ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 18 – ARCHANGEL

June 17, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 18

2. План за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект съгласно чл. 6, ал. 1 и включва:                                                    

а) особеностите на охранявания обект;

б) организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни случаи на посегателство над охраняваното имущество);

в) данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;

г) данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;

д) ако се осъществява видеонаблюдение – данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;

е) данни за технически средства или системи за осъществяване на мониторен контрол, ако такъв се извършва

– утвърждава се от оправомощеното за това лице от СИЧОД

Както отбелязахме и в предни раздели, след провеждане на охранително обследване, което не е задължително по ЗЧОД, но е необходимо за изработване на охранителната документация, неговото актуализиране на база на анализите, извършени от СИЧОД относно приложимата охранителна протекция, се изработва план за охрана на обекта. Планът за охрана е базов документ, който подробно описва охранителната схема, която е изградена като част от охранителната протекция над системата/обекта. Този документ е задължителен и разпореден от Закона за частната охранителна дейност: „…Чл. 52. (2) За всеки обект лицето по чл. 51, ал. 1 организира и контролира изготвянето и съхранението на документацията, определена с наредбата по чл. 5, ал. 4.“ чрез препращане към изискванията на НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, в която е записано:

„…Глава трета. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА

ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА

ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел II.

Охрана на имуществото на физически или юридически лица

Чл. 13. (2) За всеки обект, поет за охрана, лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето в 14-дневен срок от сключването на договора за охрана или от датата на поемането за охрана на обекта, когато тя е изрично указана в договора за охрана, на:                 

 1. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект съгласно чл. 6, ал. 1 и включва:                                                                                                            

а) особеностите на охранявания обект;                                                                                            

б) организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни случаи на посегателство над охраняваното имущество);                                                                                                               

в) данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;                                                

г) данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;                                                                                                                                           

д) ако се осъществява видеонаблюдение – данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;                                                                                                                                           

е) данни за технически средства или системи за осъществяване на мониторен контрол, ако такъв се извършва;…“.                                                                                                           

Това са основните положения и данни, които трябва да бъдат включени в плана за охрана. Ясно, че записаното в наредбата е само най- общо и задължително съдържание на плана за охрана.

След извършване на оценяването по предните раздели, настъпва момента за изработване на един от основните документи, необходим за поемане на системата под охрана. Това е оформянето на план за охрана. Планът за охрана е базов текстови документ, изискван от Закона за частната охранителна дейност, в който е описано организирането и прилагането на охранителната протекция- наличната система за сигурност и охранителната схема. При изготвянето на плана за охрана са необходими следните данни:

 1. Определената в договора за охрана степен на защитеност на системата;
 2. Определената в началната оценка на състоянието и степента на сигурност в системата/обекта /НОССС/;
 3. Наличните елементи от защитните характеристики на системата /ЗХС/;
 4. Елементите от ЗХС, които са интегрирани в системата за сигурност;
 5. Необходимият протекционен ресурс на СИЧОД,
 6. Необходимите мерки извън правомощията на СИЧОД, които трябва да бъдат

приложени от ръководството на системата/обекта за достигане на търсената величина на общия защитен потенциал на системата и т.н..

При групирането на базите данни, получени при провеждането на охранително обследване, трябва да се има предвид и използването им в плана за охрана. Определяйки наличната „заварена“ степен на защитеност на системата може да се окаже, че тя различна от вписаната в договора за охрана. При положение, че началната степен на защитеност на системата /в началната точка от пространствено- времевата координатна система/ е равна или по- висока от записаната в договора за охрана, то това означава, че достигнатата и действаща охранителна протекция е приложима и при поемане на системата под охрана от новият СИЧОД. След този извод, СИЧОД може да внесе корекции в нея, но не е необходимо влагането на голям протекционен ресурс за изграждане на охранителна протекция от по- висока степен.

Ако началната степен на защитеност на системата е по- ниска от изискваната в

договора за охрана, то приемащият СИЧОД ще трябва да извърши някои задължителни действия:

– да оцени на терен елементите от охранителната протекция, получили ниски междинни оценки при НОССС и да ги подобри, ако е по силите му. Ако няма необходимият ресурс за това, да поиска снижаване на степента на защитеност на системата в договора за охрана.

– да оцени на терен елементите от ЗХС, получили ниски междинни оценки при НОССС,

– да предприеме мерки по повишаване на ефективността на слабите елементи от СФЗ или другите защитни системи, да поиска предприемане на мерки по тяхното подобряване/ усъвършенстване/ ремонтиране/ замяна от възложителя по договора за охрана, което трябва да се направи преди подписване на договора.

Чрез тези си действия СИЧОД трябва да доближи стойностите на нивото на исканата от възложителя по договора за охрана степен на защита на системата с реално възможната за достигане с оправдан ресурс такава. Да не се забравя, че за изравняване на тези стойности е възможно да се наложат промени в охранителната протекция и в елементи от ЗХС. Трябва да се прецени рентабилността на необходимите за това защитен и протекционен ресурси. Ако влагането е нерентабилно, да се търси вариант за договаряне на снижаване на степента на защитеност на системата.

В този раздел ще разгледаме подробно съдържанието на план за охрана и как то да се синхронизира с теорията, която разглеждаме:

 

 

Утвърждавам:

Представляващ СИЧОД:     ……………………………..

                                           /……………………………./

 

 

ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА ОХРАНА

 

НА ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА…………………………………………………

 

 Планът е разработен на основание чл. 13, ал.1, т.1 и чл. 23, ал.1 т. 1 на Наредба  № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност във връзка с изискването на чл. 52 ал.2 от Закона за частната охранителна дейност.

 

I.ОБЩА ЧАСТ

 

Чл.1. Изходни данни

 На база проведено начално оценяване на състоянието и степента на сигурност на система……………………………………………………….., бе установено, че към момента на оценяването тя е ………………………… степен. Изискваната от договора за охрана степен на защитеност е…………………………. степен. За изравняване на наличната и търсената степен на защитеност се изисква/ не се изисква допълнителен ресурс от:

…………………………………………………………………………………………………………..

Необходимо е да се извърши:

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Чл.2. Цел на плана за охрана

 Целта на Плана за охрана е да опише организацията и изграждането на охранителната протекция над охранявана система /ОХРС/……………………………, да регламентира правата и задълженията на наряда, извършващи охранителна дейност в ОХРС, с оглед достигане на ………………………………. степен на защитеност, съгласно изискванията на договор за охрана №……./……… чрез превенция, откриване, противодействие и пресичане на негативни въздействия над системата. Охранителната протекция включва/ не включва осигуряване на пропускателен режим в пространството на ОХРС.

 

Чл.3. Задачи на плана за охрана

 1. Да определи адекватна охранителна схема, като компонент от приложената охранителна протекция над ОХРС;
 2. Да определи елементите от системата за сигурност, които трябва да се контролират и/ или управляват от съответните служители от наряда;
 3. Да определи начините на контрол на защитното поле и действията на наряда при негативни въздействия над него;
 4. Да определи начините на охрана на вътрешните пространства на сигурностния поток;
 5. Да определи ядрата на системата, ядрата на съответните сигурностни потоци и начините за контрол и реагиране при негативни въздействия над тях;
 6. Да определи постовете за охрана и постовите, които ще ги обслужват;
 7. Да определи начините за патрулиране в ОХРС, маршрутите, зоните за блокиране и засади;
 8. Да определи необходимостта от резервен и допълнителен сигурностен ресурс;
 9. Да определи начините на изпълнение на изискванията на правилника за пропускателния режим и т.н.

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

 

Чл.4. Пространствени граници на системата:

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Чл.5. Транспортна достъпност:

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Чл.6. Съседни системи, можещи да повлияят на защитеността на системата:

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Чл.7. Най- вероятни рискове за защитеността на системата:

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Чл.8. Криминогенна обстановка в района на системата:

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Чл.9. Защитни характеристики на ОХРС:

9.1 Защитни характеристики на системата в защитното поле:

…………………………………………………………………………………………………………..

9.2. Защитни характеристики на системата във вътрешността й:

…………………………………………………………………………………………………………..

9.3. Защитни характеристики в ядрата на системата:

…………………………………………………………………………………………………………..

9.4. Други защитни характеристики:

…………………………………………………………………………………………………………..

9.5. Защитен пасивен потенциал на системата:

……………………………………………………………………………………………………………

        

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ПРОТЕКЦИЯ 

 

Чл.10. Определяне на системата за сигурност

10.1. Система за видеонаблюдение:

…………………………………………………………………………………………………………..

10.2.СОИС:

…………………………………………………………………………………………………………..

10.3.Система за контрол на достъпа:

…………………………………………………………………………………………………………..

10.4.Детекторна система в защитното поле:

…………………………………………………………………………………………………………..

10.5.Физическа охрана:

…………………………………………………………………………………………………………..

10.6.Друго:

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Чл.11. Определяне и организиране на охранителната схема

11.1. Вид на охраната:

– дневна/ нощна/ денонощна:………………………………………………………………………

– въоръжена/ невъоръжена:………………………………………………………………………..

– стационарна/ подвижна/ смесена:………………………………………………………………

11.2. Наряд:

– брой смени за денонощие:……………………………………………………………………….

– времетраене на смените:……………………………………………………………………….

– час за приемо- предаване на смените:………………………………………………………..

– състав на наряда за една смяна:……………………………………………………………….

– началник на наряда:……………………………………………………………………………….

– старши на смените:………………………………………………………………………………

11.3. Постове:

– охранителни:……………………………………………………………………………………….

– видеонаблюдение/ мониторинг:………………………………………………………………..

– контрол на сигнали от СОИС:………………………………………………………………….

– секретни:……………………………………………………………………………………………

– временни:……………………………………………………………………………………………

11.4. Караулно помещение:………………………………………………………………………..

11.5.Други помещения за постовете:…………………………………………………………..

11.6. КПП:……………………………………………………………………………………………..                                                               

11.7.Мобилни охранителни патрули:

– вид:……………………………………………………………………………………………………

– брой патрулни при обход:………………………………………………………………………..

– основни маршрути:………………………………………………………………………………..

– резервни маршрути:………………………………………………………………………………

– зони за укрития:……………………………………………………………………………………

– зони за засади:………………………………………………………………………………………

– зони за блокиране:…………………………………………………………………………………

– график за патрулиране:………………………………………………………………………….

11.8. Подвижни охранителни групи /Щурмови групи/:

– брой екипи:………………………………………………………………………………………….

– брой щурмови в екип:……………………………………………………………………………..

– действат при сигнал от:………………………………………………………………………..

                                                                                                                        

Чл.12. Сектори и зони за охрана с повишена степен на риск от прояви на негативни въздействия:

……………………………………………………………………………………………………..……

 

Чл.13. Охрана при придвижване:

………………………………………………………………………………………………………..…

 

IV. ТАКТИКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНАТА ПРИ РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ                                                              

 

Чл.14. При негативни въздействия с висок интензитет /тероризъм, нападения, вандализъм, грубо нарушаване на обществения ред, грубо нарушаване на правилата на пропускателния режим и др./:

………………………………………………………………………………………………………..…

 

Чл.15. При негативни въздействия със среден интензитет /опити за кражби, нарушения на ППР, нарушаване на обществения ред и др./:

………………………………………………………………………………………………………..…

 

 При действията на наряда, да се спазват мерките за лична безопасност.

 

V. ДАННИ В ПЛАНА ЗА ОХРАНА

 

Чл.16. Средства за комуникация:                                                                                                  

–  Вид:…………………………………………………………………………………………..……..;

–  Брой:…………………………………………………………………………………………..……;

– Начин на използване:………………………………………………………………………..……;

– Ред за свръзка:……………………………………………………………………………..……..;

– Сигнали, позивни

………………………………………………………………………………………………..………..:

 

Длъжност, име, презиме, фамилия Позивна
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Постови 1

Постови 2

……..

Патрулен 1

Патрулен 2

……..

Щурмови 1

Щурмови 2

……..

Старшина смяна

Началник на наряда

Ръководител на охранителната дейност

……..

……..

……..

 

……..

……..

 

……..

……..

 

……..

……..

……..

 

Чл.17. Данни и опис на помощните, техническите, предпазните и защитните средства

17.1. Помощни средства на наряда

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Вид на помощното средство Брой Място на съхраняване

И отговорник

Забележки
1 Пластмасова палка      
2 Щурмова палка      
3 Белезници      
4 Електрошокер      

 

17.2. Технически средства

………………………………………………………………………………………………..………….

 

Вид на техническото средство Брой Място на съхраняване

и отговорник

Забележки
1 Преносим металдетектор      
2 Огледало за преглед на МПС      
3 Преносим фенер      
4 Прибор за нощно виждане      
5 Ръчна теглилка      
6 Бинокъл      
  ………      

 

17.3. Предпазни средства

……………………………………………………………………………………………..…………….

 

Вид на предпазното средство Брой Място на съхраняване

и отговорник

Забележки
1 Шлем- каска      
2 Ръкавици      
3 Спецобувки      
4 Налакътници, наколенки      
5 Щит      
6 Противогаз/ респиратор      
  ………      

 

17.4. Лични защитни средства

…………………………………………………………………………………………..……………….

 

Вид на защитното средство Брой Място на съхраняване

и отговорник

Забележки
1 Маска      
2 Еднократни ръкавици      
3 Дезинфектант      
  ………      

 

Чл.18. Огнестрелно оръжие и боеприпаси

……………………………………………………………………………………………..…………….

 

Марка, модел, калибър Фабричен № № разрешително Количество боеприпаси Име, презиме, фамилия на отговорника
…….. …….. …….. …….. ……..

 

Чл.19. Данни за служебни автомобили, които се използват при охраната

……………………………………………………………………………………………..…………….

 

Марка, модел Регистрационен № Собственост на Забележки
…….. …….. …….. ……..

 

Чл.20. Данни на системата за видеонаблюдение/ мониторинг

……………………………………………………………………………………………..…………….

                                                                                            

Техническо средство Собственост на Отговорник за операторите Забележки
…….. …….. …….. ……..

 

Чл.21. Данни за монтирана СОИС

…………………………………………………………………………………………..……………….

 

Сигнално- охранителна техника Собственост на Отговорник за контрол и реагиране Забележки
…….. …….. …….. ……..

 

Чл.22. Списък и график за работа на охранителите от наряда

График за работата на охранителите се прилага в отделен документ, във вид на таблица.

Списък на охранителите, даващи наряд се прилага в отделен документ в папката с документооборота.                                                                                                                                           

 

Чл.23. Правилник за пропускателния режим /ППР/

………………………………………………………………………………………………..………….        

                      

                     Без пропускателен режим                       С пропускателен режим

 

Правилникът за пропускателния режим се намира в:

…………………………………………………………………………………………………..……….

 

VI. ОСНОВАНИЯ И НАЧИН НА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА В ПРОСТРАНСТВОТО НА ОХРАНЯВАНАТА СИСТЕМА

 

Чл.24. Нарядът задържа лице или лица в пространството на ОХРС, когато:

 1. са направили реални опити или са извършили престъпления в пространството на охраняваната система;
 2. с действията си създават опасност за живота и здравето на намиращите се в пространството на охраняваната система лица или увреждат имуществото им;
 3. с действията си могат сериозно да навредят на своето здраве или да прекратят живота си.                               

 

Чл.25. При задържане се предприемат следните действия

 При задържане на лица старшият на смяната незабавно уведомява съответните полицейски органи и изпълнява техните разпореждания.

