ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 20 – ARCHANGEL

June 25, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 20

4. Списък на охранителния състав, осъществяващ охраната на обекта

Списъкът на охранителния състав, задействан по съответния договор за охрана се изготвя в свободна форма. Предлагаме на вниманието ви вариант на АС „Архангел“ ЕООД:

 

5. Седмичен или месечен график за работа на лицата от охранителния състав

Законодателят предоставя възможност за избар при съставяне на графика за работа на дежурните охранители. Той може да е седмичен или месечен. При съставянето на графика трябва да се следят работните часове на дежурните и да се покрива времето, през което обектът е под охрана. Прилагаме примерен график:

 

 

В някои образци графици може да бъде предвидена и таблица, в която дежурните се пидписват, че са запознати с неговото разпределение, в други има възможност за вписване на промени в графика /в табличен вид или в свободен текст/. Законодателят е дал свобода по тава направление.

6. Дневник за приемане и предаване смяната на екипите в обекта

Дневник за приемо- предаване на смените се изисква освен от Закона за частната охранителна дейност, често и от възложителите по договорите за охрана. По дневника те могат да се ориентират кой дежурен е бил на смяна, ако в обекта е имало произшествие или друга неформална ситуация. Днавниците се изготвят и водят в свободен формат и текст.

Защо дневникът за приемо- предаване на смените е толкова важен? Същността на процедурата е прехвърляне на материална и служебна отговорност между предаващата и приемащата смяна охранители. С поставянето на подписа си за приемане на обекта, приемащата смяна поема материалната и служебната отговорност над него, в рамките на договорените граници на охранителната протекция. Не трябва да се забравя приемо- предаването на материалното осигуряване на охраната. При приемо- предаване на запечатани обекти, трябва да се проверяват печати, слепки и т.н. Ако са установени нарушения, те се вписват в дневника.

Ние ще ви предложим вариант на АС „Архангел“ ЕООД:

 

   

 

СИЧОД АС „Архангел“ ЕООД е избрал да изработи приемо- предавателния дневник във вид на книжка във формат А4, тъй като по този начин воденето на документа е по- нагледно и проследимо.

 

Разгледаните в предните редове документи, както и уведомленията се съхраняват от СИЧОД от сключването на договора за охрана, а при самоохраната – от деня на фактическото и поемане, до изтичане на 18 месеца след прекратяването на договора, съответно след фактическото снемане на самоохраната и при поискване се представят за проверка на компетентните органи.