ПРЕПОРЪКИ ПРИ ОХРАНАТА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ – ARCHANGEL

April 15, 2021

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ОХРАНАТА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛИ ПРИ ОХРАНА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ ОТ ЧОД

 

 

България, гр. Варна, 2016 г.                                                                                               

 

ЗАПЛАХИ ЗА СИГУРНОСТТА НА ГОЛЕМИТЕ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

 

 Основните заплахи за сигурността на МОЛ, които пряко могат да бъдат контролирани и неутрализирани от охраната са следните:

 1. Нарушаване на обществения, вътрешния ред и ропускателния режим- обхваща хулигански прояви, създаване на конфликти, вандализъм, умишлено създаване на напрежение, което пречи на нормалната работа на търговския център, просия, проституция, опити за нерегламентирана търговска дейност и реклама, автомобилно хулиганство и др.;
 2. Противоправни прояви /ПП/- най- често това са и други престъпления срещу собствеността и личността, както и продажба и употреба на забранени вещества и субстанции;
 3. Възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия – биват заплахи за извършване на тероризъм или извършване на терористични действия от различен характер;
 4. Възникване на рискови и кризисни ситуации, предизвикани от бедствия и аварии- могат да бъдат с природен произход или предизвикани от човешка дейност /ураганни ветрове, снегонавявания, наводнения, пожари, удари от мълнии, както и катастрофи, промишлени аварии и др./.

 За всички рискове трябва да се предвиди и разработи ефективен и действащ протокол от мерки за тяхното предотвратяване и минимизиране. От качеството на планиране, организиране и извършване на тези мероприятия пряко зависи степента на сигурност в охранявания обект.

Нарушаване на обществения, вътрешния ред и пропускателния режим

в големите търговски центрове е често срещано явление и за съжаление винаги ще присъства като проблем в работата на частните охранители. Нарушаването на пропускателния режим вече сме изяснили в предни наши публикации. В този материал ще обърнем вниманието ви на източниците на нарушаването на обществения и вътрешния ред, някои от които са следните:

 1. Хулигански прояви: предизвикват се от посетители /много по- рядко от служебни лица/, които по някаква причина изразяват недоволство от определени конкретни или общи ситуации, а така също от установения в МОЛ- а ред. Обикновено хулиганските прояви са придружени с агресивно поведение, шумно и оскърбително поведение, повреждане на имущество на МОЛ- а или на наемателите, дори е възможно посегателство над хора. Лицата, проявяващи хулиганско поведение могат да са адекватни, употребили спиртни напитки или упойващи вещества. Трябва да се има предвид и възможноста агресията да цели да отвлече вниманието на охраната, с цел замаскиране на други намерения.
 2. Автомобилно хулиганство: обикновено се извършва в МОЛ- ове със закрити паркинги. Гладката настилка и липсата на приспособления за принудително ограничаване на скоростта способстват прояви на така наречения „дрифтинг“- едно изключително опасно явление в места с наличие на други МПС и пешеходци. Освен застрашаване на сигурността и нарушаване на мерките за безопасност, често „дрифтингът“ е причина за сработване на противопожарната система, поради отчитане на висока задименост от противопожарните датчици.
 3. Движение на територията на търговския център /в общите части/ с колички, велосипеди, ролери, пренасяне на обемни багажи през работно време: почти във всички големи търговски центрове гореописаните действия се считат за нарушаване на правилата за вътрешен ред. По наше мнение, това е обосновано и логично, тъй като такова поведение създава пречки за останалите посетители, а също така е свързано с опасност за околните и за самите нарушители /има случаи за падане от етажите/. През месец ноември тази година имаше случай на паднало дете от етаж, вследствие неумело управляване на развлекателна самодвижеща се установка.
 4. За нарушение на вътрешния ред се счита присъствие на животни на територията на търговския център, освен ако не са носени от стопаните си или не са в специално изработени за целта приспособления.
 5. Силни шумове, миризми, вибрации също се отнасят в графа „нарушаване на обществения и вътрешния ред“. Това касае и наемателите, които в някои случаи изнасят озвучителни тела извън обектите си или пускат силна музика в самите обекти.
 6. Правилникът за вътрешния ред категорично трябва да забрани тютюнопушене на територията на търговския обект, освен в определените от мениджмънта за това места.
 7. Абсолютно е забранено използването, употребата и разпространяване на упойващи, психотропни и наркотични вещества и субстанции на територията на търговския център, както и по прилежащия периметър. В някои търговски центрове се забранява употребата на алкохол над определени количества.
 8. Забранява се внасянето на опасни вещества, материали, субстанции и устройства, както и на леснозапалими такива /освен с писмено разрешение на мениджмънта/ на територията на търговския център. Забранява се паленето на открит огън.
 9. Забранява се внасянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси на територията на търговския център, освен на служебни лица при изпълнение.
 10. При наличие на закрити паркинги, категорично трябва да се забрани нахождение на МПС с газови устройства, освен на определените за тях места и нива. Също трябва да се забрани миенето на МПС, особено със средства за гасене на пожари /маркучи/, а така също извършване на ремонти на МПС, освен ако не са предизвикани от аварии, възникнали на територията на търговския център. Да се следи за спазване на правилата за движение и паркиране на територията на паркингите.
 11. В някои търговски центрове за нарушаване на вътрешния ред се счита бягане, хранене в общите части, лежане по пейките, непристойно поведение, нахождение в неприлично облекло или без облекло, повреждане или разместване на декорацията и рекламните материали, движение на ескалаторите не по правилата, движение, катерене и нахождение по, в и на неположени за това места.
 12. При провеждане на мероприятия, за нарушаване на обществения и вътрешния ред се считат: нахождение в места и зони, които са отцепени от охраната, притесняване на участниците в мероприятието или опити за провалянето му; създаване на безредици и поведение, което не съответства на правилата; поведение, създаващо опасност и риск за самото лице и за околните; неконтролирано от родителите движение и поведение на малолетни лица; агресивно поведение в паркингите, общите части и в зоната на мероприятието и т.н.
 13. Забранява се изписване и рисуване по стените на търговския център както от външната страна, така и във вътрешните пространства. Забранява се замърсяване, изхвърляне на отпадъци на неположени за целта места.
 14. За нарушаване на обществения и вътрешния ред се считат следните явления: просия, трайно пребиваване на територията на търговския център и по прилежащия периметър на лица, видимо неадекватни и с цел на пребиваване явно не отговаряща на дейността на търговския център.
 15. Нарушаване на обществения ред е провокиране на охраната, опити и действия на посетители или служебни лица, насочени към саботиране на охраната или създаване на пречки за изпълняване на служебните задължения на охранителите.
 16. Нерегламентиране търговски отношения между наемателите и посетителите /отказ от заплащане на придобита стока, опити за кражба на територията на търговски обект/, рекламиране на дейности без писмено разрешение от мениджмънта.

 Съществуват и други нарушения на обществения и вътрешния ред, които са конкретни за всеки търговски център и трябва да бъдат описани в правилника за пропускателния режим и опазване на вътрешния ред.

Противоправни прояви на територията и по прилежащия периметър на търговския център, най- обобщено са следните:

 1. Джебни кражби- едно от най- разпространените престъпления в търговските центрове. Извършва се от единични джебчии или от организирани групи /дори и от чужденци/. Джебните кражби са насочени към противозаконно отнемане чрез кражба на лични вещи, пари, ценности и техника от посетители на търговския център. Обикновено съществува зонирано и териториално разпределение на търговските центрове от групи джебчии. За жалост, в някои от случаите охраната умишлено /ръководена от различна мотивация/ не взема адекватни мерки за пресичане на тези престъпления. В по- големи търговски центрове има практика съответните РУ МВР и ОД МВР да командироват за определени периоди така наречените „джебни групи“- обикновено служители от криминална полиция, които конкретно да противодействат джебните кражби. От опита на АТЛАС трябва уверено да кажем, че тази практика е изключително ползотворна, от гледна точка на превенцията на престъпността /особено джебните кражби/.
 2. Кражби на имущество на посетители- касае се основно за кражба на велосипеди, автомобили, багаж и техника от паркирани автомобили и други в този спектър. От особена важност за предотвратяване и разкриване на тези престъпления е системата за видеонаблюдение и опита на видеооператорите. Друго направление за превенция на този вид престъпност е създаване на „зони за безопасност“- такива пространства, които са снабдени със сигурни устройства за опазване на собствеността на посетителите.
 3. Употреба и разпространение на наркотични вещества- не е тайна, че МОЛ- овете са предпочитано място от лицата, причастни към този вид престъпна дейност. Това е обосновано от големите потоци хора, които преминават през търговските центрове, от относително скрити места за извършване на незаконна търговия с наркотични веществаи субстанции, както и от възможността тази дейност да се извършва пряко от МПС. При разглеждането на този проблем да се има предвид факта, че основно тоалетните, евакуационните коридори, паркингите и зоните без видеонаблюдение са местата, в които зависимите лица употребяват наркотици необезпокоявани.
 4. Действия на лице или лица, които създават опасност за живота и здравето на намиращите се на територията на търговския център хора- тук се има предвид основно умишлени действия или такива, извършени по непредпазливост. Трябва да се добави, че бездействие от страна на служебни лица, можещо да доведе до създаване на опасност за посетителите не е предмет на активни действия от страна на охраната. В такива случаи охранителите докладват на ръководителя на охранителна дейност.
 5. Действия на лица, които увреждат имущество на посетители или собственост на МОЛ- а и неговите наематели. За да е престъпно такова деяние то трябва да е умишлено.

