ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 12 – ARCHANGEL

May 27, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 12

ГЛАВА ПЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Тази глава е от изключителна важност за упражняване на частна охранителна дейност. В нея ще опишем основно документацията, която ръководителите на частна охранителна дейност трябва да изготвят, водят и съхраняват, за да изпълнят изискванията на Закона за частната охранителна дейност. Тук ще разясним с кои лица СИЧОД можеу да сключва трудови договори на длъжности ръководител и изпълнител на частна охранителна дейност, какви са сроковете за изготвяне на необходимите документи и подаването им до ГД „Национална полиция“ и до ОД МВР чрез съответните РУ МВР. Ще предоставим на вниманието ви образци за изготвяне на повечето от необходимите документи.

*Предвид големия обем от документи, всички образци ще предоставим за изпълняване на ЧОД по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД /охрана на имуществото на физически или юридически лица/. На база на тях, вие ще можете да изготвите аналогични документи при упражняване и на другите видове частна охранителна дейност.

В член 50 от Закона за частната охранителна дейност е записано, че ръководител на частна охранителна дейност /РОД/ или изпълнител на частна охранителна дейност /ИОД/ по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 8 от ЗЧОД може да бъде лице, което работи по основно трудово правоотношение на длъжност, съответна на изпълняваната дейност, въз основа на сключен трудов договор с едноличния търговец или юридическото лице. Това означава, че СИЧОД няма право да назначава РОД или ИОД на работа по охрана по друг начин, освен по трудов договор на длъжности, съответстващи на ЗЧОД. Подчертаваме, че СИЧОД няма право да изпълнява охранителна дейност със сътрудници, назначени на друга длъжност, освен охранител.

 

Код                          Длъжност

 

 

5414

          

                     Охранители

     
5414 1002 Пазач, въоръжена охрана

 

5414 1003 Патрул, служби за сигурност

 

5414 1004 Полски пазач-пъдар- само по чл.5, ал.1, т.9
     
     
5414 1007 Охранител

 

 

5414

 

3008

Младши инструктор, охраната
 

5414

 

3009

 

Старши сътрудник, охраната

 

5414

 

3010

 

Сътрудник, охрана

     
5414 3012 Организатор, охрана
 

5414

 

5419

 

4211

 

3013

 

3006

 

3011

 

Оператор, сигурност

 

Лична охрана

 

Инкасатор, банка/ финансова платежна институция- по т.4

     

Ръководител или изпълнител на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 9 може да бъде лице, което работи по основно или допълнително трудово правоотношение на длъжност, съответна на изпълняваната дейност, въз основа на сключен трудов договор с едноличния търговец или юридическото лице- длъжност „Полски пазач- пъдар“.

 

Раздел I.

Изисквания при сключване на трудов договор

 

СИЧОД може да сключи трудов договор по чл.5,ал.1, т. 1-8 само с пълнолетно и дееспособно лице, с не по-ниско от средно образование – за ръководител или изпълнител на частна охранителна дейност, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 3. не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;
 4. не страда от психическо заболяване;
 5. е физически клинично здраво, освен в случая по чл. 7;
 6. притежава професионална квалификация по професия “Охранител”, придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение.

* Изисквания към назначени служители за работа като РОД и ИОД по чл.5,ал.1,т.9 – СИЧОД може да сключи трудов договор само с пълнолетно и дееспособно лице, с не по-ниско от средно образование – за ръководител на частна охранителна дейност, и с не по-ниско от основно образование – за изпълнител на частна охранителна дейност.

За РОД по т.9 назначаваното лице трябва да отговаря на всички условия:

 1. да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 3. да не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;
 4. да не страда от психическо заболяване;
 5. да е физически клинично здраво, освен в случая по чл. 7;
 6. да притежава професионална квалификация по професия “Охранител”, придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение.

За ИОД по т.9 лицето трябва да отговаря на условията:

 1. да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 3. да не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;
 4. да не страда от психическо заболяване;
 5. да е физически клинично здраво, освен в случая по чл. 7;
 6. да е преминало успешно курс в институция от системата на професионалното образование и обучение.

Преди сключването на трудовия договор СИЧОД изисква от кандидатстващото за работа лице да представи:

 1. документ, удостоверяващ гражданство;
 2. документ за завършено образование;
 3. свидетелство за съдимост;
 4. служебна бележка от окръжната или Софийската градска прокуратура по постоянен адрес на лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;
 5. медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване, издадено след преглед от лекар-психиатър;
 6. медицинско удостоверение за физическото му клинично здраве;
 7. документ за професионална квалификация по професия “Охранител” или за успешно преминат курс /за работа по чл.5,ал.1,т.9/, издаден от институция от системата на професионалното образование и обучение.

Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария представят документи, еквивалентни на посочените в ал. 5, издадени от компетентен орган на съответната държава, придружени с официален превод на български език.

Документите:

– свидетелство за съдимост;

– служебна бележка от окръжната или Софийската градска прокуратура по постоянен адрес на лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

– медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване, издадено след преглед от лекар-психиатър;

– медицинско удостоверение за физическото му клинично здраве;

– преводите на такива

трябва да са издадени не по-рано от 6 месеца преди сключването на трудовия договор. При сключване на договора лицето представя декларация, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер.