ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 7 – ARCHANGEL

May 13, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 7

РАЗДЕЛ VIII.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Според нас, членове 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 и 66 от ЗЧОД са най- важните за работата на СИЧОД, тъй като в тях са описани основните права и задължения на лицата, изпълняващи частна охранителна дейност- представляващи СИЧОД, РОД и ИОД.

Кой има право да извършва частна охранителна дейност?

В член 50 от Закона за частната охрантелна дейност е записано, че Ръководител или изпълнител на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 8 от този закон може да бъде лице, което работи по основно трудово правоотношение на длъжност, съответна на изпълняваната дейност, въз основа на сключен трудов договор с едноличния търговец или юридическото лице. Ръководител или изпълнител на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 9 може да бъде лице, което работи по основно или допълнително трудово правоотношение на длъжност, съответна на изпълняваната дейност, въз основа на сключен трудов договор с едноличния търговец или юридическото лице. Защо се прави това разграничение за РОД и ИОД, изпълняващи частна охранителна дейност по т.9- „охрана на селскостопанско имущество“? Отговорът на този въпрос се крие в разликата в изискванията за полученото образование на ИОД, работещи като охранители. Докато при изпълнение на частна охранителна дейност по точки 1-8 охранителите трябва да имат успешно завършено средно образование, то тези, които охраняват селскостопанско имущество- по т.9 могат да са завършили успешно основно образование.

Във връзка със сключване на трудови договори на СИЧОД с РОД и ИОД, ЗЧОД определя следните важни рамки:

 1. Представляващият СИЧОД може да сключи трудов договор за дейност по следните видове частна охранителна дейност:

– лична охрана на физически лица;

–  охрана на имуществото на физически или юридически лица;

–  сигнално-охранителна дейност;

–  самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3;

– охрана на обекти – недвижими имоти;

– охрана на мероприятия;

– охрана при транспортиране на ценни пратки или товари

по ЗЧОД само с пълнолетно и дееспособно лице, с не по-ниско от средно образование – за ръководител или изпълнител на частна охранителна дейност, което:

– е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

–  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

–  не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

–  не страда от психическо заболяване;

–  е физически клинично здраво, освен в случая по чл. 7;

–  притежава професионална квалификация по професия “Охранител”, придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение.

 1. Както вече уточнихме, при сключване на трудов договор с лица на длъжност изпълнител на охранителна дейност за охрана на селскостопанско имущество, ЗЧОД допуска те да са със завършено основно образование. Всички останали изисквания са аналогични с тези от предната точка. За ръководител лицето трябва да отговаря на условията по ал. 3. За изпълнител лицето трябва да отговаря на условията по ал. 3, т. 1 – 5, както и да е преминало успешно курс в институция от системата на професионалното образование и обучение.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИЧОД ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Преди сключването на трудовия договор СИЧОД трябва задължително да изиска от лицето, което ще назначава да представи следните документи:

 1. документ, удостоверяващ гражданство;
 2. документ за завършено образование /средно за всички дейности, освен охрана на селскостопанско имущество, за което е достатъчно основно/;
 3. свидетелство за съдимост;
 4. служебна бележка от окръжната или Софийската градска прокуратура по постоянен адрес на лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;
 5. медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване, издадено след преглед от лекар-психиатър;
 6. медицинско удостоверение за физическото му клинично здраве;
 7. документ за професионална квалификация по професия “Охранител” или за успешно преминат курс – в случаите по ал. 4, издаден от институция от системата на професионалното образование и обучение.

Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария представят документи, еквивалентни на посочените по- горе, издадени от компетентен орган на съответната държава, придружени с официален превод на български език.

ВАЖНО:

Документите:

– свидетелство за съдимост,

– служебна бележка от окръжната или Софийската градска прокуратура по постоянен адрес на лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер,

– медицинско удостоверение, издадено след преглед от лекар-психиатър,

– медицинско удостоверение за физическо клинично здраве,

и еквивалентните им за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария трябва да са издадени не по-рано от 6 месеца преди сключването на трудовия договор.

 1. В момента на сключване на договора лицето представя декларация, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИЧОД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ГДНП и ОДМВР ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ:

Член 51 от Закона за частната охранителна дейност задължава лицето, представляващо и управляващо СИЧОД, да уведомява писмено органа, издал лиценза, и областната дирекция на МВР за сключването на трудов договор по чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗЧОД в 7-дневен срок от регистрирането на договора в Националната агенция по приходите. Уведомлението се подава чрез началника на районното управление в областната дирекция на МВР, на чиято територия работи лицето, както и по електронен път съгласно Закона за електронното управление. Уведомлението съдържа:

– трите имена,

– единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ),

– номера на трудовия договор,

– датата на сключването му,

– срока, за който е сключен.

