ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 9 – ARCHANGEL

May 18, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 9

ГЛАВА ВТОРА

ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ОХРАНА

 

  Изготвянето на оферта /бизнес- предложение/ за поемане на обект под охрана е първата крачка към сключване на всеки договор за охрана. В това пособие искаме да ви покажем логическата и смислова връзка между офертата, договора за охрана, плана за охрана, правилника за пропускателния режим и останалата документация при поемане на обект под охрана, да запознаем колегите, които сега стъпват на пътя на частната охрана с последователността и съдържанието на необходимия документооборот.

По своето съдържание офертите за поемане на обект под охрана могат да са различни. Така например, при обекти с по- ниска степен на риск за сигурността, офертата може да е с по- кратко съдържание, а за такива с по- висока и висока сигурностна маса се изискват сериозни и „тежки“ оферти, с подробно описание на предлаганата охранителна протекция. По- особен вид са офертите за участие в обществени поръчки, тъй като те трябва да се съобразят със заданието, което възложителят е предоставил, както и с неговите конкретни изисквания.

Офертата трябва да има определен външен вид и няколко задължителни елемента, които ще ви представим в следващите редове:

 1. Препоръчваме офертата да е написана на бланка на фирмата.
 2. Внимателно и точно да се адресира до кого е. Имайте предвид, че на общите оферти (без конкретен получател) и адресирани „Уважаеми дами и господа…“не се гледа с добро око. Изпишете собственото име и фамилията на получателя, длъжността му, компанията, която представлява и населеното място.
 3. Следва обръщение към получателя на офертата. Общоприето обръщение е: „УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО …………..“.
 4. Кратко обръщение, с конкретно описание на насочеността на офертата.
 5. Следващият атрибут е визитка на охранителната компания, която съдържа пълните фирмени данни на вашата компания, номерата на притежаваните лицензи, за кой вид ЧОД важат, както и териториалния им обхват.
 6. Следващият параграф дава информация за служителите, които предлагате за съответната услуга. Опишете квалификацията им, допълнителната им подготовка, качества и умения.
 7. В следващия раздел от офертата опишете материалното осигуряване на охранителите, както и служебния автомобилен парк, който ще бъде задействан при изпълнението на съответната охранителна задача.
 8. По- нататък в офертата описвате подробно особеностите на обекта, който ще се охранява (особености на самия обект и прилежащия периметър, оценка на риска, значение на обекта за страната и региона, състояние на обекта, постъпи и фактори, увеличаващи степента на риска и т.н.).
 9. Най- важната точка от офертата- организация на охраната. В нея се описва подробно как ще построите охраната, с цел възможно най- качествено и пълно да бъде изпълнено изискването на клиента.
 10. Също много важен пункт е заплащането- ред, стойност и начини за плащане.
 11. В края на офертата давате допълнителна обща информация, както и срока, до който тя е в сила.
 12. На финала датирате, посочвате града, в който е изготвена офертата и оправомощеното лице с право да я подписва. Помнете, че офертите обикновено не се подпечатват с печата на СИЧОД.

Винаги изработвайте оферти в минимум два екземпляра, като при подаването им искайте на вашия екземпляр да се постави входящ номер от приемащата страна. Завеждайте всяка оферта в дневника на фирмата за входящи/ изходящи документи. Ще ви предложим примерни оферта за охрана на имуществото на физически или юридически лица, като най- разпространен вид ЧОД.

 

ОПРОСТЕНИ ОФЕРТИ:

Този вид оферти се изготвят по водещи параметри:

 1. Кратко представяне на СИЧОД;
 2. Кратко описание на предлаганата охранителна протекция;
 3. Цена на услугата.

В представянето на СИЧОД е добре да се изпише пълното наименование на търговеца или юридическото лице, характеристиките на лиценза за вида частна охранителна дейност и да се представи кратка презентация.

В краткото описание на предлаганата охранителна протекция се описват броя на постовете, тяхното разположение, броя и задачите на мобилните охранителни патрули, броят на охранителите на смяна и общият брой служители на СИЧОД по договора за охрана.

Във финансовите параметри се процедира по различни начини на изчисляване, като всеки СИЧОД има своя технология, добавя различен процент печалба и т.н. Най- разпространеният способ за изчисляване на цената за услугата е на база цената зда един охранител, като в нея е заложена и печалбата. Добре е цената да се предлага без ДДС, като това изрично се вписва в офертата.

 

Предлагаме примерен образец за оферта от опростен вид за охрана на имущество на физически или юридически лица:

 

                                                                                                                                  ДО

                                                                                                 ……………………………………                                       

                                                                                                   /получател на офертата/

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ………………….,

 

 Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание оферта за охрана с/без изпълнение на пропускателен режим на територията на обект “…………………………“ община …………………,  гр. ………………, както и при необходимост, охрана на външни периметри, инсталации и оборудване, собственост на Вашата компания. Охранителната протекция ще бъде стриктно съобразена със Закона за частната охранителна дейност и с Вашите изисквания, отразени подробно в Плана за охрана и в Правилника за пропускателния режим /ако е предвиден/.                                                                                                

 

О Ф Е Р Т А   ЗА   О Х Р А Н А

 

                                От …………………………………………………………………

                                                                /наименованието на СИЧОД/

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                

                                                      /пълните данни на СИЧОД/                                                                                                                   

притежава лиценз за извършване на охрана на имущество на физически и юридически лица № …/………20… г., издадени на основание Чл.4 от Закона за частната охранителна дейност.

Кратко представяне на СИЧОД:

……………………………………………………………………………………………………………

          /Служители, материално обезпечение при изпълнение на охранителната задача и др./

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНАТА ОХРАНА:

 

Необходим брой охранители на смяна:

………………………………………………………………………………………………………………………………..;

Общ брой служители на СИЧОД по договора за охрана:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Постове:

 1. Постове за охрана:…………………………………………………………………………………………,
 2. Постове за наблюдение/ мониторинг:………………………………………………….,

Мобилни охранителни патрули:

 1. Състав:………………………………………………………………………………………,
 2. Маршрути:…………………………………………………………………………………….,

Подвижни охранителни групи:

 1. Състав:…………………………………………………………………………………………,
 2. Задачи:………………………………………………………………………………………….,

Пропускателен режим:

……………………………………………………………………………………………………………

/кратко описание/

                                                      

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ НА ОФЕРТАТА:

 1. Размер, срокове и начин на плащане

 За изпълнение на поръчката по охраната на обекта, стойността на месечната такса е в размер на ………………………………..  / …………………….опишете словом/ лв. без вкл. ДДС.

Сумата се заплаща до ……. число на месеца за текущия/ изтеклия месец по банковата сметка на фирмата или в брой /в зависимост от сумата/.

 Други особености или условия при плащането: …………………………………………………………………………………………………………………………………

 За извършеното плащане на Възложителя се издават съответните счетоводни документи.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Всички неуточнени и неотразени в офертата въпроси и възможности се уговарят, обсъждат и решават от страните при изготвянето на Договора за охрана.

 Специфичните изисквания на Възложителя се договарят при обсъждане на Договора за охрана и намират своето отражение при подписването му.

 Всички действия на Изпълнителя са съобразени със законодателството на Република България, в частност на ТЗ, НПК, ЗЧОД и  Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

 Офертата е в сила до ………… 20… г.

      

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО.

 

 Дата…….  20….. г.

 гр. ……………………..        

                                                                                       ИЗГОТВИЛ: 

                                                               Представляващ СИЧОД      ………………………

                                                                                                            / ………………………../

 

                                                                          ***

 

 Данните, които посочите в офертата /именно тя се явява първичният документ при подготовката и поемането в последствие на обект под охрана/, трябва да бъдат отразени със същите параметри и в последващите документи /договор за охрана, план за охрана, правилник за пропускателния режим/. По отношение на финансовите параметри трябва да се знае, че те могат да бъдат променяни в течение на договора за охрана, но това обикновено става с нежелание от страна на възложителя.

Практиката показва, че при договаряне с клиенти- собственици или ползватели на по- малки обекти, охраната на които се извършва само с технически средства за сигурност (СОТ, видео- наблюдение или други технически средства), обикновено е достатъчна устна оферта, стойността на която е в определените от практиката и от местната конюнктура на пазара на охранителни услуги, граници. Съветът ни е да не прилагате договаряне чрез устни оферти. Може да изработите обща оферта за охрана на обекти с помощта на технически средства за наблюдение, в която да оставите за попълване само данните на получателя на офертата, цената на услугата и собствеността на системата за контрол и сигнализация, но офертата трябва да е в писмен вид. Собствеността на СОТ или видео-системата, предмет на съответния договор за охрана, може да бъде следната:

 1. Системата остава ваша собственост- в този случай практиката показва, че месечните вноски за охранителната услуга са най- високи, тъй като клиентът използва система, собственост на вашата компания.
 2. Клиентът изплаща стойността на СОТ на месечни вноски, като собствеността преминава в негово владение след изплащане на последната вноска. При този вариант месечните вноски се съобразяват с момента на преминаване на собствеността на сигнално- охранителната известителна техника върху клиента. След като последният стане пълноправен собственик на техническата система за охрана, вие, с анекс може да му намалите месечната вноска за охранителната услуга.
 3. Клиентът заплаща стойността на техническата система при монтажа- в този вариант месечните вноски за охранителната услуга са най- ниски. За по-големите клиенти ще ви е нужна по- подробна оферта, с описани количество на всички компоненти на сигнално- охранителната известителна система, видеонаблюдение и други системи, задействани при охраната на обекта. Офертата трябва да бъде оформена и подадена грамотно.

 

ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ НЯКОИ ВИДОВЕ ОФЕРТИ:

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                  ДО    

                                                                                                 ……………………………………

                                                                                                        /получател на офертата/

                                                                                                 Г-н/г-жа …………………………….

                                                                                                                                                                                                                    

 

                                   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ………………….,

 

 Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание оферта за охрана и изпълнение на пропускателен режим от ………. тип на територията на обект “……………“ община …………………,  гр. ………………, както и при необходимост, охрана на външни периметри, инсталации и оборудване, собственост на Вашата компания. Охранителната протекция ще бъде стриктно съобразена със Закона за частната охранителна дейност и с Вашите изисквания, отразени подробно в Плана за охрана и в Плана за пропускателния режим.                                                                                                

 

О Ф Е Р Т А   ЗА   О Х Р А Н А

 

От /СИЧОД……………………./ гр. …………………:

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                

                                                     /пълните данни на СИЧОД/                                                                                                                   

притежава лиценз за извършване на охрана на имущество на физически и юридически лица № …/………20… г., издадени на основание Чл.4 от Закона за частната охранителна дейност.

Цел на охраната:……………………………………………………………………………………………

Задачи на охраната:………………………………………………………………………………………

Взаимодействие с възложителя:……………………………………………………………………

 

 1. I. Служители

Служителите на …/кратко описание на подготовката, квалификацията и опита на служителите, които ще са задействани по бъдещия договор за охрана/.Всички наши служители са преминали успешно подготовка по програми, определени от ЗЧОД и зададени от МВР, касаещи повишаване на квалификацията им. Ежегодно преминават допълнителни курсове за повишаване на професионалната си  подготовка, ………………………………………………………………………………………………………………             

/описвате това, което провеждате за вашите служители- стрелби, бойно- приложна подготовка и т.н./.

