразени и базирани с/на  Търговския закон, на Закона за частната охранителна дейност и на останалата нормативна уредба, действаща на територията на Република България, касаещи частната охранителна дейност. От момента на достигане на конкретна и окончателна договорка с клиента, започва оформянето на правното съдържание на самия договор за охрана. От момента на подписване на договора, вашата охранителна компания получава статут на  ИЗПЪЛНИТЕЛ по този договор за охрана, а клиентът- на ВЪЗЛОЖИТЕЛ по него. Като представители на регистрирани търговци по реда на Търговския закон, сте страна по всеки конкретен, подписан от вас договор за охрана между вашето юридическо лице и съответния клиент. Старайте се да изработвате перфектно, от юридическа страна, договорите си. Най- добрият вариант е образците на договорите за охрана при изпълнение на различните видове ЧОД, за които имате лиценз, да са изработени или поне консултирани с опитен юрист с познания в търговското право и в спецификата на охранителната дейност. Детайлите в договора, касаещи организацията на охраната, охранителната протекция, начините на плащане и други специфики, касаещи тясно охранителната дейност, вписвате сами. Понякога клиентите предоставят свои модели на договори за охрана. В тези случаи е задължително внимателно да се запознаете с тяхното съдържание преди да ги подпишете.

За да сме ви полезни, в настоящото пособие ще  приложим примерни договори за:

– лична охрана,

– охрана на имуществото на физически или юридически лица,

– охрана на обект с технически средства /СОД/,

– охрана на ценни пратки или товари;

– охрана на мероприятия.

Приложените договори са съгласувани с юристи- специалисти в областта на търговското право, прилагани са многократно. Ще помогнат да добиете представа какъв е общият вид на договорите за охрана, какви членове и алинеи трябва да съдържат. Подготвяйки всеки договор, колкото и незначителен да ви се струва той, изхождайте от презумпцията, че по изпълнението му може да се стигне до съдебно разбирателство. По тази причина, бъдете прецизни, особено в членовете, касаещи правата и задълженията на страните, предмета на договора, плащанията и неустойките. Договорите за охрана не се различават по основните си клаузи от обикновените търговски договори за поръчка или за услуга, с добавяне на специфичните за ЧОД условия.

Най- общо, всеки договор за охрана трябва да съдържа:

 1. Пълните данни на Възложителя (клиента) и Изпълнителя (вашата организация). Тези данни включват: пълното наименование на възложителя и Изпълнителя по търговския регистър, адресите на управление, ЕИК, пълните данни на материално- отговорните лица.
 2. Предмет на договора- описва се подробно, но конкретно за какво се договаряте;
 3. Права и задължения на страните;
 4. Допълнителните условия: охранителната протекция; осъществяване на охраната на обекта; размер, срокове и начин на плащане; материално осигуряване на персонала за физическа защита; уведомяване при нужда на държавни органи; обезщетения и др.
 5. Срок на договора;
 6. Неустойки;
 7. Прекратяване на договора;
 8. Заключителни разпоредби.

По- долу прилагаме примерни образци на договори за различните видове ЧОД.

 

Раздел II.

Примерни договори за охрана

                                               

В този раздел ще приложим модели на основните типове договори за извършване на частна охранителна дейност. Договорите са примерни, обхващат основни и общи клаузи. При използването им трябва да се отчита конкретиката на всяка охранителна задача, организирането на охраната, начините на плащане и другите специфични елементи на съответния вид частна охранителна дейност.

 1. Договор за охрана при извършване на лична охрана на физически лица

Договорът се подписва между СИЧОД, което ще охранява лицето/ лицата и обекта на охрана- физическото лице, което ще е под охрана. Дори когато охраната се извършва за кратък период от време, договор за охрана трябва да е подписан.

Копие от договора за охрана, заедно с останалата необходима документация, описана в Пособието, трябва да се намира на мястото на извършване на охраната- в дежурния автомобил, в дома или офиса на обекта под охрана или на друго място, което осигурява проверка от органите на МВР.

Прилагаме примерен договор за лична охрана на физически лица:

      

ДОГОВОР

ЗА ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

/примерен/

 

Днес, ………………………г., в гр. …………….., се сключи настоящия договор за лична охрана на физически  лица между:

 1. …/подробни данни на лицето или лицата, които ще охранявате/, наричан/и по-долу, в договора, за краткост, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
 2. …/вашите подробни данни/ наричано по-долу в договора, за краткост, ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните по договора се споразумяха за следното:

   

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага,а Изпълнителят приема да извърши, в условията на  възмездно изпълнение,

         лична охрана на следните физически лица:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………..

        ………………………………………………………………………………………………………………………….

/описвате подробно лицата, които ще охранявате с данните от личните карти/

Чл.2. Изпълнителят  ще извърши дейността по охраната на лицата със свой персонал за лична охрана на физически лица, като при необходимост и по своя преценка, може да изгради система за предотвратяване и защита от противоправни посегателства (физически бариери, сигнално- охранителни известителни системи, телевизионна и видео- техника, охранително осветление, комуникационни средства, транспортни средства, служебни помещения и др.),  наричана в договора „Система за защита“.

Изграждането на система за защита става само след съгласуване с Възложителя и утвърждаването й от него, удостоверено с подписа му върху Протокол за приемане на Системата за защита, изработена от Изпълнителя и оформена като неотменимо приложение към настоящия договор.

Чл.3. В случай че Изпълнителят прецени, че има необходимост за изграждане на Система за охрана, разходите за първоначален оглед и съставянето й са за сметка на Изпълнителя.

Чл.4. Разходите по изграждането на Системата за защита са за сметка на Възложителя.

Чл.5. В случай, че дейността по личната охрана, предмет на настоящия договор, се извършва на разстояние и за срок, които налагат пренощуване на охранителите извън гр. …………………………, разходите по настаняването и нощувките им са за сметка на Възложителя. Местата за настаняване на служителите на ……………. се одобряват от представител на Изпълнителя.

Чл.6. Служителите на Изпълнителя извършват лична охрана на лицата по настоящия договор по свое усмотрение, без да се съобразяват с желанията и исканията на Възложителя, в случай че такива застрашават неговата личната безопасност.

                      

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. Права и задължения на Възложителя

Чл.7.1. Права на Възложителя:

 1. Възложителят има право да получава информация по изпълнение на настоящия договор в хода на действието му.
 2. Възложителят има право да изисква отчет от Изпълнителя за направените разходи по изпълнението на договора, в случай, че е вложил допълнително свои средства по изграждане на Система за защита.
 3. При необходимост или по своя преценка, Възложителят има право да поиска удължаване срока на договора, като между него и Изпълнителя се подпише анекс в който да се отразят новите обстоятелства. Анексът става неделима част от договора.
 4. При некачествено изпълнение на договора от страна на Изпълнителя, довело до допускане на реални щети от противоправни посегателства срещу Възложителя или друг обект на лична охрана, вписан в настоящия договор, признати от страните и оформени със съответната документация от органите на МВР, Възложителят има право да поиска компенсиране на щетите от Изпълнителя, в случай че същия не му е предоставил застрахователна полица, покриваща нанесените щети.
 5. При некачествено носене на охранителната служба от член на охранителния екип, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя замяната му с друг служител на Изпълнителя.
 6. При направени непредвидени в договора разходи от страна на Възложителя, касаещи изпълнението на настоящия договор, същият има право да поиска възстановяването им от Изпълнителя, ако те не са присъщи на охранителната дейност по настоящия договор и не са били необходими за извършването й.
 7. В случай на неизпълнение на някоя от клаузите на настоящия договор, Възложителят има право да поиска прекратяването му с писмено едномесечно предизвестие до Изпълнителя, в което мотивирано да изложи причините за поисканото прекратяване, като първоначално предостави петнадесетдневен срок за отстраняване на нередностите.
 8. Възложителят няма право да прехвърля действието на настоящия договор на други лица.
 9. Възложителят няма право да разгласява информация относно настоящия договор или неговото изпълнение пред трети лица.
 10. Възложителят няма право да привлича други лица за изпълнение на охранителна дейност, описана в чл.1 на настоящия договор.
 11. Възложителят няма право да укрива или премълчава информация, касаеща изпълнението на настоящия договор от Изпълнителя;
 12. Възложителят няма право да въвлича Изпълнителя в действия или ситуации, които са в нарушение на законодателството на Република България или противоречат на общоприетия морал.
 13. Възложителят няма право да се намесва и въздейства по никакъв начин на охранителите при изпълнение на служебните им задължения.
 14. Възложителят няма право да иска от охранителите по договора да изпълняват действия извън техните преки служебни задължения.
 15. Възложителят няма право да иска от Изпълнителя извършване на наблюдения, разследвания или действия за получаване на сведения нямащи пряко отношение за изпълнение на задълженията на охранителите по настоящия договор.

Чл.7.2. Задължения на Възложителя: 

 1. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя пълната информация, касаеща изпълнението на договора, както и да го информира своевременно за всички нововъзникнали ситуации и промени, имащи отношение към дейността на Изпълнителя по договора.
 2. Възложителят е длъжен да спазва стриктно всички разпореждания на охранителите.
 3. В случай на въвеждане на Система за защита по настоящия договор, Възложителят е длъжен да запознае и инструктира своите служители, клиенти, наематели и други заинтересовани лица относно спазването й, както и да ги запознае с правата на Изпълнителя по въпросите касаещи охранителния режим и системата за защита.
 4. Възложителят е длъжен да заплаща уговорената цена в размер и срокове, описани в настоящия договор.
 5. В случай на действия по изпълнение на договора извън пределите на гр. ……………………., изискващи настаняване за нощувка на служители на Изпълнителя, Възложителят е длъжен да изпълни разпоредбите на чл.5 от настоящия договор.
 6. След потвърждаване на Системата за защита, Възложителят е длъжен да поеме разходите по изграждането й в количество и в срок, гарантиращ правилното и ефективно й функциониране.
 7. По всички въпроси извън компетенцията на охранителите, Възложителят е длъжен да търси съдействието на оправомощеното за целта лице от ръководството на Изпълнителя, в чиято компетенция е решаването на възникналия въпрос или проблем.

