ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 8 – ARCHANGEL

May 15, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 8

Раздел IX.

Взаимодействие с органите на министерство на вътрешните работи

 

По предмета на взаимодействие на СИЧОД с МВР в Закона за частната охранителна дейност са вписани три члена- 67, 68 и 69.

В член 67 е разяснено създаването на Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност. Той се състои от председател – заместник-директор на Главна дирекция “Национална полиция”, и членове – трима служители на дирекцията, определени със заповед на директора на Главна дирекция “Национална полиция”, и по един упълномощен представител на всяко от сдруженията на лица, извършващи частна охранителна дейност. Лица по чл. 2, ал. 2 и 3 от ЗЧОД, а именно:

  1. търговци, регистрирани:

– по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на този закон;

– в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и удостоверят, че отговарят на изискванията на този закон.

  1. търговци по ал. 2, които притежават лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2;
  2. бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, Българската народна банка и дружествата, в които тя има участие, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, висши училища, както и стратегически обекти от значение за националната сигурност, с издаден лиценз за самоохрана по реда на този закон,

които не членуват в сдружения на лица, извършващи частна охранителна дейност, могат да подадат писмено заявление до председателя за участие в заседания на съвета без право на глас по ред, определен с вътрешните правила на Консултативния съвет.

 

Консултативният съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност:

  1. приема вътрешни правила за дейността си;
  2. обсъжда проблеми, свързани с административното регулиране и административния контрол на частната охранителна дейност, и предлага мерки за разрешаването им;
  3. предлага конкретни форми за сътрудничество и взаимодействие между полицейските органи и лицата, извършващи частна охранителна дейност, и отчита резултатите от тях.

Съветът се свиква на заседания най-малко веднъж на три месеца от неговия председател. Заседанията на съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на съвета. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Председателят определя секретар, който отговаря за организирането на работата на съвета. Техническото и деловодното обслужване на работата на съвета се извършва от Главна дирекция “Национална полиция” – МВР.

 

СДРУЖЕНИЯ НА СИЧОД:

Съгласно разпоредбите на чл.68 от ЗЧОД, лицата, извършващи частна охранителна дейност, могат да създават сдружения, които:

– защитават интересите на членовете им и подпомагат дейността им;

– оказват съдействие на органите на МВР, на Държавна агенция “Национална сигурност” и на служба “Военна полиция” при министъра на отбраната;

– сезират контролните органи за констатирани нарушения на този закон;

– упълномощават свои представители за участие в съвета.

 

ИНФОРМИРАНОСТ НА СИЧОД:

ЗЧОД, в член 69 определя, че лицата, осъществяващи частна охранителна дейност, имат право на информация от органите на МВР за криминогенната обстановка в района, на чиято територия се намира охраняваният от тях обект. Информацията се предоставя по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и при спазване на Закона за защита на класифицираната информация.

 

Раздел X.

Единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите /ЕАЦРЛ/. Контрол върху частната охранителна дейност

 

В ТАЗИ ГЛАВА ОТ Закона за частната охранителна дейност- членове 70 и 71 са разписани характеристиката и съдържанието на изградения и поддържан в Министерството на вътрешните работи Единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите за дейностите /ЕАЦРЛ/ по ЗЧОД.

В ЕАЦРЛ се въвеждат, обработват и съхраняват данни за:

– издадените лицензи, отказите за издаването им и отнетите лицензи;

– едноличния търговец или юридическото лице;

– физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, за членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, за други лица, оправомощени да управляват и да представляват едноличния търговец или юридическото лице;

– средствата, използвани при осъществяване на охраната (превозни средства, оръжие и други);

– подадените декларации по чл. 46, ал. 1 от ЗЧОД;

– охраняваните обекти;

– имената, ЕГН, постоянен адрес, номера и датата на трудовия договор/заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на служителите от охранителния състав на едноличния търговец или юридическото лице;

– писмените уведомления за поети и снети от охрана обекти;

– писмените уведомления за сключени и прекратени трудови договори;

– наложените административни наказания по ЗЧОД;

– наложените принудителни административни мерки по ЗЧОД.

