ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 4 – ARCHANGEL

May 10, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 4

РАЗДЕЛ V.

НАЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Освен видовете частна охранителна дейност, ЗЧОД определя и вначините, по които тя се извършва. В член 6, алинея законодателят е определил, че частна охранителна дейност се осъществява с невъоръжена или с въоръжена охрана, като при въоръжената охрана задължително се спазват изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

В алинея 3 от член 6 на ЗЧОД е разписан и вторият начин за извършване на частна охранителна дейност, а именно чрез стационарна и/или мобилна охрана.

На база горенаписаното следва, че разписаните в Закона за частната охранителна дейност НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНА СА:

 1. въоръжена охрана;
 2. невъоръжена охрана;
 3. стационарна охрана;
 4. мобилна охрана.

Прилагането на съответния начин на охрана се описва в договора за охрана, в плана за охрана и в уведомленията до органа издал лиценза за ЧОД.

Както е видно от текста на закона и наредбите, въоръжена охрана не се допуска при охрана на земеделско имущество. При охрана при транспортиране на ценни пратки и товари, въоръжената охрана е задължителна. При изпълняване на останалите видове ЧОД, носенето на огнестрелно оръжие е по решение на СИЧОД, в зависимост от охранителните протекции.

 

РАЗДЕЛ VI.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ОХРАНЯВАНИТЕ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕРСОНАЛ

По отношение на определените от законодателя минимални изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, в Закона за частната охранителна дейност е определена Глава втора. В тази глава са структурирани и вписани във вид на раздели видовете частна охранителна дейност, като да всеки от тях е дадена информация. Ще разгледаме всеки от тези видове, така както е записан в ЗЧОД, като ще добавим и изискванията, изведени в НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

 

Лична охрана на физически лица

 

 1. Определение- Личната охрана на физически лица е дейност по опазване на телесната неприкосновеност на охраняваното лице от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане.
 2. Кой може да осъществява лична охрана- Лична охрана се осъществява от търговци, притежаващи лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
 3. Кой може да е възложител по договор за охрана- Възложител по договор за лична охрана на физическо лице е пълнолетно и дееспособно охраняемо лице. Когато охраняемото лице е непълнолетно или недееспособно, възложител по договор за охрана на това лице е законният му представител.
 4. Служебно облекло- Изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип осъществяват охраната с униформено служебно облекло на СИЧОД или в ежедневно облекло, без отличителен знак на търговеца, ако това изрично е предвидено в договора.
 5. Идентификация- В служебната идентификационна карта на лице от охранителния състав се отбелязва, че то извършва лична охрана по чл.5,ал.1,т.1 от ЗЧОД.
 6. Легитимация- При извършване на лична охрана на физическо лице изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип се легитимират и със служебната си идентификационна карта при проверка от контролните органи.

 

Охрана на имуществото на физически или юридически лица

 

 1. Определение- Охраната на имущество на физически или юридически лица е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта. Охраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охраняваните обекти и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни, и/или мониторен контрол.
 2. Кой може да осъществява охрана на имуществото на физически или юридически лица- Охраната се осъществява от търговци, притежаващи лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
 3. Кой може да е възложител по договор за охрана- Възложител по договор за охрана на имущество на физически или юридически лица е юридическото лице или пълнолетното и дееспособно физическо лице, които са собственици или ползватели на законно основание на това имущество. Когато собственик на имуществото е непълнолетно или недееспособно лице, възложител по договор за охраната му е законният представител на лицето.
 4. Екипи за охрана- Охраната на имущество на физически или юридически лица се осъществява от обособен екип от изпълнители на охранителна дейност на СИЧОД. Екипите за изпълнение на охрана са:

– пост;

– мобилен охранителен патрул;

– подвижна охранителна група.

В договора за охрана се посочват видовете, броят и числеността на екипите, които ще осъществяват охраната.

 1. Видовете постове са:

– пост за охрана;

– пост за наблюдение.