Служителите ни са разпределени в следните групи:

 • ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 • /описвате, ако имате създадени категории служители за решаване на различни
 • видове ЧОД/

 

 1. II. Материално обезпечение при изпълнение на охранителната задача:

 Охранителите ни са снабдени с униформи, с нанесено съответното лого на фирмата, удостоверяват компетенцията си с лични идентификационни карти със снимка, разполагат със служебно нарезно късоцевно огнестрелно оръжие /ако охраната ще е въоръжена/, както и с помощни средства. Всички охранители разполагат със средства за комуникация, прожектори, бронирани жилетки и всичко останало необходимо за нормалното носене на охранителната служба.

 В парка на фирмата има леки и ……….. автомобили, при необходимост за изпълнение на конкретни задачи се привличат и бронирани коли/описвате това, с което разполагате/.

 

          III. Основна информация

  ОСОБЕНОСТИ НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ:

  Резултати от огледа на обекта и прилежащия периметър:

Обектът се намира:………………………………………………………………………………………………..,

на/до:………………………………………………………………………………………………………………………..

/забележителни ориентири/

Релефът на територията на обекта е:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Периметърът е очертан от ……………………………………………………………………… ограда,

има ………………………………………………………………………………….. /описвате портали и входове/.

Охраната е позиционирана в караулно помещение /дежурна стая/, в непосредствена близост до КПП /описвате подробно/.

В охранявания периметър се намират следните сгради, помещения, съоръжения и др., подлежащи на охрана:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………/описвате ги подробно/

Състоянието на обектите и тяхната защитеност (врати, стени, портали, прозорци, врати и т.н.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Рискови обекти за охрана:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Отдалеченост на рисковите обекти за охрана от постоянните постове и КПП:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Наличие и разположение на СОТ, видео- наблюдение, локални сигнализиращи

системи и др.:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                  

 Оценка степента на риска:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………     

  /опишете подробно кои обстоятелства от това, което сте огледали, както и от опита ви, повишава степента на риска/.

 

Значение на обекта за страната и региона:

 Обектът е от  значение:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                     / местно, общинско, областно, регионално, национално, международно/

 

 Състояние на обекта, подстъпи, фактори, увеличаващи степента на риска:

 Обектът за охрана е в ………………………………………………. техническо, битово и работно състояние.

Осигурено/ не осигурено  необходимото оборудване и помещение за охраната:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

На територията на обекта има/няма обслужващ персонал и отговорник. /Ако има ги опишете/:

…………………………………………………………………………………………………………………………………                           

Работно време на отговорника на обекта:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 Факторите, увеличаващи степента на риска са групирани в следните направления:

– Опити за кражба на оборудване и техника;

– Допускане на странични неоторизирани лица на територията на обекта;

– Провокиране на конфликти с охраната от страна на външни лица;

– Опити за нерагламентирани физически контакти със служебните лица;

– Опити за въздействие върху служебните лица;

– Опити за кражба на продукция;

– Активиране на опасни устройства и вещества, заложени на охраняваната

територия;

– Посегателства или увреждане на имуществото на Възложителя или на

охраняваната територия.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

           /добавете резултатите от проведения оглед/

 

                ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА:   

Необходим брой охранители:

………………………………………………………………………………………………………………………………..;

  Охрана по часове:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  Необходим брой постове:

постоянни:

………………………………………………………………………………………………………………………………..,

подвижни:

………………………………………………………………………………………………………………………………..,

както следва:

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                              /опишете ги/

  Позициониране:

Постът е ……………………………………………………………….. /смесен, постоянен, подвижен/.

 

Сектори и зони за охрана с повишена степен на риск:

………………………………………………… ……………………………………………………………………………..

                                                                          /опишете подробно/

  Маршрути:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                     /опишете подробно/

  Охрана при придвижване:

…………………………………………………………………………………………………………………………………    

                                                           /опишете подробно/

  Пропускателен режим:

Съгласно утвърдения План за охрана и Правилник за пропускателния режим.

 

                   ОХРАНИТЕЛНА ПРОТЕКЦИЯ:

 Охранителната протекция се простира върху:

 1. Неприкосновеността на охранявания обект;
 2. Пропускателен режим от затворен тип;
 3. Престъпно посегателство върху обекта и всички находящи се в него съоръжения и техника;
 4. Допълнителни условия за охранителна протекция: Протекцията може да се простира и върху служителите, с цел да осигури безпрепятствено и безопасно изпълняване на служебните им задачи, както и върху обекти и съоръжения на клиента извън охранявания периметър, след допълнително договаряне на условията.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                 /друго, по ваше усмотрение/

 

     Размер, срокове и начин на плащане

 За изпълнение на поръчката по охраната на обекта, стойността е в размер на ………………………………..  / …………………….опишете словом/ лв. с вкл. ДДС за месец. Сумата се заплаща до ……. число на месеца за текущия месец по банковата сметка на фирмата или в брой /в зависимост от сумата/.

 Други особености или условия при плащането:

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

 За извършеното плащане на Възложителя се издават съответните счетоводни документи.

 

   Допълнителна информация

 

 Всички неуточнени и неотразени в офертата въпроси и възможности се уговарят, обсъждат и решават от страните при изготвянето на Договора за охрана.

 Специфичните изисквания на Възложителя се договарят при обсъждане на Договора за охрана и намират своето отражение при подписването му.

 Всички действия на Изпълнителя са съобразени със законодателството на Република България, в частност на ТЗ, НПК, ЗЧОД и  Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

 Офертата е в сила до ………… 20… г.

       БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО.

 

 

 Дата…  20.. г.

 гр. …………..        

                                                                                       ИЗГОТВИЛ: 

                                                                                    Управител      ……………………………….

                                                                                                            / ………………………../

 

                                                                          ***

 

 Примерна оферта за охрана на имущество на физически или юридически лица с помощта на сигнално- охранителна известителна техника:

 

                                                                                                                                             ДО                                                                  

                                                                                                           ………………………………..                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                     

                         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ………………………. ,

 

 Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание оферта за монтаж на сигнално- охранителна известителна сигнализация и /или видеонаблюдение, …….. /други технически средства/ от ………… тип, както и охрана с помощта на технически средства на Обект “……………………………………“ .                                                                                               

 

    О Ф Е Р Т А  ЗА МОНТАЖ И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

    

От ………………………………………………………………………………. гр. ………………………………….

 Частно охранително дружество „………………………………………………“ притежава лиценз за извършване на охрана на имущество на физически и юридически лица № ………../……………….г.,  издаден на основание Чл.4 от Закона за частната охранителна дейност.

След направения оглед на сградния парк входираме следното предложение за монтаж на сигнално- охранителна известителна техника в Обект „…………………………………………………….“, на база поставената охранителна задача, а именно, радио, звуков и светлинен сигнал,предупреждаващи за неоторизирани опити за проникване на територията на охранявания обект и……………………………………………………..

 

I. ОБОРУДВАНЕ И СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ КЪМ ЛОКАЛНАТА СИГНАЛНА ЗАЩИТА:                                 

ОПИС НА СТРАДИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ КЪМ СОТ/ ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………;

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….;

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОХРАНЯВАНИТЕ ОБЕКТИ:

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

РИСКОВИ УЧАСТЪЦИ И ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОХРАНАТА НА ОБЕКТИТЕ СЪС СОТ:                                                               ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ОПИС НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ НА СИГНАЛНО- ОХРАНИТЕЛНАТА

СИСТЕМА или ДРУГО ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО:                  

 За да се осъществи този монтаж на СОТ, ще са необходими:

Инфрачервени датчици:  …………………… бр.;

Магнитни контактни датчици: ……………  бр.;

Сирени външни със светлинна индикация: …………. бр.;

Акумулаторни батерии: …………. бр.;

Комплект централи и клавиатури: …………. к-кта.

Монтажен кабел: …………………… м.                                                                                                                             

Друго оборудване:……………………………………………………………………………………………………..

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНО ИЗВЕСТЯВАНЕ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

/Прилагаме примерно описание на обект за охрана и монтаж на СОТ или друго техническо средство/:

„Халетата са масивни бетонни съоръжения, надеждно изолирани и обезопасени против опити за нерегламентирано проникване.Едното няма прозорци на тилната стена, а на другото съответните са защитени с метални решетки.Поставянето на Ич датчици (ИЧД),в това състояние на халетата, трябва да е съобразено с големия брой счупени прозорци, даващ свободен достъп на птици до вътрешния обем на помещенията и респективно правещи обикновените датчици неизползваеми.По тази причина се налага поставяне на ИЧД от вид с отчитане на присъствие на животни. Предложението ни е да се проведат и допълнителни укрепителни мероприятия на металните портали, с цел същите да се отварят само от вътре (метални резета с катинари), като се предвиди по един вход на отсек (в двете халета отсеците са общо 5).По този начин ще бъдат монтирани магнитни датчици само на предвидените за достъп в халетата портали. Предлагаме на всяко хале да се постави по 1 бр. сирена със светлинна индикация, както и съответната клавиатура за деактивация при оторизирано влизане.Същата конфигурация да се постави и на входната врата на караулното помещение с цел когато охранителят е на обход, да има сигнализация при опит за проникване в караулното.Освен това, в трите сгради ще се монтират ИЧД, които да осигурят защита от проникване…“

 Размер, срокове и начин на плащане

За изпълнение на поръчката по изграждане на СОТ на обекта, стойността на системата плюс монтажа е в размер на …………………….. /…………………………………. / лв. с вкл. ДДС. Сумата се заплаща преди началото на монтажа по банковата сметка на …………………………………………. или в брой. По договаряне, сумата може да се заплати разсрочено, на вноски, по следната схема:                                                                                        

Първа вноска:  

сума: …………………………………… лв. – заплаща се при монтажа на системата;                                   

Втора вноска:  

сума: …………………………………… лв. – заплаща се до …. число на месец …………….                 

Трета вноска:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                              

 

Месечните вноски за охрана на обекта са в размер

на ……………………………………../ …………………………………………………………./ лв. с включено ДДС, платими до …………………    число на месеца за текущия месец.

 За извършеното плащане на Възложителя се издават съответните счетоводни документи.

 

III. Допълнителна информация

 Всички неуточнени и неотразени в офертата въпроси и възможности се уговарят, обсъждат и решават от страните при изготвянето на Договора за монтаж на СОТ.

 Офертата е в сила до ……………. 20….. г.

 

  ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ДО:  …………………………..  г.

 

 Дата: ……………….. г.

 гр. …………………….        