Чл.7.3. Права на Изпълнителя:

 1. Изпълнителят има право да изисква информация, касаеща изпълнението на настоящия договор от Възложителя,както и от лица и организации, по своя преценка.
 2. Изпълнителят има право да получава уговореното възнаграждение в количество и в срок, описани в настоящия договор.
 3. Изпълнителят има право да поиска прекратяване на договора, в случай на виновно неизпълнение на някоя от клаузите му от страна на Възложителя.
 4. Изпълнителят има право да променя състава на персонала си за лична охрана по своя преценка, след изрично уведомяване за това на Възложителя и получаване на неговото съгласие.
 5. В случай на настаняване на персонала за лична охрана в лоши битови условия, в изпълнение на чл.5 от настоящия договор, Изпълнителят има право да иска промяна на местодомуването и подобряване на битовите условия за своите служители.
 6. Изпълнителят има право да изгради Система за защита по своя преценка, като я съгласува с Възложителя и след одобрението му да пристъпи към нейното изграждане, като разходите са за сметка на Възложителя.
 7. Изпълнителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на други лица.
 8. Изпълнителят няма право да променя броя на персонала за лична охрана без знанието и одобрението на Възложителя, изразено чрез подписан анекс към настоящия договор.
 9. Изпълнителят няма право да изгражда или променя Системата за защита без одобрението на Възложителя, изразено чрез подписан протокол за извършените действия.
 10. Изпълнителят има право да откаже на Възложителя извършване на действия, които не касаят пряко задълженията му по настоящия договор. Отказът не влияе на действието на настоящия договор.

Чл.7.4. Задължения на Изпълнителя:

 1. Изпълнителят е длъжен да предоставя информация относно изпълнението на договора, при поискване на такава от Възложителя.
 2. Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя пълна информация за броя и състава на охранителните екипи, както и за Системата за защита, като спази условията за конфиденциалност и ако това му действие не влияе негативно на степента на сигурност на охранителната протекция.
 3. Изпълнителят е длъжен да преустанови изпълнението на договора и да уведоми за това Възложителя, в случай на навлизане в противоречие с Наказателния кодекс или законодателството на Република България. Преустановяването не се счита за прекратяване на договора до изясняване на възникналата обстановка.
 4. Изпълнителят е длъжен да ползва местата за нощувки при влизане в действие на чл.5 с грижата на добър стопанин.
 5. Изпълнителят е длъжен да провежда вътрешен контрол на своите служители с цел по- качественото изпълнение на настоящия договор.
 6. При установяване на лошо носене на охранителната служба от свой служител, Изпълнителят е длъжен незабавно да го замени с друг, като информира писмено Възложителя за това си действие и му предостави необходимите данни за новия служител.
 7. През целия срок на действие на договора, Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя сигурна и постоянна връзка със своите охранители.
 8. Изпълнителят е длъжен да осъществи охранителна протекция върху обекта на лична охрана творчески и съгласно динамиката на субективните условия и ситуации.

 

       III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.

Чл.8. Охранителна протекция:

 Охранителната протекция по настоящия договор се простира върху:

 1. Личността, живота, здравето, личната свобода и авторитета на Възложителя.
 2. Престъпно посегателство върху имуществото на Възложителя, намиращо се у него при придвижване под охрана на Изпълнителя.
 3. Протекцията не се отнася до лични отношения на Възложителя, които не са предмет на охрана по настоящия договор.
 4. Допълнителни условия за охранителна протекция:

…………………………………………………………………………………………………………………………………/описват се подробно/

Чл.9. Параметри на личната охрана по настоящия договор:

 Изпълнителят осъществява охрана на лицето /лицата/, предмет на този договор със силите на ……………………………………………… охранители, групирани на ………….. екипа от по ………………. охранителя.

 Персоналът за лична охрана на Възложителя покрива ……………………….. часа в денонощието.

  Допълнителни условия по  личната охрана на Възложителя:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Чл.10. Размер, срокове и начин на плащане:

 За изпълнение на настоящия договор, Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата от ………………..   (……………………………………………………………………………….) лева без начислен ДДС, представляваща месечна вноска по настоящия договор. Месечната вноска се заплаща до ………….. число на месеца за ……………………………/текущия, изминалия и т.н./ месец.

 Сумата е платима по банкова сметка при банка ….:

IBAN: …………………………………….,

BIC: ………………………………………,

Титуляр: ………………………………..

 или в брой /при суми до прага, предвиден от законите на РБ/.

 Първоначалното плащане се извършва в момента на подписване на настоящия договор.

 Допълнителни или други условия по договаряне на заплащането:                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………………………

Чл.11. Материално осигуряване на персонала за лична охрана:

…………………………………………………………………………………………………………………………………/описва се облеклото на служителите на Изпълнителя и данни за автомобилите/

Чл.12. Уведомяване при нужда на държавни органи се извършва от Изпълнителя.

Чл.13. При настъпили щети за Възложителя, но при активни действия от страна на Изпълнителя, последният не дължи обезщетения.

Чл.14.  Изпълнителят дължи обезщетение на Възложителя при виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, включващи действие и бездействие, както и неадекватно работоспособно състояние на охранители по време на изпълнението.

 

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.15. Настоящият договор се подписва за срок от ………….. часа на ……………., 20….. г.  до …………….. часа на ……………….., 20…… г.

Чл.16. След изтичане срока на настоящия договор,същия се смята за прекратен от ………………… часа на …………………. 20…… г.

Чл.17. Настоящият договор може да бъде продължен единствено и само с подписването на анекс между страните, описващ новите обстоятелства по него или потвърждаващ досега действащите такива.

 

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 18. Всяка от страните по настоящия договор дължи неустойка на другата при обективно неизпълнение на някоя от клаузите по договора или на допълнително подписаните анекси.          

Чл.19. Неустойката по настоящия договор се определя от страните в размер на:

…………………………………………………………………………………………………………….. лв. без ДДС.        

Чл.20. При прекратяване на договора по вина на Възложителя, същия дължи неустойка в размер на …………………….. (………………………..) лева без ДДС.         

Чл.21. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, същия дължи неустойка в размер на ……………………. (…………………………) лева без ДДС.         

Чл.22. При забава на плащането на уговорената сума, се дължи неустойка в размер на … %  / …… процента) от общата стойност за всеки просрочен ден.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. Настоящият договор се счита за прекратен след изтичането му / Настоящият договор се счита за безсрочен след изтичането му, освен в случаите когато страните поискат прекратяването му писмено.

Чл.24. Всяка от страните по договора има право да поиска предсрочното му прекратяване с едномесечно писмено предизвестие до другата страна. В писменото предизвестие трябва подробно да бъдат описани причините за поискването на прекратяването му.

Чл.25. Изпълнителя има право да поиска предсрочно прекратяване на договора при просрочване датата на плащане с 15 (петнадесет дни), без да дължи никакви неустойки.

Чл.26. Освен в предвидените от настоящия договор причини, той може да бъде прекратен в случаите, предвидени в Търговския закон и в Закона за задълженията и договорите, действащи на територията на Република България.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Чл.28. За решаването на всички въпроси и казуси,неописани в настоящия договор, се прилага действащото законодателство на Република България.

Чл.29. Към настоящия договор се прилагат, като неотменима част, следните приложения:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  Чл.30. Друго

……………………………………………………………………………………………………………   

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………………                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………

                               /………………………../                                             / ………………………/     

 

* * *

 При оформянето на договор за лична охрана на физически лица най- важно е да отразите точно, ясно и конкретно параметрите на охранителната протекция. Договорете се с клиента какво ТОЧНО иска от вашите служители и ако сте в състояние да го изпълните, го конкретизирайте в договора. Предупредете го относно изпълнението от страна на вашите служители точните и конкретни предписания в договора.Често клиентът възприема охраната като лични асистенти. Категорично забранете и пресечете подобно отношение.

 

 1. Договор за охрана на имуществото на физически или юридически лица

Охраната на имуществото на физически или юридически лица е силно разпространен вид частна охранителна дейност и се прилага на обекти, в които се изисква физическа охрана от служители. По тази причина законодателят е разделил този вид частна охранителна дейност от охраната със сигнално- охранителна техника /сигнално- охранителна дейност/  и го е разположил в чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД.

Договорите за охрана на имущество са много разнообразни и съобразени с конкретните охранителни задачи, но в общите си части съдържат параграфи, които ще се постараем да представим на вашето внимание.

Копие от договора за охрана трябва да се намира на охранявания обект- в дежурната стая, в дежурния автомобил или на друго място, осигуряващо достъп за проверка от органите на МВР.

Прилагаме примерен договор за охрана на имуществото на физически или юридически лица чрез охранителен състав- сътрудници на частно охранително дружество:

 

ДОГОВОР ЗА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

                                                       /примерен/

 

 Днес, ………………………г., в гр. …, се сключи настоящият договор за охрана на имуществото на ……………… със служители на ЧОД ………………. между:

 1. …/ описвате подробно данните на клиента: Име на фирмата; ЕИК; представлявано от кого и на каква длъжност; ЕГН на представляващия; адрес на управление на клиента; телефони и електронна поща /; наричан… по-долу, в договора, за краткост, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
 2. …/вашите подробни данни/, наричано по-долу в договора, за краткост, ИЗПЪЛНИТЕЛ.

 Страните по договора се споразумяха за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА /тук трябва ясно и конкретно да се опише за какво точно се договаряте с клиента/

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши, в условията на  възмездно изпълнение, физическа охрана на обект:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

              /описвате много подробно обекта;добре е да има и технически данни/;

Чл.2. Изпълнителят ще извърши дейността по охраната на обекта със свой персонал за физическа защита, като при необходимост и по своя преценка, може да изгради система за предотвратяване и защита от противоправни посегателства (физически бариери, сигнално-охранителни известителни системи, телевизионна техника и видеонаблюдение, охранително осветление, комуникационни средства, транспортни средства, служебни помещения и др.), след съгласуване и утвърждаване на системата от Възложителя.

Чл.3. Разходите по изграждането на системата за предотвратяване и защита от противоправни посегателства /СФЗ/ са за сметка на Възложителя.

Чл.4. Разходите за първоначален оглед и съставяне на схема за защита са за сметка на …………………………………………………………………/това го договаряте с клиента/;

Чл.5. В случай, че дейността по охраната на обекта, предмет на настоящия договор, се извършва на разстояние повече от 30 км. извън границите на гр. ……………………………………………………. и е за срок по-дълъг от 24 (двадесет и четири) часа, разходите по настаняването и нощувките на охранителите са за сметка на Възложителя. Местата за настаняване на персонала за физическа защита се одобряват от представител на Изпълнителя.

Чл.6. В случай на охрана на подвижни обекти, условията по чл.5 се договарят допълнително и се оформят в приложение към настоящия договор. В приложението се описва маршрута на обекта за охрана, локациите за смяна на охранителните екипи,  както и другите подробности, съобразно обстановката и характера на подвижния обект за охрана.

