ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 5 – ARCHANGEL

May 11, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 5

РАЗДЕЛ VII.

ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Издаване на лиценз. Отказ за издаване на лиценз

 

Притежанието на издаден от Главна дирекция „Национална полиция“ лиценз е задължително и непреодолимо условие за извършване на всеки от видовете ЧОД. Лицензите определят следните характеристики на законосъобръзност на извършване на ЧОД:

 1. за вида частна охранителна дейност;
 2. за територията, на която може да се определя видът частна охранителна дейност.

Трябва да се знае, че териториално лицензите могат да бъдат издавани за област или за цялата страна.

В член 40 от Закона за частната охранителна дейност е разписано, че лиценз за извършване на частна охранителна дейност се издава от директора на Главна дирекция “Национална полиция” на Министерството на вътрешните работи (МВР) или от оправомощено от него длъжностно лице.

Каква е процедурата за получаване на лиценз и кой може да го получи?

За получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност, подават заявление до директора на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР следните лица- търговци и ЮЛНЦ, регистрирани:

 1. по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, Българската народна банка и дружествата, в които тя има участие, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, висши училища, както и стратегически обекти от значение за националната сигурност.

Образец на заявление за получаване на лиценз е представен в приложение към Закона за частната охранителна дейност. Заявлението може да се подаде и чрез областната дирекция на МВР, на чиято територия е седалището на лицето, както и по електронен път съгласно Закона за електронното управление.

Документите, удостоверяващи изпълнението на изискванията за получаване на лиценз, се определят с наредбата по чл. 2, ал. 4 от ЗЧОД- НАРЕДБА № 8121з-610 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ЛИЦАТА УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, в сила от 22.06.2018 г., издадена от министъра на вътрешните работи, обн. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2018г., в която, в чл.4 е посочен редът за удостоверяване изпълнението на изискванията на ЗЧОД при кандидатстване за издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност:

Чл. 4. (1) За удостоверяване на обстоятелствата по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗЧОД към подаденото писмено заявление по чл. 41, ал. 1 от ЗЧОД търговците по чл. 1, т. 1 и лицата по чл. 1, т. 3 прилагат:

 1. копие или препис от акта за вписване в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, придружено с официален превод на български език, издадено не по-рано от един месец преди датата на заявлението по ал. 1;
 2. образци на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав на едноличния търговец или юридическото лице;
 3. документ за внесена държавна такса.

(2) За удостоверяване на обстоятелствата по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗЧОД към подаденото писмено заявление по чл. 41, ал. 1 от ЗЧОД търговците по чл. 1, т. 2 прилагат:                                                                    1. препис от акта за вписване в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, придружен с официален превод на български език, издаден не по-рано от един месец преди датата на заявлението по ал. 1;

 1. декларация по образец, че търговецът по чл. 1, т. 2 няма задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в държавата, в която е установен; няма задължения към държавата, в която е установен, или към осигурителни фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган.

 

ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.(обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57 от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г. и бр. 39 от 2018 г.)

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ П О С Т А Н О В И :

 • 1. В чл. 10б, ал. 3 след думите „на основание чл. 24б, 24и“ се поставя запетая

и се добавя „24к“.

 • 2. В чл. 26, т. 3 – 5 след думите „регистрационен номер“ се добавя „за

автомобили“.

 • 3. Член 57 се изменя така:

„Чл. 57. (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна

дейност се събират следните такси:

 1. за лична охрана на физически лица:

а) на територията на отделна област – 1600 лв.;

б) на територията на цялата страна – 6000 лв.;

 1. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:

а) на територията на отделна област – 500 лв.;

б) на територията на цялата страна – 1500 лв.;

 1. за сигнално-охранителна дейност:

а) на територията на отделна област – 500 лв.;

б) на територията на цялата страна – 1500 лв.;

 1. за самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за частната

охранителна дейност:

а) на територията на отделна област – 500 лв.;

б) на територията на цялата страна –2000 лв.;

 1. за охрана обекти-недвижими имоти:

а) на територията на отделна област – 500 лв.;

б) на територията на цялата страна –1000 лв.;

 1. за охрана на урбанизирани територии: УСЛУГАТА Е ОТМЕНЕНА
 2. за охрана на мероприятия:

а) на територията на отделна област – 500 лв.;

б) на територията на цялата страна –3000 лв.;

 1. за охрана на ценни пратки и товари:

а) на територията на отделна област –1600 лв.;

б) на територията на цялата страна –6000 лв.;

 1. за охрана на селскостопанско имущество:

а) на територията на отделна област – 500 лв.;

б) на територията на цялата страна – 1000 лв.

(2) За издаване на дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.

(3) За издаване на допълнение към лиценза се събира такса 150 лв.“

Заключителна разпоредба

 • 4. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен

вестник“.

