ПРИЕТИ НОВИ СЪКРАЩЕНИЯ В ИЗДАНИЯТА НА АПТА – ARCHANGEL

December 29, 2021

ПРИЕТИ НОВИ СЪКРАЩЕНИЯ В ИЗДАНИЯТА НА АПТА

ТЕРД- терористична, екстремистка и радикална дейност;

КДОПТ- компетентни държавни органи за противодействие на тероризма;

ППТЕР- платформа за противодействие на тероризъм, екстремизъм и радикализъм;

ПТЕРХ- процеси, имащи терористичен, екстремистки и радикален характер.