Чл.7. Планът за пропускателният режим се изработва съвместно от страните по настоящия договор и отчита изискванията на Възложителя, които са в рамките на компетенциите на Изпълнителя.

Чл.8. Плана за управление на кризи, стихийни бедствия и аварии се изработва съвместно от страните по договора, като се съобрази с особеностите и изискванията на обектовите, общинските и държавните изисквания.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ              

Чл.9. Права и задължения на Възложителя

Чл.9.1. Права на Възложителя:

 1. Възложителят има право да получава информация по изпълнение на настоящия договор в хода на действието му.
 2. Възложителят има право да изисква отчет от Изпълнителя за направените разходи по изграждането на системата за предотвратяване и защита от противоправни посегателства във връзка с чл.2 и чл.3 от настоящия договор.
 3. При необходимост или по своя преценка, Възложителят има право да поиска удължаване срока на договора, като между него и Изпълнителя се подпише анекс, в който се отразят новите обстоятелства.Анексът става неделима част от договора.
 4. При некачествено изпълнение на договора от страна на Изпълнителя, довело до допускане на реални противоправни посегателства, признати от страните по настоящия договор и оформени със съответната документация от органите на МВР, Възложителят има право да поиска възстановяване на щетите от Изпълнителя в случай, че същия не му е предоставил застрахователна полица на негово име, покриваща нанесените щети.
 5. При обективно некачествено носене на охранителната служба от служител на Изпълнителя, Възложителят има право да поиска замяната му с друг.
 6. При направени непредвидени разходи от страна на Възложителя, касаещи изпълнението на настоящия договор и поискани в писмен вид от Изпълнителя ( освен предвидените в чл.2 и чл.3 от настоящия договор ), Възложителят има право да поиска възстановяването им.
 7. В случай на трайно субективно неизпълнение на клаузите на настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да поиска прекратяването му.
 8. Възложителят няма право да прехвърля действието и изпълнението на настоящия договор на трети лица.
 9. Възложителят няма право да разгласява информация относно настоящия договор или неговото изпълнение пред трети лица.
 10. Възложителят няма право да привлича трети лица за изпълнение на охранителна дейност, описана в чл.1 на настоящия договор.
 11. Възложителят няма право да укрива или премълчава информация, касаеща изпълнението на настоящия договор от Изпълнителя;
 12. Възложителят няма право съзнателно да въвлича Изпълнителя в действия или ситуации, които са в нарушение на действащото законодателство на Република България.
 13. Възложителят няма право да препятства изпълнението на служебните задължения, както и такива, възникващи от разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност и действащите други законови и нормативни актове, действащи на територията на Република България, на Изпълнителя.

Чл.9.2. Задължения на Възложителя: 

 1. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя пълната информация, касаеща изпълнението на договора, както и да го информира своевременно за всички нововъзникнали ситуации и промени, имащи отношение към дейността на Изпълнителя по договора.
 2. Възложителят е длъжен да пази търговска тайна относно договора и неговото изпълнение.
 3. В случай на въвеждане на система за охрана по настоящия договор, Възложителят е длъжен да запознае и инструктира своите служители, клиенти, наематели и други заинтересовани лица относно спазването й, както и да ги запознае с правата на Изпълнителя по въпросите, касаещи охранителния режим и системата за охрана.
 4. Възложителят е длъжен да заплаща уговорената цена по реда, в размер и срокове, описани в настоящия договор.
 5. В случай на действия по изпълнение на договора на разстояние по-далечно от 30 (тридесет) километра от гр. ……………………………………… и за срок по-дълъг от 24 часа, Възложителят е длъжен да изпълни разпоредбите на чл.5 от настоящия договор.
 6. След одобрение на Системата за охрана, предложена от Изпълнителя, Възложителят е длъжен да поеме разходите по изграждането й по начин, гарантиращ своевременното, правилното и ефективното й функциониране.
 7. В случай на действия по охрана на подвижни обекти за охрана, Възложителят е длъжен да изпълни в срок и в пълен обем предвиденото в чл.6 от настоящия договор.

 Чл.9.3. Права на Изпълнителя

 1. Изпълнителят има право да изисква информация, касаеща изпълнението на настоящия договор от Възложителя, както и от лица и организации, по своя преценка.
 2. Изпълнителят има право да получава уговореното възнаграждение по реда, в количество и в срок, описани в настоящия договор.
 3. Изпълнителят има право да поиска прекратяване на договора с депозиране на писмено предизвестие до Възложителя.
 4. Изпълнителят има право да променя състава на персонала си за физическа охрана по своя преценка.
 5. В случай на настаняване на персонала за физическа защита в лоши битови условия, в изпълнение на чл.5 от настоящия договор, Изпълнителят има право да иска промяна на местодомуването и подобряване на битовите условия за своите служители до състояние на осигуряване на нормален жизнен стандарт.
 6. Изпълнителят има право да изгради система за охрана по своя преценка, като я съгласува с Възложителя и след одобрението му да пристъпи към нейното изграждане, като разходите са за сметка на Възложителя.
 7. Изпълнителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.
 8. Изпълнителят няма право да променя броя на персонала за физическа защита без знанието и одобрението на Възложителя, оформено като анекс към настоящия договор.
 9. Изпълнителят няма право да променя системата за охрана без одобрението на Възложителя, оформено като анекс към настоящия договор.

 Чл.9.4. Задължения на Изпълнителя:

 1. Изпълнителят е длъжен да предоставя информация относно изпълнението на договора, при поискване на такава от Възложителя.
 2. Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя пълна информация за организацията на охраната, както и за Системата за охрана (в случай, че има нужда от такава), както и за всички направени промени в тях.
 3. Изпълнителят е длъжен да преустанови изпълнението на договора и да уведоми за това Възложителя, в случай на навлизане в противоречие с Наказателния кодекс или законодателството на Република България. Преустановяването не се счита за прекратяване на договора до изясняване на възникналата обстановка.След изясняване на обстоятелствата и отстраняване на нередностите, договорът продължава действието си.
 4. Изпълнителят е длъжен да опазва и поддържа в добър вид и вътрешен ред местата за нощувки при влизане в действие на чл.5.
 5. Изпълнителят е длъжен да провежда вътрешен контрол на своите служители с цел качествено изпълнение на настоящия договор.
 6. При установяване на лошо носене на охранителната служба от служител на Изпълнителя и при поискване на Възложителя, виновният служителят се заменя с друг.
 7. През целия срок на действие на договора, Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя сигурна и постоянна връзка със свой представител.
 8. Изпълнителят е длъжен да осъществи охранителна протекция върху обекта на охрана съгласно обективните, субективните и техническите условия, като не допуска престъпно посегателство.

 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.              

Чл.10. Охранителна протекция:

 Охранителната протекция по настоящия договор се простира върху:

 1. Целостта и неприкосновеността на охранявания обект. 
 2. Противоправно посегателство върху персонала, технологиите и имуществото

в него.

 1. Протекцията не се отнася до колективни трудови спорове. При възникване на такива, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя и при нужда най-близкото РУП на МВР.
 2. Допълнителни условия за охранителна протекция:                                                 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Чл.11. Охрана на обекта:

Изпълнителят осъществява охрана на обекта /обектите/, предмет на този договор със силите на ……………………………………………… охранители, групирани на …………………………. екипа от по ………………. охранителя.

Персоналът за физическа защита покрива ……………………….. часа в денонощието.

Допълнителни условия по охраната на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………….                                     

Чл.12. Размер, срокове и начин на плащане:

 За изпълнение на настоящия договор, Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата от ………………..   (……………………………………..) лева, представляваща месечна вноска по настоящия договор.

Месечната вноска се заплаща до ………….. число на месеца за …………………………………………………………/текущия, изминалия и т.н./ месец.

Сумата е платима по банкова сметка при банка ……………………..:

IBAN: …………………………………….,

BIC: ………………………………………,

Титуляр: ………………………………..

 или в брой /при суми до прага, предвиден от законите на РБ/.

Първоначалното плащане се извършва в момента на подписване на настоящия договор.

Допълнителни или други условия по договаряне на заплащането:                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………………………

Чл.13. Материално осигуряване на персонала за физическа защита:

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                       /описвате с какво ще са оборудвани охранителите,съгласно ЗЧОД/

Чл.14. Уведомяване при нужда на държавни органи се извършва от Изпълнителя.

Чл.15. При настъпили щети за Възложителя, но при активни действия от страна на Изпълнителя, последният не дължи обезщетения.

Чл.16.  Изпълнителят дължи обезщетение на Възложителя при виновннеизпълнение на задълженията си по настоящия договор, включващи действие и бездействие, както и неадекватно работоспособно състояние на охранители по време на изпълнението.

 

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.17. Настоящият договор се подписа за срок от …………., до …………… часа на …………………….. 20…… г. 

Чл.18. След изтичане срока на настоящия договор,същият се смята за прекратен от ………………… часа на …………………. 20….. г. 

Чл.19. Настоящият договор може да бъде продължен с подписването на анекс между страните, описващ новите обстоятелства по него.

 

V. НЕУСТОЙКИ

Чл.20. Всяка от страните по настоящия договор дължи неустойка на другата при              обективно неизпълнение на някоя от клаузите по договора или на допълнително                    подписаните анекси.

Чл.21. Неустойката по настоящия договор се определя от страните в размер на  ……………………………………………………………………………………………………………. лв. с ДДС. 

Чл.22. При прекратяване на договора по вина на Възложителя, същия дължи неустойка в размер на …………………….. (……………………………………………………..) лева. 

Чл.23. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, същия дължи

неустойка в размер на …………………….. (……………………………………………………..) лева. 

Чл.24.При забава на плащането на уговорената сума се дължи неустойка в размер на …… % (…………. процента) от общата стойност за всеки просрочен ден.

 

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.25. Настоящият договор се счита за прекратен след изтичането му, съгласно чл.16. 

Чл.26. Всяка от страните по договора има право да поиска предсрочното му прекратяване с писмено предизвестие до другата страна.Предизвестията се   депозират в писмен вид по местонахождението, указано в този договор, на всяка       от страните. Срокът за входиране на предизвестието за прекратяване на   договора е най- малко 30 дни преди исканата дата за прекратяване. В писменото   предизвестие трябва подробно да бъдат описани причините за поискването на прекратяването му, както и да се предостави срок за отстраняване на нередностите, който да е не по- кратък от 15 дни. След изтичане на срока за отстраняване на нередностите и те не са отстранени (констатирано с двустранно подписан от страните по договора протокол), влиза в ход  едномесечният период за прекратяване на договора, който не може да бъде    оспорван от страните.    