При предаване на задържаните лица на съответните полицейски органи се съставя протокол, който съдържа:

– Собствено, бащино и фамилно име на съставителя, неговата длъжност;

– Дата на съставяне на протокола;

– Дата и място на задържането;

– Описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;

– Собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;

– Обяснения или възражения на задържаното лице;

– Собствено, бащино и фамилно име на свидетелите, ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.

Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи.

При изпълнение на служебните си задължения нарядът може да използва лични предпазни и защитни средства.

 За всеки случай на задържане охранителят изготвя писмен доклад до управителя на фирмата, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.

 

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТ НАРЯДА

 

Чл.26. Правна регламентация

26.1. Използването на физическа сила и помощни средства се осъществява при крайна необходимост при задържане на лица, които:

 1. извършват престъпление или непосредствено след извършено такова от тях в пространството на ОХРС;
 2. с действията си създават опасност за живота или здравето на намиращите се в пространството на ОХРС лица или уврежда охраняваното имущество;
 3. с действията си могат сериозно да навредят на своето здраве или да прекратят живота си.                                              

26.2. Използване на огнестрелно оръжие от наряда може да става само в условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост, предвидени в Наказателния кодекс.

При изпълнение на служебните си задължения, нарядът може да използва лични предпазни и защитни средства.

Прилагането на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие се прекратява незабавно при достигане на целта, за която са приложени. На пострадали лица се оказва компетентна първа помощ до пристигане на екипите на СМП.

 

Чл.27. Право за използване на физическа сила и помощни средства

 Нарядът има право да използват физическа сила и помощни средства- белезници, каучукови, пластмасови, щурмови палки и електрошокови устройства, когато не е възможно да изпълни служебните си задължения по друг начин, като се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя. Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

При използване на физическа сила и помощни средства нарядът е длъжен да пази живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигането на целта на приложената мярка.

Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени.

За всеки случай на използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие, използвалият ги лично изготвя писмен доклад в свободен текст до управителя на частното охранително дружество, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.

                                                                                               

VIII. НА НАРЯДА СЕ ЗАБРАНЯВА

 

Чл.28. Забрани, наложени Закона за частната охранителна дейност и от СИЧОД към наряда

 1. Провокиране на лица към извършване на правонарушения;
 2. Намеса или вземане на страна при уреждане на трудови или други спорове;
 3. Възпрепятстване на държавните органи и органи на местната власт при изпълнение на законовите им функции;
 4. Извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите;
 5. Предоставяне или преотстъпване на личната идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица;
 6. Некачествено изпълнение на служебните задължения;
 7. Употреба на алкохол, наркотични и упойващи вещества;
 8. Водене на извънслужебни телефонни разговори;
 9. Влизане в помещения, за които възложителят е наложил забрани, ако служебните задължения не налагат това;
 10. Използване на друго униформено облекло, символи и отличителни знаци, освен предоставените му от СИЧОД;
 11. Разгласяване на информация, придобита по време на работа;
 12. Неизпълнение или некачествено изпълнение на изискванията на правилника за пропускателния режим.

  

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАРЯДА

 

Чл.29. Общи задължения на наряда

– да познава основно нормативните документи, регламентиращи дейността, както и охраняваната система, нейните особености, уязвими места, защитно поле, вътрешно пространство, ядра, режим на работа и др., необходимо за адекватно прилагане на охранителната протекция;

– да се явява…….. минути преди посоченото в графика време в добър външен вид, с униформено облекло и лична идентификационна карта;

– да приемат смяната чрез фактическо приемо- предаване лице в лице, чрез проверки на всички обекти/ подобекти в системата;

– да вписва резултатите от проверката в определения за това в Дневник за приемане и предаване на смяната, който се подписва от предаващия и приемащия старши на смяна;

– да приема имуществото съгласно описа, като отразява това в Дневник за приемане и предаване на смяната;