 Като продължение на повдигнатата тема за престъпления, извършване на територията или по прилежащия периметър на охранявания търговски център трябва да изясним един въпрос, който често е „мъглив и неясен“ за частните охранители. Това е въпросът: кога охранителите имат право и дори са длъжни да задържат лице /лица в района на охранявания търговски център?

 В Закона за частната охранителна дейност по този въпрос са формулирани три основни хипотези:

 Охранителите задържат лице в района на охранявания обект, когато:

 1. е извършило престъпление в района на охранявания обект;
 2. с действията си създава опасност за живота и здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица;
 3. уврежда имуществото им.

 Както виждате, законът е категоричен и определя ситуациите, при които охраната на МОЛ- а може да задържа лица до пристигане на органите на МВР, на които е длъжна да ги предаде с оформяне на съответен протокол. Още веднъж напомняме, че на територията на охранявания обект трябва да действа пропускателен режим!

 При мероприятия по задържане на лице се действа по следната тактическа схема:

 1. Получаване на сигнал. Сигналът за извършване на действие, отговарящо на някоя от хипотезите, изискващи задържане на лице, съгласно разпоредбите на ЗЧОД може да бъда получен от различни източници. Това са: сигнал от посетители на МОЛ- а, сигнал от служебни лица на МОЛ- а, сигнал от наематели, от служители на външни фирми в МОЛ- а и т.н. Най- достоверен е сигналът, получен от гише „Информация“ или от видеооператора.
 2. Пристигане на място и оценяване на сигнала. Охраната незабавно реагира на приетия сигнал и отива на мястото на извършване. Задължително при реагиране на сигнал действат най- малко двама охранители. При подхода към мястото на извършване, охранителите се разделят и приближават по начин, който блокира възможностите за бягство на евентуалните извършители. Подхожда се по възможност скритно или със спокойна крачка, с цел да не се предизвика съмнение у извършителя, че охраната има намерение да го задържи.
 3. Осигуряване на мястото за задържане и блокиране на нарушителя. При подхождане в близост до мястото на извършване, охранителите трябва да се позиционират по начин, който да осигури периметър за задържане. В този периметър не трябва да се намират трети лица, освет охраната и лицето, което ще бъде задържано. Да се има предвид възможности лицето да е въоръжено и да окаже съпротива. Ако в момента на извършването не може да се осигури периметър за задържане, който да не излага трети лица на риск, се препоръчва извършителят да бъде оставен да се придвижи до място, на което охраната да го задържи без риск за трети лица. В този случай извършителят не трябва да разбира, че е разкрит и е станал обект на проследяване от охраната, за да не се скрие. При това положение на нещата охраната трябва да следи извършителя скритно, с помощта на видеонаблюдението, като старшият на смяна осигури възможните изходи за бягство със служители от състава на охраната. Паралелно с предприемане на тези мероприятия незабавно се докладва на ръководителя на охранителна дейност и на дежурния на съответното РУ МВР.
 4. Задържане. Задържането се извършва при надеждно блокиран извършител, най- малко от двама охранителя. При задържането извършителят се предупреждава от охраната чрез силна, отсечена и ясна гласова команда: „Стой! Охрана! Остани на място!”. В случай, че извършителят държи в ръцете си предмети, които може да използва като оръжие охраната нарежда те да бъдат пуснати бавно на земята и избутани настрани от лицето. Следващите команди са в зависимост от поведението на лицето. Ако то отказва да се подчини на разпорежданията на охраната следват командите: „Остани на място или ще бъдат използвани физическа сила и помощни средства!“. Паралелно с тази команда охранителите подготвят помощно средство- гумена палка за използване. Ако и след тази команда извършителят откаже да се подчини на разпорежданията на охраната, се пристъпва към принудителното му задържане и отвеждане в помещението за пребиваване на задържани лица до пристигане на органите на МВР. Обсъждайки задържането на лица от охраната трябва да имаме предвид следните особености:

Начините за задържане на лица са два:

с използване на помощни средства /белезници/ и без тяхното използване. В ЗЧОД изрично е предписано, че помощно средство за принудително задържане на лице са само и единствено белезници. Нещо повече: белезниците трябва да са стандартни и закупени от лицензиран търговец. Използване на самоделни белезници, въже, кабел, „свински опашки“ и др. приспособления за ограничаване на движението на лица са неприложими и забранени. При използване на белезници, ръцете на задържаното лице се оковават на гърба, с дланите навън. Изключение от това положение се прави само за малолетни, бременни жени и лица, за които основателно може да се предположи, це няма да окажат съпротива на охраната. Задържането да се извършва от поне двама охранители. При задържане с помощно средство, задължително се проверяват документите за самоличност, извършва се претърсване на задържания и се оформя протокол за използване на физическа сила и помощни средства. Да се има предвид, че окованото лице трябва да е под постоянно наблюдение от охранител, като периодично се следи за нормалното кръвообращение на окованите крайници. Задържаното лице трябва да се изведе от общите части на МОЛ- а и да се постави в изолирано и сигурно помещение под наблюдение на охраната. Още едно предупреждение към задържащите охранители: ако лицето е агресивно, най- добре задържането да се осъществи като го положите в легнало положение, с лице към земята. Забранено е прилагане на физическа сила и помощни средства, което не е адекватно на степента и интензивността на съпротивата на задържаното лице. Не проявявайте агресия към задържания и в момента на задържане. При поставяне на белезници, това да не се прави с удар върху китките. Остават следи и може да имате проблеми. Да се помни, че при предаване на органите на МВР може да бъде извършен медицински преглед и в последствие, по отношение на охранителите, участвали пряко в задържането да бъде подадена жалба от задържания. При предаване на органите на МВР охраната да прибере служебните белезници. Служителите на МВР ще поемат задържания и ако преценят, ще го оковат със свои белезници. Старайте се при задържането да има и странични свидетели, които при нужда да потвърдят, че охраната не е приложила сила, неадекватна на съпротивата на задържания. Не се изкушавайте да окажете насилие над задържаното лице. Това винаги носи проблеми от правен характер. Бъдете обективни, без емоции и подхождайте професионално.

 При задържане на лица без използване на помощни средства трябва да се подхожда по следния начин: задържането се осъществява от най- малко двама охранители. Преценете психологическия профил на лицето и възможността то да окаже съпротива и да е агресивно. Съществува възможност лицето да се опита да избяга и да се укрие. По тази причина препоръчваме задържането да стане в ограничено пространство /например ъгъл, помещение с един вход/ изход или друго пространство, гарантиращо ефективност на задържането. При задържането се старайте да не влизате във физически контакт с лицето, освен ако не е наложително. При проява на агресия поставете белезници. При задържането задължително се изискват документите за самоличност. Задържащите охранители да поддържат дистанция от лицето, позволяваща с едно движение да могат да неутрализират опити за агресия или опити за бягство.

ВАЖНО:  ВИНАГИ ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦЕ СПАЗВАЙТЕ МЕРКИТЕ ЗА ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ!

 Общоприето правило е при задържане на лице да се вземат личните му документи и да се извърши претърсване на лицето и личните му вещи за наличие на опасни предмети / огнестрелно, хладно оръжие или др./. Тези предмети и личните документи се предават на органите на МВР, които поемат лицето.

 При извършване на претърсване да се има предвид следното: претърсване се извършва непосредствено в момента на задържането от претърсващо лице от идентичен пол с претърсваното лице. Претърсването се извършва със силиконови ръкавици, като се внимава претърсващият да не получи порезни рани. Желателно е при претърсването да няма странични наблюдатели, а максимум един или двама свидетели- странични лица /които са съгласни да бъдат в ролята на поемни лица/ , с цел да се опази личното достойнство на претърсваното лице. Ако задържаното лице е в изправено положение, претърсването започва от долу нагоре. Проверяват се обувките, чорапите, крачолите, чатала, седалището, околопоясното пространство, предна и задна част на тялото, странични части на тялото, подмишниците, ръцете по цялата дължина, шията, тила, главата, ушните кухини, устната кухина, косата. Да се има предвид, че съществуват приспособления за скрито носене на оръжие.