Изискването за уведомяване се прилага и при прекратяване на трудовия договор. В тези случаи уведомлението съдържа:

– трите имена,

– единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ),

– номера на трудовия договор,

– датата на сключването му,

– срока, за който е сключен.

– номера и датата на заповедта за прекратяване,

– датата, от която договорът се смята за прекратен.

СИЧОД съхранява уведомленията, както и документите, получени от лицата при тяхното назначаване на работа при сключване на трудовия договор до изтичане на 18 месеца след прекратяването му и при поискване ги представя за проверка на компетентните органи.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИЧОД ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:

Законът за частната охранителна дейност точно и конкретно е разписал задълженията на СИЧОД при организиране на охранителната дейност. Това е направено в Чл. 52, ал.1 от него.

При организиране на охранителната дейност СИЧОД извършва следните дейности:

 1. създава организация и контролира извършването на оценка на състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при необходимост, но най-малко веднъж годишно, за резултатите от която утвърждава писмен протокол;
 2. контролира воденето на регистър “Видеонаблюдение” в случаите на поемане на задължение по договора за охрана или при организиране на самоохраната за извършване на видеонаблюдение;
 3. контролира съхранението и предоставянето на служебно огнестрелно оръжие;
 4. създава организация и контролира провеждането на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителния състав за охрана и безопасност, който се отразява в книга за инструктаж;
 5. предоставя срещу подпис служебна идентификационна карта, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав;
 6. не допуска лице от охранителния състав да осъществява дейност по охрана без професионална квалификация или без успешно преминат курс, удостоверени съгласно чл. 50, ал. 5, т. 7 от ЗЧОД.

За всеки поет обект под охрана СИЧОД организира и контролира изготвянето и съхранението на документацията, определена в НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. Тази документация ще представим на вниманието ви при разглеждането на всеки отделен вид частна охранителна дейност в следващите глави от пособието.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОХРАНА:

 1. За вид ЧОД „сигнално- охранителна дейност“:

При сключване или прекратяване на договор за охрана по чл. 5, ал. 1, т. 3- „сигнално- охранителна дейност“, СИЧОД в 14-дневен срок от сключването или прекратяването му уведомява за това органа, издал лиценза, и областната дирекция на МВР чрез началника на районното управление в областната дирекция на МВР, на чиято територия се осъществява дейността.

2.За вид ЧОД „самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3 от ЗЧОД“:

При извършване на самоохрана по чл. 5, ал. 1, т. 4 уведомяването се извършва в деня на фактическото поемане, съответно снемане на самоохраната.

3.За видове ЧОД:

– лична охрана на физически лица;

– охрана на имуществото на физически или юридически лица;

– охрана на обекти – недвижими имоти;

– охрана на мероприятия;

– охрана при транспортиране на ценни пратки или товари;

– охрана на селскостопанско имущество,

при сключване или прекратяване на договор за охрана, уведомяването се извършва в 7-дневен срок от сключването или прекратяването, но не по-късно от 48 часа преди първото действие по изпълнение на договора за охрана.

Уведомленията съдържат данни, определени с НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

Документите и уведомленията се съхраняват от сключването на договора за охрана, а при самоохраната – от деня на фактическото и поемане, до изтичане на 18 месеца след прекратяването на договора, съответно след фактическото снемане на самоохраната и при поискване се представят за проверка на компетентните органи.

 

ЗАБРАНИ, КОИТО ЗЧОД НАЛАГА НА СИЧОД:

В член 53 на Закона за частната охранителна дейност са определени основните забрани, които се налагат на СИЧОД при извършване на частна охранителна дейност. Те са:

 1. да въвеждат и използват методи или средства, които излагат на опасност живота, здравето или уронват честта и достойнството на гражданите;
 2. да приемат за изпълнение задължения, които противоречат на закон или на друг нормативен акт;
 3. да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурни звена на МВР или за други държавни органи и показващи принадлежност към тях;
 4. да извършват видеонаблюдение без регистрация по реда на Закона за защита на личните данни;
 5. да възпрепятстват държавните органи при изпълнение на техните правомощия;
 6. да предоставят или преотстъпват на други лица лиценза за извършване на частна охранителна дейност.

 

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИЧОД:

В член 54 на Закона за частната охранителна дейност е записано, че СИЧОД са длъжни да предават на органите на МВР и на Държавна агенция “Национална сигурност” всички носители на информацията, с която разполагат, включително съдържаща се в записи от видеонаблюдението, за извършено, извършвано или подготвяно престъпление или нарушение на обществения ред, незабавно след узнаването и и/или при поискване от съответните длъжностни лица по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”. Съответно, за охранявани обекти на Министерството на отбраната, на Българската армия и на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната носителите на информация се предават и на структурите към министъра на отбраната.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА РОД И ИОД:

Член 55 от ЗЧОД определя, че по време на дежурство при упражняване на дейността си ръководителят и изпълнителите на частна охранителна дейност са длъжни да носят служебна идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, освен в случая по чл. 10, ал. 1 /лична охрана и изрично уговорено в договора за охрана даване на дежурство в цивилно облекло, само с идентификационен бадж/.