Постът за охрана е стационарен охранителен патрул от един или повече изпълнители на охранителна дейност за охрана, предотвратяване или пресичане на противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество и/или физическо лице в обекта и/или извършване и контрол на установен пропускателен режим на лица и/или превозни средства.

Постът за наблюдение е стационарен охранителен патрул от един или повече изпълнители на охранителна дейност за наблюдение на обект чрез видеонаблюдение или мониторен контрол на определена територия в охранявания обект, в т.ч. своевременно информиране за движение на лица и обекти, както и предприемане на действия при противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество и/или физическо лице в обекта. Наблюдението се провежда от специално оборудвани закрити помещения в определената за охрана територия или извън нея.

 1. Мобилен охранителен патрул- Състои се от един или повече изпълнители на охранителна дейност, които изпълняват задълженията си чрез придвижване от и до определено място.
 2. Видовете мобилни охранителни патрули са:

– автопатрул – с моторни превозни средства;

– мотопатрул – с мотоциклети/мотопеди;

– велопатрул – с велосипеди;

– пеши патрул.

 1. Подвижна охранителна група- Представлява екип със служебно превозно средство, изпълняващ приоритетно задачи, свързани със своевременно реагиране при възникнали усложнения в средата за сигурност, оказване на съдействие и контрол на други екипи.
 2. Служебно облекло- Изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип осъществяват охраната задължително с униформено служебно облекло на СИЧОД, с неговия отличителен знак.
 3. Идентификация- В служебната идентификационна карта на лице от охранителния състав се отбелязва, че то извършва охрана по чл.5,ал.1,т.2 от ЗЧОД. Вписват се име, фамилия, длъжност и се заверява от СИЧОД. Препоръчваме ИД картите да се номерират. Те се приемо- предават при започване на работа и при прекратяване на трудовите правоотношения. Води се книга със съответните протоколи.
 4. Легитимация- При извършване на охрана на имуществото на физически или юридически лица изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип се легитимират с лична карта и със служебната си идентификационна карта при проверка от контролните органи.
 5. Изключения- При извършване на дейността, в пост за наблюдение по изключение могат да бъдат определени изпълнители на охранителна дейност, които не отговарят на изискването на чл. 50, ал. 3, т. 5 от ЗЧОД, след представяне на медицинско удостоверение, че могат да извършват тази дейност. На тези изпълнители на охранителна дейност не могат да се възлагат други действия освен наблюдение и сигнализиране чрез технически средства или системи.

 

Сигнално-охранителна дейност /СОД/

 

 1. Определение- Сигнално-охранителната дейност е дейност по защита от престъпни посегателства на имуществото на физически или юридически лица, намиращо се в охранявани обекти, при която чрез монтиране, поддържане и използване на сигнално-охранителни известителни системи се осъществява наблюдение на обектите и се реагира на получените сигнали с мобилни охранителни патрули.
 2. Допълнително изискване- За осъществяване на сигнално- охранителна дейност, освен лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 или удостоверение по реда на наредбата по чл. 2, ал. 4, е необходимо и разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или договор за комуникационни услуги.
 3. Кой може да осъществява СОД- Дейността се осъществява от търговци, притежаващи лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
 4. Кой може да е възложител по договор за охрана- Възложител по договор за сигнално-охранителна дейност по защита на имущество е юридическото лице или пълнолетното и дееспособно физическо лице, които са собственици или ползватели на законно основание на това имущество. Когато собственик на имуществото е непълнолетно или недееспособно лице, възложител по договор за охрана е законният представител на лицето.
 5. Мониторинг- център- За извършване на сигнално-охранителна дейност СИЧОД изгражда или ползва въз основа на договор мониторинг-център за наблюдение и приемане на сигнали от охраняваните обекти и ръководство на мобилните охранителни патрули. Търговецът създава организация за непрекъснато обслужване на центъра с наети от него изпълнители и/или ръководители на охранителна дейност.
 6. Екипи за извършване на СОД- За извършване на дейността СИЧОД обособява следните екипи:

– мобилен охранителен патрул;

– пост за наблюдение

и определя броя на мобилните охранителни патрули съгласно времето за реагиране.