 Технологично, претърсването се извършва преди поставяне на белезниците, като лицето се поставя в положение, което е удобно за претърсващия и същевременно затруднява движенията на претърсвания /с лице към стената, с вдигнати и подпрени ръце на стената, в разкрачено положение, като тялото трябва да е под достатъчен ъгъл, осигуряващ нестабилност при опит за бягство или агресия. Другата позиция е в легнало положение с лице към земята. Всички намерени у задържания предмети и лични вещи се подреждат встрани, осигурява се съхраняването им и не се докосват от никого до пристигане на органите на МВР, освен ако не е наложително. След приключване на претърсването, ако е необходимо, на задържания се поставят белезници по начина, описан по- горе. Технологично поставянето на белезници става по следния начин: от положението, в което задържаното лице е било претърсвано /с лице към стената, под ъгъл с опрени на стената вдигнати ръце/ едната ръка се прибира назад зад гърба и на нея се поставя белезник, като състоянието й се контролира от поставящия белезниците /задържаното лице остава подпряно на втората си ръка, без да променя състоянието на тялото си/. След това, по команда от охранителя, поставящ белезниците, задържаното лице прави крачка напред, за да си осигури стабилност, като в момента на крачката охранителят прибира назад и втората ръка на задържания и поставя втория белезник.

Тук искаме да направим уточнение, че при задържане на лице, проявяващо агресия, претърсването се провежда след като лицето се окове с белезници, за да се осигури лечната безопасност на охранителите. След поставяне на белезниците, движението на задържания се контролира от охранител, който го отвежда до определеното място за пребиваване на задържани лица до пристигане на органите на МВР. Охранителят се движи зад задържаното лице, като внимава отноосно опити за бягство или опити за освобождаване на задържания от негови съобщници. Добре е да се следи здравословното състояние на задържаното лице. При съмнение за влошено такова, да се извика медицинско лице по средствата за връзка. ВАЖНО е да се знае, че задържаното лице се контролира от охранител до предаването му на МВР. Да не се оставя без надзор. Някои от престъпниците са достатъчно опитни, за да свалят белезниците и да избягат /възможно е и да опитат да неутрализират охраната/.

 ВАЖНО: В случай, че при задържането се е наложило използване на помощно средство гумена или пластмасова палка, то препоръката ни към охраната е ударите да се нанасят по болезнени места, които не са жизненоважни /краката, гърба, ръцете, задните части/ и не могат да доведат до траен срив в здравния статус на лицето, над което се прилагат. Използването на това помощно средство се прекратява веднага след постигане на ефекта, за който се прилага. Това помощно средство може да се използва и за стационарно блокиране на съпротивата на задържания. За използването на помощното средство се пише докладна до ръководителя на охранителната дейност.

 В Закона за частната охранителна дейност ясно и еднозначно са разписани помощните средства, които охраната има право да използва.

 В ЗЧОД е постановено следното:

„ (1) Охранителите имат право да използват физическа сила и помощни средства- белезници, каучукови, пластмасови и щурмовни палки, електрошокови устройства, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин, като се съобразяват с конкретната обстановка, характера на нарушението на обществания ред и личността на нарушителя.

(2) Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

(3) При използване на физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

(4) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане целта на приложената мярка.

(5) забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на малолетни лица и бременни жени.“

Възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия е един от най- лошите и нежелани сценарии, който може да се разиграе на територията на търговския център. НОСАД „АРХАНГЕЛ“ е изработил и издал голямо количество материали по тази тема, но в сегашното издание целта ни е да водим разговор по тази тема с охранителите, а не с техните преки ръководители.

 Терористичното въздействие на територията на голям търговски център може да бъде от следните видове:

 1. Заплаха за терористичен акт, терористична атака или терористично нападение- заплахата може да бъде получена от гише „Информация“ или от мениджмънта /по имейл, по телефона, чрез социалните мрежи, чрез писмо, устно, чрез оставени надписи или по друг начин/. За готвено терористично въздействие мениджмънта и охраната на МОЛ- а могат да бъдат предупредени и от компетентните държавни органи- ДАНС и МВР.
 2. Терористичен акт- това е реализирано терористично въздействие, предизвикано от взривяване на самоделно или фабрично взривно устройство, с и без наличие на елементи, усилващи поразяващото действие. Терористичен акт може да бъде предизвикан и извършен чрез залагане на устройство или от терорист- самоубиец. Освен първичният взрив /с или без допълнителни елементи/, е възможно използване на вторични взривове, актове с опасни за живота на хората химически, биологични, бактериологични и радиоактивни субстанции, както и комбинирани въздействия. Възможно е едновременно или каскадно активиране на серия от взривове на различни места в МОЛ- а.

 При извършване на терористичен акт охраната ще бъде поставена пред свършен факт. Произведен е взрив, има или няма пострадали, има разрушения. Обстановката е примерно следната: При извършване на единичен терористичен акт първите ефекти от него са светлинен, шумов, ударна вълна, поражения от ударната вълна, допълнителните поразяващи елементи/ ако има такива/, осколките и летящите с висока скорост материали от оборудването на мястото на взрива. Трябва да се има предвид рязкото увеличаване на налягането, светкавичната поява на шок, загуба на съзнание, а в последствие паниката и движението на тълпата. Да се отчита появата на задименост и запрашеност, най- вероятното сработване на противопожарната система, а в последствие и включване на известителната система за евакуация на МОЛ- а. Роля на охраната: от изключителна важност е да не се губи самообладание. Следвайте следната процедура:

 1. След преминаване на първичния шок, прегледайте бързо тялото, крайниците и главата си за поражения, открити рани и кръвотечение. Това трябва да стане в рамките на 10 секунди. Ако сте в състояние да действате адекватно, незабавно се мобилизирайте и си припомнете ТАЗИ ПРОЦЕДУРА.
 2. Незабавно се свържете по възможност с ръководителя на охранителна дейност, със старшия на смяната и с мониторинг- центъра /центъра за видеонаблюдение/. Докладвайте текущата ситуация и се информирайте за подробности около терористичния акт.
 3. Опитайте се да локализирате зоната на терористичния акт, като не забравяйте, че той може да е отвличаща маневра, а така също може да има вторични актове.
 4. Придвижете се по най- безопасния, но кратък маршрут в близост до зоната на поражение и без да влизате веднага в нея направете оглед от дистанция. Време за ориентиране 5- 20 секунди. Следете за поражения върху хората, съмнителни лица, можещи да бъдат причастни към терористичния акт, наличие на пожари, големи разрушения, определящи начина на евакуация на хората, съмнителни предмети, можещи да са заплаха за вторични терористични актове.
 5. Ако няма основателни съмнения за готвен вторичен акт, незабавно докладвайте за обстановката на ръководителя на охранителна дейност и на старшия на смяна, а ако това е невъзможно, влезте във връзка с ваши колеги от смяната и ги повикайте на помощ.
 6. незабавно пристъпете към евакуация на хората, намиращи се в зоната на поражение, като внимавате те да бъдат извеждани по безопасни евакуационни коридори. Преди да изведете хората, проверете евакуационните коридори и изходи за евентуални капани, поставени от терористите /разтяжки, мини и т.н./.
 7. Изведете хората съгласно инструкциите и инструктажите, като проследите те да се придвижат до районите за безопасно пребиваване.
 8. Проследете и проверете НИКОЙ да не остане в зоната на поражение.
 9. В случай, че има хора, които не могат да се придвижват поради наранявания, незабавно потърсете помощ, но от първостепенна важност е да евакуирате оцелелите. Не предприемайте медицински действия спрямо тежко ранени лица, ако не притежавате необходимата квалификация за това.
 10. След като се уверите, че всички лица от зоната на поражение са евакуирани, предприемете действия за отцепване на района / с ленти или с подръчни материали/. Това ви действие е от изключителна важност за бъдещите действия на МВР по разследване на терористичния акт. Охранявайте отцепената зона до пристигане на служителите на МВР.
 11. В случай на пожар, се опитайте да го потушите с щатните средства, но ако той се разраства, не предприемайте рискови действия. Ограничете достъпа на лица в опасната зона.
 12. Изпълнявайте точно разпорежданията на преките си началници и на органите на МВР.

 Ако забележите симптоми на масово повръщане, виене на свят, загуба на съзнание и други тревожни симптоми, които се проявяват при много от хората, незабавно поставете влажна кърпа на устата и носа си и дишайте през нея. Незабавно напуснете зоната, като се постараете да изведете и намиращите се там хора.

ВАЖНО: Не използвайте асансьори.

