ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 17 – ARCHANGEL

June 16, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 17

Допълнителна документация:                 

 

1. Протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект- утвърждава се от оправомощеното за това лице от СИЧОД;

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА

 

Оценката на състоянието и степента на сигурност на обектите под охрана е изискване на ЗЧОД. Оценката се заключава в провеждане на анализ на системата за охрана, действаща на територията на охранявания обект, с оглед определяне на нейните възможности за превенция и противопоставяне на действията на вероятни престъпни посегателства и грубо нарушаване на обществения  и вътрешния ред в обекта под охрана, както и способността й за пълноценно изпълняване на пропускателния режим. Крайният резултат на тази оценка е извод за степента на достатъчност и целесъобразност на мерките за сигурност на организираната охрана, който се извежда на база съвкупност на показателите на състоянието на сигурността въз основа на резултатите от проведеното оценяване. Предлаганата от АПТ- „АРХАНГЕЛ“ методика има за цел да установи единен стандартизиран подход към анализа и оценката на достатъчността и целесъобразността на провежданите мероприятия и действия при организиране на охраната на обекти, целяща да осигури превенция от- и противопоставяне на- съществуващи или възможни заплахи от различен характер. Оценката на състоянието и степента на сигурност на обект под охрана се определя на база получени резултати при:

– контрола за изпълнението на установените в плана за охрана и плана за пропускателния режим изисквания за охрана на обекта;

– определяне на профила на потенциалните нарушители и анализа на рискови зони, създаващи предпоставки за уязвимост на обекта.

Провеждането на анализ на уязвимостта на охранявания обект, определянето на профилите на потенциални нарушители е насочено към проверка на адекватността на действащата охранителна система против прояви на налични или прогнозирани заплахи за сигурността ат локален, вътрешен и външен характер. Това се осъществява чрез разкриване, обозначаване и систематизиране на уязвимите места в охранителната система /могат да съществуват дори при изпълнени изисквания/. Резултатите от оценяването създават база за изработване на работещи рационални решения по обезпечаване на необходимата степен на сигурност против различни опасности и рискове.

1.Система от показатели за състоянието на защитеността

Защитеността, като съвкупност от организационно-технически мероприятия, насочени към обезпечаване адекватна охрана на обекта се оценява на база показателите на две нейни свойства: цялостност и уязвимост.

Цялостност – свойство на защитеността, характеризиращо нейното съответствие с изискванията, установени и разписани в нормативната база и документооборота при организиране на охраната.

Уязвимост – свойство на защитеността, характеризиращо нейните недостатъци в способността за противодействие на установените заплахи за сигурността на дадения обект под охрана.

 

ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ

 

Методиката се отнася до различни технически и организационни мерки, които се прилагат към обекти, с различна степен на риск от посегателства, кражби и вандализъм. Методиката обхваща два етапа в извършването на оценяване на състоянието и степента на сигурност- начален и текущ:

НАЧАЛЕН ЕТАП: началното оценяване на състоянието и степента на сигурност на обект под охрана се извършва при подписване на договора за охрана. Целта на това начално оценяване е да определи реалното състояние на средата за сигурност на територията на охранявания обект, състоянието на системата за сигурност, като по този начин постави база, с която ще бъдат сравнявани следващите оценки на състоянието и степента на сигурност.

ТЕКУЩ ЕТАП: текущото оценяване на състоянието и степента на сигурност е регламентирано по време на извършване в ЗЧОД, но мнението на АТЛАС е, че такива оценки трябва да бъдат извършвани най- малко един път на шест месечие, а при рискови обекти и на по- кратки срокове.

