ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 11 – ARCHANGEL

May 20, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 11

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Раздел I.

Общи положения

 

Частна охранителна дейност се упражнява по по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на Закона за частната охранителна дейност. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност се издава от директора на Главна дирекция “Национална полиция” на Министерството на вътрешните работи (МВР) или от оправомощено от него длъжностно лице. За получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност кандидатите подават заявление до директора на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР, съгласно приложението в ЗЧОД. Предвидена е и възможност заявлението да бъде подадено и чрез областната дирекция на МВР, на чиято територия е седалището на лицето, както и по електронен път съгласно Закона за електронното управление.  В Наредба № 8121з-610 от 11 юни 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност по чл.2, ал.4 от ЗЧОД са описани подробно необходимите документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за получаване на лиценз. Докуменвтите трябва да доказват, че:

ЗА ТЪРГОВЦИТЕ И ЮЛНЦ

 1. кандидатите са вписани в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в регистър БУЛСТАТ или в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. кандидатите нямат задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; това изискване се прилага и за неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество;
 3. кандидатите нямат задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган;
 4. кандидатите притежават образец на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав;
 5. кандидатите не са в производство/обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
 6. кандидатите са внесли определената държавна такса.

ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В УПРАВЛЕНИЕТО НА СИЧОД:

 1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; за лицата, които са български граждани, това обстоятелство се установява служебно;
 2. да не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер;
 3. да не страдат от психическо заболяване;
 4. да не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. да не са били през последната една година преди акта на съответния компетентен орган членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред.

Лицата, които не са български граждани и нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, прилагат документи за удостоверяване на същите обстоятелства като за българските граждани, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.

Към заявлението за издаване на лиценз търговците, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, прилагат документи за удостоверяване на същите като за българските такива обстоятелства, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.

Чл. 1. С тази наредба се урежда редът, по който се удостоверява изпълнението на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за издаване на лиценз или на удостоверение на:

 1. търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на ЗЧОД; 2. търговци, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени;                                                                 3. бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, висши училища, както и стратегически обекти от значение за националната сигурност, кандидатстващи за издаване или с издаден лиценз за самоохрана по реда на ЗЧОД.

 

Раздел II.

Документи за кандидатстване на издаване на лиценз

 

С Наредба № 8121з-610 от 11 юни 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност по чл.2, ал.4 от ЗЧОД, се определя удостоверяването на обстоятелствата по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗЧОД към подаденото писмено заявление по чл. 41, ал. 1 от ЗЧОД, които търговците и ЮЛНЦ, регистрирани в България трябва да прилагат:

 1. образци на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав на едноличния търговец или юридическото лице; 2. документ за внесена държавна такса.

Прилагаме примерен образец на образци на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло /като пример АС „Архангел“ ЕООД- част от Група за сигурност „Архангел“:

 

 

1.Идентификационна табелка-бадж:

 

 

2.Униформено облекло:

 

 

3.Документ за внесена държавна такса:

Основание:

Държавна такса за издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.5, ал.1, т……… от ЗЧОД на територията на …………….

СМЕТКА:

Главна дирекция “Национална полиция” – МВР

IBAN: BG69 BNBG 9661 3100 1544 01

BIC на БНБ – BNBGBGSD

Стойност…………………. лв.

 

Документи от физическите лица, собственици или участващи в органите на управление на СИЧОД:

 

1.Придружително писмо

Съветът ни е към заявлението и комплекта документи да изготвите придружително писмо /приложили сме примерно/, в което да изброите приложените документи.

 

 

2. Заявление за издаване на лиценз/и

 


 

3. Декларации:

 

  

 

Към гореописаните документи, за физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, собствениците на еднолични дружества с ограничена отговорност, съдружниците в дружества с ограничена отговорност, членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество, се прилагат още  медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.

Освен описаните документи, физическите лица, които не са български граждани и нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, прилагат документи за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в чл. 41, ал. 3 от ЗЧОД, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, и саморъчно попълнена декларация по ал. 3, т. 2 от Наредлбата, придружени с официален превод на български език.