Чл.27. Изпълнителят има право да поиска предсрочно прекратяване на настоящия договор при просрочване датата на плащане на указаните в договора суми с    повече от 15 (петнадесет дни), без да дължи никакви неустойки. 

Чл.28. Освен в предвидените от настоящия договор причини, той може да бъде прекратен в случаите, предвидени в Търговския закон и в Закона за задълженията  и договорите, действащи на територията на Република България.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.29. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

Чл.30. За решаването на всички въпроси и казуси, неописани в настоящия договор, се прилага действащото законодателство на Република България. 

Чл.31. Всички изменения по текстовете на настоящия договор се оформят във вид на допълнения или анекси и се подписват от страните по договора. Те стават     неотменна част от настоящия договор.

 

      ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………….…………               ИЗПЪЛНИТЕЛ:  ………………………

                                      /…………………… /                                                /…………………… /

 

* * *

 

Предлагаме и още един вариант на договор за охрана:

 

 

ДОГОВОР

ЗА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

№: ……………../…………… 20….. г.

 

    Днес, ……………. г., в гр. ……………., се сключи настоящият договор за охрана на имуществото на юридическо лице /чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност/ между:

 

1…………….., регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: ……………., със седалище и адрес на управление: гр./с…………….., бул./ул…………….. №…….., ет………, офис…….., представлявано от управителя ……………., наричан по-долу, в договора, за краткост, Възложител и

 

2.………….., регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: ……………., със седалище и адрес на управление: гр…………….., ул…………….. …….., представлявано от управителя ……………., наричано по-долу в договора, за краткост, Изпълнител.

 

     Страните по договора се споразумяха за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши, в условията на  възмездно изпълнение, охрана с осъществяване на денонощен пропускателен режим на следните обекти:

1…………….., находящ се в гр./с. ……………., ул…………….. №…….., Община ……………., Област …………….;

2………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 

Чл.2. Обектите под охрана се класифицират като „…………..“, съгласно класификацията на чл.6, ал.1, т.6 от Глава втора на Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл.5, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл.5, ал.11 т.2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност, в сила от 22.06.2018 г., издадена от министъра на вътрешните работи.

 

Чл.3. Под охрана, по смисъла на настоящия договор, се разбира осъществяване на физическа защита на имуществото на Възложителя от противоправни посегателства, по тяхното предотвратяване и пресичане, както и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическите лица на територията на обекта. Охраната на имуществото включва и осигуряване на пропускателен режим в охраняваните обекти, съгласно разпоредбите на правилника за пропускателния режим, съгласуван с Възложителя, плана за охрана и нарочните инструкции, изготвени от Изпълнителя.

 

Чл.4. Изпълнителят ще извърши дейността по охраната на обекта със свой персонал- изпълнители на охранителна дейност, назначени на длъжност „охранител“.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл.5. Права на Възложителя

 1. Възложителят има право своевременно да получава информация по изпълнение на настоящия договор в хода на действието му от Изпълнителя.
 2. При некачествено изпълнение на договора по субективни причини от страна на Изпълнителя, довело до причиняване на материални щети за Възложителя, признати от страните и оформени със съответната документация от органите на МВР, последният има право да предяви финансова претенция към Изпълнителя.
 3. При некачествено носене на охранителната служба от служител на Изпълнителя, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя замяната му с друг служител.
 4. В случай на трайно неизпълнение на клаузите на настоящия договор, по субективни причини, от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да поиска прекратяването му с едномесечно писмено предизвестие, в което мотивирано да изложи причините за исканото прекратяване.
 5. Възложителят няма право да прехвърля действието на настоящия договор на трети лица.
 6. Възложителят няма право да разгласява информация относно настоящия договор или неговото изпълнение пред трети лица.
 7. Възложителят няма право да привлича трети лица за изпълнение на охранителна дейност, описана в чл.1 на настоящия договор.

8.Възложителят няма право да укрива или премълчава информация, касаеща изпълнението на настоящия договор от Изпълнителя;

 1. Възложителят няма право да въвлича Изпълнителя в действия или ситуации, които са в нарушение на законодателството на Република България.
 2. Възложителят има право да контролира дейността по изпълнение на клаузите на настоящия договор, без да пречи на Изпълнителя по какъвто и да е начин по изпълнението на охранителната дейност, като за целта определи едно или няколко лица, специално натоварени да контролират изпълнението на предмета на настоящия договор, които да поддържат оперативна връзка с оправомощените отговорни служители на Изпълнителя и да им оказват съдействие при поискване и необходимост.

 

Чл.6. Задължения на Възложителя 

 1. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя пълната информация, касаеща изпълнението на договора, както и да го информира своевременно за всички възникнали ситуации и проблеми, имащи отношение към дейността на Изпълнителя по договора.
 2. Възложителят е длъжен да пази търговска тайна относно договора и неговото изпълнение.
 3. Възложителят е длъжен да заплаща уговорената цена за охранителната услуга в размер и срокове, описани в настоящия договор.

 

Чл.7. Права на Изпълнителя    

 1. Изпълнителят има право да изисква информация, касаеща изпълнението на настоящия договор от Възложителя, както и от лица и организации, по своя преценка.
 2. Изпълнителят има право да получава уговореното заплащане за осъществяваната охранителна услуга в количество и в срок, описани в настоящия договор.
 3. Изпълнителят има право да променя състава на персонала си за физическа защита по своя преценка, след уведомяване на Възложителя.
 4. Изпълнителят има право да изгради или усъвършенства елементите от Системата за физическа защита на обекта по своя преценка, само след съгласуване с Възложителя и след одобрението му за пристъпване към необходимите действия, като всички разходи са за сметка на Възложителя.
 5. Изпълнителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.
 6. Изпълнителят няма право да променя броя на персонала за физическа защита без подписване на анекс- неразделна част от настоящия договор.
 7. Изпълнителят няма право да въздейства трайно върху елементите от съществуващата Система за физическа защита на обекта, без писменото разрешение на Възложителя за това.

 

Чл.8. Задължения на Изпълнителя:

 1. Изпълнителят се задължава да осигури физическа защита на имуществото на Възложителя от противоправни посегателства, както и да противодейства на противоправни посегателства спрямо физическите лица на територията на обекта, включително чрез осигуряване на пропускателен режим.
 2. Изпълнителят е длъжен да извършва денонощен пропускателен режим на охраняваната територия на обектите.
 3. Служителите на Изпълнителя ще изпълняват служебните си задължения, с униформено облекло на АС „Архангел“ според текущия сезон.
 4. Изпълнителят се задължава да извърши възложените задължения чрез свои служители и не може да възлага на други лица охраната на обекта.
 5. Изпълнителят се задължава да не разгласява служебна информация на Възложителя, станали му известни при и по повод осъществяване на охранителната дейност.
 6. Изпълнителят е длъжен своевременно да предоставя информация относно изпълнението на договора, при поискване на такава от Възложителя.
 7. Изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Възложителя, в случай на навлизане в противоречие с Наказателния кодекс или със законодателството на Република България при изпълнение на служебните си задължения.
 8. Изпълнителят е длъжен да провежда вътрешен контрол на своите служители с цел качествено изпълнение на настоящия договор.
 9. При установяване на некачествено носене на охранителната служба или от обективна невъзможност за изпълнение на служебните задължения на свой дежурен служител, Изпълнителят е длъжен незабавно да го замени с друг.
 10. През целия срок на действие на договора, Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя сигурна и постоянна връзка със свой представител.

 

III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

 

Чл.9. За изпълнението на настоящия договор, Възложителят заплаща ежемесечно на Изпълнителя сума в размер на 3500 /три хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.

 

Чл.10. Уговорената в чл.9 сума се заплаща до 20- то число на месеца, следващ месеца за който се отнася, на база издадена фактура от Изпълнителя.

 

Чл.11. Сумата по чл.9 се заплаща по банкова сметка на Изпълнителя:

……………………………………………………………………………………………………………

 

IV. НЕУСТОЙКИ

 

Чл.12. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, изправната страна има право да прекрати действието настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие, ако неизправната страна не изпълни в срока на предизвестието своите задължения. В този случай неизправната страна дължи обезщетение на изправната страна в размер на дължимото възнаграждение за охрана за  …….. /……………./ месец/а.

 

Чл.13. При прекратяване на договора без спазване на някоя от разпоредбите на

чл.16, неизправната страна дължи неустойка в размер на …….. месечни възнаграждения.

 

V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.14. Настоящият договор се сключва за срок 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването му.

 

Чл.15. Договорът автоматично продължава своето действие за още 12 месеца, ако в едномесечен срок преди датата на неговото изтичане, никоя от страните не поиска неговото прекратяване.

 

Чл.16. Действието на договора се прекратява при следните условия:

       а/ при поискване на някоя от страните при условията на чл.15;

 б/ по взаимно съгласие- чрез подписване на анекс за прекратяване, с едномесечно предизвестие;

 в/ в случаите на неизпълнение на задължения по договора, ако неизправната страна не прекрати/поправи нарушението в срока, посочен в писменото предупреждение на изправната страна. В този случай договорът се прекратява с изтичане на срока в предупреждението;

 г/ с преустановяване притежаваните от Изпълнителя нормативно регламентирани права за упражняване охранителна дейност;

 д/ при възникване на обективни непреодолими пречки за неговото действие.

 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.

 

Чл.17. Охранителната протекция по настоящия договор се простира върху:

 1. целостта и неприкосновеността на охранявания обект и имуществото в него.
 2. живота и здравето на лицата в обекта;
 3. престъпно посегателство над имуществото в обекта.

 

Чл.18. Охранителната протекция не се простира над търговски спорове, освен ако те не водят до нарушаване на обществения ред или до противоправни действия.

 

Чл.19. Изпълнителят осъществява охрана на обекта съгласно план за охрана и правилник за пропускателния режим, съгласуван с Възложителя.

 

Чл.20. Уведомяване при нужда на държавни органи се извършва от Изпълнителя.

       

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.21. За решаването на всички въпроси и казуси,неописани в настоящия договор, се прилага действащото законодателство на Република България. Всички спорове, възникнали при изпълнението на настоящия договор, които не могат да бъдат разрешени по взаимно съгласие, трябва да бъдат разрешени от компетентния български съд.