На основата на общоприети критерии за оценка на риска, обектите под охрана се класифицират в три категории, според степента на риск:

 1. Обекти изложени на нормален риск – в тази категория влизат обекти под охрана, които са в регулация на населени места, леснодостъпни за автомобили, постоянно или често обитаеми, със стандартна система за физическа защита за този тип обекти- видеонаблюдение, метални масивни врати, охранителни решетки, ограждения, осветени подходи; обекти с налична застрахователна полица на имуществото.
 2. Обекти изложени на повишен риск – намират се в покрайнините, могат да са рядко или временно обитаеми, достъпът до тях е затруднен, имат необезопасени витрини, конструктивни и архитектурни елементи, подложени на риск от противоправни прояви, в тях има на склад лесно подвижни материали, продукция и стоки, машини и съоръжения, на територията им има концентрация на хора, повишен пътникопоток и посещения.
 3. Обекти изложени на висок риск – в обектите могат да се съхраняват ценни предмети и стоки, благородни и цветни метали, предмети с културна и историческа стойност. Могат да бъдат складирани горими, взривоопасни и леснозапалими материали. В обектите могат да се съхраняват пари, ценни книжа и валута. Обектите се намират в близост или в зона с повишена криминогенна среда, или в тях са регистрирани множество посегателства, кражби и други противоправни прояви и деяния.

При оценяването се въвежда определена точкова система, която и низходяща по отношение на снижаване степента на сигурност.

 

НАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ

 

 Началното оценяване на състоянието и степента на сигурност се извършва по следните показатели:

1.Местонахождение на охранявания обект от гледна точка на сигурността, описание на обекта, вредни и опасни производства, характеристика на обекта от гледна точка на привлекателност за противоправни прояви- грабеж, вандализъм, терористични въздействия. Конституиран ли е като Сцена под антитерористична протекция /ако е конституиран, от коя организация/.

2.Състояние на средата за сигурност в района на охранявания обект, криминогенна и терористична обстановка.

3.Граници на обекта, съседи, наличие на криминогенни контингенти.

4.Система за физическа защита- елементи, състояние, адекватност.

5.Пропускателен режим. Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта, контрол и режим на влизането, оценка на пропускателния режим.

5.1.Пропускателен режим;

5.2.Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта;

5.3.Влизане на територията на охранявания обект и контрол;

5.4.Режим на посещения в обекта;

6.Организиране на охраната към момента на изследването;

6.1.Система за охрана;

6.2.Схема на охраната;

6.3.Алармени системи против проникване /АСПП/;

6.4.Система за видеонаблюдение;

6.5.Системи за контрол на достъпа;

6.6.Периметрова охрана;

6.7.Специални системи за наблюдение, контрол и охрана;

6.8.Начини за взаимодействие с МВР;

6.9.Начини за взаимодействие с други СИЧОД;

6.10.Проверка на системата за охрана;

6.11.Управление, контрол на системата за охрана;

6.12.Анализ и усъвършенстване на системата за охрана;

6.13.Комуникация с възложителя по договора за охрана.

 1. Физическа защита на периметъра

7.1.Физически огради;

7.2.Бариери, портали, други входно- изходни съоръжения;

7.3.КПП, дежурни стаи, контрол на входно- изходните пунктове, съоръжения и

приспособления за проверка;

7.4.Наличие, укомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в

дежурната стая;

7.5.Наличие на физическа охрана /ведомствена, ЧОД/ звено за самоохрана;

7.6.Наличие, техническо състояние, оборудване и използване на служебни МПС от

охраната;

7.7. Детекторна система за наблюдение и охрана на периметъра;

7.8.Система за видеонаблюдение на периметъра, наличие на специални камери,

качество на видеокамерите, обем и срок на архивиране на записаната информация;

7.9.Система за периметрова охрана чрез видеокамери;

7.10.Зони за сигурност на територията на охранявания обект извън обекта под охрана- категория, охрана /физическа охрана, охрана с технически средства за сигурност/,  вътрешен пропускателен режим;

7.11.Зони с повишен риск от проникване на нарушители;

7.12.Осветеност на охраняваната територия;

7.13.Степен на безопасност при обход;

7.14.Наличие на пробиви в сигурността през последните 6 месеца, резултати;

7.15.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на

периметъра;

7.16.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на

тероризма.