Обстоятелствата по чл. 41, ал. 2, т. 1 – 3 и 5 от ЗЧОД за лицата по чл. 1, т. 1 и 3, регистрирани по законодателството на Република България, и обстоятелствата по чл. 41, ал. 3, т. 1 – 2, 4 – 5 от ЗЧОД за физическите лица по чл. 4, ал. 3 – български граждани, се установяват служебно по реда на Закона за електронното управление. Това са следните обстоятелства:

ЗА ТЪРГОВЦИТЕ И ЮЛНЦ:

 1. вписване в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в регистър БУЛСТАТ или в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. статус на задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; това изискване се прилага и за неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество;
 3. статус на задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган;
 4. статус на наличие на производство/обявени в ликвидация или в несъстоятелност.

 

ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА- СОБСТВЕНИЦИ, УПРАВЛЯВАЩИ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:

 1. статус на наличие на осъждане за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; за лицата, които са български граждани, това обстоятелство се установява служебно;
 2. статус на привличане като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер;
 3. не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 4. не са били през последната една година преди акта на съответния компетентен орган членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред.

Лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 9 от ЗЧОД, за да удостоверят, че отговарят на изискванията на глава втора, раздели I – IІI, раздели V – IХ от ЗЧОД, подават заявление, приложение № 5, до органа по чл. 40 от ЗЧОД и прилагат декларация, приложение № 6, че сключените след 31 март 2018 г. до подаване на заявлението договори за охрана отговарят на изискванията за съответния вид дейност, регламентирани в глава втора на ЗЧОД, с изключение на договори за охрана, сключени за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) преди 30 март 2018 г., като посочват данни за възложителя по договора за охрана и срока на действие на съответния договор.

Лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЧОД, към заявлението по ал. 1 прилагат и:

 1. копие, удостоверено, че отговаря на оригинала, с подпис на управителя/представителя и печат на търговеца, на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или на договор за комуникационни услуги;
 2. писмено уведомление за изграждане или ползване на мониторинг-център за наблюдение и приемане на сигнали.

При промяна на данните, съдържащи се в декларацията по ал. 1 и в документите по ал. 2, лицата, извършващи частна охранителна дейност, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, подават пред органа, издал лиценза, декларация, че сключените през тримесечието договори за охрана отговарят на изискването на глава втора от ЗЧОД и прилагат актуален документ по ал. 2.

Лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЧОД, за да удостоверят пред органа, издал лиценза, че отговарят на изискванията на глава втора, раздел IV от ЗЧОД, към заявлението по чл. 16, ал. 1 прилагат:

 1. копие на заповед на лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД за поемане на обект за самоохрана, удостоверено, че отговаря на оригинала, с подпис на управителя/представителя и печат на търговеца;
 2. списък на охранителния състав, осъществяващ дейността по ал. 1, който съдържа имена и ЕГН/ЛНЧ на лицето;
 3. списък на превозните средства (регистрационен номер, марка и модел на превозното средство), ако такива се използват за извършване на дейността по ал. 1.

При промяна на данните, съдържащи се в документите по ал. 1, в 7-дневен срок от промяната се уведомява органът по чл. 40 от ЗЧОД, като към уведомлението се прилага съответният документ с актуалните данни.

На лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД, удостоверили по реда на раздел V пред органа по чл. 40 от ЗЧОД, че отговарят на изискванията на глава втора от ЗЧОД, се издава служебна бележка с посочена дата на удостоверяването.

 

Раздел III.

Особености

 

Какво още трябва да се има предвид по тази глава от пособието?

ПРИ НЕТОЧНИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДОКУМЕНТИ, ПОДАДЕНИ ОТ КАНДИДАТА

Когато представените документи от кандидата за получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност са непълни или не удостоверяват обстоятелствата по чл. 41, ал. 2 и 3, онт ЗЧОД, ГД „Национална полиция“ в 14-дневен срок от получаването им уведомява писмено за това едноличния търговец или юридическото лице. Уведомените лица трябва да отстранят недостатъците в документите или да представят допълнително необходимите документи в 45-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1. Когато в този срок недостатъците не се отстранят или допълнително необходимите документи не се представят, производството по издаване на лиценз се прекратява със заповед на Директора на Главна дирекция „Национална полиция“. В 14-дневен срок от изтичането и на този срок, ГДНП съобщава на кандидата за прекратяването на производството по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

КОГА СЕ ОТКАЗВА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Решението за издаване или отказ от издаване на лиценз се приема от Директора на Главна дирекция „Национална полиция“ чрез оправомощените за това служебни лица. Издаване или отказ за издаване на лиценз се обявява в срок до един месец от получаване на заявлението, съответно от отстраняване на недостатъците в документите или от представянето на допълнително изисканите документи. В срок до 7 дни от изтичането на този срок ГДНП публикува информация на своята интернет страница- https://www.mvr.bg/gdnp относно издаването на лиценза.