 При евакуиране на хората издавайте ясни команди със силен и уверен глас. Покажете на околните, че контролирате ситуацията, дори и това да не е съвсем вярно. Важно е да вдъхнете увереност и кураж на хората. При силна задименост използвайте личното си фенерче за указване на посоката на евакуация. Това, на практика се прави по следния начин: светлината се насочва нагоре, след това в нужното направление. Действията се повтарят, придружени от силни гласови команди. Имайте предвид, че някои от хората може да са в шок и трябва този шок да се преодолее, за да тръгнат във вярната посока. Вие се придвижвате по принципа на оттеглящата се вълна- след всички. Никой не трябва да остава след вас. Проверявайте всички помещения, ниши и т.н. Особено е опасно да останат неизведени деца. Пазете себе си и извежданите от падащи предмети, разрушения в пода и други, които могат да доведат до допълнителни травми. Внимавайте за оголени електрически кабели и проводници /ако електричеството не е изключено/, от изтичане на газ и други опасни среди.

 1. Терористична атака/ нападение- това терористично въздействие се извършва от терористи, които нахлуват на територията на търговския център и атакуват хората с хладно или огнестрелно оръжие. При този вид терористично въздействие пораженията са по- малки в сравнения с тези, причинени от терористичните актове. Съществува реална възможност добре организираната охрана и професионално обучените охранители да предотвратят терористичната атака, като задържат и неутрализират терориста. Особеното при терористичната атака е, че средството за извършване може да се внася от терориста или предварително да е внесено и скрито на територията на МОЛ- а. В първия случай охраната има шанс да определи и разпознае терориста по външни признаци, тъй като той трябва да внесе при себе си оръжието, което възнамерява да използва. В случай, че това е хладно оръжие, процедурата е следната: при изваждане на оръжието и атака над посетител, охраната взема адекватни мерки, неутрализира и задържа терориста, а на пострадалите лица се оказва медицинска помощ. При употреба на огнестрелно оръжие /особено автоматично/ процедурата е по- сложна, тъй като в преобладаващото число МОЛ- ове в България охраната е невъоръжена. Изисква се огромен професионализъм и обученост, за да отнемеш оръжие от човек, решен да го използва. В подобни случаи съветът ни е да пристъпите към неутрализиране на терористи когато боеприпасите му привършат и той презарежда оръжието си /ако това е възможно, имате добра позиция и сте перфектно подготвени/. При всички останали случаи вашата задача е да изведете застрашените хора от МОЛ- а /пълна евакуация/, но от пространства, които не се прострелват от терористите. В застрашените пространства хората трябва да се прикрият зад надеждни укрития и да не се показват.

 Незабавно сигнализирайте на дежурния на РУ МВР и на ръководителя на охранителната дейност. Съблюдавайте правилата за лична безопасност. Не рискувайте, ако не сте сигурни в изхода от предприетото. Ако в МОЛ- а пристигнат специални части за борба с тероризма, действайте по начин, който да не ви утъждестви с терористите и да пострадате. Намерете начин да се обозначите пред спецчастите, но най- добре е да изчакате края на контратерористичната операция в надеждно укритие, като се постараете да спасите максимален брой хора. Внимавайте при укриване да не сте в близост до стъклени стени, врати, витрини, огледала и други, осколките от които могат да ви наранят. Пазете се от рикошети. Пазете се от осколки, които могат да падат от стъклени покривни конструкции, осветителни тела или рекламни съоръжения.

 От изключителна важност за успеха на контратерористичната операция е да се постараете никой от хората около вас да бъде взет за заложник от терористите. Имайте предвид, че при ожесточаване на ситуацията терористите няма да се поколебаят да използват невинни хора като жив щит, за да осигурят оттеглянето и бягството си.

 Отново обръщаме вниманието ви на професионализма на охранителите. Всичко гореописано може да бъде избегнато, ако охраната своевременно разпознае терористите, влизащи в МОЛ- а с намерения да извършат терористична атака. Това е трудно, но възможно. Следете за външните признаци: облекло, под което проличават силуети на огнестрелно оръжие, специфично /подобно на военно/ облекло, наличие на дълги връхни дрехи, несъответстващи на сезона, външен вид и излъчване, будещи подозрения за причастност към терористични групировки, специфичен поглед, изучаващ детайлно обстановката, неосъзнати машинални движения и докосване в областта, където обичайно се носи оръжие, шапки с козирки, прикриващи лицето и др. разпознаването на терористи по външни признаци е трудно и изисква „набито око“ и рутина, затова съветът ни е при съмнения да не се колебаете, а да предприемете действия по скрито проследяване на съмнителните лица, като при удобен случай те да бъдат спреви /в безопасни зони/ и да бъдат щателно проверени. При проверките спазвайте правилата за лична безопасност. Водете се от принципа, че е по- добре да се извините, ако лицето се окаже обикновен посетител, отколкото да пропуснете терорист.

 ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ: при проверка на лицата, за които писахме по- горе, спазвайте следните правила:

 1. Винаги проверките се извършват най- малко от двама охранители;
 2. До момента на фактическото отправяне на разпореждане на лицето да спре и да се представи за извършване на проверка на личните документи, охранителите трябва да са заели правилно тактическо разположение, даващо им абсолютна възможност да блокират лицето и да не му дадат възможност за извади и използва оръжие. Обикновено се използва конфигурация „триъгълник“, при която охранителите /ако са двама/ и подозреваемият заемат върховете на мислен триъгълник със страни позволяващи на охранителите да блокират подозреваемия с едно движение, като до проява на агресия от негова страна не го докосват. Следят се ръцете и очите на проверяваното лице. Единият охранител проверява документите на лицето, а другият го осигурява, като внимателно следи поведението на проверявания. В случай на усложняване на ситуацията, охраната незабавно задържа лицето по начин, който описахме в предните раздели.

 Искаме да дадем още една препоръка, касаеща поведението на охраната ри възникване на нещатни ситуации: при застъпване на смяна всеки охранител трябва да провери състоянието, наличието и изправността на щатното противопожарно оборудване!

 Подробно как се приема смяната ще опишем в следващия раздел.

Възникване на рискови и кризисни ситуации, предизвикани от бедствия и аварии- рискови и кризисни ситуации могат да възникнат от природни бедствия, аварии, катастрофи и други процеси и явления, предизвикани от природата и вследствие на човешката дейност. Обемът на материала, свързан с тези явления и с действията на охраната при техни прояви е огромен и многослоен. В това ръководство ние няма да се спираме подробно на проблематиката, свързана с рисковите и кризисните ситуации. Съветът ни е да ги прочетете в „Помощно пособие при планиране, организиране и изпълняване на частна охранителна дейност“, издадено от АТЛАС през 2016 г. В това пособие подробно и детайлно са разписани видовете рискови ситуации, дадени са примери за изработване на планове за управление на кризи, отразени са и действията на охраната при възникване на различните природни бедствия, аварии, катастрофи и др.

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАСТЪПВАНЕ НА СМЯНА ОТ ОХРАНАТА И СТАРШИТЕ НА СМЯНА

 Ще обърнем вниманието ви на правилния начин на застъпване на смяна от охранителите на търговски център.

 1. На работа се идва най- малко 15 минути преди застъпване на смяна.
 2. На работа се идва с чиста и изгладена униформа и почистени униформени обувки. Не се допуска подмяна или недобор на елементи от униформата.
 3. Служителите, които не носят брада и/ или мустаци, да са гладко обръснати, а тези, които носят- да ги поддържат в акуратен вид. 4.Служителите да поддържат добра лична хигиена.
 4. По време на дежурство не се разрешава носене на обеци и пиърсинги. При налични татуировки, същите да бъдат максимално прикрити от облеклото, ако това е предвидено в изискванията на възложителя.
 5. Не се допуска даване на дежурство със слънчеви очила, шапки и украшения, освен ако не са част от униформата.
 6. При застъпване на дежурство на видно място се носи правилно попълнен идентификационен бадж със снимка.
 7. При застъпване на дежурство всеки служител е длъжен да носи индивидуално зачисленото му устройство, осигуряващо право на служебен достъп до помещения в търговския център, както и индивидуалното си средство за свръзка. Тези средства да са напълно заредени, изправни и готови за работа..
 8. По време на дежурство категорично се забранява употреба на алкохолни напитки и упойващи вещества.
 9. При идване на работа, служителите на застъпващата смяна минават през дежурната стая, където всеки от тях се разписва в книгата за присъствие, инструктира се и се разписва в книгата за ежедневен инструктаж. При идване на работа, старшият на смяна прави оглед на всеки охранител и в случай, че има неопрятни и неподготвени за работа ги задължава да се приведат по форма и в опрятен вид.
 10. Приемането и предаването на смените на охраната се извършват на постовете. До физическата смяна на служител със служител, за охраната на обекта отговаря отстъпващата смяна.