 

                                                                                  ИЗГОТВИЛ: 

                                                                               Управител на „………………………………..“:

                                                                                                          / ……………………………/

 

                                                                      * * *

 Представяме примерна оферта за участие в процедура на пряко договаряне:

 

                                                                                                                  До „……………………….“                  

                                                                                                      Гр. ….., ул. „…………..“ …..                                                                                                                  

                                                                                           

ОФЕРТА

 

За участие в процедура на пряко договаряне провеждана по реда на чл.182, ал.1, т-5 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „…………“ по обособена позиция №1 – Избор на изпълнител за осигуряване на охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „…………………..“- гр. ……………….. чрез жива невъоръжена охрана и СОТ“

 

От частно охранително дружество ……………………………………… гр. …………………………..

 

   Охранителна агенция „……………………. притежава лицензи за извършване на частна охранителна дейност под № ………….  издадени на основание Чл.4, т.2 и т.3 от Закона за частната охранителна дейност.                                                                                                                                                                

 

Фирмата е с предмет на дейност:                                                                                                                                

 1. Лична охрана на физически лица;
 2. Охрана на имуществото на физически и юридически лица;                                          
 3. Охрана на мероприятия.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                         

 От ……………. 20… г. ЧОД………….. подписа рамково споразумение за взаимодействие с Неправителствена организация с антитерористична дейност…….., с цел повишаване степента на сигурност в охраняваните от фирмата обекти и по- специално за превенция, протекция и пресичане на терористични въздействия над обектите под охрана /ако и5ма поидписано подобно/. По това споразумение служителите на ЧОД………… преминават спецобучение в антитерористични центрове на……………., а така също експерти по антитероризъм от Антитерористичен отдел …………. към ………… извършват периодичен или постоянен антитерористичен мониторинг на обектите, охранявани от ЧОД…….. За тези допълнителни антитерористични мероприятия възложителят по договора за охрана не заплаща допълнително.

 Освен частна охранителна дейност, ЧОД…….. извършва също монтаж и обслужване на сигнално- охранителни известителни системи, системи за видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа, предлага специални технически средства за охрана, изготвя оперативни проектни схеми за охрана на обекти.

         

 1. I. Служители:

 Служителите на ЧОД…………. са подбрани професионалисти в охранителната област, с богат опит в сектор “Сигурност“. Някои от служителите ни са работили в системата на МО и МВР. Всички наши служители са преминали успешно началните курсове за охранители по програми, зададени от МВР, обхващащи начална подготовка и  повишаване на квалификацията.

        Служителите ни са разпределени в следните групи:

 • Лична охрана на физически лица;
 • Охрана на имуществото на физически и юридически лица;
 • Реагиращи екипи при СОД;
 • Авто- ескорт.
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

II. Изпълнение на охранителната задача:

 

ОХРАНА НА ……. ОБЕКТА СЪС СИГНАЛНО- ОХРАНИТЕЛНА ОПОВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА /СОТ/ и „паник- бутон“, както следва:

1. „………………………….“:

 В сградата ще бъде монтирана сигнално- охранителна техника, собственост на ЧОД. Ще е монтиран „паник- бутон“. Техниката е ……….. производство- система …. от ………. поколение, снабдена с предаватели, поддържащи режим GSM и GPRS. При тези системи опитите за нерегламентирано заглушаване на тревожния сигнал автоматично се прехвърлят чрез  GPRS на дежурните реагиращи екипи и се тълкуват като „саботаж“, което от своя страна подлежи на незабавно реагиране и проверка на обекта.

 Организация на охраната на обекта:

За реагиране на тревожен сигнал от обект „…………………………“ ще се използва един дежурен автомобил с реагиращ екип от двама служители- „Охранител 1“ и „Шофьор“. Времето на пристигане на патрула до обекта е до 5 минути. При подход на дежурния автомобил към обекта по тревожен сигнал се спазва следната процедура:

– на разстояние преди визуален контакт с обекта се гасят фаровете на дежурния автомобил, подхожда се максимално тихо, на ниска скорост;

– непосредствено преди осъществяване на визуален контакт с обекта /на минимално възможно разстояние/ Охранител 1 слиза от автомобила и захожда от задната страна на обекта, като се стреми да остане незабелязан от евентуалните нарушители;

– Шофьорът спира автомобила от страната на централния вход, като с фаровете осветява контролирания периметър с цел недопускане на скрито напускане на обекта от нарушители, след което оказва съдействие на Охранител 1 за проверка на обекта;

– при наличие на нерегламентирано проникнали лица на територията на охранявания обект, същите се задържат от охранителите, за задържането незабавно се съобщава на Възложителя по договора за охрана и се следват неговите указания;

– паралелно с това охраната незабавно съобщава на тел. 112 за произшествието;

– патрулът изчаква пристигането на представител на Възложителя и на служителите на МВР, след което предава задържаните лица, като спазва съответните процедури по ЗЧОД.

 След предаване на задържаните лица се извършва проверка на обекта от представител на Възложителя, след което обектът отново се поставя „под охрана“ и продължава носене на охранителната служба.

 ПРИ СРАБОТВАНЕ НА ТИХА АЛАРМА /“ПАНИК БУТОН“/:

При реагиране на тиха аларма дежурният екип пристига до 5 минути, като спира автомобила по начин, който не позволява същият да бъде забелязан от нарушителите. Охранител 1 и Шофьор подхождат към обекта по траектория, осигуряваща максимална скритност на маневрата, с цел да не бъдат забелязани от нарушителите. През удобен прорез /прозорец/ врата/ се извършва бърза оценка на обстановката, преценява се сериозността на ситуацията и се взема решение за действие, както следва:

– При наличие на нарушител, невъоръжен с хладно или огнестрелно оръжие, охранителите влизат бързо и стремително в обекта и с команда: „Охрана. Остани на място!“ го задържат. След задържането незабавно сигнализират на тел. 112 и  информират Възложителя по договора за охрана. Следват се процедурите, предписани от ЗЧОД.

– Ако  нарушителят е въоръжен или има заложници, дежурните охранители незабавно съобщават за ситуацията на тел. 112 и изчакват пристигане на служителите на МВР, като отцепват периметъра до безопасно разстояние. При необходимост изискват подкрепление от Централата на ЧОД…….. След пристигането на полицаите, докладват подробно за ситуацията и преминават в тяхно разпореждане.

 

2. Обект „……………………………..“:

 В сградата ще бъде монтирана сигнално- охранителна техника, собственост на ЧОД  Ще е монтиран „паник- бутон“. Техниката е ……….. производство- система ……. от ………. поколение, снабдена с предаватели, поддържащи режим GSM и GPRS. При тези системи опитите за нерегламентирано заглушаване на тревожния сигнал автоматично се прехвърлят чрез  GPRS на дежурните реагиращи екипи и се тълкуват като „саботаж“, което от своя страна подлежи на незабавно реагиране и проверка на обекта.

 Организация на охраната на обекта:

За реагиране на тревожен сигнал от обект ……………………. ще се използва един дежурен автомобил с реагиращ екип от двама служители- „Охранител 1“ и „Шофьор“. Времето на пристигане на патрула до обекта е до 5 минути. При подход на дежурния автомобил към обекта по тревожен сигнал се спазва следната процедура:

– дежурният автомобил подхожда максимално тихо, на ниска скорост до стълбището, водещо към нивото на входа на обекта;

– Автомобилът се угася, ключовете се изваждат, Охранител 1 и Шофьор  слизат от него и се изкачват до площадката на нивото на обекта, на която се разделят- Охранител 1 захожда от задната страна на обекта, като се стреми да остане незабелязан от евентуалните нарушители, а Шофьор проверява предната страна и вътре обекта;

– при наличие на нерегламентирано проникнали лица на територията на охранявания обект, същите се задържат от охранителите, за задържането незабавно се съобщава на Възложителя по договора за охрана и се следват неговите указания;

– паралелно с това охраната незабавно съобщава на тел. 112 за произшествието;

– патрулът изчаква пристигането на представител на Възложителя и на служителите на МВР, след което предава задържаните лица, като спазва съответните процедури по ЗЧОД.

 След предаване на задържаните лица се извършва проверка на обекта от представител на Възложителя, след което обектът отново се поставя „под охрана“ и продължава носене на охранителната служба.

ПРИ СРАБОТВАНЕ НА ТИХА АЛАРМА /“ПАНИК БУТОН“/:

При реагиране на тиха аларма дежурният екип пристига до 5 минути, като спира автомобила по начин и на разстояние, които не позволяват същият да бъде забелязан от нарушителите. Охранител 1 и Шофьор подхождат към обекта по траектория, осигуряваща максимална скритност на маневрата, с цел да не бъдат забелязани от нарушителите. През удобен прорез /прозорец/ врата/ се извършва бърза оценка на обстановката, преценява се сериозността на ситуацията и се взема решение за действие, както следва:

– При наличие на нарушител, невъоръжен с хладно или огнестрелно оръжие, охранителите влизат бързо и стремително в обекта и с команда: „Охрана. Остани на място!“ го задържат. След задържането незабавно сигнализират на тел. 112 и  информират Възложителя по договора за охрана. Следват се процедурите, предписани от ЗЧОД.

– Ако  нарушителят е въоръжен или има заложници, дежурните охранители незабавно съобщават за ситуацията на тел. 112 и изчакват пристигане на служителите на МВР, като отцепват периметъра до безопасно разстояние. При необходимост изискват подкрепление от Централата на ЧОД…………… След пристигането на полицаите, докладват подробно за ситуацията и преминават в тяхно разпореждане.

 

3. Обект „…………………….“, находящ се в гр. …………………..:

 В сградата ще бъде монтирана сигнално- охранителна техника, собственост на ЧОД…… Ще е монтиран „паник- бутон“. Техниката е ………… производство- система …….. от …….. поколение, снабдена с предаватели, поддържащи режим GSM и GPRS. При тези системи опитите за нерегламентирано заглушаване на тревожния сигнал автоматично се прехвърлят чрез  GPRS на дежурните реагиращи екипи и се тълкуват като „саботаж“, което от своя страна подлежи на незабавно реагиране и проверка на обекта.

 Организация на охраната на обекта:

За реагиране на тревожен сигнал от обект „………………….“ гр. ……………….,  ще се използва един дежурен автомобил с реагиращ екип от двама служители- „Охранител 1“ и „Шофьор“. Времето на пристигане на патрула до обекта е до 5 минути. При подход на дежурния автомобил към обекта по тревожен сигнал се спазва следната процедура:

– на разстояние преди визуален контакт с обекта се гасят фаровете на дежурния автомобил, подхожда се максимално тихо, на ниска скорост;

– непосредствено преди осъществяване на визуален контакт с обекта /на минимално възможно разстояние/ Охранител 1 слиза от автомобила и захожда от челната страна на обекта, като наблюдава входната врата и се стреми да остане незабелязан от евентуалните нарушители;

– Шофьорът спира автомобила от задната страната на обекта, като с фаровете осветява контролирания периметър с цел недопускане на скрито напускане на обекта от нарушители, след което оказва съдействие на Охранител 1 за проверка на обекта;

– при наличие на нерегламентирано проникнали лица на територията на охранявания обект, същите се задържат от охранителите, за задържането незабавно се съобщава на Възложителя по договора за охрана и се следват неговите указания;

– паралелно с това охраната незабавно съобщава на тел. 112 за произшествието;

– патрулът изчаква пристигането на представител на Възложителя и на служителите на МВР, след което предава задържаните лица, като спазва съответните процедури по ЗЧОД.