 

Чл.22. Всички съобщения между страните са валидни, единствено ако са направени в писмена форма до адресите, посочени за кореспонденция или на електронните пощи, указани в този договор. В случай, че някоя от страните промени адреса си или електронната си поща, тя е длъжна своевременно да уведоми другата страна за новите данни, като в противен случай съобщенията ще се считат за редовно връчени на вписаните в договора данни.

 

Чл.23. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………….                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………..….

                                    

                          /……………./                                                     /……………./

 

***

 

Съветът ни е да се придържате към конкретиката. Написаното трябва да е кратко, точно и ясно. Не забравяйте,че по този договор може да ви се наложи да водите съдебни дела или други спорове. Направете го така,че да сте защитени, но не ощетявайте и другата страна. Старайте се да вникнете в същността на предстоящата ви охранителна дейност, да си представите как ще организирате охраната.  Това е много важно. Неустойките съобразете с действащото законодателство. И отново: преди да подпишете договора, нека го прегледа опитен юрист. Това ще е само във ваша полза.

 

 1. Договор за охрана на имуществото на физически или юридически лица с помощта на технически средства за охрана /СОД/

 

Охраната на имуществото на физически или юридически лица с помощта на технически средства за охрана и системи за сигурност е най- разпространеният вид частна охранителна дейност. Охраната по този вид частна охранителна дейност се извършва чрез монтиране, мониторинг и реагиране на сигнали от охранителна техника. Реагирането на алармени сигнали се осъществява със силите на охранителни екипи.

Договорите за охрана и на този вид частна охранителна дейност са разнообразни, но относително охраната със служители са по- типови, но също съобразени с конкретните охранителни задачи.

Копие от договора за охрана трябва да се намира на охранявания обект- в дежурната стая, в дежурния автомобил или на друго място, осигуряващо достъп за проверка от органите на МВР.

 

Прилагаме примерен договор за охрана на имуществото на физически или юридически лица чрез сигнално- охранителна дейност /СОД/:

                                                                                

 

 ДОГОВОР ЗА ОХРАНА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА СИГУРНОСТ  

                                                

/примерен/   

                                                     

 Днес, ………………………….. г., в гр. ………………………………………………… се подписа настоящият договор за охрана със сигнално-охранителна  и друга техника между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Опишете подробно данните на клиента

Опишете подробно данните на вашата фирма

 

                                                     

РАЗДЕЛ IОбщи положения

 Основен обект на охрана със сигнално-охранителна и друга техника:

  Адрес на обекта

                           Подробен адрес на обекта

Вид на обекта

Опишете какъв е видът на обекта- масивна постройка, търговски обект, хале и т.н.

Описание на

обекта

Опишете подробно какво представлява обекта

 

 

   Допълнителни обекти на охрана:

Адрес на обекта

…………………………..

Вид на обекта

…………………………..

Вид собственост

…………………………..

Описание на обекта

…………………………..

 

  Срок на договора:

Количество месеци

                              От дата,вкл.                                    До дата,вкл.

…………….

…………….

…………….

 

 Цени и плащания:

1. Месечна такса

2. Предизвикана инспекция

3. Фалшив паник-бутон

……………………. лв.

……………………. лв.

……………………. лв.

До …….. число на текущия месец;

При предизвикване

При предизвикване

Плащания на техника и монтаж:впишете собствеността на техниката и стойността на монтажа

 

…………………………..

 

 

…………………………..

 

 Представители на изпълнителя:/вписвате вашите координати/:

                                            Дежурен телефон                                                            Ел. поща

…………………………..

 

…………………………..

 

  Представители на възложителя,имащи право на достъп до обекта:

                                  Име,Презиме,Фамилия                                                Данни за контакт

Впишете кой от името на клиента е упълномощен да влиза при включена система

Прецизно впишете данните му за контакт. Може да се наложи да го търсите.

 

  Застраховано имущество /добре е да застраховате обекта.сумата не е голяма, но при евентуална кражба няма да плащате/:

Застрахов. компания

№ Застрах. полица

Застрахователна стойност

…………………………..

…………………………..

…………………………..

 

  Допълнителни условия по договора:

Допълнителни условия

                                                                                   Описание

Впишете допълнителните договорки

 

…………………………..

 

 Договорът се подписва при условията на РАЗДЕЛ II– Общи условия и неговата неразделна част се явява Приложение №1 от ………………………………… г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

                                                                                                        

                                   ……………………………………    

                                / …………………………………../

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

 

                                            …………………………………

                                         /  ………………………………./

 

РАЗДЕЛ II: ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1. По силата на настоящия договор, Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва охрана със сигнално-охранителна/ друга техника на обектите, така както те са конкретизирани в РАЗДЕЛ I, а именно: Да извършва наблюдение,регистрация и инспекция на сигнали, получени в дежурната част на Изпълнителя от монтираните технически средства за защита ,както и да предприема необходимите действия за запазване на целостта на местопроизшествието, срещу заплащане.След изтичането на договора и непредявени други искания, същият се счита за безсрочен.

 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2.1. След влизане в сила на договора, Изпълнителят осигурява инспекция на свои служители на охранявания обект в срок до …………………… минути от момента на получаването на алармен сигнал.

2.2. Срокът по предходната алинея започва да тече от момента,регламентиран от страните, отчитайки техническите възможности на монтираната СОТ, уточнена в Приложение №1, явяващо се неразделна част от договора, а именно:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. СИГНАЛНО- ОХРАНИТЕЛНА/ ДРУГА ТЕХНИКА

3.1. Видът и обема на сигнално-охранителната и друга техника, предвидена за инсталиране в обекта, редът и начина на нейното монтиране, както и сроковете, в които същата се въвежда в експлоатация,  се уточняват от страните в Приложение №1, явяващо се неразделна част от настоящия договор.

3.2. Във връзка с обезопасяването на обекта и имуществото в него, Изпълнителят дава своите препоръки и изисквания на Възложителя за необходимото физическо укрепване на охранявания обект, за допълнително техническо усъвършенстване и/или монтиране на охранителни съоръжения,  въвеждане на мерки от организационен характер, насочени към подобряване на степента на защита на обекта, както и за предприемането на други мероприятия, насочени към опазването на намиращото се в обекта имущество.

3.3. В Приложение към договора, по искане на Възложителя страните уточняват допълнителни охранителни средства, необходими за опазването на намиращото се в обекта ценно имущество и мерките, които ще се предприемат от всяка една от страните за неговото опазване.Изграждането на допълнителните охранителни средства (система за охрана) е за сметка на Възложителя.

3.4. Изпълнителят има право да сключи договор за застраховка или да заплати еднократно обезщетение за констатираните липси на имущество, причинени от кражба чрез взлом в обекта и/или вандализъм в него, които са в следствие на виновно неизпълнение на задълженията по т.2.1. от договора, до размер, определен в договора и/или приложенията в него.

3.5. Размера на липсите се доказва със съответните документи, удостоверяващи собствеността на претендираната материална наличност и местонахождението й в обекта към момента на нарушаване на целостта му. Възложителят се задължава да представи протоколите за предприетите действия от органите на МВР, резултатите от заведената преписка в съответното РУП, както и декларация, че не е получавал други обезщетения за липсващото имущество.

3.6. Изпълнителят не носи отговорност в случай на „витринна кражба“, тероризъм в обекта, както и в случаите, когато незаконните действия не са насочени към имуществото, намиращо се в обекта.

3.7. Стойността на сигнално-охранителната техника и оборудване, както и извънгаранционното поддържане и профилактика, са за сметка на Възложителя.

3.8. При предоставяне на сигнално-охранителната техника на Възложителя на изплащане, собствеността й преминава върху него след заплащане на последната вноска, съгласно Приложение №1, неразделна част от договора. 

 

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

4.1. При настъпили щети за Възложителя, но при активни действия от страна на Изпълнителя, последният не дължи обезщетения.

4.2. Изпълнителят дължи обезщетение на Възложителя при виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, включващи действие и бездействие, както и неадекватно работоспособно състояние на охранители по време на изпълнението.                                                                                                                    

4.3. Страните се задължават да не разпространяват факти и обстоятелства, станали им известни в хода на изпълнение на договора, включително и на данни във връзка с монтираните сигнално- охранителни съоръжения, кодовете и начините на тяхното действие и условията,при които са монтирани в обекта

 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят се задължава да извършва 24-часово наблюдение, регистрация и инспекция на сигналите от техническите средства за защита, получени в дежурната му част.

5.2. Изпълнителят се задължава да осигури на обекта свой дежурен автопатрул при задействането на СОТ, монтирана по силата на настоящия договор, в предвидените за това срокове. При регистрирано проникване в обекта, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Възложителя или определените от него представители, а по тяхно желание и в случаите, когато те не бъдат открити,  органите на МВР.

5.3. При регистрирано проникване или опит за проникване в обекта,Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя сведения за действията на дежурната група.

5.4. При съмнение или констатиране на неизправност на СОТ на обекта, предмет на настоящия договор, Изпълнителят уведомява Възложителя или някой от определените от него представители с цел предприемане на мерки по отстраняване на повредите, след което в присъствието на представител на Възложителя, техническо лице на Изпълнителя отстранява неизправността. След приключване на техническите или ремонтните дейности задължително се извършват проби на системата в присъствието на представител на Възложителя.

5.5. Изпълнителят има право да дава препоръки и предписания във връзка с начина на действия на СОТ, които са задължителни за Възложителя и лицата имащи достъп до обекта, както и препоръки и предписания във връзка с осигуряване целостта на обекта и опазване на намиращото се в него имущество.

5.6. Изпълнителят има право да извършва всичко описано в точките от 5.1 до 5.5, вкл. със свои сили и средства или да възложи изпълнението на подизпълнител.

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Възложителят се задължава да осигури достъп до обекта за монтиране на СОТ, тяхната профилактика, поддръжка и ремонт.

6.2. В случай на задействане на СОТ и/или нарушаване целостта на обекта, Възложителят осигурява свой представител за установяване причините за това,както и за отстраняването им.

6.3. Възложителят се задължава да изпълнява дадените от Изпълнителя препоръки, както и да спазва и изпълнява предписанията, свързани с експлоатацията на СОТ, осигуряването целостта на обекта и опазването на намиращото се в него имущество.

6.4. По желание, Възложителят съставя опис на ценните вещи, намиращи се в обекта и писмено уведомява Изпълнителя за това, както и за настъпилите промени в тези обстоятелства.Същите се застраховат от и за сметка на Възложителя по силата на допълнително споразумение.