8.Защита на обекта и подобектите под охрана

8.1.Описание на обекта и подобектите от гледна точка на охранителната схема

8.2.Укрепване на вратите и входно- изходните пространства- обикновени врати, врати с ниска степен на защита, врати със средна степен на защите, врати с висока степен на  защита, врати с изключително висока степен на защита;

8.3.Укрепване на прозорците- дограма, решетки, щори, висока степен на укрепване;

8.4.Осветление- външно и вътрешно /автоматично при движение, дежурно/;

8.5.Външна и вътрешна сирена при пробив в сигурността;

8.6.Система за автоматично блокиране на входове/изходи при пробив в сигурността;

8.7.Система за автоматично известяване на МВР при пробив в сигурността;

8.8.Система за координиране, управление и контрол на сигурността;

8.9.Наличие на класифицирана информация- зони, степен на класифициране,

охрана, контрол на достъпа;

8.10.Помещения с ограничен достъп с метални каси и заключващи механизми;

8.10.1.Каси /контейнери, сейфове, шкафове/;

8.10.2.Заключващи механизми;

8.11.Наличие на действащ отделен пропускателен режим за обектите и подобектите;

8.12.Наличие на система за контрол на достъпа в обектите и подобектите;

8.13.Наличие на физическа охрана в обектите и подобектите;

8.14.Наличие на вътрешно КПП и дежурна стая;

8.15.Наличие на вътрешни зони за сигурност- категории, охраняемост, допълнителен

вътрешен пропускателен режим;

8.16.Наличие на помещения с гарантирана сигурност;

8.17.Степен на защитеност с помощта на СОТ;

8.18.Степен на безопасност при охрана на обекта и подобектите;

8.19.Наличие, укомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в

дежурната стая;

8.20.Налична физическа охрана, вид;

8.21.Наличие на пробиви в сигурността през последните 6 месеца, резултати;

8.22.Предприети мерки за подобряване на системата за сигурност през последните 6

месеца.

8.23.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на обекта и  подобектите;

8.24.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на

тероризма.

9.Пожароизвестяване и пожарогасене

9.1.Наличие, техническо състояние и действие на системи за пожарогасене;

9.2.Средства за пожарогасене- разположение, комплектност, техническо състояние,

срокове на годност;

10.Детектори- наличие, характеристики

10.1.За откриване на биологични субстанции;

10.2.За откриване на химични вещества;

10.3.За откриване на радиация;

10.4.За откриване на други вредни вещества;

10.5.За откриване на метали;

11.Евакуация на обекта под охрана или на подобекти

11.1.Евакуационни изходи и пространствата около тях;

11.2.Евакуационни коридори;

11.3.Пътища за евакуация;

11.4.Маршрути за евакуация;

11.5.Райони за безопасно пребиваване;

За определяне състоянието и степента на сигурност в обектите под охрана, предлагаме следната методика:

 

 ПРОТОКОЛ

 

За извършено начално оценяване на състоянието и степента на сигурност на обект под охрана „…………………………………………………“, съгласно изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД

 

 Протоколът се изготвя съгласно изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД и Чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по Чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по Чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност:

„…Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето на следните документи в писмен или в електронен вид за планиране на охраната на имуществото на физически или юридически лица:                                                                                                                                                                                                                                                                        

(2) За всеки обект, поет за охрана, лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето в 14-дневен срок от сключването на договора за охрана или от датата на поемането за охрана на обекта, когато тя е изрично указана в договора за охрана, на:                

 1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект…“

 

 Оценяваният обект се класифицира като обект от ……. клас на физическа сигурност „……………………………………………………………………………………съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРОЕЖИТЕ.

 

Оценяването е извършено на …………………….. 2018 г. от комисия в състав:

 1. ………………………………………………………………. – Председател;
 2. ……………………………………………………………….- Член;
 3. ……………………………………………………………….- Член.

Обектът е класифициран, съгласно НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

като:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 Оценяването е извършено на …………………….. 20… г. от Комисия в състав:

 

 1. ………………………………………………………………. – Председател;
 2. ……………………………………………………………….- Член;
 3. ……………………………………………………………….- Член.