 Някои от търговските центрове предоставят на охраната стая за почивка и индивидуални шкафчета за личните вещи. При това положение е допустимо охранителите да оставят униформите си на работното място и да идват на работа в цивилно облекло. Да се има предвид, че работното облекло трябва да се поддържа чисто, изгладено и в добър вид.

 При застъпване на смяна технологията на организиране на смяната е следната:

 1. Пристигналият служител първо минава през дежурната стая и се разписва в присъствената книга.
 2. След като се събере цялата смяна, старшият на смяната събира в дежурната стая личния състав, прави преглед на външния вид на хората си, проверява тяхната опрятност и служебното оборудване.
 3. Ако има неопрятни и неподготвени за работа служители, старшият ги връща да се поправят. Да се обръща внимание на наличието на идентификационни баджове и на пълнота на утвърдената униформа.
 4. След като смяната е напълно комплектована и готова за работа, старшият провежда ежедневния инструктаж, а при възникване на обстоятелства, изискващи специален и допълнителен инструктаж, ги провежда. След инструктажа всички охранители се подписват в съответните инструктажни книги.
 5. Старшият повежда смяната за приемане на дежурството. Минава се от пост на пост, като смяната се извършва очи в очи, под ръководството на старшите на застъпващата и отстъпващата смени. При приемо– предаване на смените, отстъпващата смяна въвежда застъпващите в ситуацията, докладва за извънредни произшествия и събития.
 6. Старшите на смените приемо- предават смяната последни. Застъпилият старши поема охраната на МОЛ-а.
 7. След отстъпване старшият на отстъпващата смяна събира смяната в дежурната стая и прави кратък разбор на дежурството, като указва добрите страни и недостатъците. Изисква недостатъците да се отстраняват. Преди напускане на дежурната смяна, отстъпващата смяна сдава личните си средства за допуск и служебните средства за свръзка. Всеки следи те да останат в работоспособно и изправно състояние. В случай на повреди незабавно се докладва на старшия на смяна.

 НОСЕНЕ НА ДЕЖУРСТВО ОТ ОХРАНАТА И СТАРШИТЕ НА СМЯНА

 1. Носене на дежурство от служителите от обходите

 Стандартната схема за разстановка на дежурните охранители от обхода е по етажите на търговския център. При организиране на охраната по тази схема препоръчваме:

 1. Да се разположи един постоянен пост на гише „Информация“;
 2. Ако има обход на открити и закрити паркинги, служителите да са на ротационен принцип с колегите си от търговската част;
 3. По време на плановите почивки старшите на смени да поемат дежурството на почиващия охранител;
 4. Почивки да се вземат по утвърден график, привързан към постовете. Препоръчително е също да има ротация, за да не се чувстват някои от служителите пренебрегнати.
 5. Обходите от ниво „нула“ да включват в маршрута и обход на периметъра на МОЛ- а през определен период;
 6. При всяка обиколка или през обиколка да се проверяват аварийните изходи до стълбищна клетка;
 7. Да се намерят панорамни места, от които да се прави оглед от място, като огледът да не трае повече от 2.3 минути;
 8. Обиколките да се правят с умерена скорост, без да се бърза, но и без да се върви прекалено бавно. Скоростта на движение трябва да позволява да се извършва достатъчно детайлен оглед;
 9. На охранителите от обхода не се позволява да сядат при даване на дежурство;
 10. Не се препоръчва на дежурните да се подпират;
 11. не се препоръчва на дежурните да държат ръцете си в джобовете;
 12. Не е позволено по време на дежурство охранителите да се хранят или да дъвчат дъвка;
 13. Не е позволено тютюнопушене по време на дежурство;
 14. Забранени са разговорите по личните мобилни телефони, освен когато охранителите са в почивка или при спешни случаи с разрешение на старшия на смяната;
 15. не е позволено на дежурните да се събират на групи, освен ако не са повикани от старшия на смяната;
 16. Абсолютно е забранено на дежурните да напускат поста си без разрешение на старшия на смяната;
 17. Не се препоръчва на дежурните да разговарят с клиентите и персонала, освен когато се налага по служебни въпроси;
 18. При възникване на рискови или кризисни ситуации дежурните да не предприемат самостоятелни действия, освен в случаите на крайна необходимост;
 19. Забранено е дежурните да вземат участие или страна в търговски спорове между персонала и клиентите;
 20. Не се препоръчва на охранителите да сядат в заведенията и да влизат в търговските обекти на търговския център облечени с униформа;
 21. Трябва да се въведе правило охранителите на смяна да носят на дежурство униформата в комплект, без никакви изменения и допълнения;
 22. На охранителите да се забрани да дават изявления, интервю, мнения и становища пред медии или трети лица по служебни въпроси, независимо дали са на дежурство или не;
 23. На служителите да се забрани да публикуват служебна информация или да изразяват позиции в социалните мрежи по въпроси касаещи служебните им задължения, както и касаещи търговския център;
 24. Не се позволява изключване на служебните телефони и разместване от установените позиционирания.
 25. Всеки охранител на смяна е добре да разполага с джобно ножче, достатъчно ефективно фенерче, тефтер и химикал/ молив.
 26. Дежурните да се движат само съгласно утвърдената охранителна схема, освен в екстрени и извънредни случаи /след доклад на старшия на смяна/;
 27. Дежурните трябва да следят внимателно за случващото се около тях и при нарушаване на вътрешния ред, нарушаване на обществения ред или подготовка/ извършване на престъпление, незабавно да съобщят на старшия на смяната, след което незабавно да предприемат съответните мерки против нарушителите, съгласно инструктажите.
 28. Дежурните трябва стриктно и незабавно да изпълняват разпорежданията на старшия на смяната, като след изпълнение на поставената им задача да му докладват относно изпълнението или

неизпълнението.

 1. При констатиране на технически неизправности, замърсявания, силни миризми, шумове, вибрации и проблеми с комуникациите, дежурните незабавно да сигнализират на старшия на смяната и да изпълняват указанията му;
 2. В случай на възникване на рискови и кризисни ситуации, заплаха за здравето или живота на хората в МОЛ- а, дежурните да докладват незабавно на старшия на смяната и да действат съгласно инструкциите;
 3. При молба за помощ относно ориентиране в територията на търговския център, дежурните да оказват съдействие, ако това не пречи на изпълняване на преките им служебни задължения;
 4. При предаване на смяната, дежурните да остават на определения си пост до физическа смяна (очи в очи) със застъпващата смяна и до разпореждане на старшия на смяната за отбой;
 5. Дежурните да ползват полагащите им се почивки съгласно „График за почивките“. Излизането в почивка става само след разрешение на началника на смяната;
 6. Охранителите да не разгласяват служебна информация и да бъдат дискретни относно изпълняването на служебните си задължения;
 7. Охранителите трябва да пазят униформата си чиста и да са с безупречен и опрятен външен вид;
 8. Охранителите трябва да познават до детайли структурата на МОЛ- а, евакуационните съставляващи на всеки етаж, включително и на паркингите, къде излиза всеки евакуационен маршрут, състоянието на евакуационните коридори и изходи, да умеят да върнат в изходно състояние системата за реагиране на пожар, да са наясно всеки противопожарен датчик и група датчици към кой обект или къде в общите части се намират, да познават перфектно прилежащия периметър на МОЛ- а, маршрутите за достигане до районите за безопасно пребиваване, да следят постоянно за наличност, техническо състояние и годност на противопожарното оборудване састо на постовете, на които са най- често, така и на територията на целия търговски център;
 9. Всеки от охранителите трябва до автоматизъм да отработи действията си при възникване на кризисна ситуация, предизвикана от терористично въздействие, природни бедствия, аварии и катастрофи, като стриктно извършва своята част от екипната дейност, ръководена от старшия на смяната;
 10. Изключително важно е всеки дежурен да поддържа в добро техническо състояние и със заредени батерии служебните средства за свръзка.
 11. При силна умора или здравословен проблем, всеки служител има право да поиска от старшия на смяната да излезе в непланирана почивка. След възстановяването му ползваната почивка се приспада от общото му време за почивка
 12. Всеки охранител има право да поиска замяна на дежурството със свой колега, при възникване на обективна необходимост. Замяната се разрешава от ръководителя на охранителна дейност;
 13. Всеки охранител има право на избор на прическа, носене на брада и мустаци. Важно е да се поддържа приличен външен вид, както споменахме по- горе.

Няколко реда за старшите на смяна /в лексиката на АТЛАС терминът „началник смяна“ не е приет поради факта, че охранителната дейност е по- близка до военната, отколкото до производствената. В този смисъл „началник“ е заменено със „старши“/.