Издаден лиценз се получава от лично от физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, законните представители на юридическите лица или от упълномощени от тях лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ отказва издаването на лиценз с мотивирана заповед в следните случаи:

 1. при установяване на наличие на неверни данни в получените от кандидата документи;
 2. когато едноличният търговец или юридическото лице, които кандидатстват за получаване на лиценз:

а) има задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

б) е в производство/обявен в несъстоятелност или в ликвидация;

в) осъществява или е осъществявало в последната една година частна охранителна дейност без лиценз;

 1. когато едноличният търговец или юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество имат задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 2. при наличие на влязъл в сила акт за отказ или за отнемане на лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден в последната една година;
 3. когато физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност, съдружник в дружество с ограничена отговорност, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорен съдружник в командитно или събирателно дружество:

а) е осъдено за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

б) е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

в) страда от психическо заболяване;

г) е било през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

д) е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред.

Отказът за издаване на лиценз може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЦЕНЗА

Лицензът за извършване на частна охранителна дейност се издава без срок. В него се посочва изчерпателно видът дейност по чл. 5, ал. 1, която лицето има право да извършва, териториалният обхват на дейността, данни за притежателя на лиценза и обстоятелството, че е безсрочен.

Лицензите се издават по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.

Правата по лиценза не подлежат на прехвърляне или преотстъпване.

За издаване на лиценз се събира държавна такса в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи /приложили сме я в предните текстове на пособието/.

 

ПРИ ЩЕТИ НА ЛИЦЕНЗА

При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на лиценза, СИЧОД е длъжен в 7-дневен срок от узнаване на обстоятелството да уведоми писмено Директора на Главна дирекция „Национална полиция“, като опише фактите, при които е станало това. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението, ГДНП може да издаде дубликат на лиценза, ако фактите позволяват. Дубликатът се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. За издаването му се събира държавна такса в размер, определен с тарифата, която сме приложили по- горе в пособието.

 

ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Издаден лицензът за извършване на частна охранителна дейност  се отнема единствено от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ от органа с мотивирана заповед, издадена в писмен вид и изпратена до притежаващият лиценза СИЧОД.

Отнемане на лиценз се извършва при:

 1. установяване на наличие на неверни данни, подадени от СИЧОД;
 2. СИЧОД:

а) има задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

б) е в производство/обявен в несъстоятелност или в ликвидация;

в) осъществява или е осъществявало в последната една година частна охранителна дейност без лиценз;

 1. едноличният търговец или юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество имат задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 2. има влязъл в сила акт за отказ или за отнемане на лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден в последната една година;
 3. ако в 30-дневен срок от настъпване на следните обстоятелства физическото лице не прекрати участието си в търговското дружество или в юридическото лице:

а) е осъдено за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

б) е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

в) страда от психическо заболяване;

г) е било през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

д) е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;

 1. когато частната охранителна дейност не съответства на минималните изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и персонал, предвидени в глава втора;
 2. когато физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност, съдружник в дружество с ограничена отговорност, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице или друг оправомощен служител на търговското дружество или на юридическото лице предостави на лице от охранителния състав на едноличния търговец или на юридическото лице огнестрелно оръжие, без то да притежава съответно разрешение за носене и употреба;
 3. когато едноличният търговец или юридическото лице сключи трудов договор с ръководител или с изпълнител на охранителната дейност, който не отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 3 и 4 от ЗЧОД и в 30-дневен срок от констатиране на нарушението не изпълни задължителното предписание за неговото отстраняване;
 4. при възникване на несъответствие с изискванията на ЗЧОД за назначаване на охранителен състав, ако едноличният търговец или юридическото лице в 30-дневен срок от констатиране на нарушението на чл. 50, ал. 3 и 4 от ЗЧОД не изпълни задължителното предписание за неговото отстраняване;
 5. когато на едноличния търговец или на юридическото лице са наложени имуществени санкции за системни нарушения на основание чл. 72, ал. 1 и 2, чл. 74, ал. 1 и чл. 77;
 6. при смърт или поставяне на физическото лице – едноличен търговец, под запрещение;.
 7. при заличаване на вписването на едноличния търговец от търговския регистър, съответно прекратяване на търговското дружество или юридическото лице.