 

Оценяван показател Оценка по шестобална система Забележки
1 Местонахождение на охранявания обект, от гледна точка на сигурността;

-описание на обекта, вредни и опасни производства

-характеристика на обекта от гледна точка на привлекателност за противоправни прояви- грабеж, вандализъм, терористични въздействия

-друго

 

 

 

…………….

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
2 Състояние на средата за сигурност в района на охранявания обект

– криминогенна и терористична обстановка в района

-наличие на пробиви в сигурността през последните 12 месеца

-друго

 

 

…………….

 

 

……..

  усреднена оценка    
3 Граници на обекта

-граници

-съседи

-наличие в съседство на криминогенни контингенти

-наличие на рискови фактори

-транспортна достъпност

-друго

 

 

…………….

 

 

……..

  усреднена оценка    
4 Система за физическа защита- елементи, състояние, адекватност ……………. ……..
  усреднена оценка    
5 Пропускателен режим. Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта, контрол и режим на влизането, оценка на пропускателния режим

5.1.Пропускателен режим

5.2.Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта

5.3.Влизане на територията на охранявания обект и контрол

5.4.Режим на посещения в обекта

5.5. Друго

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
6 Организиране на охраната

6.1.Система за охрана

6.2.Схема на охраната

6.3.Алармени системи против проникване /АСПП/

6.4.Система за видеонаблюдение

6.5.Системи за контрол на достъпа

6.6.Периметрова охрана

6.7.Специални системи за наблюдение, контрол и охрана

6.8.Начини за взаимодействие с МВР

6.9.Проверка на системата за охрана

6.10.Управление, контрол на системата за охрана

6.11.Анализ и усъвършенстване на системата за охрана

6.12.Комуникация с възложителя по договора за охрана

6.13.Наличие, укомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в дежурната стая

6.14.Друго

 

 

 

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
7 Защита на периметъра

7.1.Физически огради

7.2.Бариери, портали, други входно- изходни съоръжения

7.3.КПП, дежурни стаи, контрол на входно- изходните пунктове, съоръжения и приспособления за проверка

7.4.Наличие, укомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в дежурната стая

7.5.Наличие на физическа охрана на периметъра

7.6.Наличие, техническо състояние, оборудване и използване на служебни МПС от охраната

7.7. Детекторна система за наблюдение и охрана на периметъра

7.8.Система за видеонаблюдение на периметъра, наличие на специални камери, качество на видеокамерите, обем и срок на архивиране на записаната информация

7.9.Система за периметрова охрана чрез видеокамери

7.10.Друго

 

 

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
8 Защитеност на обекта и подобектите

8.1.От гледна точка на СФЗ /без охранителните елементи/

8.2.От гледна точка на адекватност на СОД/ СОТ

8.3.От гледна точка на системата за видеонаблюдение

8.4.От гледна точка на системи за контрол на достъпа

8.5.От гледна точка на физическа охрана

8.6.От гледна точка на действащ пропускателен режим

8.7.Наличие на система за координиране, управление и контрол на сигурността

8.8.Наличие на защитеност на класифицирана информация- зони, степен на класифициране, охрана, контрол на достъпа

8.9.Защитеност на помещения с каси, сейфове, трезори и др.

8.10.Наличие на зони за сигурност с действащ отделен пропускателен режим

8.11.Наличие на вътрешно КПП и дежурна стая

8.12.Наличие на зони с гарантирана сигурност

8.13.Степен на безопасност при охрана на обекта и подобектите

8.14.Предприети мерки за подобряване на системата за сигурност през последните 6 месеца

8.15.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на обекта и подобектите

8.16.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на тероризма

8.17.Друго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
9 Пожароизвестяване и пожарогасене

9.1.Наличие, техническо състояние и действие на система за пожарогасене

9.2.Наличие, техническо състояние и действие на система за пожароизвестяване

9.3.Средства за пожарогасене- разположение, комплектност, техническо състояние, срокове на годност

9.4.Достъпност на обекта за пожарни машини

9.5.Друго

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
10 Медицинска помощ

10.1.Наличие на медицински център/ кабинет

10.2.Наличие на дежурно медицинско лице 24/7

10.3.Наличие на линейка

10.4.Достъпност на обекта за линейки

10.5.Достъпност за изнасяне на пострадали

10.6.Друго

 

 

 

…………….