 1. Старшият на смяната отговаря за пълното изпълнение на организацията на охраната /съгласно плана за охрана/ на цялата смяна по време на дежурството;
 2. При идване на работа старшите на застъпващите смени приемат дежурството от старшите на отстъпващите смени, както следва:

– следят часа на идване на работа на всеки техен служител да бъде точно вписан в дневника за явяване на работа;

– преглеждат външния вид и подготовката на всеки служител за започване на работа ( обръснати, добра лична хигиена, чиста и изгладена униформа, лъснати и чисти обувки, наличие на бадж, индивидуално устройство за достъп, изправни и заредени служебни телефони);

– извършват необходимите видове инструктаж и контролират дали всеки служител се е разписал в книгата за съответния вид инструктаж;

– след провеждане на инструктажа /най- често ежедневен/ кратко разясняват текущите задачи и правилата за носене на дежурствата на всеки пост, проверяват знанията на дежурните относно предстоящите служебни задължения, отговарят на зададените им въпроси;

– след като се уверят, че смяната е готова за работа, повеждат дежурните към местата за приемане на смяната;

– съвместно със старшия на отстъпващата смяна извършват приемо- предаване на всички постове в търговския център, като спазват принципа „очи в очи“, т.е. всеки служител от новата смяна сменя колегата си от старата смяна на място- на поста, придружено от устно предаване на предстоящи задачи, особености, произшествия и друга полезна информация;

– след приемане на търговския център под охрана от новата смяна, новият и старият старши на смените извършват приемо- предаване на задълженията си, както следва:

. проверяват всички входни врати и устройства за нормалното им функциониране, специално внимание се обръща на евакуационните изходи;

. проверяват функционирането на всички ескалатори и асансьори;

. правят външен оглед на сградния фонд, като проверяват всички врати, и съоръжения;

. проверяват паркингите за МПС, които са паркирани към момента на приемо- предаване и при наличие на съмнителни, ги оформят в писмен вид;

. проверяват силовите установки, помпените устройства и др. жизнеосигуряващи системи за нормално функциониране;

. предават си важната информация и задачите за новата смяна, както и намерените документи, лични вещи и ценности, съгласно протоколите;

. предават си имуществото на контролната видео- зала, съгласно описа;

. предават си важни видеоматериали;

 1. До пълното приемане на дежурството от служителите на застъпващата смяна, отговорност за охраната на търговския център носи старшият на отстъпващата смяна;
 2. Фактическото приемо- предаване на смените се реализира с полагането на подписите на старшите на приемащата и предаващата смени в книгата за приемо- предаване на смените, в която се вписва точният час на фактическото приемане на смяната от новия старши на смяната;
 3. При установени проблеми, нарушения или липси, същите се описват в книгата за приемо- предаване на смените. Ако такива са налице и не са описани, отговорността остава в застъпващата смяна и евентуалните финансови санкции се насочват към нея;
 4. Препоръчваме старшите на дежурните смени да правят задължително пълни обходни огледи на външния периметър на търговския център. Такива да се извършват и през тъмната част от денонощието. При огледите всички отворени врати или тези, които предоставят достъп до центъра отвън, да се затварят;
 5. Препоръчваме старшите на смени да въведат правила, съгласно които дежурните на смяна да не носят личните си комуникационни устройства;
 6. В рамките на служебните си компетенции и задължения по договора за охрана, старшите на смени трябва да осъществят комуникация на добро и колегиално ниво с мениджмънта на МОЛ- а, с почистващите звена, поддръжката и с останалите структури, отговарящи за нормалната работа на търговския център.

Искаме да обърнем вниманието ви и на специфичните за всеки търговски център задължения на охраната. Добре е тези специфични конкретни задължения да бъдат записани и окачени на видно място, за да се избегне пропускането им:

– в ……… часа се пускат/ спират всички ескалатори;

– в ……… часа се отключват/ заключват по определен ред и режим входни/ вътрешни врати;

– в ……… часа се отварят/ затварят ролетни щори/ бариери/ решетки към……………… по следната схема;

– на всяко ниво се позиционират по ………..  служителя- единият постоянно покрива периметър, който позволява ПОСТОЯНЕН визуален контакт с гише „Информация“  и …….. служителя постоянен обход /съгласно охранителната схема, фиксирана в плана за охрана/.

– Задачи на охранителите:……………………………………………………………

. на ниво ………. се разполагат ……….. служители на обход. Основни задачи:………………………………………………………………………………………..

. на ниво ……… се разполагат ………… служители. Основни задачи:                                    ……………………………………………………………………………………………………

Специфични задачи:……………………………………………………………………

– при повикване на охраната от служител на гише „Информация“, на повикването по най- бързия начин се явява най- близко намиращият се охранител и старшият на смяната. Те предприемат адекватни мерки по възникналия проблем. В случай, че проблемът не е от компетенцията на ниво „старши на смяна“, незабавно старшият на смяна уведомява ръководителя на охранителна дейност и изпълнява неговите указания. Ако има изгубени вещи, които служителят на гише „Информация“ трябва да предаде на охраната, същите се приемат единствено от старшия на смяната при оформяне на утвърден от частното охранително дружество и мениджмънта на МОЛ- а протокол. Всички вещи, приети от гише  „Информация“ се поставят в прозрачни пликове и се запечатват. Съхраняват се на отредените от мениджмънта на МОЛ- а за целта помещения. Достъп до тези помещения имат само старшите на смени. При наличие на приети пари и ценности, същите се описват подробно в протокола за приемане на гише „Информация“- сума, брой и стойност на копюрите и т.н. Да се помни, че старшите на смени носят лична отговорност за приетите вещи, пари, ценности и др. прието с протокол. Въпросните протоколи се оформят в два екземпляра- един за охранителното дружество и един за търговския център;

– старшите на смяната са длъжни непрекъснато да проверяват как се носи дежурството от служителите. Правят устни забележки на служителите, а при повторни или по- тежки провинения, пишат докладна до ръководителя на охранителната дейност, в която описват случая и предприетите мерки;

– старшите на смяна лично разрешават на дежурните служители да излизат в почивка, като контролират спазването на графика за почивките;

– старшите на смяната лично контролират:

. спиране/ пускане на ескалаторите; заключване/ отключване на входове и изходи:

. спускане/ вдигане на ролетни щори / бариери/ решетки и други ограничителни съоръжения

. на гише „Информация“ извън работното време на МОЛ- а да има постоянен пост от един дежурен, който да се сменя на определен период, за да почива;

Допълнителни мероприятия, които старшият на смяна трябва да контролира и изпълнява:

 1. Пропускателният режим, утвърден от мениджмънта на МОЛ- а със сложна структура. Той предполага прилагане на принципа „фейс контрол и постоянен мониторинг“ през работното време на МОЛ- а и пропускателен режим от полу- затворен и затворен тип извън работно време. Какво означава това? През работно време охраната трябва да следи за трафика на хора и МПС през МОЛ- а, като реагира при определени ситуации. Реакцията трябва да е адекватна на обстановката, ситуацията и да е отработена в резултат на планови обучения. Не се допускат своеволия, превишаване на правомощията на охраната, делегирани от договора за охрана и рамкирани от ЗЧОД, НК и другите закони на Р. България, включително от Конституцията. През периода на действие на пропускателен режим от затворен тип охраната пропуска и филтрира само лица и МПС, за които има издадени съответни документи за допуск от мениджмънта на МОЛ- а;
 2. Зареждането със стока на наемателите през време на действие на пропускателен режим от затворен тип става само в утвърден от мениджмънта на МОЛ- а времеви период, след представяне на съответните документи.
 3. При получаване на сигнали за автомобилно хулиганство, вандализъм или нарушаване на вътрешния или обществения ред, старшият на смяната, придружен от един или двама охранители проверява сигнала. Ако се установи наличие на нарушители, се предприемат мерки за тяхното отстраняване. При положение, че нарушителите откажат да изпълнят разпорежданията на старшия на смяната, той сигнализира на дежурния на съответното РУ МВР и иска съдействие. Уведомява за случващото се ръководителя на охранителна дейност.