За реагиране на получени в мониторинг-центъра сигнали при изпълнение на сигнално-охранителна дейност се използват охранителни патрули, както следва:

– автопатрул – с моторни превозни средства;

– мотопатрул – с мотоциклети/мотопеди;

– велопатрул – с велосипеди;

– пеши патрул.

На изпълнителите на охранителна дейност от мобилните охранителни патрули не могат да се възлагат други видове дейност, освен реагиране при получен сигнал за нарушение на охраняван обект.

В договора за сигнално-охранителна дейност се посочват видовете, броят и числеността на екипите, както и времето за реагиране при получен сигнал за нарушение.

 1. Техническо оборудване- Използваните сигнално-охранителни известителни системи за изпълнение на сигнално-охранителна дейност се изграждат по начин, осигуряващ ефективно наблюдение на охраняваните обекти. Обекти, за които в нормативен акт са предвидени изисквания за изграждане на системите, последните се изграждат съгласно тези изисквания.
 2. Служебно облекло- Изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип осъществяват охраната задължително с униформено служебно облекло на СИЧОД, с неговия отличителен знак.
 3. Идентификация- В служебната идентификационна карта на лице от охранителния състав се отбелязва, че то извършва охрана по чл.5,ал.1,т.3 от ЗЧОД. Вписват се име, фамилия, длъжност и се заверява от СИЧОД. Препоръчваме ИД картите да се номерират. Те се приемо- предават при започване на работа и при прекратяване на трудовите правоотношения. Води се книга със съответните протоколи.
 4. Легитимация- При извършване на сигнално- охранителна дейност, изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип се легитимират с лична карта и със служебната си идентификационна карта при проверка от контролните органи.
 5. Изключения- При извършване на СОД, в пост за наблюдение по изключение могат да бъдат определени изпълнители на охранителна дейност, които не отговарят на изискването на чл. 50, ал. 3, т. 5 от ЗЧОД, след представяне на медицинско удостоверение, че могат да извършват тази дейност. На тези изпълнители на охранителна дейност не могат да се възлагат други действия освен наблюдение и сигнализиране чрез технически средства или системи.

 

Самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3 от ЗЧОД

 

 1. Определение- Самоохраната на имущество е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, осъществявана от служители на лице по чл. 2, ал. 3, които отговарят на изискванията на този закон. Самоохраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни, и/или мониторен контрол.
 2. Кой може да осъществява охрана на имуществото на физически или юридически лица- Охраната се осъществява от служители на лице по чл. 2, ал. 3 от ЗЧОД, които отговарят на изискванията на ЗЧОД. В ЗЧОД, в чл.2,ал.3 е записано: „Частна охранителна дейност по отношение на имущество – собствено или ползвано на законно основание, може да се извършва и от: 1. търговци по ал. 2, които притежават лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2; 2. (доп. – ДВ, бр. 13 от 2019 г.) бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, Българската народна банка и дружествата, в които тя има участие, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, висши училища, както и стратегически обекти от значение за националната сигурност, с издаден лиценз за самоохрана по реда на този закон.“ Самоохраната на имущество се осъществява от лица по чл. 2, ал. 3, т. 2 от ЗЧОД, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЧОД, както и от търговци по чл. 2, ал. 2 от ЗЧОД, които притежават лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. Самоохраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни и/или мониторен контрол.
 3. Организация на самоохраната- За извършване на самоохрана лицето по чл. 2, ал. 3 обособява екипи по чл. 13, ал. 2. Видовете, броят и числеността на екипите се вписват в документите, определени с наредбата по чл. 5, ал. 4. Екипите за изпълнение на охрана са:

– пост;

– мобилен охранителен патрул;

– подвижна охранителна група.

 1. Видовете постове са:

– пост за охрана;

– пост за наблюдение.

Постът за охрана е стационарен охранителен патрул от един или повече изпълнители на охранителна дейност за охрана, предотвратяване или пресичане на противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество и/или физическо лице в обекта и/или извършване и контрол на установен пропускателен режим на лица и/или превозни средства.