 

СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИОД:

При даване на дежурство по извършване на частна охранителна дейност, изпълнителите на частна охранителна дейност /ИОД/ извършват следните служебни действия:

 1. осигуряват спазването на установения пропускателен режим за влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него чрез:

а) проверка на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите;

б) проверка на багажа, включително чрез ръчен металотърсач и металдетекторна рамка, на моторните превозни средства и/или товара им, както и на съпроводителните им документи;

в) видеонаблюдение;

г) мониторен контрол;

д) проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закон вещества чрез технически средства;

 1. проверяват сигнали, получени от обекти, оборудвани с технически системи за сигурност и включени на централизирани и локални системи за наблюдение и контрол, като проверката се извършва от мобилни охранителни патрули.

ВАЖНО:

Извършваните проверки трябва да се извършват по начин, който да не уронва честта и достойнството на гражданите.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ:

Чрез информационни табла, поставени на видно място, гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол и че при влизане и излизане от охранявания обект подлежат на проверка.

 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:

Записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват в регистър “Видеонаблюдение” два месеца след изготвянето им. Унищожаването им се удостоверява от ръководителя на охранителната дейност. Съставя се протокол, който се подписва от комисия, чиито състов се определя от РОД.

 

КОМАНДНА ВЕРИГА:

Когато охраната на обект се осъществява от охранителен екип, в състава на който са определени повече от един изпълнител на охранителна дейност, на охранителния екип се определя ръководител, който организира и контролира дейността. Определянето се извършва с писмена заповед на оправомощеното за това лице от СИЧОД. Със заповедта се запознават всички членове на охранителния екип.

 

ДОСТЪП НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ:

Ръководителите и/или лицата от СИЧОД, оправомощени за целта са длъжни да осигурят достъп на органите на МВР и на Държавна агенция “Национална сигурност” до информацията, с която разполагат, включително съдържаща се в записи от видеонаблюдението, за извършено, извършвано или подготвяно престъпление или нарушение на обществения ред, незабавно при узнаването и и/или при поискване от съответните длъжностни лица. За охраняваните обекти на Министерството на отбраната, на Българската армия и на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната достъп се осигурява и на структурите към министъра на отбраната.

 

УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПРОТИВОПРАВНИ ПРОЯВИ:

В член 57 от Закона за частната охранителна дейност е записано, че при констатиране на нарушения на установения пропускателен режим или на правилата за вътрешния ред в охранявания обект при извършване на охрана, изпълнителите на частна охранителна дейност незабавно уведомяват за това ръководителя си и отразяват нарушението в дневника за приемане и предаване на дежурството.

При данни за извършващо се или извършено престъпление изпълнителите на частна охранителна дейност незабавно уведомяват полицейските органи. При данни за извършено престъпление в охранявани обекти на Министерството на отбраната, на Българската армия и на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уведомяват и структурите към министъра на отбраната и Държавна агенция “Национална сигурност”.

 

ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА:

От изключителна важност за членовете на охранителни екипи при изпълнение е точно да знаят кога могат да задържат лица в района на охраняваните обекти. Член 58 от Закона за частната охранителна дейност определя, че охранителният състав на СИЧОД задържа лице в района на охранявания обект:

 1. при извършване на престъпление или непосредствено след извършването му в района на охранявания обект;
 2. когато с действията си лицето създава опасност за живота или здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонално охраняваното лице или уврежда охраняваното имущество.

След задържането на лице по ал. 1 незабавно се уведомяват полицейските органи по местонахождение на обекта и се изпълняват техните разпореждания. При охрана на обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се уведомяват и органите на служба “Военна полиция” към министъра на отбраната.

За предаване на задържаното лице на полицейските органи се съставя протокол, който съдържа:

 1. собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност;
 2. дата и час на съставяне на протокола;
 3. дата, час и място на задържането;
 4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;
 5. собствено, бащино и фамилно име, ЕГН/ЛНЧ, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване на задържаното лице, ако изпълнителят на охранителната дейност има възможност да установи тези данни след задържането;
 6. описание на видимото състояние на задържаното лице;
 7. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
 8. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН/ЛНЧ, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване, ако изпълнителят на охранителната дейност има възможност да установи тези данни.