 Задължения на служителите (видеооператорите) от контролната зала за видеонаблюдение

 1. В контролната зала непрекъснато трябва физически да присъства дежурен оператор. Не се допуска под никакъв предлог оставяне на системите и мониторите без наблюдение;
 2. Дежурните служители от контролната зала отговарят материално за имуществото, което се намира в контролната зала;
 3. В някои организации на охраната служителите от контролната зала отговарят и за правилното и своевременно попълване на книгата за ежедневен инструктаж, както и за отчетите на изтеклите дежурства;
 4. Категорично е забранен достъпът в контролната зала на външни лица. В залата без писмено разрешение на мениджмънта могат да влизат само служители, ръководни кадри на охранителната фирма и мениджмънта на търговския център, оторизирани със съответното ниво на достъп.
 5. За всяко събитие, изискващо реакция от страна на охраната, видеооператорите сигнализират на старшия на смяната по служебната телефонна или радио- връзка;
 6. Видеооператорите дават дежурства облечени като останалите служители от смяната. За тях важат същите общи правила, както и за останалите;
 7. Видеооператорите нямат право да напускат контролната зала под никакъв предлог или причина, без изрично разрешение лично от ръководителя охранителна дейност, освен ако не излизат в почивка, съгласно утвърдения график. При излизане от залата техен колега трябва да поеме функциите. Ако не е наличен сменник, напускане на залата е забранено;
 8. При допускане на оторизирани лица в контролната зала /служители на МОЛ- а или външни фирми, извършващи някакви дейности/, видеооператорите са длъжни да се убедят в тяхната самоличност на външна камера, както и да гарантират запазването на сигурността на залата, преди да ги пуснат в залата. След допускане в залата, личните данни, целта на влизане и времето на влизане и напускане на залата на лицата се записва в книга за посещения на контролната зала. Книгата трябва да е прономерована и прошнурована. При никакви обстоятелства не се допуска късане на листи от тази книга или внасяне на поправки, извън определения за това начин;
 9. Дежурните служители от контролната зала могат да отговарят за съхранението и правилното водене на цялата служебната документация на охранителното дружество, ако няма предвидено друго обстоятелство;
 10. Видеооператорите отговарят за наличието, изправността и техническото състояние на средствата за пожарогасене, както и за средствата за лична защита, намиращи се в контролната зала;
 11. Общоприета практика е видеооператорите да отговарят за правилното действие на системата за противопожарна защита.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

 1. Да се пази идеална чистота и ред в контролна зала, в стаята за почивка и в тоалетните. При замърсяване да се известява фирмата за почистване.
 2. Желаещите да ползват индивидуални шкафчета да ги опазват в добро състояние и да не допускат оставане на храна, която може да се развали.
 3. В контролна зала НЕ СЕ ДОПУСКА внасяне на:

– хранителни продукти от всякакъв вид;

– дрехи и друг личен багаж;

– запалителни и опасни за здравето вещества и материали, както и силно запалими такива;

– лични комуникационни и развлекателни устройства(освен лични телефони), телевизори и т.н.;

– книги, кръстословици, списания и други подобни, отвличащи вниманието;

 1. Консумативите и разходните материали /минерална вода, кафе, чай, тоалетна хартия, салфетки и др. са предназначени за обща употреба от всички дежурни служители на смяна. Да не се разхищават.
 2. При реагиране на тревожен сигнал по време на дежурството винаги действа старшият плюс поне още един служител /най- близко находящите се/.

 При организация на охраната трябва да се има предвид каква охранителна схема е избрана. Обикновено се практикува разполагане на постовете по етажите, като около възловите и рисковите места охраната се усилва, но съществуват и други охранителни схеми. Например /по- рядко се прилага/ усилено видеонаблюдение с един или няколко дежурни екипи, които не патрулират по етажите, но са в готовност за реагиране и др.

Уважаеми охранители, трябва да се знае и да се помни, че:

Охраната на търговските центрове има специфична насоченост, която е в посока осигуряване на:

1.Безопасно и комфортно пазаруване на клиентите;

2.Спокойствие и сигурност на търговците- наематели;

3.Обезпечаване на сигурност и безопасност за всички лица, намиращи се на територията на центъра, както и на прилежащия периметър.

 Особено внимание трябва да се обръща на децата и на хората в неравностойно положение. Да се оказва всяческа помощ, в рамките на служебните компетенции на охраната, на персонала и клиентите на търговския център. Да се знаят перфектно схемите и маршрутите за евакуация, да се поддържа готовност за адекватна реакция при възникване на рискови и кризисни ситуации.

 При изпълняване на охранителни задачи на подобни големи търговски обекти имайте предвид приоритета на охраната. Рисковете и опасностите, които могат да възникнат по време на вашето дежурство, най- общо са следните:

1.Възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия, природни бедствия, катастрофи, аварии, пожари и др.;

 1. Извършване на престъпления или на опити за престъпления на територията на обекта;
 2. Грубо нарушаване на обществения и вътрешния ред в търговския център, на правилника за движение на МПС на територията на МОЛ- а;
 3. 4. Битови инциденти, травми, наранявания и други здравословни проблеми на лица, намиращи се в търговския обект;
 4. 5. Инциденти, свързани с МПС, движещи се или паркирани на територията на търговския комплекс, особено внимание на непотърсени и паркирани от дълго време автомобили;
 5. 6. Загуба и намиране на лични документи, пари и други ценности;
 6. 7. Загубени или намерени сами деца;
 7. 8. Поява на опасни вибрации, миризми и шумове, застрашаващи здравето и живота на лицата, намиращи се в обекта;
 8. 9. Технически проблеми с ескалатори, асансьори, плъзгащи и ролетни врати и прегради, както и други механични, електрически или хидравлични устройства и апаратура;
 9. 10. Счупени или пукнати стъкла, разливи на течности и др., застрашаващи здравето и живота на намиращите се в обекта лица;
 10. 11. Проблеми с климатичните инсталации, в и к инсталации и шахти, както и с другите поддържащи системи;
 11. 12. Опасни за здравето и живота на лицата в обекта развлекателни и търговски съоръжения;
 12. 13. Повишаване на риска при посещение на обекта от големи групи клиенти или от рискови групи туристи;
 13. 14. Временни или постоянни проблеми със системите за охрана, видеонаблюдението или сигнално- охранителната техника;
 14. 15. Проблеми с охранителния персонал, създаващ опасност от пробиви в сигурността или от снижаване на нивото на сигурност в охранявания обект;
 15. 16. Непредвидени опасности и рискове.

Които и от гореописаните негативни явления, процеси и действия да възникнат по време на вашето дежурство, вие трябва да действате по следния протокол:

 1. Запазвате самообладание;
 2. Оценявате обстановката и ситуацията;
 3. Преценявате дали решаването на проблема е във вашата компетенция и възможности;
 4. Докладвате на старшия на смяната;
 5. Изпълнявате задълженията си и разпорежданията на старшия на смяната.

СИСТЕМАТА „НОРД“ ПРИ ОХРАНА НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

 Ще ви запознаем със системата НОРД, която е важна при извършване на дейността ви по охрана на големи търговски центрове.

  Системата НОРД означава „наблюдавам, оценявам, решавам, действам“. Както разбирате, тази система постоянно се използва в работата на частните охранители и е особено важна за тези от вас, които упражняват дейността си в МОЛ- ове, тъй като средата в тях е изключително променлива, динамична и интензивна.

 Първият елемент от НОРД е наблюдението. Както сме писали в много наши материали, умението правилно да се води наблюдение е едно от най- важните за охранителя. Какви са нашите препоръки относно воденето на наблюдение от обхода при охрана на големи търговски центрове:

 Скоростта на движение да е съобразена с интензивността на наблюдение. Прекалено бързане при придвижване на обхода не дава възможност за детайлно оглеждане на обстановката дори когато охраната е опитна и притежава висока професионална квалификация. Ясно е, че средата в МОЛ- овете не е еднородна, не е и постоянна. Налице са временни рекламни материали, различни щендери, стойки, табели, постоянно се променят елементи от дизайна и украсата. Служителите от обхода трябва да умеят да водят професионално наблюдение за случващото се в охранявания от тях периметър /зона или район от общите части на МОЛ-а. Водете наблюдение по определена схема, например „горе- долу- ляво -дясно“. Самообучавайте се да водите каскадно наблюдение /наблюдение на дистанция, с постепенно поетапно приближаване/. Набелязвайте си ориентири и маркери за вещи, предмети, постоянни и временни елементи от интериора на охраняваната зона. Оценявайте постоянно степента на риск, като отчитате динамиката на случващото се около вас. Например, при постъпил сигнал от видеонаблюдението за влизане на територията на разпознати джебчии, наблюдението ви трябва да се насочи към тях, като при необходимост вие трябва да ги „водите“ по територията и то достатъчно явно, но тактично, за да разберат, че са разпознати и контролирани.

 Оценяване на получената информация от наблюдението е изключително важна способност на всеки охранител. Правилното оценяване на обстановката се явява база за последващия етап- вземане на решение за определено действие или бездействие. При даване на дежурство, охранителите от обхода трябва да се самоусъвършенстват, за да достигнат рутина и автоматизъм при оценяване на възникналата обстановка. При оценката трябва да се има предвид определен „праг на търпимост“, който е различен за всеки МОЛ и зависи от изискванията на възложителя по договора за охрана. В съответствие с тези изисквания, оценката на текущата моментна ситуация дава или не дава сигнал за стартиране на определени действия на охраната. Естествено, оценката на обстановката трябва да се базира, също така на изискванията и правилата, разписани в правилника за пропускателния режим и вътрешния ред на територията на охранявания обект, а така също да е насочена към спазване на обществения ред, превенция на всички видове престъпност /включително и на терористични въздействия/, както и при възникване на кризисни ситуации от всякакъв характер.