– да не напуска местата за съответното изпълняване на служебните задължения, освен с изричното разрешение на старшия на смяната или на началника на наряда, след уведомяване на старшия на смяната;

– да познава основно и да може правилно да борави със зачислените му помощни средства, да познава детайлно законните основания за ползването на физическа сила и помощни средства;

– да пази в тайна организацията на охраната, както и всяка служебна информация;

– при интензивни или средно интензивни негативни въздействия над ОХРС, да извести началника на наряда и дежурния на РУП, след което да предприеме предписаните в инструкциите действия по отбрана на ОХРС;

– при терористично въздействие незабавно да сигнализира на тел.112, след което незабавно да извести дежурния в РУМВР, ръководителя на охранителната дейност и отговорника на обекта. Ако се налага, да предприеме незабавна евакуация, след разрешение от управата на ОХРС и разпореждане на началника на наряда;

– при констатиране на кражба незабавно да докладва на ръководството и да предприеме мерки за запазване на местопроизшествието до идването на компетентните органи.

 

Чл.30. Функционални задължения на наряда

30.1. Функционални задължения на постовите на постове за охрана:

………………………………………………………………………………………………..…………

30.2. Функционални задължения на постовите на постове за наблюдение/ мониторинг:

………………………………………………………………………………………………..…………

30.3. Функционални задължения на постовите на секретните постове:

………………………………………………………………………………………………..…………

30.4. Функционални задължения на операторите в мониторинг- центрове:

…………………………………………………………………………………………………..………

30.5. Функционални задължения на патрулните:

…………………………………………………………………………………………………..………

30.6. Функционални задължения на щурмовите от патрулните охранители групи:

……………………………………………………………………………………………………..……

30.7. Функционални задължения на старшите на смени:

……………………………………………………………………………………………………..……

30.8. Функционални задължения на началника на наряда:

……………………………………………………………………………………………………..……

 

X. КОНТРОЛ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл.31. Контрол от ръководството на СИЧОД

 Контролът е периодичен и се извършва от оторизирани служители на дружеството. Резултатите от проверките се вписват в нарочно подготвена за това книга за извършените вътрешни проверки, намираща се в караулното помещение. Книгата трябва да е прономерована и прошнурована.

 

Чл.32. Контрол от страна на Възложителя

Може да се извършва се постоянно от оправомощено за това лице от управата на ОХРС. При установени нередности или некачествено носене на службата, отговорникът незабавно уведомява за това ръководителя на охранителната дейност.

 

Чл.33. Контрол от органите на МВР

Извършва се по инициатива и график на МВР. Резултатите се отразяват от проверяващите служители на МВР в протокол за проверките от МВР. Протоколите се разписват или не се разписват от наряда. Екземпляр от протокола се дава на наряда, за да го предаде на ръководството на СИЧОД.

 

XI. ДРУГО

 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Гр. ………………………

Дата: ……..202… г.                                                                                                    

 

                                                                      

Изготвил: ………………………………………………….…………………………………………

 

 

***

 

Това е примерен план за охрана на ОХРС със следните категории сигурностна маса:

Категория „приемлива СгМО“– достатъчна величина на сигурностната маса на системата, преминаваща долната граница на изисквания защитен потенциал на системата, способна да противостои на приемливи и оценени негативни въздействия- от 2,01 до 3,00 точки на база оценката на НОССС;

Категория „достатъчна СгМО“–  достигнатата величина на сигурностната маса на системата напълно обезпечава защитния потенциал на системата, способна да противостои на негативни въздействия, оценени от НОССС, притежава запасен сигурностен ресурс- от 3,01 до 4,00 точки.

 При по- ниски и по- високи категории СгМО, плановете за охрана ще са различни. За по- ниски категории сигурностни маси, организацията на охраната ще изисква прилагане на различен сигурностен ресурс, в зависимост от определената в договора за охрана изискуема сигурностна маса. При високите категории сигурностни маси, ОХРС изискват по- сложна и професионална организация на охранителната протекция, обезпечаване на по- висок сигурностен потенциал.