 След предаване на задържаните лица се извършва проверка на обекта от представител на Възложителя, след което обектът отново се поставя „под охрана“ и продължава носене на охранителната служба.

 ПРИ СРАБОТВАНЕ НА ТИХА АЛАРМА /“ПАНИК БУТОН“/:

При реагиране на тиха аларма дежурният екип пристига до 5 минути, като спира автомобила по начин, който не позволява същият да бъде забелязан от нарушителите. Охранител 1 и Шофьор подхождат към обекта по траектория, осигуряваща максимална скритност на маневрата, с цел да не бъдат забелязани от нарушителите. През удобен прорез /прозорец/ врата/ се извършва бърза оценка на обстановката, преценява се сериозността на ситуацията и се взема решение за действие, както следва:

– При наличие на нарушител, невъоръжен с хладно или огнестрелно оръжие, охранителите влизат бързо и стремително в обекта и с команда: „Охрана. Остани на място!“ го задържат. След задържането незабавно сигнализират на тел. 112 и  информират Възложителя по договора за охрана. Следват се процедурите, предписани от ЗЧОД.

– Ако  нарушителят е въоръжен или има заложници, дежурните охранители незабавно съобщават за ситуацията на тел. 112 и изчакват пристигане на служителите на МВР, като отцепват периметъра до безопасно разстояние. При необходимост изискват подкрепление от Централата на ЧОД…………. След пристигането на полицаите, докладват подробно за ситуацията и преминават в тяхно разпореждане.

 

4. ……………………….., находяща се в гр. ……………….., ул. „………………..“ ….:

 В сградата ще бъде монтирана сигнално- охранителна техника, собственост на ЧОД . Ще е монтиран „паник- бутон“. Техниката е …………. производство- система ……. от ….. поколение, снабдена с предаватели, поддържащи режим GSM и GPRS. При тези системи опитите за нерегламентирано заглушаване на тревожния сигнал автоматично се прехвърлят чрез  GPRS на дежурните реагиращи екипи и се тълкуват като „саботаж“, което от своя страна подлежи на незабавно реагиране и проверка на обекта.

 Организация на охраната на обекта:

За реагиране на тревожен сигнал от обект „……………………..“, находящ се в гр. …………., ул. „…………..“ …. ще се използва един дежурен автомобил с реагиращ екип от двама служители- „Охранител 1“ и „Шофьор“. Времето на пристигане на патрула до обекта е до 5 минути. При подход на дежурния автомобил към обекта по тревожен сигнал се спазва следната процедура:

– на разстояние преди визуален контакт с обекта се гасят фаровете на дежурния автомобил, подхожда се максимално тихо, на ниска скорост;

– непосредствено преди осъществяване на визуален контакт с обекта /на минимално възможно разстояние/ Охранител 1 слиза от автомобила и захожда от задната страна на обекта, като наблюдава прозорците и се стреми да остане незабелязан от евентуалните нарушители;

– Шофьорът спира автомобила от челната страната на обекта, като с фаровете осветява контролирания периметър и централния вход с цел недопускане на скрито напускане на обекта от нарушители, след което оказва съдействие на Охранител 1 за проверка на обекта;

– при наличие на нерегламентирано проникнали лица на територията на охранявания обект, същите се задържат от охранителите, за задържането незабавно се съобщава на Възложителя по договора за охрана и се следват неговите указания;

– паралелно с това охраната незабавно съобщава на тел. 112 за произшествието;

– патрулът изчаква пристигането на представител на Възложителя и на служителите на МВР, след което предава задържаните лица, като спазва съответните процедури по ЗЧОД.

 След предаване на задържаните лица се извършва проверка на обекта от представител на Възложителя, след което обектът отново се поставя „под охрана“ и продължава носене на охранителната служба.

 ПРИ СРАБОТВАНЕ НА ТИХА АЛАРМА /“ПАНИК БУТОН“/:

При реагиране на тиха аларма дежурният екип пристига до 5 минути, като спира автомобила по начин, който не позволява същият да бъде забелязан от нарушителите. Охранител 1 и Шофьор подхождат към обекта по траектория, осигуряваща максимална скритност на маневрата, с цел да не бъдат забелязани от нарушителите. През удобен прорез /прозорец/ врата/ се извършва бърза оценка на обстановката, преценява се сериозността на ситуацията и се взема решение за действие, както следва:

– При наличие на нарушител, невъоръжен с хладно или огнестрелно оръжие, охранителите влизат бързо и стремително в обекта и с команда: „Охрана. Остани на място!“ го задържат. След задържането незабавно сигнализират на тел. 112 и  информират Възложителя по договора за охрана. Следват се процедурите, предписани от ЗЧОД.

– Ако  нарушителят е въоръжен или има заложници, дежурните охранители незабавно съобщават за ситуацията на тел. 112 и изчакват пристигане на служителите на МВР, като отцепват периметъра до безопасно разстояние. При необходимост изискват подкрепление от Централата на ЧОД………. След пристигането на полицаите, докладват подробно за ситуацията и преминават в тяхно разпореждане.

 

 За осъществяване на дейността по охрана на гореописаните обекти със сигнално- охранителна известителна техника, ЧОД……… разполага с Дежурен център за мониторинг и контрол на СОТ на територията на гр. …………………..

 

 За осъществяване на мониторинг и реагиране на тревожни сигнали ЧОД……… задейства ………………… броя автопатрули на територията на гр. …………. Връзката между автопатрулите и Дежурният център се осъществява от стабилна мобилна връзка.

 

 Служители на ЧОД……….. ще извършват периодични обходи на обектите под охрана с цел превантивна дейност и предотвратяване на евентуални престъпни посегателства.

 В приложения №1, №2 и №3 към настоящата Оферта е представен проект за План- схема за охраняваните обекти, съгласно предмета на договора.

 

 Времето за реакция на автопатрула при критични ситуации е в рамките на 5 минути.

 

 Срокът за подмяна на дефектирали устройства е не повече от 60 /шестдесет/ минути.

 

 План за реагиране при задействане на сигнал „Аларма“ от обекти „……………….“ на Възложител „…………..“, охранявани със СОТ

 

 1. Излъченият сигнал „Аларма“ от предавателят на СОТ постъпва на приемника на дежурния от автопатрула.
 2. При получаване на сигнала автопатрулът незабавно се отправя към обекта, от който е излъчен сигналът. Избира се най- краткият маршрут, като се избягват задръствания, с цел времето за достигане до обекта да е до 5 минути.
 3. При подход към обекта шофьорът избира скрит маршрут, по възможност непосредствено преди достигане до обекта угася светлините на дежурния автомобил и преминава в тих режим на двигателя.
 4. Автомобилът спира малко преди достигане на визуален контакт с обекта, като Охранител 1 излиза от автомобила и по маршрут, осигуряващ скрито приближаване се придвижва до определения периметър.
 5. Шофьорът спира автомобила на удобна позиция и по сигнал за готовност на Охранител 1 запалва светлините и осветява контролирания периметър с цел да възпрепятства скрито напускане на обекта от нарушителя.
 6. При наличие на нарушител, който не оказва съпротива и не се опитва да избяга, двамата дежурни охранители го задържат с разпореждане : „Охрана. Остани на място с вдигнати ръце!“, уведомяват Възложителя и докладват за ситуацията на тел. 112. Изчакват пристигането на служителите на МВР и им предават задържаното лице след оформяне на съответната документация. След проверка на обекта от Възложителя и МВР поставят отново обекта под охрана и продължават носене на патрулната служба.
 7. При наличие на нарушител, който оказва съпротива, но не е въоръжен с огнестрелно оръжие, охранителите предприемат задържане, като при обективна необходимост използват физическа сила и/ или помощни средства. След задържането сигнализират на тел. 112 и уведомяват Възложителя. След пристигане на служителите на МВР действат съгласно предписанията на ЗЧОД.
 8. При наличие на нарушител, който е въоръжен с огнестрелно оръжие и оказва съпротива не се препоръчва пряк опит за задържането му. Необходимо е охранителите да блокират нарушителя, като при откриване на стрелба от негова страна отговарят в рамките на неизбежна отбрана, но не се стремят да го ранят тежко или да му нанесат смъртоносни рани. Целта е нарушителят да бъде блокиран до пристигане на силите на МВР. Основна задача на охранителите е да предпазят хората в района на блокиране и да бъдат избегнати косвени жертви. Препоръчва се пристигане на подкрепления от силите на ЧОД……………………
 9. След приключване на операцията обектът отново се поставя под охрана и служителите продължават да носят охранителната служба.
 10. Автопатрулната служба се изпълнява от четири дежурни автомобила, всеки със двама служители- Охранител и Шофьор.
 11. Автомобилите се движат по определени маршрути, като периодично докладват за местоположението си на Дежурната централа.
 12. При използване на средства за радиовръзка задължително се спазва радиодисциплина. Използват се позивни.
 13. При действие по сигнал „Аларма“ да не се изпалзва открит текст на радиообмен, за да не бъде компрометирана операцията по неутрализиране и блокиране на нарушителите.
 14. При действие на охранителите дежурният автомобил да се опазва от противозаконно отнемане.
 15. Охранителите и шофьорите да са обучени и инструктиране да се движат само по определените маршрути, както и да подхождат към охраняваните обекти по утвърдените планове за действие.

  

 

ОХРАНА НА ….. ОБЕКТА С ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА, както следва:

1. ………………………, находяща се в гр. …………………., ул. „………………….“ …..:

Обектът е оборудван с дежурна стая, намираща се на централния вход на сградата.

Системата за физическа защита отговаря на категорията и предназначението на обекта.

Физическата охрана се осъществява ежедневно през делнични дни от 07:00 до 18:00 часа.

Основна цел на охраната: предотвратяване на престъпни посегателства на охранявания обект; защита на живота, здравето, личната неприкосновеност и лично достойнство на служителите в охранявания обект.

Основна задача на охраната: осигуряване на нормално протичане на работния процес на територията на охранявания обект, опазване на имуществото на Възложителя.

Организация на охраната:

В обекта под охрана действа пропускателен режим. За пълноценното му изпълняване трябва да бъдат следвани предписанията на Закона за частната охранителна дейност, както следва:

– охраната се осъществява от един служител на смяна;

– определя се един постоянен пост- КПП /дежурна стая;

– през определен интервал от време и съобразно обстановката дежурният охранител може да обхожда определен периметър, като държи постоянен визуален контакт с входа на сградата, с оглед изпълняване на пропускателния режим;

– при изпълняване на пропускателния режим стриктно се спазва „Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред“;

– при изпълняване на пропускателния режим, посетители се пропускат през КПП след проверка на личните документи и подробен запис в „Дневник за преминаващите лица през КПП“. Служебните лица и служители се пропускат съгласно определения от Възложителя пропускателен режим;

– личният багаж на всички преминаващи през КПП лица се проверява, като не се пропускат забранени от предписанията на пропускателния режим вещи;

– изнасяне на вещи от охранявания обект се разрешава само след представяне на автентични съпроводителни документи;

– изпълняват се и специфичните изисквания на Възложителя, оформени в писмен вид.