 

СМЕТКА:

Главна дирекция “Национална полиция” – МВР

IBAN: BG69 BNBG 9661 3100 1544 01

BIC на БНБ – BNBGBGSD

 

***

 

Какво означават изискванията, на които кандидатите за получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност трябва да отговарят?

ЗА ТЪРГОВЦИТЕ И ЮЛНЦ се изисква:

 1. да са вписани в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в регистър БУЛСТАТ или в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. да нямат задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; това изискване се прилага и за неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество;
 3. да нямат задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган;
 4. да притежават образец на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав;
 5. да не са в производство/обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
 6. да са внесли определената държавна такса.

ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА- ЕДИНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА еоод, СЪДРУЖНИЦИТЕ В ООД, ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРНИТЕ СЪДРУЖНИЦИ В КОМАНДИТНИ ИЛИ СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА се изисква:

 1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; за лицата, които са български граждани, това обстоятелство се установява служебно;
 2. да не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер;
 3. да не страдат от психическо заболяване;
 4. да не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. да не са били през последната една година преди акта на съответния компетентен орган членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред.

За физическите лица, които не са български граждани и нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, се изисква да прилагат документи за удостоверяване на горните обстоятелства, които документи да са издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.

Към заявлението търговците, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, прилагат документи за удостоверяване на посочените обстоятелства, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.

Какво следва, ако представените документи пред ГД“Национална полиция“ са непълни или не удостоверяват описаните обстоятелства по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗЧОД:

ГД „Национална полиция“ уведомява писмено подалия заявлението в 14-дневен срок от получаването на документите относно тяхната непълнота или погрешност.

Какви трябва да са действия на уведоменото лице? Едноличният търговец или юридическото лице отстранява недостатъците в документите или представя допълнително необходимите документи в 45-дневен срок от получаване на уведомлението за непълнотите или неточностите. Когато в този срок недостатъците не се отстранят или допълнително необходимите документи не се представят, производството по издаване на лиценз се прекратява със заповед на Директора на ГД „Национална полиция“. В 14-дневен срок от изтичането на срока за коригиране на документите, ГД „Национална полиция“ съобщава на кандидатствалото лице за прекратяването на производството по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

След изтичането на гореописаните процедури и срокове:

Директорът на ГД „Национална полиция“ издава или отказва издаването на лиценз в срок до един месец от получаване на заявлението, съответно от отстраняване на недостатъците в документите или от представянето на допълнително изисканите документи. До 7 дни от изтичането на срока от един месец, ГДНП публикува информация на интернет страницата на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР, за издаването на лиценза. Ако такъв е отказан, резултати не се публикуват.

Как се получава лицензът?

Лицензът се получава от физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, законните представители на юридическите лица или от упълномощени от тях лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Данни за издаваните лицензи:

 1. Лицензите за извършване на частна охранителна дейност се издават без срок на действие, т.е. те са безсрочни и важат до тяхното отнемане или отказ.
 2. В издадения лиценз трябва да са посочени изчерпателно:

– видът дейност по чл. 5, ал. 1, която лицето има право да извършва,

– териториалният обхват на дейността,

– данни за притежателя на лиценза,

– обстоятелството, че е безсрочен.

 1. Лицензът се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.
 2. Правата по лиценза не подлежат на прехвърляне или преотстъпване.
 3. За издаване на лиценз се събира държавна такса в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.

Каква е процедурата при изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на лиценз?

При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на лиценза, СИЧОД в 7-дневен срок от узнаване на обстоятелството уведомява писмено Директора на ГД „Национална полиция“, като описва фактите, при които е станало това. Ако фактите, изложени от уведомяващото лице позволяват, в 14-дневен срок от полученото уведомление, органът издал лиценза- предмет на уведомлението издава негов дубликат. Дубликатът се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. За издаването му се събира държавна такса в размер, определен с тарифата, определена от Министерски съвет.

Задължения на СИЧОД във връзка с получените лицензи:

Лицата, получили лиценз за извършване на частна охранителна дейност, подават декларация до директора на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР, чрез директора на областната дирекция на МВР, на чиято територия е седалището им, при промяна на:

 1. обстоятелство по чл. 41, ал. 2 или 3 от ЗЧОД, а именно:

ЗА СИЧОД:

– промени по вписването им в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в регистър БУЛСТАТ или в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

– възникване на задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; това изискване се прилага и за неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество;

– възникване на задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган;

– промени в обявените при кандидатстване за лиценз образци на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав;

– са в производство/обявени в ликвидация или в несъстоятелност;

ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО чл.41, ал.3 от ЗЧОД:

– са осъдени за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; за лицата, които са български граждани, това обстоятелство се установява служебно;

– са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер;

– са диагностицирани с психическо заболяване;

– са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори при определената от съда начална дата на неплатежоспособността, която е след датата на издаване на лиценз;

– са били към датата на издаване на акт на съответния компетентен орган членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред.