Постът за наблюдение е стационарен охранителен патрул от един или повече изпълнители на охранителна дейност за наблюдение на обект чрез видеонаблюдение или мониторен контрол на определена територия в охранявания обект, в т.ч. своевременно информиране за движение на лица и обекти, както и предприемане на действия при противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество и/или физическо лице в обекта. Наблюдението се провежда от специално оборудвани закрити помещения в определената за охрана територия или извън нея.

 1. Мобилен охранителен патрул- Състои се от един или повече изпълнители на охранителна дейност, които изпълняват задълженията си чрез придвижване от и до определено място.
 2. Видовете мобилни охранителни патрули са:

– автопатрул – с моторни превозни средства;

– мотопатрул – с мотоциклети/мотопеди;

– велопатрул – с велосипеди;

– пеши патрул.

 1. Подвижна охранителна група- Представлява екип със служебно превозно средство, изпълняващ приоритетно задачи, свързани със своевременно реагиране при възникнали усложнения в средата за сигурност, оказване на съдействие и контрол на други екипи.
 2. Служебно облекло- Изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип осъществяват охраната задължително с униформено служебно облекло на търговеца/ ЮЛНЦ, с неговия отличителен знак.
 3. Идентификация- В служебната идентификационна карта на лице от охранителния състав се отбелязва, че то извършва охрана по чл.5,ал.1,т.4 от ЗЧОД. Вписват се име, фамилия, длъжност и се заверява от търговеца или ЮЛНЦ. Препоръчваме ИД картите да се номерират. Те се приемо- предават при започване на работа и при прекратяване на трудовите правоотношения. Води се книга със съответните протоколи.
 4. Легитимация- При извършване на самоохрана изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип се легитимират с лична карта и със служебната си идентификационна карта при проверка от контролните органи.
 5. Изключения- При извършване на дейността, в пост за наблюдение по изключение могат да бъдат определени изпълнители на охранителна дейност, които не отговарят на изискването на чл. 50, ал. 3, т. 5 от ЗЧОД, след представяне на медицинско удостоверение, че могат да извършват тази дейност. На тези изпълнители на охранителна дейност не могат да се възлагат други действия освен наблюдение и сигнализиране чрез технически средства или системи.

 

Охрана на обекти – недвижими имоти /ОНИ/

 

 1. Определение- Охраната на обекти – недвижими имоти, е дейност по осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект, по опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта, и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото, находящо се в него, както и по тяхното предотвратяване. Охраната може да включва и извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни, мониторен контрол и реакция с мобилни охранителни патрули.
 2. Кои обекти влизат в категоризацията на „обекти- недвижими имоти“- Обектите са : питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали.
 3. Кой може да извършва охрана на обекти- недвижими имоти- Дейността се осъществява от търговци, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
 4. Кой може да е възложител по договор за охрана- Възложител по договор за охрана може да е физическо и/или юридическо лице, включително държавен или местен орган, собственик или ползвател на законно основание на недвижимия имот и имуществото, находящо се в обекта. Освен това, възложител по договор за охрана може да е и едноличният търговец или юридическото лице, собственик или ползвател на законно основание на недвижимия имот, в който са обособени дискотеки, питейни или развлекателни заведения, игрални или компютърни зали, притежаващ разрешение от местен орган за извършване на търговската дейност и/или лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.
 5. Екипи за извършване на дейността- За извършване на охрана СИЧОД обособява екипи, както следва:

– пост;

– подвижна охранителна група.

В договора за охрана се посочват видовете, броят и числеността на екипите, които ще осъществяват охраната.