При изпълняване на гореописаните мероприятия дежурните охранители спазват инструкциите и инструктажите, както и мерките за лична безопасност.

   

    Материално осигуряване:

 1. униформи на ЧОД………………………. съгласно сезона;
 2. идентификационен бадж, поставен на видно място;
 3. средство за радиовръзка /мобилен телефон;
 4. помощни средства съгласно ЗЧОД – гумена/ пластмасова палка и белезници.

   

    Документация на обекта:

 1. Охранително обследване /съставя се във вид на протокол, който се представя и съгласува с Възложителя по договора за охрана/;
 2. Договор за охрана с приложения (ксерокопие);
 3. Копие от лиценза за извършвания вид частна охранителна дейност;
 4. План за физическа охрана на имущество;
 5. Инструкция за действията на служителите на фирмата при изпълнение на различни охранителни задачи;
 6. Инструктаж за спецификата на извършваната охранителната дейност;
 7. Списък на охранителите, задействани по договора за охрана;                                                                                                                                                                                                                                                   
 8. График за смените на охранителите;
 9. Бланка- протокол за предаване на задържано лице на органите на МВР;
 10. Доклад за използване на физическа сила и помощни средства;                                           
 11. Доклад за предаване на задържано лице на органите на МВР;
 12. Отчет за изпълнението на охранителната задача;                                                          
 13. План за пропускателния режим на обекта, съгласуван с Възложителя;
 14. Оценка на степента на сигурност на обекта за охрана /прави се един път на всеки шест месеца или при рязка негативна промяна в средата за сигурност/;
 15. Задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;
 16. Оценка на риска;
 17. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на органите на МВР;
 18. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на мотопатрулите и ръководния персонал на ЧОД……………………;                                                                                                                        
 19. Дневник за сдаване- приемане на дежурството;                                                                       
 20. Наличие на информационни табели, стикери на фирмата и др.съгласно чл. 30, ал. 2 от ЗЧОД;                                        
 21. План за управление при природни бедствия, аварии и кризи;
 22. План за действие на охраната при терористични заплахи- изготвен от НОСАД ……..;
 23. План за взаимодействие с РУ на МВР;                                                                                                                                                      
 24. Други документи, изисквани от характера на охранявания обект и от Възложителя по договора за охрана.

 Служителите на ЧОД…………………. са обучени от инструктори на НОСАД …… за действия при възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия.

 

2. …………………………….., находяща се в гр. ………………….., ул. „…………..“……..:

Обектът е оборудван с дежурна стая, намираща се на централния вход на сградата.

Системата за физическа защита отговаря на категорията и предназначението на обекта.

Физическата охрана се осъществява ежедневно през делнични дни от 07:00 до 18:00 часа.

Основна цел на охраната: предотвратяване на престъпни посегателства на охранявания обект; защита на живота, здравето, личната неприкосновеност и лично достойнство на служителите в охранявания обект.

Основна задача на охраната: осигуряване на нормално протичане на работния процес на територията на охранявания обект, опазване на имуществото на Възложителя.

Организация на охраната:

В обекта под охрана действа пропускателен режим. За пълноценното му изпълняване трябва да бъдат следвани предписанията на Закона за частната охранителна дейност, както следва:

– охраната се осъществява от един служител на смяна;

– определя се един постоянен пост- КПП /дежурна стая;

– през определен интервал от време и съобразно обстановката дежурният охранител може да обхожда определен периметър, като държи постоянен визуален контакт с входа на сградата, с оглед изпълняване на пропускателния режим;

– при изпълняване на пропускателния режим стриктно се спазва „Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред“;

– при изпълняване на пропускателния режим, посетители се пропускат през КПП след проверка на личните документи и подробен запис в „Дневник за преминаващите лица през КПП“. Служебните лица и служители се пропускат съгласно определения от Възложителя пропускателен режим;

– личният багаж на всички преминаващи през КПП лица се проверява, като не се пропускат забранени от предписанията на пропускателния режим вещи;

– изнасяне на вещи от охранявания обект се разрешава само след представяне на автентични съпроводителни документи;

– изпълняват се и специфичните изисквания на Възложителя, оформени в писмен вид.

При изпълняване на гореописаните мероприятия дежурните охранители спазват инструкциите и инструктажите, както и мерките за лична безопасност.

   

    Материално осигуряване:

 1. униформи на ЧОД………………… съгласно сезона;
 2. идентификационен бадж, поставен на видно място;
 3. средство за радиовръзка /мобилен телефон;
 4. помощни средства съгласно ЗЧОД;

…………………………………………………………………………………………………………………………………

   

    Документация на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………

 

3. КПП „…………………….“, находящо се на ул. „…………………“ …:

Обектът е оборудван с дежурна стая, намираща се на централния вход.

Обектът е снабден с подвижен портал.

Системата за физическа защита отговаря на категорията и предназначението на обекта.

Физическата охрана се осъществява денонощно- от 0:00 до 24:00 часа.

Основна цел на охраната: контрол на влизащи и излизащи лица и МПС на територията на автобусното депо. Проверка и контрол на внасянето и изнасянето на имущество. Предотвратяване на престъпни посегателства на охранявания обект.

Основна задача на охраната: осигуряване на нормално протичане на работния процес на територията на охранявания обект, опазване на имуществото на Възложителя.

Организация на охраната:

В обекта под охрана действа пропускателен режим. За пълноценното му изпълняване трябва да бъдат следвани предписанията на Закона за частната охранителна дейност, както следва:

– охраната се осъществява от един служител на смяна;

– определя се един постоянен пост- КПП /дежурна стая;

– през определен интервал от време и съобразно обстановката, дежурният охранител може да обхожда определен периметър, като държи постоянен визуален контакт с входа на сградата, с оглед изпълняване на пропускателния режим;

– при изпълняване на пропускателния режим стриктно се спазва „Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред“;

– при изпълняване на пропускателния режим, посетители се пропускат през КПП след проверка на личните документи и подробен запис в „Дневник за преминаващите лица през КПП“. Служебните лица и служители се пропускат съгласно определения от Възложителя пропускателен режим;

– МПС се пропускат през КПП след подробен запис в „Дневник за преминаващите през КПП МПС“;

– при пропускане на МПС през КПП задължително се проверява багажът на пътниците и превозваните товари. Паралелно се проверяват личните документи на лицата;

– личният багаж на всички преминаващи през КПП лица, товарите на МПС се проверяват и контролират, като не се пропускат забранени от предписанията на пропускателния режим вещи, материали и др.;

– изнасяне на вещи, материали и др. от охранявания обект се разрешава само след представяне на автентични съпроводителни документи;

– изпълняват се и специфичните изисквания на Възложителя, оформени в писмен вид.

При изпълняване на гореописаните мероприятия дежурните охранители спазват инструкциите и инструктажите, както и мерките за лична безопасност.

   

    Материално осигуряване:

 1. униформи на ЧОД………………….. съгласно сезона;
 2. идентификационен бадж, поставен на видно място;
 3. средство за радиовръзка /мобилен телефон;
 4. помощни средства съгласно ЗЧОД;
 5. осветително фенерче.

   

    Документация на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………

 

4. КПП „…………………….“, находящо се на ул. „…………………..“ …:

Обектът е оборудван с дежурна стая, намираща се на централния вход.

Обектът е снабден с подвижен портал.

Системата за физическа защита отговаря на категорията и предназначението на обекта.

Физическата охрана се осъществява денонощно- от 0:00 до 24:00 часа.

Основна цел на охраната: контрол на влизащи и излизащи лица и МПС на територията на обекта. Проверка и контрол на внасянето и изнасянето на имущество. Предотвратяване на престъпни посегателства на охранявания обект.

Основна задача на охраната: осигуряване на нормално протичане на работния процес на територията на охранявания обект, опазване на имуществото на Възложителя.

Организация на охраната:

В обекта под охрана действа пропускателен режим. За пълноценното му изпълняване трябва да бъдат следвани предписанията на Закона за частната охранителна дейност, както следва:

– охраната се осъществява от един служител на смяна;

– определя се един постоянен пост- КПП /дежурна стая;

– през определен интервал от време и съобразно обстановката, дежурният охранител може да обхожда определен периметър, като държи постоянен визуален контакт с входа на сградата, с оглед изпълняване на пропускателния режим;

– при изпълняване на пропускателния режим стриктно се спазва „Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред“;

– при изпълняване на пропускателния режим, посетители се пропускат през КПП след проверка на личните документи и подробен запис в „Дневник за преминаващите лица през КПП“. Служебните лица и служители се пропускат съгласно определения от Възложителя пропускателен режим;

– МПС се пропускат през КПП след подробен запис в „Дневник за преминаващите през КПП МПС“;

– при пропускане на МПС през КПП задължително се проверява багажът на пътниците и превозваните товари. Паралелно се проверяват личните документи на лицата;

– личният багаж на всички преминаващи през КПП лица, товарите на МПС се проверяват и контролират, като не се пропускат забранени от предписанията на пропускателния режим вещи, материали и др.;

– изнасяне на вещи, материали и др. от охранявания обект се разрешава само след представяне на автентични съпроводителни документи;

– изпълняват се и специфичните изисквания на Възложителя, оформени в писмен вид.

При изпълняване на гореописаните мероприятия дежурните охранители спазват инструкциите и инструктажите, както и мерките за лична безопасност.

   

    Материално осигуряване:

 1. униформи на ЧОД………………….. съгласно сезона;
 2. идентификационен бадж, поставен на видно място;
 3. средство за радиовръзка /мобилен телефон;
 4. помощни средства съгласно ЗЧОД;
 5. осветително фенерче.
 6. огнестрелно оръжие/ ако охраната е въоръжена/

…………………………………………………………………………………………………………………………………

   

    Документация на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………

 

 Служителите на ЧОД……………… са обучени от инструктори на НОСАД …… за действия при възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия.

 

          III. Допълнителна информация

 

 Охранителите на ЧОД……………., задействани по изпълняване на договора за охрана са преминали успешно курс за получаване на професионална квалификация по професия “Охранител”, придобита в институция от системата на професионалното образование и са тествани за физическа пригодност, съгласно чл.50 от ЗЧОД.

 

 Срокът за подмяна на охранител, който е в невъзможност да изпълнява задълженията си е в рамките на 60 минути.