 След оценяване на ситуацията, охранителите трябва да вземат решение относно предприемане на определени /рамкирани от ЗЧОД и другите нормативни актове/ действия. Решението идва непосредствено след оценяване на обстановката и за да е адекватно спрямо съществуващата степен на сигурност и степен на риск, то трябва да се взема бързо, обективно и точно. Важни фактори при вземане на решение са опитът, подготвеността и обучеността на охранителния състав. И на този етап, както при оценяване на обстановката, трябва да се базирате на изискванията на пропускателния режим, на условията и правилата за спазване на обществения/ вътрешния ред, както и на превенция/ противодействие на престъпна дейност на територията на охранявания обект.

 Непосредствено след вземане на решение относно упражняване на определени действия, следва самото действие. Този завършителен етап от системата НОРД е най- важен, тъй като той материализира преждеописаните процеси и реално осъществява конкретните правомощия и компетенции на охранителния състав, възложени му от договора за охрана и от ЗЧОД. При изпълняване на действия, базирани на наблюдение, оценка и взето решение, охранителят трябва да намери „златната среда“ между това де не прибързва с действията си, но и да не допусне закъснение, което може да доведе до възникване на негативни последствия. Другият изключително важен фактор за правилно действие е перфектното познаване от всеки охранител на правата и задълженията си по съответния договор за охрана, в рамките на ЗЧОД. Нашият съвет е постоянно да се обучавате, да тренирате действия при възникване на различни ситуации, да консултирате вижданията си за съответните действия със старшия на смяната и със своите колеги. Бъдете екип и действайте като екип.

 След всичко гореописано, става ясно, че колкото времето за извършване на един пълен цикъл НОРД е по- кратко /има се предвид при адекватно реагиране на конкретната ситуация/, то толкова степента на квалификация и професионализъм на охранителя е по- високо и по- ценено.

 Цикълът НОРД не е еднократен, а постоянен при даване на дежурство. При обхода охраната постоянно наблюдава, получава различна информация от околната среда и от видеонаблюдението, получава различни команди и указания от старшия на смяна. По този начин към охранителя тече един променлив поток от информация, който не е лесен за обработване. Служителят на смяна трябва да умее да възприема този поток в пълнотата му, като автоматично да отсява приемливите /толерансни/ величини и да концентрира вниманието си на тези, които не са обичайни, които не се вписват в нормалната усреднена степен на сигурност. Професионализмът се състои в това почти паралелно да се води наблюдение и оценка на околната среда. За всичко екстраординарно или съмнително да се докладва незабавно на старшия на смяната.

КОМУНИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НОСЕНЕ НА ДЕЖУРСТВОТО

 По време на носене на дежурството в голям търговски център, един от стълбовете, изграждащи ефективното и професионално изпълняване на охранителната протекция е пълноценната комуникация между членовете на дежурната смяна. Именно по добрата комуникация може да се разпознае отработения и добре работещ екип. При охраната на МОЛ- ове се използват вътрешен и външен канал за комуникация.

 Вътрешният канал свързва дежурните охранители, старшите на смяната и видеонаблюдението /допуска се и ръководителят на охранителна дейност/.

Външният канал се използва за обмен на информация с останалите звена в МОЛ- а /чистота, поддръжка, гише „Информация“, мениджмънт и др./.

 Най- важните характеристики на комуникацията във вътрешния канал са три:

– управление на екипа;

– координация между дежурните, старшите на смяната и видеооператорите;

– наличие на обратна връзка и доклади за изпълнени задачи и разпореждания.

 От практиката е прието средствата за комуникация на дежурните охранители да са основно две: мобилни телефони със сим- карти в затворена или друг вид група и радиостанции.

 И при двата вида комуникации правилата за водене на радиообмен са сходни.

 Ще ви запознаем с някои от тях:

 1. Препоръчваме, при организиране на охраната на МОЛ- а по принципа на постоянни зони за охрана, към тези зони да са зачислени постоянни комуникационни устройства /мобилни телефони/. Ако се използват радиостанции, е възможно на всеки дежурен да се зачислява станция, като съответният служител отговаря за техническото състояние и експлоатацията й.
 2. Старшите на смени да уточнят и разпишат реда за зареждане на батериите на средствата за комуникация, начините на приемо- предаването им от смените.
 3. Добре е охранителите да са материално отговорни за зачислените им средства за комуникация.
 4. При използване на средства за комуникация, обменът на информация трябва да става чрез определени позивни и кодирани съобщения /в случай на ситуация/.
 5. Средствата за комуникация не се предават на трети лица при никакви обстоятелства.
 6. Средствата за комуникация да са постоянно в режим „включено“. Не се допуска при никакви обстоятелства оставане на пост без връзка.
 7. Средствата за комуникация не се използват за лични разговори. Ако са мобилни телефони, от тях не се изпращат СМС- и, освен ако това не е предвидено в плана за охрана.
 8. Средствата за комуникация не се изнасят извън пределите на зоната за охрана, за която са предназначени. Зареждането на батериите да се извършва на място от съответния охранител.
 9. Позивните, кодовите думи и фрази са тайни и са предназначени само за служебно ползване. Да не се коментират и изнасят извън смяната.
 10. Не се допуска вадене или преместване в други апарати на сим- картите от служебните телефони.
 11. Други условия за изграждане на системата за комуникация, предвидени в плана за охрана- да се спазват стриктно.

 РАДИОДИСЦИПЛИНА:

 При водене на служебни разговори от охраната на МОЛ- а е необходимо да се спазва определена радиодисциплина. Това се налага поради редица фактори, някои от които са: бърз и пълен обмен на информация, правилно възприемане и предаване на инфармация, опазване на служебна тайна, спазване на комуникационна йерархия, професионализъм.

 Ще се спрем на радиодисциплината при комуникация с радиостанции:

 1. Прието е старшите на смяната да са инициатори на повикването, освен в случаи, при които се налага дежурният да потърси съдействие или да отправи въпрос към старшия на смяната.
 2. При иницииране на разговор, търсещата страна е длъжна да се представи, например: „Втори, втори, тук първи. Приемам.“
 3. Приемащата страна отговаря: „Тук втори. Приемам.“
 4. По- нататък в разговора, след приключване на предаваната информация, приемащата страна се уведомява за това с фразата : „… предава се информацията…Втори, втори, как разбра? Приемам.“ .
 5. Приемащата страна потвърждава приетата информация по начин: „Втори до първи. Прието/ разбрано. Приемам.“.
 6. Ако съобщението не е разбрано: „Втори до първи. Не Ви разбрах. Повторете. Приемам.“.
 7. След приключване на разговора се изрича „Край.“.

 Това са най- общите правила за правилно водене на радиообмен, но всяко охранително дружество може да въведе свои начини за диалог, стига да са ефективни и еднозначни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Уважаеми колеги, още много може да се напише по темата за пряка физическа охрана на големи търговски центрове. В това издание НОСАД „АТЛАС“ се е постарал да ви запознае с най- общите и важни положения. Отново казваме, че най- важно за частният охранител е да бъде мотивиран и да има желание за обучение, самообучение и постоянно повишаване на своята квалификация. Това е пътят към достигане на висок професионализъм и издигане престижа на професията частен охранител.

 В заключение, нека още веднъж да напомним кои са „тънките моменти“ при осъществяване на охрана на големи търговски центрове:

 1. Правилно организиране на охраната, базирано на правилника за пропускателния режим и вътрешния ред, както и на изискванията на възложителя по договора за охрана;
 2. Перфектни знания от всеки охранител на задълженията, правомощията, и необходимите компетенции, възложени му от договора за охрана;
 3. Знания и правилно прилагане на мерки по проверка на лични документи, личен багаж; проверка на МПС, товар и съпътстващите го документи;
 4. Знания и правилно прилагане на мярка „задържане на лице“ на територията на охраняван обект при действащ пропускателен режим;
 5. Правилно и законосъобразно прилагане на физическа сила и помощни средства;
 6. Адекватни действия на охраната при евакуация на търговския център;
 7. Адекватни действия на охранта при осигуряване на местопроизшествие;
 8. Адекватни действия на охраната при претърсване на търговския център;
 9. Пълноценно взаимодействие на охраната с органите на МВР;
 10. Взаимодействие на охраната с мениджмънта и останалите служебни звена в търговския център;
 11. Правилно действие на охраната при възникване на кризисни ситуации, предизвикани от различни причини.

 С това считаме, че основните задачи на настоящия материал, а именно- да въведе частните охранители в основните положения при охрана на големи търговски центрове, е достигната.