6.5. Възложителят е длъжен да полага необходимите грижи по опазването на целостта и годността на техническите съоръжения, монтирани в обекта и необходими за изпълнение на договора, както и да:

– включва,изключва и оперира със системата за сигурност, спазвайки изискванията за нейната експлоатация;

– уведомява Изпълнителя при промяна на упълномощените представители имащи и/или осигуряващи достъп до охраняемия обект;

– уведомява Изпълнителя за ремонти в обекта и охраняваните помещения;

– да съгласува предприемащи се действия, свързани с начина на обезопасяване на обекта и намиращото се в него имущество.

6.6. Възложителят е длъжен да заплаща дължимите по договора суми и възнаграждения в предвидените за това срокове.

 

7. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Цените са предвидени в РАЗДЕЛ I на договора и могат да бъдат променяни с постигане на  взаимно съгласие от страните, изразено чрез двустранно подписани анекси- неотменима част от този договор. Предвидено е заплащане на инсталационна такса, месечна такса, предизвикана инспекция и „фалшив паник-бутон“.

7.2. При необходимост, в приложение към договора страните договарят цената на СОТ, необходима за включването на обекта в мониторинговата мрежа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането на обекта за инспекция.

7.3. Плащанията се извършват по следните начини: 7.3.1. По банкова сметка на Изпълнителя:                                               

Банка …………………………………………………….

IBAN:……………………………………………………..

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

7.3.2. В брой:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

7.3.3. Други начини на плащане:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. Всяка от страните по настоящия договор дължи неустойка на другата при обективно неизпълнение на някоя от клаузите по договора или на допълнително подписаните анекси.

8.2. Неустойката по настоящия договор се определя от страните в размер на:

……………………………………………………………………………………………………………….. лв. с ДДС.

8.3. При прекратяване на договора по вина на Възложителя, същия дължи неустойка в размер на …………………….. (………………………..) лева.

8.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, същия дължи неустойка в размер на ……………………. (…………………………) лева.

8.5. При забава на плащането на уговорената сума се дължи неустойка в размер на 1 % (един процента) от общата стойност за всеки просрочен ден.

 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Настоящият договор се счита за прекратен след изтичането му.

9.2. Всяка от страните по договора има право да поиска предсрочното му прекратяване с писмено предизвестие до другата страна.Предизвестията се депозират в писмен вид по местонахождението, указано в този договор, на всяка от страните.Срокът за входиране на предизвестието за прекратяване на договора е най- малко 30 дни преди исканата дата за прекратяване.В писменото предизвестие трябва подробно да бъдат описани причините за поискването на прекратяването му, както и да се предостави срок за отстраняване на нередностите, който да е не по- кратък от 15 дни.След изтичане на срока за отстраняване на нередностите и те не са отстранени (констатирано с двустранно подписан от страните по договора протокол), влиза в ход едномесечният период за прекратяване на договора, който не може да бъде оспорван от страните. 

9.3. Изпълнителят има право да поиска предсрочно прекратяване на настоящия договор при просрочване датата на плащане на указаните в договора суми с повече от 15 (петнадесет дни), без да дължи никакви неустойки.

9.4. Освен в предвидените от настоящия договор причини, той може да бъде прекратен в случаите, предвидени в Търговския закон и в Закона за задълженията и договорите, действащи на територията на Република България.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящият договор влиза в сила от момента на заплащането на стойността на предвиденото за монтаж оборудване и внасянето по сметката или в касата на Изпълнителя дължимата вноска за текущия месец.Счита се,че договорът не е влязъл в сила, при положение,че не може да бъде осъществено свързване на СОТ/ друга техника на обекта към мониторинговия център на Изпълнителя.

10.2. Приложенията, подписаните анекси и споразумения между страните се явяват неразделна част от договора.

10.3. Лицата,имащи право да боравят със СОТ се уточняват от страните в приложение към договора. При промени Възложителят незабавно уведомява за това Изпълнителя, провежда необходимия инструктаж, а при необходимост се променят кодовете на защита.

10.4. При сключване на договора имащите право на достъп до обекта и СОТ са запознати с начина на действие на охранителната система и са получили необходимия инструктаж.

 Неразделна част от настоящия договор са приложенията към него, двустранно подписани от страните по договора.

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ………………………….       ЗА    ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  …………………………….

                                  / …………………………/                                           / ……………………………./

 

——————————————————————————————————————————————————————–

 

                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

               Към Договор № ………………………………./ …………… г.

 

       Днес, …..……………………….…….. г. в гр. ……………………………., между:

 1. …./описвате подробно данните на Възложителя/, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ и
 2. …. /описвате подробно вашите данни/, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,                                                                                                  

   СЕ ПОДПИСА НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ №1,в което страните,в изпълнение на договора,се споразумяват:

 • На обекта,така както е конкретизиран в т.1. На Договора се монтира следното оборудване, собственост на ………………………………………………………….:

 

№ п.р.

ВИД НА ОБОРУДВАНЕТО

БРОЙ

ЗАБЕЛЕЖКИ

……..

…………………………..

……..

………………………….

……..

…………………………..

……..

………………………….

……..

…………………………..

……..

………………………….

 

 1. Срок за монтаж:……………………………………………………………………………………………………;
 2. Срок за въвеждане в експлоатация при условията на 14,т.1 от Заключителните разпоредби: ………………………. часа на …………….. 20…. г.
 3. Срок за свързване:

По т.2.2. От Договора:……………………………………………………………………………………………..

 1. Описание на собствеността на СОТ и последващите й промени:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Допълнителни охранителни средства, изградени за сметка на:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

По т.3.4. От Договора:

…………………………………………………………………………………………………………………………………7. Допълнителни споразумения:

 Обслужването на системата(мониторинг и смяна на захранващите елементи при безжичен вариант на техниката) се поема от Възложителя;

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

    ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………..                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………

                                     / ……………………/                                                           /…………………/   

—————————————————————————————————————————

 

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                                                                /Прилага се само към вашия екземпляр/

 

                                             ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

  ПРИ СИГНАЛ „АЛАРМА“ НА ОБЕКТ ………………………………………………, ОХРАНЯВАН

СЪС СИГНАЛНО- ОХРАНИТЕЛНА ИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА

ОТ ………………………………………./вашата фирма/:

 

 Охраната на обекта се извършва съгласно Договор

…………………………………../описвате договора/

 

 1. Схема на обекта:                                                                                                                                    

 

 

—- чертае се схема —-

 

 

/рисувате на място опростена схема на обекта под охрана.Обърнете внимание на посоките север-юг, нанесете входни врати и прозорци.Огледайте и нанесете

рисковите места, за да личат ясно на схемата. Помнете, че по тази схема може да се наложи да се действа при сигнал „АЛАРМА“.

 

2. Схема на външния периметър и подстъпите към обекта:                                                            

 

 

—- чертае се схема —-

 

 

/Внимателно нанесете външния периметър.Задължително начертайте и улиците, по които ще дойде вашият патрул, подстъпите, включително и скритите,

външните входове, огради, заслони и рисковите места за укриване на нарушители.Предвидете скрити пространства за прикриване придвижването на

вашите служители/.                                                                    

 

3. Позиции и действия на реагиращия екип при сигнал „Аларма“:

 3.1. Тактически действия на нарядите при проверка на алармен сигнал от охраняван обект:

 • Носят със себе си необходимите лични и служебни документи;
 • Познават обстановката в обслужвания оперативен район;
 • Особености на обекта:
 • места за подхождане:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • уязвими за проникване места:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 • охранителен режим:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 • очаквано присъствие на хора, превозни средства или групи хора, както и други обстоятелства от значение за охраната и сигурността:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

/всичко това нанесете на място, при огледа на обекта. Помнете, че от правилното нанасяне и скициране може да зависят човешки животи./

 • схема за блокиране, тактически варианти за действие, ред за взаимозаменяемост:

/Нанесете ясно и понятно за служителите схемата за действие на патрула, подхода на служебните автомобила, местонахождението на шофьора, охранителите и местата за блокировка и задържане на нарушители. Този раздел се попълва с чертаене на схема на действие и с разписване подробно на действията на патрула./

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 • основни способи за евентуално извършване на нападение или посегателство над охранявания обект и имуществото в него, и начини за противодействие:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 • зачислена техника:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 • ред за връзка и взаимодействие с другите подвижни наряди, както и с органите на МВР:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 • правила за лична безопасност:

……………………………………………………………………………………………………………                                                                                                              

 • задължения, в зависимост от изпълняваните функции при реагирането на сигнали-съгласно утвърдената вътрешнофирмена инструкция:                                           

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 Дата: ………………………

 гр.     ……………………..

                                                                                           УПРАВИТЕЛ:  ……………………

                  

                                                                                                               /…………………./

                                                                            

                                                                  ***

 

 Съветът ни при изготвянето на договор, анексите и приложенията към него за охрана на обект с помощта на сигнално- охранителна известителна/ друга техника, е да си свършите съвестно и скрупольозно работата. Схемите чертайте на място- на обекта. Схемите и чертежите трябва да отразяват реални обекти и комуникации, да са правилно мащабирани и привързани към периметъра и територията на конкретния обект. Вярно е,че писането и чертането са много, но всичко е въпрос на навик. Старайте се да се поставите на мястото на нарушителя, за да прецените как той би подходил към обекта, откъде би проникнал и къде би се скрил при пристигане на патрула. Не забравяйте за охраната на патрулните коли при пристигане по сигнал. По опита, шофьорът трябва да остане в колата си и да помага на охранителите индиректно. Специално внимание отделете и обозначете на схемата, на местата за скрито придвижване на вашите екипи от автомобилите да мястото на нарушението. Предвидете места за правилно и ефективно блокиране на местопроизшествието. Проявете творчество и предвидливост, които внедрете в договорите за охрана.

                                                          

 1. Договор за охрана на мероприятия

Охраната на мероприятия /митинги, събрания, спортни мероприятия, партийни, корпоративни и др. събирания/ са също често срещани при изпълняването на частна охранителна дейност. Характерно за охраната на този вид мероприятия е концентрацията на голям брой хора в сравнително ограничени и затворени пространства и възникващата от това повишена степен на риск.

Представяме примерен договор за охрана на мероприятия:

 

 

ДОГОВОР ЗА ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЕ

/примерен/

 

Днес, ………………..20…… г., в гр. ……………………………… между:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..                      