 

 При извършване на дейността охранителите на ЧОД………, задействани като физическа невъоръжена охрана на обектите на Възложителя изискват и осигуряват изпълняването на установения от Възложителя пропускателен режим и вътрешния ред при влизане и излизане на лица и МПС от охраняваните обекти, включително чрез даване и спазване на на задължителни указания при проверка на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите. Охранителите на смяна задължително ще изискват легитимиране от страна на работници и служители на Възложителя и на други фирми/ лица, осъществяващи дейност в охранявания обект.

 

 Служители или работници от фирми, извършващи ремонтни работи или други услуги в обектите на Възложителя, се допускат на територията на охраняваните обекти на основание на предварително издадена за целта заповед от Изпълнителния директор на Възложителя ……………………….., придружена от списък на лицата.

 

 Охранителите на смяна ще контролират изнасянето на всякакви вещи от обектите на Възложителя под охрана от ЧОД………….., като изнасянето на материали, технически съоръжения или друг инвентар ще се допуска само срещу представен разрешителен документ от материалноотговорните лица в Дружеството, утвърден от съответен ръководител или негов заместник. Изнасяните от обектите вещи ще се описват в дневник, като ще се посочва какво се изнася, кой е разрешил изнасянето, лицето, което изнася вещите, дата и часът на изнасянето.

 

 Автопатрулът при извършване на периодичните обходи ще отбелязва в специални дневници, които ще се съхраняват на КПП „……………“ и КПП „………………………….“ всички направени констатации.

 

 ЧОД……………. самостоятелно ще набира кадри за своята дейност и ще сключва с тях трудови договори, съобразно срока на договора с Възложителя.

 

 ЧОД……………… ще предостави на служителите си за изпълняване на служебните им задължения необходимото униформено облекло със съответните отличителни знаци помощни средства /гумени или пластмасови палки и белезници/ и средства за радиовръзка, ще ги обучи и контролира за адекватно и качествено изпълняване на служебните им задължения по договора за охрана.

 

 При констатиране на нарушения служителите на ЧОД……… ще предприемат задържане на нарушителите и незабавно ще информират ръководството на Дружеството, а при необходимост и МВР.

   

  В дейността си по охраната на обектите на „………………………….“ ЧОД………….. залага на:

 • Професионализъм и дългогодишен опит на своите охранители;
 • Коректност и лоялност към Възложителя по договора за охрана;
 • Пълна дискретност и опазване на служебната и фирмена информация на Възложителя;
 • Вътрешен контрол на своите служители.

                                                                                                                                                                   

IV. Охранителна протекция:

  Охранителната протекция се простира върху:                                                                                                               

 1. Опазване на живота, здравето, личната неприкосновеност на служителите на Възложителя, на обслужващия персонал, както и на намиращите се в обекта под охрана посетители;
 2. Неприкосновеността и целостта на имуществото, намиращо се в охранявания обект;
 3. Осигуряване на нормално протичане на работния процес;                              
 4. Изпълняване на Пропускателен режим, съгласно Правилник за пропускателния режим и спазване на вътрешния ред, предоставен от възложителя по договора за охрана, а при липса на такъв, съгласно изработен от ЧОД ……………. и съгласуван с възложителя План за пропускателния режим;
 5. Престъпно посегателство върху обекта и всички находящи се в него служители и посетители;

 

V. Охрана на обекта:

 

ЧОД…….. ще осъществява физическа невъоръжена охрана на обектите на Възложителя: „…………………………………………………………………“ със силите на свои служители, както следва:

……………..- през работни дни– от ……………. до ……………. часа- смесен пост /позиционен и обход/ – един охранител на смяна.                                                                        

Общо количество охранители:  един служител.

…………… – ежедневна 24- часова охрана- смесен пост /постоянен и обход/- един охранител на смяна.

Общо количество охранители: …………………. служители.

…………….- ежедневна 24- часова охрана- смесен пост /постоянен и обход/- един охранител на смяна.

Общо количество охранители: четирима служители.

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ОХРАНИТЕЛИ ЗА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА:…………… СЛУЖИТЕЛИ.

 

Охраната на обектите ще се извършва строго съгласно План за охрана и Правилник за пропускателния режим и спазване на вътрешния ред.

 Служителите на ЧОД ………….., изпълняващи задълженията си на смяна, ще поддържат връзка с органите на МВР, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

 Съгласно Инструкцията, нашите служители ще уведомяват незабавно оторизирано от Възложителя лице относно възникване и развитие на рискови и кризисни ситуации и събития. 

 

VI. Размер, срокове и начин на плащане:

 

 1. За изпълнение на поръчката по охрана на обекти на Възложителя:……………………………….. чрез физическа невъоръжена охрана, стойността е в размер на ……………… /…………………………………………./ лв. без вкл. ДДС,

съответно ………………….. /…………………………………………………/ с вкл. ДДС  за календарен месец.

 Сумата се заплаща до ………..-то число на месеца за текущия месец.

 Сумата е платима по банкова сметка на ЧОД ……………, отразена в договора за охрана.

 

 1. За изпълнение на поръчката по охрана на обекти на Възложителя: …………………………. чрез охрана със система за охрана с технически средства- СОТ, стойността е в размер на ……………. /…………./ лв. без вкл. ДДС, съответно ……….. /…………………………………………/ с вкл. ДДС за календарен месец.

 Сумата се заплаща до ………..-то число на месеца за текущия месец.

 Сумата е платима по банкова сметка на ЧОД ………….., отразена в договора за охрана.

 

 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА:

 

……………………………. лв. без ДДС.

 

VII. Материално осигуряване на охранителите:

Фирмено облекло;

Гумена или пластмасова палка;

Щурмова палка;

Електрошокова палка и устройство;

Белезници;

/огнестрелно оръжие/

Фенерче;

Средство за свръзка- служебни мобилни телефони;

Лични идентификационни карти;

Лични предпазни средства;

Комплект документи, съгласно ЗЧОД.

 

VIII. Допълнителна информация

 Всички неуточнени и неотразени в офертата въпроси и възможности се

уговарят, обсъждат и решават от страните при изготвянето на Договора за

охрана.

 Специфичните изисквания на Възложителя се договарят при обсъждане на Договора

за охрана и намират своето отражение при подписването му.

 Всички действия на Изпълнителя са съобразени със законодателството на

Република България, в частност на ТЗ, НПК, ЗЧОД.

 

Офертата е в сила до …………………… 20… г.

 

 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!                                                                                                              

 

 

 …………….  20…. г.

 гр. …………………        

 

                                                            С УВАЖЕНИЕ:

                                                           

                                                             Управител на ………………:

 

                                                                                                             ………………………  

                                                                                                                           /…………………../

 

* * *

 

 

Оферта за охрана на условен търговски център:

 

 

 

                                                                                                     До

                                                                                                     Директора/Мениджъра

                                                                                                     на Търговски център

                                                                                                     …………………………………

                                                                                                     г-н/г-жа……………………….

 

 

ОФЕРТА- ПРЕЗЕНТАЦИЯ

                  

настоящата оферта- презентация се издава с цел кандидатстване за поемане под охрана на обект…………………………

 

Офертата е изготвена от СИЧОД…………….гр……………………. и е валидна до ………… г.

 

    Уважаеми господин Директор/управител/мениджър,

 

 Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание оферта- презентация за:

 1. охрана на имуществото на обекта,
 2. осигуряване на безопасно пребиваване на лицата на цялата територия на търговския център,
 3. обезпечаване на високо ниво на сигурност в общите части и по прилежащите територии на търговския център,
 4. гарантиране на нормален работен процес на територията на всички подконтролни на охраната зони в търговския център.

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС:

 

СИЧОД……………., регистрирано в Търговския регистър с ЕИК:…………………………, със седалище:…………………………………………………………………………………………, представлявано от управителя …………………………………………………………………, тел: ………………………………………………..,

с адрес на управление:………………………………………………………………………………, е частно охранително дружество, лицензирано за охранителна дейност съгласно изискванията на действащия на територията на Република България Закон за частната охранителна дейност /ЗЧОД/.

 Предлаганият от нас вид охранителна дейност, приложима за обезпечаване на сигурността и защитеността на обекта е описан в чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД, а именно: „охрана на имуществото на физически или юридически лица“.

 Нашето дружество извършва охранителна дейност на територията на цялата страна.

Основните направления на тази дейност са следните:

 1. охрана на имуществото на физически лица- физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност /видеосистеми и сигнално- охранителни известителни системи/;
 2. охрана на имуществото на юридически лица- физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност /видеосистеми и сигнално- охранителни известителни системи/;
 3. изграждане на системи за видеонаблюдение, гаранционна и извънгаранционна поддръжка с технически персонал на СИЧОД…………….;
 4. изграждане на сигнално- охранителни известителни системи за охрана, гаранционна и извънгаранционна поддръжка с технически персонал на СИЧОД…………….;
 5. изграждане и поддръжка на системи за контрол на достъпа;
 6. изграждане и поддръжка на СМАРТ ГАРД системи;
 7. изграждане на смарт системи ……………. последно поколение и др.

За целите на охраната, СИЧОД……………. има изградени и оборудвани съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност МОНИТОРИНГ- ЦЕНТРОВЕ в …………………………………………………………………………………………, в които дежурните оператори извършват 24- часово наблюдение на обектите под охрана с технически средства от нашето дружество. Действащите патрулни автомобили на СИЧОД……………. са оборудвани с GPS– системи, което повишава ефективността на патрулите и чувствително намалява времето за реакция при саботаж или нарушение на охраната.

 

СИЧОД…………….е стабилно, и устойчиворазвиващо се частно охранително дружество с голям опит в частната охранителна дейност. Разбира се, успехите се постигат с много труд, добра организация на дейността, лоялност към нашите клиенти и професионализъм. За достигнатите резултати говори списъкът с наши клиенти, някои от които са:

……………………………………………………………………………………………………………

 

Автомобилен парк:

СИЧОД…………….разполага със следния автомобилен парк:

 1. високопроходими автомобили- …….. бр.;
 2. леки автомобили- …….. бр.

Автомобилите са брандирани съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност и са оборудвани с всичко необходимо за извършване на охранителна и патрулна дейност.

 

Служители:

Към момента в СИЧОД…………….работят над …….. служители, разпределени в следните групи:

 1. охранители;
 2. патрули сигурност;
 3. технически персонал;
 4. оператори в мониторинг- център;
 5. офис- сътрудници.

 Служителите са изпълнили изискваните критерии за извършваната от тях дейност, съгласно чл.50 от Закона за частната охранителна дейност и са назначени на трудови договори.

 Охранителите са позиционирани на обекти под физическа охрана с изпълняване на пропускателен режим от по- висок клас;

Патрулите осъществяват дейност по контрол и реагиране при саботаж на обекти, включени в нашата система за сигурност;

 Техниците ни извършват проектиране, монтаж, гаранционно и извънгаранционно поддържане на системи за видеонаблюдение, сигнално- охранителни известителни системи, системи за контрол на достъпа, пожароизвестителни системи и др.;

 Операторите в мониторинг- центровете извършват наблюдение над включените в системата за охрана с технически средства обекти;

Всички служители на оперативна работа в дружеството са снабдени и носят на работа:

 1. униформа с лого на дружеството- различна в зависимост от характера на работата и вида на обекта /от тактическа до официална/;
 2. бадж по изискванията на Закона за частната охранителна дейност;
 3. помощни средства по изискванията на Закона за частната охранителна дейност, както следва:
 • палка,
 • белезници,
 • електрошокер/при необходимост на обекта.
 1. технически средства- ръчноизползваем метал детектор за откриване на метал.