Информацията от ЕАЦРЛ се събира, обработва, съхранява и предоставя по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и може да се използва само за осъществяване на контрол по този закон и за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления.

За издадените и отнетите лицензи за извършване на частна охранителна дейност, както и за отказите за издаването им се създава публичен регистър, който се обявява на интернет страницата на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР, съгласно Закона за електронното управление.

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗЧОД:

Контролът върху дейностите по Закона за частната охранителна дейност се извършва от полицейски органи от Главна дирекция “Национална полиция” – МВР, и от областните дирекции на МВР, определени със заповед на съответния директор.

Контролните органи имат право:

  1. да изискват информация и документи, а при необходимост – и заверени копия от тях, както и достъп до всякаква друга документация, свързана с дейностите по чл. 5, ал. 1;
  2. на достъп до охраняваните обекти, включително до обектите, които са частна собственост, при спазване разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи и Наказателно-процесуалния кодекс;
  3. на достъп до данните, обработвани и съхранявани във водените регистри “Видеонаблюдение”;
  4. да дават писмени разпореждания със задължителни предписания за привеждане на охранителната дейност в съответствие с изискванията на закона. Разпорежданията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Освен в предвидените от Закона за частната охранителна дейност случаи, контролните органи са длъжни да не разгласяват информацията, представляваща търговска тайна, на проверяваните от тях лица.

 

Раздел XI.

Административнонаказателни разпоредби

 

В Законът за частната охранителна дейност са разписани следните членове, хороктеризиращи възможните нарушения и съответните наказания за тяхното извършване: членове 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 и  83.

С оглед конкретиката на тези членове, ще ги описваме строго съгласно начина по който ги е вписал законодателят.

Член 72. (1) Който извършва дейност по чл. 5, ал. 1 без лиценз или удостоверение, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв., а имуществената санкция – в размер от 50 000 до 100 000 лв.

 

Чл. 73. На едноличен търговец или на юридическо лице, който/което не изпълни задължението си по чл. 46, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв.

Чл. 74. (1) На юридическо лице или едноличен търговец, което/който използва за осъществяване на охранителна дейност лице, с което не е сключило трудов договор или е сключило такъв в нарушение на разпоредбата на чл. 50, ал. 1 и 2, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв. за всяко отделно нарушение.

(2) На юридическо лице или едноличен търговец, което/който е сключило/сключил трудов договор с лице от охранителния си състав, без да отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 3 и 4, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв. за всяко отделно нарушение.

Чл. 75. (1) Физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителен орган на търговско дружество или на юридическо лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, което е допуснало лице от охранителния състав да осъществява дейност без професионална квалификация или без успешно преминат курс, удостоверени съгласно чл. 50, ал. 5, т. 7, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение.

(2) Физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителен орган на търговско дружество или на юридическо лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, което преди сключването на трудов договор с лице от охранителния състав на едноличния търговец или юридическото лице не изпълни задължението си по чл. 50, ал. 5, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение.

Чл. 76. Физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителен орган на търговско дружество или на юридическо лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, което не изпълни задължение по чл. 51, ал. 1 – 3, чл. 52, ал. 3 – 5 и ал. 7 или по чл. 54, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение.

Чл. 77. Физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителен орган на търговско дружество или на юридическо лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, което наруши забрана по чл. 53, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за всяко отделно нарушение.

Чл. 78. Ръководител или изпълнител, който не изпълни задължение по чл. 56, ал. 6 или 7, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение.

Чл. 79. Който наруши забрана по чл. 64, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. за всяко отделно нарушение.

Чл. 80. Който не осигури достъп по чл. 71, ал. 2, т. 1 – 3 на контролните органи, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение.

Чл. 81. За неизпълнение на задължителни предписания на контролните органи по този закон физическото лице се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

Чл. 82. За неизпълнение на друго задължение, произтичащо от този закон и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи частната охранителна дейност, физическото лице се наказва с глоба, съответно на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция, в размер от 200 до 500 лв. за всяко отделно нарушение, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 83. (1) Нарушенията се констатират с актове, съставени от контролните органи по този закон.

(2) Въз основа на съставените актове министърът на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.