ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 13 – ARCHANGEL

May 28, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 13

Раздел II.

Уведомления за сключени трудови договори по ЗЧОД

 

В член 51 от Закона за частната охранителна дейност е разпоредено задължението на СИЧОД да уведомява писмено директора на Главна дирекция „Национална полиция“ и директора на Областната дирекция на МВР за сключването на трудов договор с лица, които ще извършват дейности по ЗЧОД, в 7-дневен срок от регистрирането на договора в Националната агенция по приходите. Уведомлението се подава чрез началника на районното управление в областната дирекция на МВР, на чиято територия работи лицето, както и по електронен път съгласно Закона за електронното управление. Уведомлението съдържа трите имена, единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ), номера на трудовия договор, датата на сключването му и срока, за който е сключен.

 

Прилагаме примерен образец на уведомление за сключен трудов договор, като ще използваме бланка на АС „Архангел“ ЕООД- част от Група за сигурност „Архангел“:

СИЧОД е длъжен да уведоми писмено директора на Главна дирекция „Национална полиция“ и директора на Областната дирекция на МВР и при прекратяване на трудовия договор. В тези случаи уведомлението съдържа и номера и датата на заповедта за прекратяване, както и датата, от която договорът се смята за прекратен.

 

Прилагаме примерен образец на уведомление за прекратен трудов договор, като ще използваме бланка на АС „Архангел“ ЕООД- част от Група за сигурност „Архангел“:

СИЧОД съхранява уведомленията, както и документите, получени при назначаването на лицата по чл. 50, ал. 5 и 6 от ЗЧОД от датата на сключване на трудовия договор до изтичане на 18 месеца след прекратяването му и при поискване ги представя за проверка на компетентните органи.