* Когато лицензът е издаден за извършване на повече от един вид дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД, отнемането му засяга само вида дейност, за която е възникнало това основание. Лицензът се преиздава без този вид дейност в 30-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане.

Заповедта за отнемане на лиценза може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА СИЧОД

СИЧОД, получили лиценз за извършване на частна охранителна дейност, подават декларация до директора на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР, чрез директора на областната дирекция на МВР, на чиято територия е седалището им, при промяна на:

 1. Обстоятелство по чл. 41, ал. 2 или 3 от ЗЧОД, а именно:

„…Чл.41 (2) За получаване на лиценз лицата трябва да:

 1. са вписани в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в регистър БУЛСТАТ или в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. нямат задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; това изискване се прилага и за неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество;
 3. нямат задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган;
 4. притежават образец на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав;
 5. не са в производство/обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
 6. са внесли определената държавна такса.

(3) За получаване на лиценз физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, собствениците на еднолични дружества с ограничена отговорност, съдружниците в дружества с ограничена отговорност, членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество трябва да:

 1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; за лицата, които са български граждани, това обстоятелство се установява служебно;
 2. не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер;
 3. не страдат от психическо заболяване;
 4. не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. не са били през последната една година преди акта на съответния компетентен орган членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред…“;
 6. Регистрацията на едноличния търговец или юридическото лице.

Декларацията се подава в 14-дневен срок от настъпването на промяната. Променените обстоятелства се удостоверяват по реда на НАРЕДБА № 8121з-610 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ЛИЦАТА УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, в която е разпоредено:

„…Раздел IV. Ред за удостоверяване при промяна на обстоятелства, декларирани по чл. 46 от ЗЧОД

Чл. 14. Декларацията по чл. 46 от ЗЧОД се подава по образец, приложение № 4.

Чл. 15. Декларираните по чл. 46 от ЗЧОД промени се удостоверяват по реда на раздели ІІ и ІІІ от наредбата…“.

Прилагаме образец на декларацията по чл.14:

                                                                                                                                                               Приложение № 4 към чл. 14

 

                                                                                                                   ДО

                                                                                                                  ДИРЕКТОРА НА

                                                                                                                  ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

                                                                                                                  “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

                                                                                                                  ГР. СОФИЯ

                                                                                                                  ЧРЕЗ: ДИРЕКТОРА НА              

                                                                                                                  СДВР/ОДМВР -…………………

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(имена, ЕГН/ЛНЧ)

управляващ …………………………………………………………………………………………………………………………,

(точно и пълно наименование на СИЧОД, ЕИК, седалище и адрес на управление)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност

 

ДЕКЛАРИРАМ:

За управляваното от мен

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(точно наименование на СИЧОД и ЕИК/БУЛСТАТ)

притежаващо лиценз/удостоверение № ……………………………./…………………….. г., са настъпили промени по чл. 41, ал. ……, т. …… от Закона за частната охранителна дейност, както следва:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(описват се настъпилите промени)

 

За удостоверяване на посочените промени прилагам:

1. …………………………………………………………………………………………………… – ……………………. листа;

2. …………………………………………………………………………………………………… – ……………………. листа.

 

 Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.

 

Дата:  
гр. ……………………….  
                                                                                     Декларатор: ………………………………

                                                                                                                  /подпис, печат/

                                                                                                          /………………………………../

 

                                                                                                                  /име, фамилия/

 

 * * *

 

Директорът на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР, или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от представяне на декларацията отразява промяната чрез допълнение към издадения лиценз. Допълнението се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. За издаването му се събира държавна такса в размер, определен с тарифата, която сме приложили в пособието.