– при промени в регистрацията на едноличния търговец или юридическото лице.

Декларацията се подава в 14-дневен срок от настъпването на промяната. Променените обстоятелства се удостоверяват по реда на НАРЕДБА № 8121з-610 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ЛИЦАТА УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. Директорът на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР, или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от представяне на декларацията отразява промяната чрез допълнение към издадения лиценз или предприема други действия по валидността му. Допълнение към лиценз се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. За издаването му се събира държавна такса в размер, определен с тарифа на Министерски съвет.

 

ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Директорът на ГД „Национална полиция“ отказва издаването на лиценз с мотивирана заповед, когато:

 1. се установи наличие на неверни данни в подадените от кандидата документи;
 2. кандидатът:

а) има задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

б) е в производство/обявен в несъстоятелност или в ликвидация;

в) осъществява или е осъществявало в последната една година частна охранителна дейност без лиценз;

 1. СИЧОД или физическите лица по чл. 41, ал. 3 от ЗЧОД имат задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 2. има влязъл в сила акт за отказ или за отнемане на лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден в последната една година;
 3. физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност, съдружник в дружество с ограничена отговорност, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорен съдружник в командитно или събирателно дружество:

а) е осъдено за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

б) е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

в) страда от психическо заболяване;

г) е било през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

д) е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред.

 

Отказът за издаване на лиценз може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Отнемане на лиценз

 

Издаден лиценз може да бъде отнет само от органа, който го е издал- Главна дирекция „Национална полиция“, с мотивирана заповед.

При кои хипотези може да бъде отнет лиценз?

 1. в случаите по чл. 47, т. 1 – 4 от ЗЧОД, а именно:

А/ когато контролният орган установи наличие на неверни данни в подаваните от СИЧОД документи;

Б/ когато СИЧОД:

– има задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

– е в производство/обявен в несъстоятелност или в ликвидация;

– осъществява или е осъществявало в последната една година частна охранителна дейност без лиценз;

В/ едноличният търговец или юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество имат задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

Г/ има влязъл в сила акт за отказ или за отнемане на лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден в последната една година;

 1. в случаите:

физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност, съдружник в дружество с ограничена отговорност, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорен съдружник в командитно или събирателно дружество:

а) е осъдено за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

б) е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

в) страда от психическо заболяване;

г) е било през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

д) е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред,

Ако в 30-дневен срок от настъпване на обстоятелствата физическото лице не прекрати участието си в търговското дружество или в юридическото лице;

 1. когато частната охранителна дейност не съответства на минималните изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и персонал, предвидени в глава втора;
 2. когато физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност, съдружник в дружество с ограничена отговорност, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице или друг оправомощен служител на търговското дружество или на юридическото лице предостави на лице от охранителния състав на едноличния търговец или на юридическото лице огнестрелно оръжие, без то да притежава съответно разрешение за носене и употреба;
 3. когато едноличният търговец или юридическото лице сключи трудов договор с ръководител или с изпълнител на охранителната дейност, който не отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 3 и 4, и в 30-дневен срок от констатиране на нарушението не изпълни задължителното предписание за неговото отстраняване;
 4. при възникване на несъответствие с изискванията на ЗЧОД за назначаване на охранителен състав, ако едноличният търговец или юридическото лице в 30-дневен срок от констатиране на нарушението на чл. 50, ал. 3 и 4 не изпълни задължителното предписание за неговото отстраняване;
 5. когато на едноличния търговец или на юридическото лице са наложени имуществени санкции за системни нарушения на основание чл. 72, ал. 1 и 2, чл. 74, ал. 1 и чл. 77 от ЗЧОД, а именно:

– Чл. 72. (1) Който извършва дейност по чл. 5, ал. 1 без лиценз или удостоверение, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв., а имуществената санкция – в размер от 50 000 до 100 000 лв.

– Чл. 74. (1) На юридическо лице или едноличен търговец, което/който използва за осъществяване на охранителна дейност лице, с което не е сключило трудов договор или е сключило такъв в нарушение на разпоредбата на чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗЧОД, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв. за всяко отделно нарушение.

– Чл. 77. Физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителен орган на търговско дружество или на юридическо лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, което наруши забрана по чл. 53 от ЗЧОД, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за всяко отделно нарушение.

 1. при смърт или поставяне на физическото лице – едноличен търговец, под запрещение;
 2. при заличаване на вписването на едноличния търговец от търговския регистър, съответно прекратяване на търговското дружество или юридическото лице.

ВАЖНО:

Когато лицензът е издаден за извършване на повече от един вид дейност по чл. 5, ал. 1 ОТ ЗЧОД, отнемането засяга само вида дейност, за която е възникнало основание. Лицензът се преиздава без този вид дейност в 30-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане, издадена от Директора на ГД „Национална полиция“. Заповедта за отнемане на лиценза може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.