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
11 Детектори- наличие, характеристики

11.1.За откриване на биологични субстанции

11.2.За откриване на химични вещества

11.3.За откриване на радиация

11.4.За откриване на други вредни вещества

11.5.За откриване на метали

11.6.Друго

 

 

 

…………….

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
12 Евакуация на обекта под охрана или на подобекти

12.1.Евакуационни изходи и пространствата около тях

12.2.Евакуационни коридори

12.3.Пътища за евакуация

12.4.Маршрути за евакуация

12.5.Райони за безопасно пребиваване

12.6.Наличен план за незабавна евакуация

12.7.Друго

 

 

 

…………….

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
  ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ОБЕКТА ……………. ……..

 

ОБЩА ОЦЕНКА ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕ И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА:…………………………………………………………………….

 

словом:…………………………………………………………………….……………………………………..

 

Съгласно получената оценка, състоянието и степента на сигурност на обекта под

охрана се определя като

……………………………………………………………….………………………………………………

/от 0-1 т.- критично състояние, 1-2 т.- ниска степен на сигурност, 3-4 т.- средна степен на сигурност, 5 т.- добра степен на сигурност, 6 т.- отлична степен на сигурност/

 

 

Предписания за повишаване степента на сигурност:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Дата на завършване на оценяването:

………………………………………………………….

 

гр. …………………………………………………….

 

Комисия:

 1. …………………………………………………………. – Председател;

                                                                                  /длъжност, име, фамилия/

 1.                                     ……………………………………………………………….- Член;

                                                                                  /длъжност, име, фамилия/

 1.                     ……………………………………………………………….- Член;

/длъжност, име, фамилия/

 

 

* * *

 

  Оценките се формират както следва:

 1. Неудовлетворителна защитеност на обекта под охрана- от 0,00 до 2,50 точки.
 2. Удовлетворителна защитеност на обекта под охрана- от 2,51 до 3,50 точки.
 3. Добра защитеност на обекта под охрана- от 3,51 до 4,50 точки.
 4. Много добра защитеност на обекта под охрана- от 4,51 до 5,50 точки.
 5. Отлична защитеност на обекта под охрана- от 5,51 до 6,00 точки.

 

 

 

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ

 

Текущото оценяване на състоянието и степента на сигурност се извършва по приблизително същите показатели, както началното оценяване,като целта е да се изведат промените/ измененията в средата за сигурност, в състоянието и степента на сигурност в обекта.

Текущите оценявания се извършват при необходимост, но не по- късно от един път на шест месеца. Резултатите се сравняват с предшестващото оценяване, след което се правят анализи и изводи, дават се предписания.

 

Прилагаме примерен протокол за текущо /периодично оценяване на състоянието и степента на сигурност на обект под охрана:

 

 

ПРОТОКОЛ

 

За извършено текущо оценяване на състоянието и степента на сигурност на обект под охрана „……………………………“, съгласно изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД

 

 Протоколът се изготвя съгласно изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД и Чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по Чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по Чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност:

„…Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето на следните документи в писмен или в електронен вид за планиране на охраната на имуществото на физически или юридически лица:                                                                                                                                                                                                                                                                        

(2) За всеки обект, поет за охрана, лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето в 14-дневен срок от сключването на договора за охрана или от датата на поемането за охрана на обекта, когато тя е изрично указана в договора за охрана, на:                

 1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект…“

 

 Оценяваният обект се класифицира като обект от …….. клас на физическа сигурност „…………………………………………………………………………………..съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 19 ДЕКЕМВРИ 2016 г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРОЕЖИТЕ.