                                           /вписвате данните на клиента/                                                                   

от една страна, наричана в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ  и

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

                                  /вписвате  данните на вашата фирма/                                                 

от друга страна, наричано в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за охрана на мероприятие:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                             / вписва се точно мероприятието/

      

        ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага на Изпълнителя осигуряване на охрана /опазване на имущество, осигуряване на опазване на обществения ред или др./ на мероприятие: …………………………., провеждано от Възложителя в гр. ……………………..  в …………………/ описва се точно мястото на провеждане на мероприятието/. Целта на охраната е:  подготовка на залата / др. съоръжение или терен/, осъществяване на охранителната услуга и обезпечаване на закриване на мероприятието. При необходимост охранителната услуга включва: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически и юридически лица, включително осигуряване на пропускателен режим на територията на провежданото мероприятие, охрана с технически средства на мероприятието, територията и периметрите, свързани с провеждането му, реагиране с автопатрули и допълнителни сили на охраната, КАТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДВИДИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАЛИЧИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦЕНЗИ И ДА СЕ СКЛЮЧАН АНЕКСИ КЪМ ТОЗИ ДОГОВОР/.                                                                                                                                                  

Чл.2. Охраната на мероприятието, предмет на настоящия договор включва обезпечаване на спазване на обществения ред, съгласно приложения към договора Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред, Плана за охрана, инструкциите и инструктажите, изготвени от Изпълнителя и съгласувани с Възложителя, както и реагиране на сигнали от страна на служители на Възложителя, попадащи в обхвата на охранителната протекция на настоящия договор.

Чл.3. Изпълнителят осъществява охрана на мероприятието в рамките на  ……… часа, на територията на ……………………… – основно мероприятие, както и на територията на ……………………., където се провеждат спомагателни дейности ………………………………………………………………

Чл.4. Настоящият договор се сключва за периода от …………. часа на ………../ дата/ до ………….. часа на ……………. /дата/. Изменения се допускат единствено оформени в писмен вид като анекси към договора, не по- късно от …………. часа на / дата/.

Чл.5. Страните по настоящия договор могат да определят позициите, постовете и броя на охранителите, необходими за обезпечаване на сигурността на мероприятието съвместно или това да се извърши самостоятелно от Изпълнителя, след което да бъде съгласувано с Възложителя в План за охрана.

Чл.6. Изпълнителят осъществява взаимодействие с Изпълнителя и осигурява всички необходими мероприятия в своята компетенция, касаещи нормалното протичане на мероприятието.

Чл.7. Допълнителните или специфичните изисквания на Възложителя се прилагат в писмен вид към настоящия договор и са неразделна част от него.

 

        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. Възложителят се задължава да осигури достъп на Изпълнителя до обектите, терените и периметрите, свързани с предмета на договора за целия срок на действие на същия.При необходимост се съставя и подписва Приемо- предавателен протокол или Констативен протокол за наличното имущество, ако Изпълнителят носи материална отговорност.

Чл.9. Възложителят има право да осъществява контрол на действията на Изпълнителя, като в случай на несъгласие с тях, да уведоми незабавно представител на Изпълнителя и да поиска корекция на изпълнението.

Чл.10. Възложителят има право да съгласува Плана на охрана на Изпълнителя, като с подписа си удостоверява приемането му.

Чл.11. Възложителят е длъжен, след съгласуване с Изпълнителя, да изпълни препоръките му относно промени или усъвършенстване на системата за физическа защита.

Чл.12. Възложителят няма право да сключва договори за охрана с трети лица по предмета на настоящия договор.

Чл.13. Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя безопасни условия за труд и хигиена.

Чл.14. Възложителят се задължава да уведомява писмено Изпълнителя за всички настъпили промени, свързани с изпълнението на настоящия договор за охрана.

 

        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.15. Изпълнителят е длъжен да осигури охрана на мероприятието, спазвайки предписанията на Чл.1, Чл.2, Чл.3, Чл.4, Чл.5, Чл.6 и Чл.7 от настоящия договор.

Чл.16. Изпълнителят има право да съгласува Плана за охрана с Възложителя, като се задължава да се придържа стриктно към него при организиране на охраната.

Чл.17. Изпълнителят поема всички рискове, присъщи за вида частна охранителна дейност, който извършва при изпълнение на настоящия договор.

Чл.18. Изпълнителят има право на свободен достъп до терени, периметри и помещения, обект на настоящия договор.

Чл.19. Изпълнителят има право да дава предписания за изпълнение ат възложителя относно промяна и усъвършенстване на системата за физическа защита.При приемане на предписанията от Възложителя, същият ги осъществява за своя сметка.

Чл.20. При обстоятелства, налагащи промяна на Плана за охрана или съществени части от него, страните оформят промяната с анекс към настоящия договор, в който подробно се описват наложилите се промени.

Чл.21. Изпълнителят се задължава да осигури оборудване на своите служители, задействано по Плана за охрана с униформи, отличителни знаци, помощни средства и радиовръзка, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Чл.22. При необходимост Изпълнителят предоставя служебни МПС за изпълнение на договора.

Чл.23. Изпълнителят няма право да възлага изпълнението на настоящия договор или на части от него на трети лица.

Чл.24. Изпълнителят се задължава да не разгласява информация, касаеща Възложителя, станала му известна по време на изпълнение на настоящия договор.

       

        ПРЕДЕЛ НА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.25. Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на договора при настъпване на форсмажорни обстоятелства.

Чл.26. При причиняване на щети по имуществото на Възложителя по обективна вина на Изпълнителя, същият носи материална отговорност, съгласно достигнатите с Възложителя споразумения.

Чл.27. Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на настоящия договор при поет, но неизпълнен ангажимент от страна на Възложителя, свързан с предписания на Изпълнителя относно системата за физическа защита.

Чл.28. Изпълнителят не носи отговорност за щети, нанесени в помещения, пространства или зони, неуказани категорично в настоящия договор.

 

        ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Чл.29. За изпълнение на настоящия договор, възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя сумата от ……………… лв. без вкл. ДДС за всеки охранителен човекочас.

Чл.30. В сумата по охрана на мероприятието влиза подготовката на помещения, терени и периметри, охраната на мероприятието и обезпечаването на пълното му приключване.

Чл.31. Общата стойност на договора се определя с Протокол, който се подписва между страните.

Чл.32. При приключване на мероприятието, Изпълнителят изготвя „Отчет за изпълнение на договора“ до Възложителя.

Чл.33. Общата стойност на договора се изплаща по следния начин:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Чл.34. В случай на забавяне на плащането възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на ….% от стойността на договора за просрочен ден.

 

        НЕИЗПЪЛНЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ

Чл.35. При виновно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Чл.36. При вина на Възложителя, довела до невъзможност за изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

        СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.37. Настоящият договор се подписва за срок от ……………. часа на ……………../дата/ до …………. часа на …………………/дата/.

Чл.38. След изтичане на срока на договора, същият се счита за прекратен/ същият се смята за подновен и безсрочен, освен ако страните по договора не поискат прекратяването му в писмен вид.

Чл.39. Настоящият договор може да бъде продължен/ прекратен с подписване на анекс между страните.

      

        ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.40. Настоящият договор може да бъде прекратен с писмено …………..- дневно предизвестие от всяка от страните, като срокът на предизвестието не застрашава провеждането на мероприятието.

Чл.41. Настоящият договор може да бъде прекратен при субективно неизпълнение на клаузите му от някоя от страните.

Чл.42. Договорът може да бъде прекратен, в случай на изпадане на неплатежоспособност на някоя от страните, констатирано от Окръжен съд  по регистрация.

Чл.43. При прекратяване на договора страните подписват Протокол за приемо- предаване на имуществото, на база първия протокол.

 

        ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.44. Възникналите спорове между страните се решават чрез споразумение, а когато това е невъзможно- по реда на действащото законодателство на Република България, касаещо изпълнението на договора.

Чл.45. Изменения и допълнения на настоящия договор влизат в сила само след подписване от страните и оформление във вид на анекс.

Чл.46. Настоящият договор се подписа в …. еднообразни екземпляра, по един за страните.

 

 

    ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

                                       …………………………                                        …………………………

                                     / ………………………/                                         / ………………………/

 

* * *

 

 1. Договор за охрана при транспортиране на ценни пратки или товари:

Охраната на ценни пратки и товари е специфичен вид частна охранителна дейност и като такъв изисква специална подготовка на охранителните екипи, използване на специализирани автомобили, оборудване на охраната и др., осигуряващо извършване на ЧОД при висока степен на риск.

 Прилагаме примерен договор за охрана при транспортиране на ценни пратки или товари:

 

 

ДОГОВОР ЗА ОХРАНА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ ИЛИ ТОВАРИ

/примерен/  

 

Днес,………………..20…… г., в гр. …………………………….., между:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                          /вписвате данните на клиента/                                                                                                                                  

от една страна, наричана в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ и     

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

                                   /вписвате  данните на вашата фирма/                                                                                                                             

от друга страна, наричано в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за транспортиране на ценни пратки или товари.

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществи, съгласно Закона за частната охранителна дейност: инкасиране и транспортиране на …………………………………………………………../описвате подробно/, оформени във вид на ценни пратки или товари от: ……………………/описвате подробно от къде тръгват пратките/, до: …………………………………………./описвате подробно крайното местоназначение/;
– Физическата охрана на следните обекти:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – всеки ден, включително празнични дни (без събота и неделя) от 8.00 до 16.00 часа /но не по-рано от предаването паричните средства на банката/;

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – всеки ден от 7.00 до 20.00 часа, в неделя от 9.00 до 20.00 часа /но не по-рано предаването на всички ценни пратки или товари/.

 

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва инкасиране и транспортиране на паричните средства и физическа охрана на обектите за срок от 12 месеца от момента на подписване на настоящия договор. Охраната ще се извършва от постоянен състав от охранители, посочени в “Списък на охранителите” (Приложение №2 към настоящия договор).

Чл.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. Цената за изпълнение на предмета на договора е:
– за инкасиране и транспортиране на парични средства за един месец ………….% (процента) от инкасираната сума или:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
– цена за физическа охрана на имущество за един месец е в размер на:

……………………………………(…………………………………………………………………………) лева, с/ без включен ДДС. Плащането се извършва до ………………-то число на месеца за изтеклия месец, срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура в съответствие с нормативните изисквания.

Плащанията се извършват по банковите сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА …………………………………………………………………………..

IBAN: …………………………………………………………………………….

ВIC: ………………………………………………………………………………                                                                    

или в брой, в зависимост от размера на сумата.                                                                                                    

Допълнителни и други условия и начини на плащане:                                                                                        

…………………………………………………………………………………………………………………………………
                           

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да подготвя паричните и ценните пратки, обект на охрана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие със списък – график /приложение №1 /.