 

Друго ЗА СИЧОД…………….:

В резултат на качеството на своята работа, дружеството е получило сертификат за качество ISO 9001.

Офисите на СИЧОД…………….са в:

……………………………………………………………………………………………………………

Мониторинг- центровете ни са в:

……………………………………………………………………………………………………………

 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОХРАНАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА

 

Цел на охраната:

Пълноценно и качествено изпълнение на възложените ни от Вас, в качеството Ви на Директор/управител/мениджър на обекта задължения по сключен договор за охрана, както и на допълнителните дейности и мерки по обезпечаване на ред, сигурност и безопасност на територията на обекта.

 

Задачи на организираната охрана:

 1. извършване на адекватни действия по физическата защита на живота и здравето на намиращите се на територията на търговския център посетители;
 2. опазване на защитеността и неприкосновеността на обекта и намиращото се на територията му имущество на собственика от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане.
 3. адекватни действия при възникване на рискови или кризисни ситуации.

 

Считаме, че организацията на охраната на обекта трябва да се изгради по следната схема:

 

 Денонощна невъоръжена охрана, построена на базата на пост за наблюдение и мобилни охранителни патрули, както следва:

– пост за наблюдение- организиран в мониторинг- центъра на обекта;

– мобилни охранителни пеши патрули- придвижват се по маршрути на територията на търговската част на обекта /нива и зони:……………………………./;

– мобилен охранителен мото патрул- придвижва се по маршрути по паркингите на търговския център, на нива и зони:………………………………………………………………

 

СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА ОХРАНАТА

 

Общият състав на охраната за една смяна е …….. /……………./ служителя на СИЧОД……………., назначени на трудови договори на пълен работен ден на длъжност „охранител“.

 

Състав на дежурната смяна:

 

Пост за наблюдение:

 1. Мониторингова зала за видеонаблюдение:

 Предлагаме …….. служители на поста /предвид съответната функционалност и адекватност на натоварването на съответната позиция/ с функции: -наблюдение на системата за видеонаблюдение,

-мониторинг на техническите системи на обекта,

-мониторинг на системата за контрол на достъпа.

 Тези служители отговарят и за действията при сработване на системата за пожароизвестяване- чрез постоянен мониторинг на пожарната централа. Освен това, служителят отговаря за състоянието на аудиосистемата на обекта, както и за текущата документация на преминаващите през рампите товарни МПС, за позициониране на товарни МПС в натоварени часове и усложнен трафик, както и за изчакване през часовете, в които няма приемчик на стоката.

 Служителят на поста за наблюдение контролира и задейства в опрледеленото време щорите на входовете към паркингите на обекта.

 Служителят/ служителите на поста за наблюдение водят регистър на системата за видеонаблюдение, поддържат пряк контакт с органите на МВР и прокуратурата по предоставяне на видео и снимков материал, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

 Една от основните роли на служителите от поста за наблюдение е своевременното откриване и разпознаване на лица от криминогенния контингент, ръководене ня тяхното проследяване и контролиране от страна на мобилните патрули на територията на обекта, както и известяване на преките си ръководители за текущата оперативна обстановка.

 Служителите в Мониторинг- центъра са пряко отговорни за пропускателния режим и охранителната система на залата за мониторинг, тъй като тя попада в класификация „зона за сигурност“ по изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРОЕЖИТЕ.

 Тези служители ще бъдат обучени на следните навици и умения:

 1. своевременно откриване на съмнителни лица или разпознаване на лица от криминогенния контингент;
 2. ръководене на съпровождане или проследяване на определени лица от типовете по т.1 от мобилните охранителни патрули;
 3. организиране на засади и задържане на лица, извършили или извършващи престъпна дейност/ застрашаващи здравето или живота на лица на територията на обекта;
 4. друга необходима дейност, съгласно изработеният План за охрана.

 Служителите в мониторинг- центъра ще бъдат назначени на постоянни трудови договори, ще са облечени с униформа на СИЧОД……………., съгласувана с Вас или с Ваш сътрудник, ще имат бадж на видно място.

Дежурствата ще се дават по общия график за дежурства на съответната смяна охранители.

Мониторинг центъра трябва да е оборудван с:

– средства за пожарогасене /щатни от обекта/;

– помощни средства по Закона за частната охранителна дейност- осигуряват се от нас;

– технически средства- осигуряват се от нас;

-средства за стабилна радиовръзка- осигуряват се от нас;

– средства за телефонна връзка- осигуряват се от нас;

– медицински средства за долекарска помощ- осигуряват се от нас;

– документация на СИЧОД……………. по изискванията на Закона за частната охранителна дейност-осигурява се от нас;

– средства за поддръжка, ремонт и обслужване на техниката на СИЧОД…………….в интерес на охраната- осигуряват се от нас.

Пропускателният режим в мониторинг- центъра ще бъде изготвен от наши експерти и ще бъде представен на Вашето внимание за одобрение и съгласуване. Като основни опорни позиции ще бъдат вписани:

1.допуск до мониторинг- центъра- определени по списък служители на СИЧОД……………. и на лица, определени от Вас със списък;

2.старши на дежурната смяна на СИЧОД…………….;

3.при определяне на един служител на поста- неговият сменник;

4.служители на оправомощени за достъп компетентни органи /МВР, ДАНС, Прокуратура, ПБЗН и др./;

5.служители на външни дружества, отговорни за работата на съответните системи /вписват се в съответната книга, утвърдена от Вас/. 

* приемаме двама служители

 

Мобилни охранителни патрули:

 1. Мобилен охранителен мото- патрул- един служител.

Задължението му е да обхожда територията на паркингите по определен ред и времеви интервал, залегнали в плана за охрана. Времето за престой на различните бази ще е по 15 минути. Ще е налична обедна почивка 30 минути и следобедна почивка от 30 минути, през които контрола на паркингите ще се поеме и усили от поста за наблюдение.

Оборудването на този служител е следното:

 1. превозно средство на електрически принцип на задвижване, оборудвано с помощни средства по закона за частната охранителна дейност, аптечка, средство за радиовръзка и други принадлежности, по характера на дейността за охрана. При движение превозното средство ще включва монтиран буркан с жълта светлина. Маршрутите на движение ще са по територията на всички паркинги. Патрулният ще е облечен с униформа на СИЧОД……………. тип „тактическа“, над нея ще има светлоотразяваща жилетка с надпис „ОХРАНА“, ще разполага с бадж и средства за връзка. Базите за 15 минутен престой ще бъдат:

-в зоната на входа към мониторинг- центъра;

 

 1. Мобилен охранителен пеши патрул- четирима служители, от които единият е началник на смяната.

Задълженията на мобилните охранителни пеши патрули е да осигуряват безопасност на територията на търговските общи части на обекта /входно/изходни зони, ескалатори, асансьори, коридори, стълбища, офиси на ръководството и др.

 Охраната се извършва чрез:

-наблюдение на обекта,

-наблюдение и оценка на движението и поведението на посетителите,

-поддържане на стабилен контакт с дежурните в мониторинг- центъра,

-обход на територията на обекта и прилежащите територии,

-периодична текуща проверка на аварийните изходи, коридори и стълбища,

-мониторинг на рисковите зони, указани в плана за охрана,

-поддържане на оперативен контакт с Директора/управителя/мениджъра и ръководството на обекта, -оказване на съдействие /в границите на компетенциите си и условията на договора за охрана/ на наемателите и техните служители,

-при необходимост оказване на помощ на посетители и персонал,

-компетентно реагиране при кризисни ситуации,

-действия при евакуации съгласно проведените обучения и инструктажи,

-умело боравене със средствата за пожарогасене,

-знание и прилагане на изискванията за привеждане на обекта в работно състояние след обявена евакуация,

-стриктно изпълняване на разпорежданията на началника на смяната,

-професионално изпълняване на служебните си задължение и др., съгласно онструкциите, инструктажите и обученията в СИЧОД……………..  

Оборудването на тези служители е следното:

– утвърдена от Директора/управителя/мениджъра на обекта униформа на СИЧОД……………. тип „елегантна“, с дискретни лога и надписи „ОХРАНА/SECURITY“,

-бадж на видно място,

-средства за връзка- радиостанции и мобилни телефони,

-на определени от ръководството на обекта- защитени и с достъп само от охраната /по едно на всяко ниво/ ще се поставят помощни средства и средства за първа медицинска помощ, осигурени от СИЧОД……………..

Началникът на смяната ще е облечен както останалите служители от патрула, но ще разполага с по- широки правомощия, описани в съответните документи.

 

Общо число охранители на смяна:  …….. човека. Общо число на охранителния състав по договор за охрана: …….. човека.

 

Работни смени:

 Охраната ще се организира на двусменен режим- дневна и нощна смяна. Дневната смяна ще започва работа в ……………. часа и ще бъде сменяна в ……………. часа, съответно нощната смяна ще поема обекта под охрана в ……………. часа и ще предава обекта в ……………. часа.

 

Оборудване на охранителите:

 1. помощни средства по Закона за частната охранителна дейност:

-гумени или пластмасови палки,

-щурмови палки,

-белезници,

-електрошокови палки и устройства- ще се използват само от специално обучени за работа с тях охранители,

-средства за радиовръзка,

-комплекс средства за индивидуална защита- противогаз, предпазна каска, предпазни очила, гумени ръкавици и др.- ще се намират по опис в мониторинг- центъра.

 

На разположение на охраната ще бъде позициониран служебен автомобил на СИЧОД……………. със съответното обозначение и оборудване.

 

Допълнително:

След съгласуване с Директора/управителя/мениджъра на обекта, СИЧОД……………. ще определи и предостави на територията му свой служител- експерт по сигурността /вътрешна сигурност/, който ще извършва периодичен мониторинг на системата за сигурност и на изпълнение на длъжностните задължения на служителите от охраната на смяна.

 

 За повишаване на сигурността на обекта, СИЧОД…………….ще използва и три подвижни охранителни групи /ПОГ/, чиито местостоянки са на отстояние 5- 7 минути от охранявания обект. Всяка от ПОГ е в състав от двама охранители. Задачата на тези ПОГ е да осигурят подкрепление на дежурната смяна в случай на усложнена ситуация.

 

* Всички служители на СИЧОД……………., работещи на територията на обекта ще бъдат застраховани, съгласно изискванията.

* При необходимост от замяна на служител /по независимо какви причини/, замяната ще бъде извършена в рамките на 40 минути, без това да се отрази на броя на дежурната смяна.

* Униформата на служителите ще бъде определена съгласно текущия сезон и след съгласуване с Вас, в качеството Ви на Директор/управител/мениджър.