 

Оценяването е извършено на …………………….. 2018 г. от комисия в състав:

 1. ………………………………………………………………. – Председател;
 2. ……………………………………………………………….- Член;
 3. ……………………………………………………………….- Член.

Обектът е класифициран, съгласно НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

като:………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 Оценяването е извършено на …………………….. 20… г. от Комисия в състав:

 

 1. ………………………………………………………………. – Председател;
 2. ……………………………………………………………….- Член;
 3. ……………………………………………………………….- Член.

 

 

Оценяван показател Оценка по шестобална система Забележки
1 Местонахождение на охранявания обект, от гледна точка на сигурността;

-описание на обекта, вредни и опасни производства

-характеристика на обекта от гледна точка на привлекателност за противоправни прояви- грабеж, вандализъм, терористични въздействия

-друго от началното оценяване до момента

 

 

 

…………….

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
2 Състояние на средата за сигурност в района на охранявания обект

– криминогенна и терористична обстановка в района

-наличие на пробиви в сигурността през последните 12 месеца

-друго

 

 

…………….

 

 

……..

  усреднена оценка    
3 Граници на обекта

-граници

-съседи

-наличие в съседство на криминогенни контингенти

-наличие на рискови фактори

-транспортна достъпност

-друго от началното оценяване до момента

 

 

 

…………….

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
4 Система за физическа защита- елементи, състояние, адекватност ……………. ……..
  усреднена оценка    
5 Пропускателен режим. Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта, контрол и режим на влизането, оценка на пропускателния режим

5.1.Пропускателен режим

5.2.Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта

5.3.Влизане на територията на охранявания обект и контрол

5.4.Режим на посещения в обекта

5.5. Друго от началното оценяване до момента

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
6 Организиране на охраната

6.1.Система за охрана

6.2.Схема на охраната

6.3.Алармени системи против проникване /АСПП/

6.4.Система за видеонаблюдение

6.5.Системи за контрол на достъпа

6.6.Периметрова охрана

6.7.Специални системи за наблюдение, контрол и охрана

6.8.Начини за взаимодействие с МВР

6.9.Проверка на системата за охрана

6.10.Управление, контрол на системата за охрана

6.11.Анализ и усъвършенстване на системата за охрана

6.12.Комуникация с възложителя по договора за охрана

6.13.Наличие, укомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в дежурната стая

6.14.Друго от началното оценяване до момента

 

 

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
7 Защита на периметъра

7.1.Физически огради

7.2.Бариери, портали, други входно- изходни съоръжения

7.3.КПП, дежурни стаи, контрол на входно- изходните пунктове, съоръжения и приспособления за проверка

7.4.Наличие, укомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в дежурната стая

7.5.Физическа охрана на постоянни постове- брой охранители, брой смени, описание, целесъобразност, оценка

7.5.Физическа охрана обход- брой охранители, брой смени, описание, целесъобразност, оценка

7.6.Реагиране при пробив в сигурността по периметъра- брой охранители, схеми за реагиране, целесъобразност, оценка

7.7.Тактически действия на охраната при проникване в периметъра с цел нападение

7.8.Тактически действия на охраната при терористични въздействия в периметъра

7.9.Тактически действия на охраната при природни бедствия

7.10.Тактически действия на охраната при промишлени аварии и катастрофи

7.11.Тактически действия на охраната при ликвидиране на последствията от кризи

7.12.Обученост на охраната за водене на радиообмен

7.13.Укомплектованост и оборудваност на охраната

7.14.Униформи, идентификационни баджове, правилно носене и забрани

7.15.Съхраняване, носене и използване на огнестрелно оръжие

7.16.Наличие на помощни средства- брой комплекти, обученост на охраната за използването им

7.17. Обученост на охраната относно правила за проверка на лични документи и личен багаж

7.18. Обученост на охраната относно правила за проверка на товар и съпроводителни документи на МПС

7.19. Обученост на охраната относно правилата за лична безопасност и използване на защитни средства

7.20. Обученост на охраната относно запазване на местопроизшествие

7.21. Обученост на охраната относно претърсване периметъра

7.22. Обученост на охраната да извършва евакуация на лицата, намиращи се в периметъра

7.23. Обученост на охраната да извършва дейности в условия на кризи, без да отслабва системата за охрана

7.24. Обученост на охраната относно контакт с граждани и начини за избягване и справяне с конфликти

7.25.Взаимодействие на охраната със сътрудници на граждански антитерористични формирования

7.26.Наличие, техническо състояние, оборудване и използване на служебни МПС

7.27. Детекторна система за наблюдение и охрана на периметъра

7.28.Система за видеонаблюдение на периметъра

Наличие на специални камери ,качество на видеокамерите

Обем и срок на архивиране на записаната информация:

7.29.Система за периметрова охрана чрез видеокамери:

7.30.Зони по периметъра с повишен риск от проникване на нарушители:

7.31.Правилно избрани маршрути за обход по периметъра на охраната

7.32.Правилно избрани зони за блокиране и засади по периметъра

7.33.Време на извършване на обходите по периметъра

7.34.Наличие на система за чекиране на обхода

7.35.Осветеност на охраняваната територия по периметъра

7.36.Степен на безопасност при обход по периметъра

7.37.Наличие на пробиви в сигурността по периметъра от началното оценяване до момента, резултати

7.38.Предприети мерки за подобряване на системата за сигурност по периметъра през последните 6 месеца

7.39.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на периметъра от началното оценяване до момента

7.42.Брой извършени съвместни учения за пресичане на терористични въздействия по периметъра с организации за противодействие на тероризма от началното оценяване до момента

7.43. Друго от началното оценяване до момента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
8 Защитеност на обекта и подобектите

8.1.От гледна точка на СФЗ /без охранителните елементи/

8.2.От гледна точка на адекватност на СОД/ СОТ

8.3.От гледна точка на системата за видеонаблюдение

8.4.От гледна точка на системи за контрол на достъпа

8.5.От гледна точка на физическа охрана

8.6.От гледна точка на действащ пропускателен режим

8.7.Наличие на система за координиране, управление и контрол на сигурността

8.8.Наличие на защитеност на класифицирана информация- зони, степен на класифициране, охрана, контрол на достъпа

8.9.Защитеност на помещения с каси, сейфове, трезори и др.

8.10.Наличие на зони за сигурност с действащ отделен пропускателен режим

8.11.Наличие на вътрешно КПП и дежурна стая

8.12.Наличие на зони с гарантирана сигурност

8.13.Степен на безопасност при охрана на обекта и подобектите

8.14.Предприети мерки за подобряване на системата за сигурност от началното оценяване до момента

8.15.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на обекта и подобектите от началното оценяване до момента

8.16.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на тероризма от началното оценяване до момента

8.17.Друго от началното оценяване до момента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
9 Пожароизвестяване и пожарогасене

9.1.Наличие, техническо състояние и действие на система за пожарогасене

9.2.Наличие, техническо състояние и действие на система за пожароизвестяване

9.3.Средства за пожарогасене- разположение, комплектност, техническо състояние, срокове на годност

9.4.Достъпност на обекта за пожарни машини

9.5.Брой инциденти след началното оценяване, до момента

9.6.Друго от началното оценяване до момента

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
10 Медицинска помощ

10.1.Наличие на медицински център/ кабинет

10.2.Наличие на дежурно медицинско лице 24/7

10.3.Наличие на линейка

10.4.Достъпност на обекта за линейки

10.5.Достъпност за изнасяне на пострадали

10.6.Брой инциденти след началното оценяване, до момента

10.7.Друго от началното оценяване до момента

 

 

 

…………….

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
11 Детектори- наличие, характеристики

11.1.За откриване на биологични субстанции

11.2.За откриване на химични вещества

11.3.За откриване на радиация

11.4.За откриване на други вредни вещества

11.5.За откриване на метали

11.6.Друго от началното оценяване до момента

 

 

…………….

 

 

……..

  усреднена оценка    
12 Евакуация на обекта под охрана или на подобекти

12.1.Евакуационни изходи и пространствата около тях

12.2.Евакуационни коридори

12.3.Пътища за евакуация

12.4.Маршрути за евакуация

12.5.Райони за безопасно пребиваване

12.6.Наличен план за незабавна евакуация

12.7.Брой евакуации, описание от началното оценяване до момента

12.8.Друго от началното оценяване до момента

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

……..

  усреднена оценка    
  ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ОБЕКТА ……………. ……..

 

ОБЩА ОЦЕНКА ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕ И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА:…………………………………………………………………….

 

словом:…………………………………………………………………….……………………………………..

 

Съгласно получената оценка, състоянието и степента на сигурност на обекта под

охрана се определя като

……………………………………………………………….………………………………………………

/от 0-1 т.- критично състояние, 1-2 т.- ниска степен на сигурност, 3-4 т.- средна степен на сигурност, 5 т.- добра степен на сигурност, 6 т.- отлична степен на сигурност/

 

 

Предписания за повишаване степента на сигурност:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Дата на завършване на оценяването:

………………………………………………………….

 

гр. …………………………………………………….

 

Комисия:

 1. …………………………………………………………. – Председател;

                                                                                  /длъжност, име, фамилия/

 1.                       ……………………………………………………………….- Член;

                                                                                  /длъжност, име, фамилия/

 1.       ……………………………………………………………….- Член;

/длъжност, име, фамилия/

 

 

* * *

 

Таблица за сравняване на извършените текущи оценявания:

 

Дата на оценяването и брой поред Обща оценка от оценяването Сравнителен резултат
……………. ……………. …………….
……………. ……………. …………….
……………. ……………. …………….
……………. ……………. …………….

 

Предписания за подобряване състоянието и степента на сигурност:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Въз основа на горните констатации се извършва комплексна оценка относно степента на застрашеност, която може да бъде ниска, средна или висока.

Висока степен на застрашеност e налице в случаите, когато вследствие нерегламентиран достъп е настъпило или би могло да настъпи цялостно или частично разрушаване на сигурността или интересите на възложителя по договора за охрана, свързани с нея, като основни защитавани интереси.

Средна степен на застрашеност е налице в случаите, когато вследствие нерегламентиран достъп може да настъпи или е настъпило значително негативно въздействие върху степента на сигурност на обекта под охрана или на интересите на възложителя по договора за охрана, като основни защитавани интереси, което не може да се компенсира без настъпване на вредни последици или вредните последици могат да бъдат смекчени само със значителни последващи мерки.

Ниска степен на застрашеност e налице в случаите, когато вследствие нерегламентиран достъп може да настъпи или е настъпило краткотрайно негативно въздействие върху степента на сигурност и интересите на възложителя по договора за охрана, свързани с нея, което може да се компенсира без настъпване на вредни последици или вредните последици могат да бъдат смекчени с незначителни последващи мерки.

Ако на базата на анализа се установи, че възприетите мерки за сигурност не са адекватни, дори да е достигната изискваната цифра на оценка, необходимо е да бъде оценено прилагането на допълнителни мерки или тяхната алтернативна комбинация.

Този начин от задължителни и незадължителни мерки цели осигуряването на чувствителния баланс на отделните стъпки и прави възможен гъвкавия напредък в избора на мерки за сигурност, който цели достигане на исканата степен на защита, като се има предвид дадената конкретна ситуация, техническата сигурност, оборудването и работния потенциал.

След осигуряване на изискваната обща качествена оценка се избират мерките, дадени в описанието на мерките за сигурност.

 

Общата оценка на състоянието и степента на сигурност на оценяваната система за сигурност се формира като средно аритметично от всички събрани оценки в протокола.

Оценяването на показателите в протокола трябва да се извършва от опитни и обучени оценители, процедурата да се извършва на базата на честност, безпристрастност и професионализъм от комисията.