 

Раздел V.

Ред за удостоверяване, че лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД, отговарят на минимални изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и персонал по глава втора от ЗЧОД

 

СИЧОД, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 9 от ЗЧОД, за да удостоверят, че отговарят на изискванията на глава втора, раздели I – IІI, раздели V – IХ от ЗЧОД, са длъжни да подадат следното заявление до Директора на Главна дирекция „Национална полиция“:

 

 

                                                                                                                  ДО

                                                                                                                  ДИРЕКТОРА НА

                                                                                                                  ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

                                                                                                                  “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

                                                                                                                  ГР. СОФИЯ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(имена, ЕГН/ЛНЧ)

управляващ …………………………………………………………………………………………………………………………,

(точно и пълно наименование на СИЧОД)

Идентификационен код на СИЧОД: …………………………………………………,

със седалище и адрес на управление:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

адрес за кореспонденция:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

тел.: …………………………………….,

GSM: ……………………………………,

e-mail:……………………………..

 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Заявявам, че управляваният/ото и представляван/о от мен едноличен търговец/юридическо лице

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(точно и пълно наименование на едноличния търговец/юридическото лице, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

притежаващ/о лиценз № …………./……………………….. г., отговаря на изискванията на раздел ……. от глава втора от Закона за частната охранителна дейност за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. …………, за удостоверяване на което прилагам:

1. ………………………………………………… – ……………………. листа;

2. ………………………………………………… – ……………………. листа.

 

Дата:  
гр. ……………………….  
                                                                                           Заявител: ………………………………

                                                                                                                   /подпис, печат/

                                                                                                           /………………………………../

 

                                                                                                                              /име, фамилия/

 

* * *

 

и да приложат следната декларация:

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(имена, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес, едноличен търговец/собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност/съдружник в дружество с ограничена отговорност/член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице/неограничено отговорен съдружник в …………..)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(точно и пълно наименование на СИЧОД, ЕИК, седалище и адрес на управление)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Декларирам, че при сключване на договори/анекси към договори след 31 март 2018 г. до подаване на заявлението/за периода от ……………… г. до ………………. г.

за ………………………………………………………………………………………………………………………,

(вид дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД)

са спазени изискванията за извършваната частна охранителна дейност, регламентирани в раздел …., глава втора на ЗЧОД, с изключение на сключените преди 30 март 2018 г. договори за ……………………………………………………………………………………………. за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

(посочват се само при първоначално удостоверяване по § 4, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗЧОД):

 

№ по ред Възложител Срок – от …….. до ……..
…….. ……………. …………….

 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.

 

Дата:  
гр. ……………………….  
                                                                                       Декларатор: ………………………………

                                                                                                                  /подпис, печат/

                                                                                                            /………………………………../

 

                                                                                                                 /име, фамилия/

  * * *

 

Относно факта, че сключените след 31 март 2018 г. до подаване на заявлението договори за охрана отговарят на изискванията за съответния вид дейност, регламентирани в глава втора на ЗЧОД, с изключение на договори за охрана, сключени за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) преди 30 март 2018 г., като посочват данни за възложителя по договора за охрана и срока на действие на съответния договор. Лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЧОД, към заявлението прилагат и:

 1. копие, удостоверено, че отговаря на оригинала, с подпис на управителя/представителя и печат на търговеца, на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или на договор за комуникационни услуги;
 2. писмено уведомление за изграждане или ползване на мониторинг-център за наблюдение и приемане на сигнали.

 

При промяна на данните, съдържащи се в декларацията и в документите, лицата, извършващи частна охранителна дейност, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, подават пред органа, издал лиценза, декларация, че сключените през тримесечието договори за охрана отговарят на изискването на глава втора от ЗЧОД и прилагат актуален документ.

 

 Лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЧОД /самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3/, за да удостоверят пред Директора на Главна дирекция „Национална полиция“, че отговарят на изискванията на глава втора, раздел IV от ЗЧОД, към заявлението прилагат:

 1. копие на заповед на физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява за поемане на обект за самоохрана, удостоверено, че отговаря на оригинала, с подпис на управителя/представителя и печат на търговеца;
 2. списък на охранителния състав, осъществяващ дейността по ал. 1, който съдържа имена и ЕГН/ЛНЧ на лицето;
 3. списък на превозните средства (регистрационен номер, марка и модел на превозното средство), ако такива се използват за извършване на дейността.