* Всички допълнителни мероприятия на територията на обекта подлежат на допълнително заплащане, след одобряване на предложената от СИЧОД……………. оферта /дружеството има издаден лиценз за охрана на мероприятия/.

* Всички допълнителни задължения на СИЧОД……………., възлагани от ръководството на обекта , трябва да бъдат предоставени на ръководството на дружеството в писмен вид за обсъждане и приемане.

*  При поискване от страна на ръководството на обекта, вътрешна сигурност или друг определен от управителя на СИЧОД……………. служител ще участва в провеждани оперативки, заседания и други мероприятия, пряко или косвено касаещи сигурността на търговския център.

 

 

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

 Стойността за извършване на охранителната услуга за една година е в размер на …………………………./…………………………………………………………………………../ лева без ДДС, платими по банковата сметка на СИЧОД……………., отразена в договора за охрана.

Сумата е платима на равни месечни вноски от по …………………………../…………………………………………………………………………./ лева без ДДС.

За плащане на месечните вноски СИЧОД……………. ще предоставя съответните счетоводни документи и отчети за извършената дейност /фактури и приемо- предавателен протокол за предоставените охранителни услуги/.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФЕРТАТА

 

 Настоящата оферта е изготвена с цел предварително предлагане на охранителна услуга, в случай на поискване от страна на ръководството на Гранд Мол гр. Варна и не е съгласувана с лица от търговския център.

 Практика в работата на СИЧОД……………… е да търси нови възможности за реализация, особено такива, които предлагат възможности за развитие. Ние предпочитаме да предлагаме услуги в сферата на сигурността на надеждни, стабилни и доказали се обекти, спечелили доверието на хората със своята почтеност, превъзходен търговски нюх и трайно желание за повишаване на сигурността на своя територия. Във връзка с това и съзнавайки голямата отговорност, която сме готови да поемем, изготвихме настоящата оферта- презентация след щателен анализ на възможностите на нашето дружество, от гледна точка на:

-материален ресурс,

-кадрови ресурс,

-натрупан опит и практически умения у ръководството и служителите на дружеството,

-желание за развитие и нови хоризонти в сферата на сигурността,

-реална преценка на възможностите по изпълнение на охранителния режим на обекта на настоящата оферта;

-желание за предоставяне на най- съвременни и работещи концепции за охрана на обекти от тип „търговски център“.

На обекта ще бъдат приложени всички необходими мерки по изпълнение на заповедите и разпорежданията на здравните власти, във връзка с възникнали епидемична обстановка и др.

 

 С цел предоставяне по- нагледна представа на дейността и портфолиото на СИЧОД……………., предоставяме на Вашето внимание и снимков материал на USB носител, изработен във вид на слайдшоу.

 

 СИЧОД  разполага с уебсайт на адрес: https://www.……………………  

 

Уважаеми господин/госпожо управител/директор/мениджър,

 

 В случай на проявен интерес от Ваша страна към предоставената оферта и необходимост от предлаганите от нас охранителни услуги, сме готови на лична среща, на която да обсъдим подробности по офертата.

 

 

 

Дата:…………………….20…………. г.

Град………………………………………

 

                                                     

 

                                                  С УВАЖЕНИЕ:

                                                    

                                                 Представляващ СИЧОД:          …………………………..

 

                                                                                                  /…………………………../

 

***

 

 

 

В последствие, както вече споменахме по- горе, данните от офертата ще намерят своето място в договора за охрана, плана за охрана и в правилника за пропускателния режим, във вида, в който сте ги описали в офертата или съгласно постигнатите с възложителя договорености. Имате право да поискате от клиента да изгради или усъвършенства налични системи за физическа защита. При охрана на помещения с повишен риск проверете за СФЗ внимателно. Предвиждайте монтаж на паник- бутони, скрити камери, едностранно отварящи брави, метални решетки, шпионки и други приспособления за повишаване степента на сигурност.

Следващият практически съвет е как се изготвя офертата, от какви компоненти се формира предлаганата от вас на клиента цена, при различните видове ЧОД:

Охрана на обект с физическа охрана (охранители): тази оферта се изготвя по следната формула:

ОБЩА СУМА НА ОФЕРТАТА = (ОБЩИЯТ БРОЙ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ)х МЕСЕЧНАТА ИМ ЗАПЛАТАТА  + (ОБЩИЯТ БРОЙ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ)хМЕСЕЧНАТА ИМ ОСИГУРОВКА + СТОЙНОСТТА НА ПРЕВОЗА ОТ И ДО ОБЕКТА ЗА МЕСЕЦА + СТОЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБХОДИ И ПАТРУЛИ ЗА МЕСЕЦА + ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО ДАДЕНИЯ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ ЗА МЕСЕЦА (ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДВИДИТЕ) + МЕСЕЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ФИРМАТА (ВИЕ ПРЕЦЕНЯВАТЕ КОЛКО) + НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ + ДАНЪК ПЕЧАЛБА КЪМ МОМЕНТА 10% ОТ ПРЕДВИДЕНАТА ПЕЧАЛБА) + 20% ДДС ВЪРХУ ПОЛУЧЕНАТА ДО МОМЕНТА СУМА.

Тази формула дава възможност всяка фирма да прояви своя индивидуална концепция относно това как ще реализира печалба и до колко ще си свърши качествено работата. Ясно е, че всяка фирма работи, за да реализира определена печалба.Това е въпрос на фирмена политика. При дългосрочните договори за охрана на обекти /повече от месец/, стойността на договора може да се изчислява и вписва като вноски за календарен месец или като обща сума. Зависи от договорката ви с клиента относно начина на плащане. При всички положения се старайте така да впишете плащанията в клаузите на договора за охрана, за да можете реално да ги получите!

Преди поемане на ангажимента за охрана, имайте предвид,че ще ви са необходими допълнителни средства за:

 1. Униформено облекло на охранителите;
 2. Информационни табели и стикери, съгласно изискванията на ЗЧОД;
 3. Папки, книги, канцеларски материали;
 4. Всичко ,касаещо използването на служебни транспортни средства;
 5. Средства за поддържане на свръзка между охранителите;
 6. Помощни средства и/или огнестрелно оръжие;
 7. Средства за лични предпазни средства и дезинфектанти;
 8. Други непредвидени разходи.

Подгответе си финансов ресурс за тези разходи по начин, който да осигури наличието им при приемане на обекта под охрана. Не допускайте вариант да започнете дейност, а да не сте напълно подготвени за нея.

Охрана на обекти с помощта на технически средства СОТ:

ОБЩА СУМА НА ОФЕРТАТА = (ОБЩИЯТ БРОЙ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ОТ ПАТРУЛА И ДЕЖУРНИТЕ)х ЗАПЛАТАТА ИМ + (ОБЩИЯ БРОЙ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ОТ ПАТРУЛА И ДЕЖУРНИТЕ)х ОСИГУРОВКИТЕ ИМ + СТОЙНОСТТА НА ПРЕВОЗА ОТ И ДО ОБЕКТА ЗА МОНТАЖА НА ТЕХНИКАТА + СТОЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБХОДИ И ПАТРУЛИ ЗА МЕСЕЦА + ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО ДАДЕНИЯ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ ЗА МЕСЕЦА + СТОЙНОСТТА НА МОНТИРАНАТА ТЕХНИКА (АКО КЛИЕНТЪТ ЩЕ СИ Я ЗАКУПИ) ИЛИ СТОЙНОСТТА НА МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ ПО ИЗПЛАЩАНЕТО НА ТЕХНИКАТА (АКО КЛИЕНТЪТ ЩЕ ЗАКУПУВА ТЕХНИКАТА НА ВНОСКИ) ИЛИ СТОЙНОСТТА НА МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ, АКО КЛИЕНТЪТ НЯМА ДА СТАВА СОБСТВЕНИК НА ТЕХНИКАТА + добавка за видео- наблюдение +ПЕЧАЛБА ЗА ФИРМАТА + ДАНЪК ПЕЧАЛБА + 20% ДДС ВЪРХУ ПОЛУЧЕНАТА ДО МОМЕНТА СУМА.ПОЛУЧЕНАТА СУМА ПРИБЛИЗИТЕЛНО РАЗДЕЛЕТЕ НА БРОЯ НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО ОХРАНЯВАТЕ КЪМ МОМЕНТА /това е ориентировъчно/.                                               

От практиката е известно, че малките обекти за охрана със СОТ могат да понесат месечни такси в пределите 20 – 50 лв., а по-големите до няколкостотин лева. Нашият съвет е винаги, при охраната с технически средства на големи и отговорни обекти, да се опитате да договорите и присъствие на ваши служители като физическа охрана. Това присъствие ще намали рязко риска от пробив в сигурността и ще ви даде възможност за мигновена реакция.

Лична охрана на физически лица:

Този вид охранителна дейност е най-специфичен и труден от всички и поради това е най- високо заплатен. Съветът ни е да поставяте за лична охрана само подготвени и квалифицирани охранители, притежаващи служебно оръжие и преминали специалните курсове. Офертата ви при този вид дейност трябва да е разчетена за заплащане на база „на ден на човек“. При изготвянето й вземете под внимание гореописаните параметри при офериране на останалите видове ЧОД. От опита и практиката са се определили средни тарифи за човек на ден и те са в различни предели. При формиране на цената отчитайте следните фактори:

– с чии транспорт ще се осъществява охраната;

– нощните смени се заплащат по- скъпо;

– през зимния период, ако за хората ви не е отредено топло помещение, трябва да заложите допълнителни средства за гориво, тъй като охраната ще се топли в автомобилите;

– нужно ли е допълнително облекло, по изискване на клиента;

– необходими ли са допълнителни предпазни средства за хората ви и клиента;

– необходими ли са допълнителни технически средства за изпълнение на охранителната задача;

– необходими ли са допълнителни средства за логистика и провеждане на мероприятия по осигуряване на информация и данни за подготвяни противоправни действия срещу клиента и охраната;

– непредвидени разходи.

Офертата при охрана на мероприятия се прави на база задействаните ваши служители, почасово. Отново вземете за база параметрите, които сме описали по-горе. Старайте се при договарянето с клиента да осигурите справедливо заплащане на труда на вашите служители. При калкулацията на стойността на договора вземете под внимание следните фактори:

– Продължителността на мероприятието /ще определите броя на смените/;

– материалното и техническото оборудване, необходимо за изпълнение на задачата;

– стойността на храната и напитките, необходими на охраната за поддържане на жизнения тонус;

– наличието на спецоблекло и кой го осигурява;

– наличието на допълнителни охранителни съоръжения и за чия сметка са те;

– необходимостта от разходи по гориво и консумативи за транспортните ви средства;

– други разходи.

Охраната при транспортиране на ценни пратки или товари, на база практиката, се дава като процентен дял от стойността на превозваните пратки. Тук изчисленията са прости, тъй като има общоприети правила. Необходимо е само да знаете стойността на превозваните пратки и степента на риска. Процентът договорете с клиента.