ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ НОСАД ПОСОБИЕ- част 2 – ARCHANGEL

March 15, 2021

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ НОСАД ПОСОБИЕ- част 2

АНАЛИЗ НА ВАЖНИТЕ МОМЕНТИ ОТ ЗЮЛНЦ, КАСАЕЩИ НОСАД

 Кои са важните моменти, касаещи дейността по противодействие на тероризма от НОСАД, които трябва да имаме предвид в Закона за юридическите лица с нестопанска цел? Ще се опитаме да дадем отговори на постоянно задавания ни въпрос относно правото на дейност по противодействие на тероризма от НОСАД.

 В Глава първа „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ“ на ЗЮЛНЦ е разписано, че този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел, които могат да бъдат сдружения и фондации. В „Определяне на дейността“ законодателят е разпоредил, че юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях. Трябва да се има предвид, че определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Освен това, за НОСАД-  юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза, правилата на глава трета на ЗЮЛНЦ не се прилагат.

Каква може да бъде целта на дейност на ЮЛ? В чл. 3, в алинея 1 е определено, че юридическите лица с нестопанска цел могат да определят свободно средствата за постигане на техните цели, а алинея 2 разпорежда, че ограничения в дейността и средствата за постигане целите на юридическите лица с нестопанска цел могат да се определят само със закон. Това обстоятелство в ЗЮЛНЦ дава свобода на НОСАД да работят по направление противодействие на тероризма, като определят по свое усмотрение средствата за постигане на своите цели. Трябва да се има предвид, обаче, че юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел. Това означава, че НОСАД трябва изрично да впишат в устава си, че ще действат по направление противодействие на тероризма. След като това е направено, извършването от НОСАД на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Трябва да се помни, че юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба.

Определяне за осъществяване на общественополезна дейност на юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за:

 1. развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
 2. развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
 3. подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;
 4. защитата на човешките права или на околната среда;
 5. други цели, определени със закон.

(2) Чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел може да осъществява общественополезна дейност чрез негов клон в страната при условията на ЗЮЛНЦ.

В подраздел „Подпомагане и насърчаване от държавата“ е записано, че Държавата може да подпомага и да насърчава само юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони и при съобразяване с правилата по държавните помощи. Държавата провежда политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създава условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи. Държавната политика в областта на гражданските организации се осъществява от Министерския съвет. Министерският съвет приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. Създава се Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. В съвета участват представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Председател на съвета е заместник министър-председателят, отговорен за изпълнение на стратегията по ал. 2, който не участва в гласуването.

Съветът  извършва следните дейности:

 1. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на гражданските организации;
 2. координира и следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Плана за действие по Стратегията;
 3. предлага на Министерския съвет план за действие, включително финансов, за изпълнение на стратегията по т. 2 за всяка следваща година и прави преглед и оценка на изпълнението и;
 4. събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства с цел определяне на ефективността на отпусканите средства;
 5. прави ежегоден преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и на техните резултати и постижения;
 6. подпомага процеса на взаимодействие между държавната и местните власти и гражданските организации;
 7. определя приоритетите и приема правилата и процедурите, както и разпределя средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

При учредяване на НОСАД трябва да се има предвид, че учредители на юридическото лице с нестопанска цел могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Преценявайте внимателно кого да каните като учредител, в зависимост от профила на бъдещата си дейност. За НОСАД препоръчваме за учредители да бъдат канени професионалисти с богат опит в дейността по противодействие на тероризма /бивши служители на ДАНС, ДАР, МВР и МО/.

 Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното юридическо лице с нестопанска цел до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по право върху юридическото лице с нестопанска цел от момента на възникването му. При извършването на сделките се указва, че юридическото лице с нестопанска цел е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Юридическите лица с нестопанска цел са носители на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и могат да притежават имущество.

При избор на наименование на НОСАД имайте предвид следното: наименованието трябва да включва ясно означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел. Наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. Наименованието се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на чужд език. След като НОСАД- юридическо лице с нестопанска цел е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, не може друго юридическо лице с нестопанска цел да бъде вписано със същото наименование. Това означава, че наименованието, което си избирате ще е уникално за вашето сдружение и ще е вашето „лице“.

