ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 14 – ARCHANGEL

May 31, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 14

Раздел III.

Дейности на СИЧОД при организиране на охранителната дейност

 

Член 52 на Закона за частната охранителна дейност определя дейностите, които СИЧОД трябва да извърши при организиране на охранителната дейност. Тези дейности не обхващат действията на СИЧОД на терен, а главно касаят документооборота, инструктажите и обученията на личния състав.

Тези дейности са:

 1. създаване на организация и контрол за извършването на оценка на състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при необходимост, но най-малко веднъж годишно, за резултатите от която трябва да утвърди писмен протокол;
 2. контролиране на воденето на регистър “Видеонаблюдение” в случаите на поемане на задължение по договора за охрана или при организиране на самоохраната за извършване на видеонаблюдение;
 3. контролиране на съхранението и предоставянето на служебно огнестрелно оръжие;
 4. създаване на организация и контрол за провеждането на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителния състав за охрана и безопасност, който се отразява в книга за инструктаж;
 5. предоставяне срещу подпис на служебна идентификационна карта, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав;
 6. недопускане на лице от охранителния състав да осъществява дейност по охрана без професионална квалификация или без успешно преминат курс, удостоверени съгласно чл. 50, ал. 5, т. 7 от ЗЧОД.

Освен тези дейности, за всеки обект, поет под охрана, СИЧОД е длъжен да организира и да контролира изготвянето и съхранението на следната документация:

При извършване на лична охрана на физически лица:

 1. правила и указания за спецификата на дейността по лична охрана на физически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав; 2. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност, която съдържа указания за:

а) проява на максимална бдителност за поведението на лицата в близост до охранявания обект;

б) непровокиране с поведението си намиращите се в близост до тях граждани, включително и чрез демонстративно носене на оръжие и/или помощни средства;

в) защитеност на охраняемото лице;

г) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;

д) опазване живота и здравето на нападателите при инцидент;

 1. изготвянето на маршрутна книжка или пътен лист, съдържащи информация за изминати километри, време, населено място и ползвател на автомобила; при внезапна смяна на използваното превозно средство се изготвя писмен доклад непосредствено след приключване на работната смяна;
 2. анализ на риска за охраняемото лице;
 3. примерни тактически указания за различни ситуации, които включват действия при:

а) пътнотранспортно произшествие, разграничени на действия при наличие и действия при липса на ранени и/или загинали в пътнотранспортното произшествие;

б) повреда на превозното средство;

в) проблем с комуникациите;

г) нападение на охраняваното лице и/или на извършител на охранителната дейност;

д) демонстрации, протести, други масови прояви;

е) придвижване без превозно средство;

ж) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД.

 

При охрана на имуществото на физически или юридически лица:

В настоящето пособие ще се спрем по- подробно на съдържанието на всеки от тези документи чрез представяне на работещи модели и образци от такива, изработени от АС „Архангел“ ЕООД.

 

 1. Правила и указания за спецификата на дейността по охрана на имуществото на физически или юридически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав- утвърждава се от оправомощеното за това лице от СИЧОД

 

Изискваните от Закона за частната охранителна дейност правила и указания уреждат организацията на охраната и правата и задълженията на охранителите, даващи дежурство на обекта под охрана.

Обектът се охранява на основание Договор за охрана, по който съответният СИЧОД е „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, а охраняваният субект е „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”.

Обектът под охрана може да представлява различна категория система.

Охраната на обекта е може да е дневна/ нощна/ денонощна; въоръжена/ невъоръжена и да се извършва от различен брой охранители на различен брой смени. Общият състав на охраната се формира на база наряда за всички смени, работещи по график, осигуряващ ……..- часова физическа охрана. Дежурните охранители могатк да са разположени в организирани постове за охрана, постове за наблюдение/ мониторинг, намиращи се в съответните помещения на територията на обекта или извън него.

Основна задача на охранителите е да гарантират сигурността и безопасността на обекта и да осъществяват регламентирания от възложителя контролно-пропускателен режим и вътрешен ред в обекта.

 

Предлагаме конкретни правила, изработени от АС „Архангел“ ЕООД за примерен обект под охрана- складова база:

 

 

Приложените образци са примерни и могат да бъдат променяни, съгласно изискванията на съответния СИЧОД.