 1. Служебно облекло- Изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип осъществяват охраната задължително с униформено служебно облекло на СИЧОД, с неговия отличителен знак.
 2. Идентификация- В служебната идентификационна карта на лице от охранителния състав се отбелязва, че то извършва охрана по чл.5,ал.1,т.5 от ЗЧОД. Вписват се име, фамилия, длъжност и се заверява от СИЧОД. Препоръчваме ИД картите да се номерират. Те се приемо- предават при започване на работа и при прекратяване на трудовите правоотношения. Води се книга със съответните протоколи.
 3. Легитимация- При извършване на охрана на ОНИ изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип се легитимират с лична карта и със служебната си идентификационна карта при проверка от контролните органи.
 4. Изключения- При извършване на дейността, в пост за наблюдение по изключение могат да бъдат определени изпълнители на охранителна дейност, които не отговарят на изискването на чл. 50, ал. 3, т. 5 от ЗЧОД, след представяне на медицинско удостоверение, че могат да извършват тази дейност. На тези изпълнители на охранителна дейност не могат да се възлагат други действия освен наблюдение и сигнализиране чрез технически средства или системи.

 

Охрана на мероприятия

 

 1. Определение- Охраната на мероприятия е комплекс от дейности, насочени към осигуряване на спокойното и нормалното провеждане на масови прояви с краткосрочен характер. Охраната на мероприятия може да включва и осигуряване на пропускателен режим.
 2. Забрани- Забранява се охрана на мероприятия, за провеждането на които не е получено разрешение по установения за това ред.
 3. Кой може да извършва охрана на мероприятия- Дейността се осъществява от търговци, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 7 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
 4. Кой може да бъде възложител по договор за охрана на мероприятие- Възложител по договор за охрана на мероприятие е едноличният търговец или юридическото лице – организатори на законно основание на мероприятието.
 5. Екипи за извършване на дейността- За извършване на охрана СИЧОД обособява екипи, както следва:

– пост;

– подвижна охранителна група.

В договора за охрана се посочват видовете, броят и числеността на екипите, които ще осъществяват охраната.

 1. Служебно облекло- Изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип осъществяват охраната задължително с униформено служебно облекло на СИЧОД, с неговия отличителен знак.
 2. Идентификация- В служебната идентификационна карта на лице от охранителния състав се отбелязва, че то извършва охрана по чл.5,ал.1,т.7 от ЗЧОД. Вписват се име, фамилия, длъжност и се заверява от СИЧОД. Препоръчваме ИД картите да се номерират. Те се приемо- предават при започване на работа и при прекратяване на трудовите правоотношения. Води се книга със съответните протоколи.
 3. Легитимация- При извършване на охрана на мероприятия изпълнителите на охранителната дейност и/или ръководителят на охранителния екип се легитимират с лична карта и със служебната си идентификационна карта при проверка от контролните органи.

 

Охрана при транспортиране на ценни пратки или товари /ЦПТ/

 

 1. Определение- Охраната при транспортиране на ценни пратки или товари е дейност по защита, предотвратяване и пресичане на противоправни посегателства върху пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството или други ценности при тяхното транспортиране.
 2. Особености при охраната на ценни пратки или товари- При транспортирането на ЦПТ се използва въоръжена с огнестрелно оръжие охрана, специално оборудван транспорт, средства за връзка и други технически и помощни средства за охрана. Дейността се осъществява с автомобили, отговарящи на изискванията на чл. 37 от ЗЧОД и на глава трета, раздел VIII от НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, собственост на търговеца, наети или предоставени от възложителя по договора за охрана или от търговци, извършващи дейност по чл.5,ал.1,т.8. Когато за или при осъществяването на частната охранителна дейност се използват друг вид превозни средства, охраната се организира в съответствие с изискванията на тази наредба и на нормативните актове, регламентиращи съответния вид транспорт. Когато за или при осъществяването на частната охранителна дейност се използват пътни превозни средства (ППС), се спазват стриктно правилата за движение по пътищата съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и се съблюдава да не се създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия с другите участници в движението.
 3. Изисквания при охраната на ЦПТ:

(1) Ценните пратки и товари на стойност до 15 000 лв. се транспортират с автомобил, снабден с трайно прикрепена към конструкцията му метална каса или шкаф, и въоръжена охрана.

(2) Ценните пратки и товари на стойност от 15 000 до 30 000 лв. се транспортират с автомобили, които отговарят на следните технически изисквания:

– в автомобила са обособени зони за водача и другите изпълнители на охранителната дейност, за материалноотговорните лица и сейф (товарно помещение);

– вратите за водача, за другите изпълнители на охранителната дейност, за материалноотговорните лица са оборудвани с допълнителни устройства, изключващи възможността за отварянето им отвън;

– автомобилът е снабден със специални отвори за стрелба;

– стъклата на автомобилите са куршумоустойчиви без отделяне на отломки;

– подът на автомобила, двигателят, охладителната система, резервоарът за горивото и акумулаторите са бронирани;

– гумите на автомобила имат възможност за пробег минимум 30 км след пробиване;

– в автомобила има средства за радиовръзка, разговорна уредба и климатична инсталация, пожарогасител, подвижна лампа или прожектор;

– резервната гума е монтирана извън товарното помещение;

– автомобилът е оборудван с допълнителни фарове за мъгла, огледала за обратно виждане, осигуряващи достатъчна видимост при движение на заден ход, и триточкови предпазни колани за всички седалки.

(3) Ценните пратки и товари на стойност над 30 000 лв. задължително се транспортират със специализирани бронирани автомобили, в които:

– е обособен сейф (товарно помещение);

– обособените зони са оборудвани с необходимите по вид и обем пожарогасители.

(4) Извършването на транспорта се планира по възможност само за светлата част на денонощието.

 1. Кой може да осъществява охрана на ценни пратки или товари- Дейността се осъществява от търговци, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 8 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана. При транспортирането се използва въоръжена с огнестрелно оръжие охрана, специално оборудван транспорт, средства за връзка и други технически и помощни средства за охрана. Транспортирането се осъществява с автомобили, отговарящи на изискванията на чл. 37, собственост на търговеца, наети или предоставени от възложителя по договора за охрана или от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 8. В случаите, когато транспортирането се осъществява с друг вид транспорт, охраната на ценните пратки и товари се организира съгласно нормативните изисквания за съответния вид транспорт.
 2. Кой може да е възложител по договор за охрана- Възложител по договор за охрана при транспортиране на ценни пратки или товари е собственикът или ползвателят на законно основание на ценните пратки или товари.
 3. Взаимодействие с органите на МВР-

(1) При извършване на проверка от полицейски органи отговорникът на екипа:

 1. изисква от полицейските служители да удостоверят легитимността си със служебна карта или с личен знак;
 2. докладва в дежурната част или на ръководителя на звеното, че е спрян за проверка от полицейски орган, като уточнява часа и мястото.

(2) В случаите, когато транспортирането се осъществява с автомобил:

 1. екипът влиза във връзка с проверяващите по разговорна уредба или друго свързочно средство, без да отваря вратите на автомобила;
 2. необходимите документи се показват през стъклото, без да се напуска автомобилът.

(3) Проверката на автомобила от полицейските органи се извършва само в съответното районно управление на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи.

(4) При разпореждане от полицейските органи за промяна на маршрута или за проверка на товара отговорникът на екипа докладва на ръководителя на дейността по охрана при транспортиране на ценните пратки или товари.

(5) Преди изпълнение на полицейското разпореждане от екипа ръководителят на дейността по охрана при транспортиране на ценните пратки или товари се свързва с дежурната част на съответното структурно звено на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи за потвърждаване на разпореждането.

 

Охрана на селскостопанско имущество /ССИ/

 

 1. Определение- Охраната на селскостопанско имущество е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта.
 2. Особености- Дейността по охрана на селскостопанско имущество се осъществява само с невъоръжена охрана.
 3. Кой може да осъществява охрана на ССИ- Дейността се осъществява от търговци, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 9 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
 4. Кой може да възлага охрана по договор за охрана- Възложител по договор за охрана е кметът на общината, в границите на която се намира имуществото, както и собственикът или ползвателят на законово основание на това имущество.
 5. Екипи за охрана на ССИ- За извършване на охрана СИЧОД обособява екипи, както следва:

– пост за охрана;

– мобилен охранителен патрул;

– подвижна охранителна група.

В договора за охрана се посочват видовете, броят и числеността на екипите, които ще осъществяват охраната.