Представителство- НОСАД- юридическо лице с нестопанска цел изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от управителния си орган. Върховен орган на сдружението е общото събрание. Управителен орган на сдружението е управителният съвет. Оперативната дейност на НОСАД се ръководи имено от Управителния съвет /УС/ и от Председателя на УС. Юридическото лице с нестопанска цел може да има клонове. Управителят на клона представлява юридическото лице с нестопанска цел за дейността на клона. НОСАД- юридически лица с нестопанска цел могат да се преобразуват в друг вид юридически лица с нестопанска цел, да се вливат, сливат, отделят и разделят. След отделяне или разделяне юридическите лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им. Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило – членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

Към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието се води регистър на юридическите лица с нестопанска цел. На вписване в регистъра подлежат следните обстоятелства:

 1. наименованието, целите и средствата за постигането им, предметът на допълнителната стопанска дейност;
 2. седалището и адресът;
 3. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел;
 4. определянето за извършване на дейност в обществена или частна полза;
 5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;
 6. прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 7. преобразуването;
 8. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
 9. заличаването на юридическото лице с нестопанска цел;
 10. клоновете на юридическото лице с нестопанска цел, седалището и адресът им на управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт;
 11. идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

На обявяване в регистъра подлежат следните документи:

 1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;
 2. уставът на сдруженията, съответно учредителният акт на фондациите;
 3. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
 4. финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и докладът за дейността по чл. 40, ал. 2 за тези, определени за извършване на общественополезна дейност.

Относно клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел се вписват и:

 1. целите на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
 2. тези от целите по т. 1, които ще се осъществяват чрез клона;
 3. определянето на клона за извършване на общественополезна дейност.

На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3. па чл.17 и чл.18.

В Глава втора „ВИДОВЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ“, в Раздел I. „Сдружения“ законодателят определя учредяване, съдържание на устава, членски права и задължения, прекратяване на членство, органи, и техните права и задължения. Трябва да се има предвид, че сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.

Уставът на сдружението е основополагащ документ, определящ цялостната дейност на НОСАД. Съдържание на устава: Учредителите приемат устав, който трябва да съдържа: наименованието; седалището; целите и средствата за тяхното постигане; определянето вида на дейност съгласно чл. 2; предмета на допълнителната стопанска дейност; органите на управление; клоновете; правомощията на органите на сдружението; правилата относно начина на представляване на сдружението;  правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството; срока, за който е учредено сдружението; реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски; начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите.

Органите на сдружението са: Върховен орган- общо събрание; Управителен орган- управителен съвет.

 Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго. Общото събрание: изменя и допълва устава; приема други вътрешни актове; избира и освобождава членовете на управителния съвет; приема и изключва членове; взема решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за участие в други организации; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; приема бюджета на сдружението; взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; приема отчета за дейността на управителния съвет; отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; взема и други решения, предвидени в устава. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.  Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Както е видно от текста, за НОСАД е важно съставът на общото събрание /всички членове/ да са причастни към дейността на сдружението- противодействие на тероризма, за да могат да вземат адекватни решения.

Управителен съвет- Управителният съвет на НОСАД състои най-малко от три лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години. Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание или друг орган на сдружението. Управителният съвет ръководи оперативната и тактическата дейност на НОСАД, в лицето на председателя. Управителният съвет: представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове; осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава; подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; определя адреса на сдружението; взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган; изпълнява задълженията, предвидени в устава. Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. Видно е, че членовете на управителния съвет трябва да са професионалисти в направление противодействие на тероризма. В противен случай НОСАД ще трябва да наема консултанти, което е скъпо и сложно за изпълнение.

От гореописаното могат да се направят следните изводи:

 1. по- добрият вариант при създаване и регистриране на НОСАД е сдружението да представлява юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. Този вариант дава по- голяма свобода в дейността, но отнема възможността за държавно финансиране;
 2. препоръчваме в наименованието на сдружението да се включат думи като „противодействие на тероризма“ и други, даващи ясно да се разбере характера и предмета на дейност.
 3. при изготвяне на устава на сдружението задължително да се изпише в предмета на дейност и противодействие на тероризма;
 4. за членове на ръководните органи на сдружение- НОСАД да се включват хора, които имат ясна визия за работата на сдружението, а още по- добре да са професионалисти в областта, притежаващи и практически опит.

Анализирайки ЗЮЛНЦ, освен горните изводи, става ясно, че НОСАД имат законово право да работят по направление противодействие на тероризма, да извършват стопанска дейност по това направление и да реализират печалби.

По опита на НОСАД АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ препоръчваме сътрудниците на сдруженията да сключат договори за доброволен труд, при работа да им се изплащат командировъчни и разходи за храна, облекло и други присъщи разходи.

Самият начин на работа на НОСАД е описан подробно в печатните издания на АРХАНГЕЛ и е преминал множество съгласувания, проверки и мониторинги от страна на компетентните органи.