5.2 Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за вида и стойността на паричните и ценните пратки /работен лист, опис и др./.

5.3. Да предоставя и осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп на територията на инкасираните обекти и на обектите с физическа охрана или с охрана с технически системи и средства.

Чл.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да осъществява контрол върху извършваната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност, без да се намесва в работата на преките изпълнители.

6.2. Да предлага изменения и допълнения на вече утвърдените планове за охрана.

6.3. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани пропуски, нередности и грешки при осъществяване на охраната. За целта страните съставят двустранен констативен протокол.       

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласуване и одобрение план за физическата охрана, инкасиране и транспортирането на паричните средства и ценните пратки.

7.2 Да изготви списък с постоянният състав и график за работа на охранителите, съгласно Приложение №3 от настоящия договор.

7.3. Да извършва подготовка и инструктаж на лицата, на които възлага инкасиране, транспортиране и физическа охрана по настоящия договор. По предложение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подменя непригодните свои служители.

7.4. Да организира обучение на охранителите при осъществяване дейността по инкасиране и транспортиране на парични средства и ценни пратки, както и на служителите, извършващи  физическа охрана.

7.5 Да спазва утвърдения по споразумение между страните график, съгласно Приложение №1,  за поредността на обхождането на обектите за инкасиране и установеното време за това.

7.6. При закъснение от графика своевременно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.7. Да сформира специализирано звено и екипи при транспортирането и охраната на ценните пратки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.8. Да изготви и води маршрутни книжки, както и да инструктира тактиката на действие на звеното при извънредни ситуации.

7.9. При осъществяване предмета на договора да осигури за своя сметка транспортирането на охраняваните парични средства и ценни пратки с бронирани автомобили, отговарящи на изискванията на закона и нормативните уредби.

7.10. Да извършва системно връзка с екипите на звената чрез радио и мобилна връзка, както да осигури видео наблюдение с GPS система за контрол и управление на специализираните бронирани автомобили.

7.11. Да организира проучване на основните и запасните маршрути, по които ще се извършва транспортирането, както подстъпите и особеностите на обектите, в които ще се товарят и разтоварват паричните средства и ценните пратки.Да извършва системни огледи и мониторинг на охранявания обект и незабавно да реагира на подадените сигнали, като при нужда търси съдействие от оперативната дежурна част на съответната териториална структура на МВР.

7.12. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на задълженията си по договора и констатираните нарушения, посегателства, нередности, проблеми и взетите мерки под формата на докладна записка.

7.13. Да оборудва с необходимите технически средства лицата, натоварени с непосредственото транспортиране на паричните средства и ценните пратки, а именно: лична идентификационна карта, униформено облекло, огнестрелно оръжие с необходимите боеприпаси, балистични противокуршумни жилетки, носима радиостанция и мобилен телефон, противогаз, белезници, гумена или пластмасова палка, както и сигнално електрическо фенерче.

7.14. При придвижване от мястото за извършване на товарене до мястото на разтоварването, екипът от охранители стриктно да спазва разпоредения маршрут, като е в готовност да премине на запасния при възникване на непредвидени обстоятелства.

7.15. Да не прехвърля задълженията си по този договор на други физически или юридически лица.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва план за извършване на физическа охрана на следните обекти:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – всеки ден, включително празнични дни (без събота и неделя) от 8.00 до 16.00 часа /но не по-рано от предаването на паричните средства на банката/;
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..- всеки ден от 7.00 до 20.00 часа, в неделя от 9.00 до 20.00 часа /но не по-рано от предаването на ценните пратки/.

8.1.Да изготви правилник за пропускателния режим, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.2.Да не допуска влизането на частни лица без доказана необходимост, а при необходимост само след записване в дневник.

8.3. При необходимост да подава сигнал с предвидения паник- бутон.

8.4. Да не допуска внасяне и изнасяне на имущество и материали в и от охраняемия обект без изпълнение на изискванията на плана за пропускателния режим и предвидените в него документи.

8.5. Да осигурява надеждна охрана на обекта и да не допуска извършване на палежи, грабежи, кражби, вредителство и други противоправни посегателства върху хората и имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.6. Да не допуска преминаването на съмнителни предмети без проверка и оставяне на какъвто и да е багаж, съгласно изискванията на плана за пропускателния режим.

8.7. Да поддържа готовност за оперативни съвместни действия с органите на МВР и на противопожарната охрана, след сигнализиране на тел 112 при проява или зараждане на рискови ситуации. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

9.1. Да прави необходимите изменения и допълнения в плана за охрана и плана за пропускателния режим, с оглед подобряване условията и увеличаване надеждността на охраната, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и такива, по негово искане. Всяка промяна се съгласува с отговорния служител на РУ на МВР.

9.2. Да осъществява контрол върху охраната по всяко време, по начин и със средства, които по негова преценка са необходими и достатъчни за изпълнение на поетите с договора задължения                                    

 

V. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТE

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ паричните средства и ценните пратки за инкасиране и транспортиране, за което двете страни подписват приемо-предавателен протокол.

От момента /дата и час/ на приемане на паричните средства и ценните пратки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазване на предадената пратка.

Чл.11. При кражба, грабеж, повреждане, унищожаване или друга форма на престъпно посегателство спрямо всяка инкасирана и предадена пратка , както и спрямо имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обектите в които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява физическа охрана, последният отговаря в пълния размер за нанесените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ щети, освен ако не е предприел активни защитни мерки, адекватни на ситуацията.

Чл.12. Размерът на щетите се установява от комисия, включваща представители на двете страни, като за констатациите се подписва протокол в срок до два дни от настъпването на събитието.

Чл.13. Обезщетението за претърпените щети се изплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размера констатиран от комисията по т.12 в срок до………………дни от подписването на протокола .

Чл.14. При неплащане размера на обезщетението в срока по т.13, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да започне да удържа обезщетението от дължимите месечни възнаграждения по настоящия договор.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща всички щети нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при инкасирането и транспортирането на паричните средства и ценните пратки, както и физическа охрана в съответствие с предложението му за поемане на пълна имуществена отговорност, включително представената застрахователна полица / Приложения № 3 и № 4 към настоящия договор /.

Чл.16.При констатирана щета и отказ и/или неизплащане в срок на цялото дължимо обезщетение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен обезщетението по т.12 и неустойка върху неизплатеното обезщетение в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 3 %.

Чл.17. При неизплащане в срок на дължимото възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % от неизплатеното за всеки просрочен ден, но не повече от 2 % от същото.                              

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. Договорът се прекратява:

18.1. С изтичане на срока.

18.2. С обявяване на една от страните в несъстоятелност или в ликвидация.

18.3. Едностранно от изправната страна с едномесечно предизвестие до страната, която не изпълнява договорните си задължения, на основание двустранен констативен протокол.

18.4. При изтичане или отнемане на разрешителното за охранителна дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че същото не бъде подновено от компетентните органи.

18.5. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.                            

 

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.19. Страните по договора ще спазват поотделно конфиденциалност и без писмено съгласие помежду си няма да разкриват на никоя трета страна информация с поверителен характер по настоящия договор.

Чл.20. Изменения и допълнения към този договор се правят с писмено споразумение между страните в рамките на договорения обем работа и срокове за изпълнение, оформено като анекс и подписано от страните по договора.

Чл.21. Възникналите спорове между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неуредени с този договор, се решават по взаимно съгласие.

Чл.22. При недостигане на съгласие споровете се решават по съдебен ред, съгласно действащите нормативни разпоредби, касаещи предмета на спора.

Чл.23. За всички неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.           

 

VIII. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР СА:

 1. Приложение № 1 – списък на обектите и график за осъществяването на инкасовата дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за охрана на ценни пратки и товари от: ……………………………………………………………………………………………………………………………. до: …………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. Приложение № 2 – списък на охранителите, с които се извършва физическа охрана;
 2. 3. Приложение № 3 – Ценова оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 3. 4. Ксерокопие на Застрахователна полица.

 

 

         ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………….                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………..
/……………………../                                                  /………………………./

—————————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                             

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

                                                          С П И С Ъ К

 

  На обектите и график за осъществяването на инкасовата дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за охрана на парични средства и ценни пратки  от: ………………………………………………………………………………………………………………………………… до: …………………………………………………………………………………………………………………………………

ОБЕКТИ

  АДРЕСИ

…………….

…………………………..

…………….

…………………………..

…………….

…………………………..


  ГРАФИК:

ОБЕКТ

                                                                 ГРАФИК, ВРЕМЕ

…………….

…………………………..

…………….

…………………………..

…………….

…………………………..

…………….

…………………………..

…………….

…………………………..

…………….

…………………………..

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………..                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………..

                                /………………………../                                                  /…………………………../

 

 ***

  

                                                                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

                                                         С П И С Ъ К

 

  НА ОХРАНИТЕЛИТЕ НА …………………………………………………………………………………………,

ИЗВЪРШВАЩИ ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА ПО ДОГОВОР  ОТ ………………………………………..:

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………
 4. ……………………………………………………………………………………………………………………
 5. ……………………………………………………………………………………………………………………

/вписват се всички задействани служители с пълните им данни/.

 

 

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………….                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………..

                           /…………………………./                                              /…………………………../

 

————————————————————————————————————————                                                                                                                       

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

                                                ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА


    За Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/, както и физическа охрана на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”

 1. Цена за инкасиране и транспортиране на парични средства за един месец ………………..% от инкасираната сума или ………………………………………………………..
 2. Цена за физическа охрана за един месец, в лева без ДДС…………………………………

 3. Размер на имуществената отговорност– 100 %

  Дата: Подпис и печат:  ……………………………………          гр…………………..
  /длъжност, име, фамилия/

                                                                         * * *

Уважаеми колеги, договорите са една от най- важните части от изпълнението на ЧОД. Добре съставеният договор може да ви измъкне от „тресавище“, а лошо направеният- да ви „потопи и удави“. Помнете това обстоятелство.

Практическият ни съвет е да отделите време и да създадете база с договори в своя документооборот. Направете си примерни договори за всички възможни ситуации и охранителни задачи (например като тези, които ви предоставяме тук). Тази практика е много удобна и носи ползи, защото вече е проверена в дейността. При всеки конкретен казус, просто добавяте, махате или конкретизирате членове и алинеи.

Договорите за охрана могат да са съставени и оформени по различни начини. Важно е да се следи основните раздели и членове да следват и спазват изискванията на Търговския закон, на Закона за задълженията и договорите, за да имат сила и да са коректно написани.