Протоколът се съставя в три екземпляра и се подписва от съставителя и от полицейски служител. Единият от екземплярите се предоставя на полицейските органи, вторият – на съставителя, а третият – на задържаното лице.

 

ПРАВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА:

В член 59 от Закона за частната охранителна дейност е разпоредено, че охранителният състав на СИЧОД може да прилага физическа сила само когато това е абсолютно необходимо при задържане на лице. Тази хипотеза категорично забранява прилагане на физическа сила от охранителите, ако не се касае за задържане на лице/ лица. При прилагане на физическа сила, прилагащият я охранител трябва да се съобразява с конкретната обстановка, характера на правонарушението и личността на правонарушителя. Освен това, прилагащият физическа сила е длъжен да вземе всички мерки за опазване на живота и здравето на лицата, срещу които е насочил физическа сила.

Прилагането на физическа сила се преустановява незабавно след постигане на законната цел на прилагащия.

 

ПРАВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА:

Член 60 от ЗЧОД е посветен на хипотезите по използване на помощни средства от охранителния състав. В този член законодателят изрично е изписал фразата „право за използване на помощни средства по изключение“, което трябва да подскаже на СИЧОД да инструктират своите служители относно границите за използване на помощните средства, които са им предоставили по време на дежурство. Съгласно ЗЧОД, охранителният състав на СИЧОД има право да използва помощни средства по изключение при:

 1. задържане на лице;
 2. условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс.

Кои средства са помощни?

Помощни средства по смисъла на ЗЧОД са:

– фабрично изработени белезници,

– каучукови палки,

– пластмасови палки,

– щурмови палки,

– електрошокови палки и прибори.

Използването на помощни средства трябва да се съобразява с конкретната обстановка, характера на правонарушението и личността на правонарушителя. Използващият помощни средства взема всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени. Използването на помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната му цел.

Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени!

 

ПРАВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ /ОО/:

Огнестрелно оръжие може да се използва само при осъществяване на въоръжена охрана на обект. ОО трябва да е служебно. Правото за неговото използване е описано в член 62 от Закона за частната охранителна дейност. В този член е разпоредено, че охранителният състав на СИЧОД има право да използва огнестрелно оръжие като крайна мярка при условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс. При използване на оръжие служителят от охранителния екип, който го използва е длъжен да направи всичко възможно да запази живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашава живота и здравето на други лица. По- долу в пособието ще се спрем по- подробно на тези хипотези.

 

ДОКЛАДИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА, ИЗПИЛЗВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ:

За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства или огнестрелно оръжие се изготвя писмен доклад до ръководителя на охранителната дейност. Това изискване е разписано в чл.63 от ЗЧОД. Ръководителят, до когото е адресиран съответния доклад, незабавно след получаването му предава екземпляр от него в районното управление на областната дирекция на МВР по местоизвършване на охранителната дейност. При охрана на обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия екземпляр от доклада се предава и на органите на служба “Военна полиция” към министъра на отбраната.

 

ЗАБРАНИ НА ЛИЦАТА ОТ ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ НА СИЧОД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Законът за частната охранителна дейност, в член 64 описва забраните на ИОД при даване на дежурство. Тези забрани са:

 1. провокиране към извършване на правонарушения;
 2. намеса при уреждане на колективен трудов спор в охранявания обект;
 3. възпрепятстване на държавните или местните органи при изпълнение на техните правомощия;
 4. извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите, освен в случаите, описани в ЗЧОД;
 5. преотстъпване на служебно огнестрелно оръжие, служебна карта, отличителен знак или униформено облекло на друго лице;
 6. разгласяване на факти и обстоятелства за охранявания обект, представляващи лични данни или класифицирана информация;
 7. използване на други помощни средства, освен посочените в чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД /описали сме ги по- горе/;
 8. напускане на охранявания обект през работно време;
 9. осъществяване на дейността след употреба на алкохол и/или други упойващи или наркотични вещества.

 

ВАЖНО:

При и по повод изпълнение на трудовите задължения, лицата от охранителния състав на СИЧОД се квалифицират като длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква “б” от Наказателния кодекс.

 

ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ ПРИ КРИЗИ:

При възникване на бедствия и аварии лицата, извършващи частна охранителна дейност на засегнатите територии, изпълняват задачи, поставени им от длъжностното лице, ръководещо спасителните дейности и дейностите по отстраняване на опасностите за населението.

При терористичен акт или заплаха от терористичен акт лицата, извършващи частна охранителна дейност, действат по предварително съгласуван със съответната областна дирекция на МВР план, конкретен за всеки обект.

При провеждане на антитерористична операция лицата, извършващи частна охранителна дейност в зоната на операцията, действат съгласно чл. 39, ал. 6 от Закона за противодействие на тероризма.