При промяна на данните, съдържащи се в документите, в 7-дневен срок от промяната се уведомява органът по чл. 40 от ЗЧОД, като към уведомлението се прилага съответният документ с актуалните данни.

 

 На лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД, удостоверили по реда на раздел V пред органа по чл. 40 от ЗЧОД, че отговарят на изискванията на глава втора от ЗЧОД, се издава служебна бележка с посочена дата на удостоверяването.

 

 Документи, които могат да бъдат подавани и в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги са:

 

1.копие или препис от акта за вписване в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, придружено с официален превод на български език, издадено не по-рано от един месец преди датата на заявлението;

2. образци на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав на едноличния търговец или юридическото лице;

3. документ за внесена държавна такса.

4. препис от акта за вписване в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, придружен с официален превод на български език, издаден не по-рано от един месец преди датата на заявлението;

5. декларация по образец, че търговецът няма задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в държавата, в която е установен; няма задължения към държавата, в която е установен, или към осигурителни фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган;

6. писмено заявление до органа по чл. 40 от ЗЧОД за издаване на удостоверение, че отговарят на изискванията на ЗЧОД за извършване на частна охранителна дейност на територията на Република България, като към заявлението се прилага заверено от съответния компетентен държавен орган по установяване копие на документ, въз основа на който търговците извършват частна охранителна дейност на територията на цялата страна, в която са установени. Към заявлението се прилагат и документи, еквивалентни на българските такива, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, и саморъчно попълнена декларация, придружени с официален превод на български език. Освен документите по ал. 4 физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, собствениците на еднолични дружества с ограничена отговорност, съдружниците в дружества с ограничена отговорност, членовете на управителния орган на търговското дружество, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество, които не са български граждани и нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, прилагат документи за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в чл. 41, ал. 3 от ЗЧОД, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, и саморъчно попълнена декларация по чл. 4, ал. 3, т. 2, придружени с официален превод на български език;

7. декларация по чл. 46 от ЗЧОД;

8. заявление от лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 9 от ЗЧОД, за да удостоверят, че отговарят на изискванията на глава втора, раздели I – IІI, раздели V – IХ от ЗЧОД, като прилагат декларация, че сключените след 31 март 2018 г. до подаване на заявлението договори за охрана отговарят на изискванията за съответния вид дейност, регламентирани в глава втора на ЗЧОД, с изключение на договори за охрана, сключени за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) преди 30 март 2018 г., като посочват данни за възложителя по договора за охрана и срока на действие на съответния договор. Лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЧОД, към заявлението прилагат и:

– копие, удостоверено, че отговаря на оригинала, с подпис на управителя/представителя и печат на търговеца, на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или на договор за комуникационни услуги;

– писмено уведомление за изграждане или ползване на мониторинг-център за наблюдение и приемане на сигнали.

– при промяна на данните, съдържащи се в декларацията и в документите, лицата, извършващи частна охранителна дейност, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, подават пред органа, издал лиценза, декларация, че сключените през тримесечието договори за охрана отговарят на изискването на глава втора от ЗЧОД и прилагат актуален документ;

9. приложения към заявлението на лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЧОД, за да удостоверят пред органа, издал лиценза, че отговарят на изискванията на глава втора, раздел IV от ЗЧОД, към заявлението:

– копие на заповед на лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД за поемане на обект за самоохрана, удостоверено, че отговаря на оригинала, с подпис на управителя/представителя и печат на търговеца;

– списък на охранителния състав, осъществяващ дейността по ал. 1, който съдържа имена и ЕГН/ЛНЧ на лицето;

– списък на превозните средства (регистрационен номер, марка и модел на превозното средство), ако такива се използват за извършване на дейността;

– при промяна на данните, съдържащи се в документите по ал. 1, в 7-дневен срок от промяната се уведомява органът по чл. 40 от ЗЧОД, като към уведомлението се прилага съответният документ с актуалните данни.