ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ НОСАД- ПОСОБИЕ част 1 – ARCHANGEL

March 13, 2021

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ НОСАД- ПОСОБИЕ част 1

Здравейте, колеги,

В няколко поредни публикации ще ви запознаем с основните положения по противодействие на тероризма от НОСАД /неправителствени организации с антитерористична дейност/. Материалите, които ви предлагаме са напълно “работоспособни” и приложими за средата на антитерористична сигурност в България, както към момента, така и при резки негативни промени в нея. Материалите са усъвършенствани в някои от детайлите си през годините, но основата остава.

ПОСОБИЕ

 

 ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ НОСАД

/НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ С АНТИТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ/

Издава: АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/

България, гр. Варна, 2018 г.                                                                                                

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

„ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/ е неправителствена, нестопанска, автономна или във взаимодействие с компетентните органи на държавна и местна власти, доброволна антитерористична дейност, извършвана от личния състав на сдруженията и специално създадените в състава им структурни подразделения, представляваща делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на работата по:

– провеждане на консултации, обучение, контрол, научна дейност;

– оперативно осъществяване на мероприятия, мерки, действийя от общ антитерористичен характер или по договори за антитерористична протекция;

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти, с частните охранителни дружества и с други неправителствени организации;

– водене и съхраняване на необходимия документооборот, при борбата с тероризма чрез:

превенция / профилактика/ на терористични въздействия- обща и конкретно по договори за антитерористична протекция;

протекция от терористични въздействия /престъпления, пряко или косвено влияещи негативно на степента на антитерористична сигурност и повишаващи степента на риск от терористични въздействия/ над поетите под антитерористична протекция сцени за антитерористична протекция, изпълнявайки задължения и прилагайки компетенции по договори за антитерористична протекция от специално създадени, в

рамките на ЧАС,  антитерористични центрове;

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по пресичане на терористични въздействия върху населението и сцените за антитерористична протекция;

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия, по разкриване, залавяне или неутрализиране на лица, причастни към радикална, екстремистка и терористична дейност,спазвайки разпоредбите на законите и действащата нормативна уредба в Република България.“

 

 

 НОСАД АПТА

 

* * *

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 Сдружение „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“ /АПТА/ е автономна, неправителствена и доброволна организация, обединяваща физически и юридически лица на основата на техен обществен и професионален интерес, за противодействие на тероризма на територията на Република България.

 Сдружението включва и обединява в своите редици пълнолетни физически лица и юридически лица, с постоянен адрес на местоживеене/ регистрация и управление на територията на Република България.

 Сдружението осъществява дейността си самостоятелно, както и взаимодейства със службите за сигурност на Република България, с органите на МВР, ПБЗН, МО, с органи на държавната и местната власт на Република България; с частни дружества и с физически лица, занимаващи се с проблематиката на противодействието на тероризма.

 Сдружението може да взаимодейства и с международни организации, занимаващи се с проблематиката на борбата с тероризма, ако дейността им не противоречи на действащото в Република България законодателство.

 Сдружението е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за извършване на доброволна дейност в частна полза, автономна или във взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти, представляваща делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и

усъвършенстване на работата му по:

-провеждане на консултации, обучение, контрол, научна дейност;

-оперативно осъществяване на мероприятия, мерки, действия от общ антитерористичен характер или по договори за антитерористична протекция,

-водене и съхраняване на необходимия документооборот, при борбата с тероризма чрез:

превенция / профилактика/ на терористични въздействия- обща и конкретно по договори за антитерористична протекция;

протекция от терористични въздействия /престъпления, пряко или косвено влияещи негативно на степента на антитерористична сигурност и повишаващи степента на риск от терористични въздействия/ над поетите под антитерористична протекция сцени за антитерористична протекция, изпълнявайки задължения и прилагайки компетенции по договори за антитерористична протекция от специално създадени, в рамките на Сдружението,  антитерористични центрове;

-взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по пресичане на терористични въздействия върху населението и сцените за антитерористична протекция;

-взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия, по разкриване, залавяне или неутрализиране на лица, причастни към радикална, екстремистка и терористична дейност,

спазвайки разпоредбите на законите и действащата нормативна уредба в Република България. Тази дейност се характеризира като ЧЕТИРИТЕ „П“.

„АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ” е юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

 Страницата на сдружението се намира във Фейсбук и е с наименование: „Неправителствена организация с антитерористична дейност „Архангел“.

 Настоящото пособие е насочено към колегите от НОСАД, които работят по направление изпълняване предписанията и разпоредбите на Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г.

за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол /по- долу в текста „НАРЕДБА“/. Тези два документа напълно рамкират и трасират дейността на НОСАД.

 Както многократно сме посочвали, дейността на НОСАД е насочена към противодействие на тероризма и се осъществява основно в частния сектор сигурност. Конкретното приложение на потенциала и компетенциите на сътрудниците на НОСАД получава материално изражение с приемането на Закона за противодействие на тероризма и се позиционира по направление противодействие на тероризма /превенция и пресичане на терористични въздействия/, съдействие на определените служители за връзка по сигурността за изготвяне на адекватни План за сигурност и Инструктажи на служителите на търговските дружества, попадащи в обхвата на цитираната по- горе в текста наредба.

 По този начин, след публикуване на Закона за противодействие на тероризма и съответната наредба, основните направления на дейност на НОСАД са:

  1. съдействие на търговските субекти, попадащи в обхвата на наредбата при изготвяне на изискваните документи по противодействие на тероризма;
  2. консултантска дейност при определяне на адекватността и достатъчността на наличните елементи от системата за физическа защита на обектите;
  3. подготовка на теми за начални периодични инструктажи на личния състав на субектите, попадащи в обхвата на наредбата;
  4. обучение, подготовка и преподготовка на компетентните лица на субектите, попадащи в обхвата на наредбата;
  5. съдействие при подготовката на необходимата документация, както и при практическо провеждане на изискваните от закона за противодействие на тероризма симулативни тренировки;
  6. обучение, подготовка и преподготовка на частните охранители и техните ръководители за действие по изискванията на закона за противодействие на тероризма;
  7. периодичен мониторинг на обекти, попадащи в обхвата на наредбата;
  8. други мероприятия, насочени към повишаване степента на антитерористична сигурност на обектите, попадащи в обхвата на наредбата.

 Освен изброените по- горе дейности, НОСАД продължават работата си по осъществяване на 4“П“, като основният дял от мерките по противодействие на тероризма пада на превенцията на терористични въздействия.

 Целта на настоящия материал е конкретизиране на дейностите на НОСАД по изпълнение изискванията на Закона за противодействие на тероризма и касаещата ги наредба към него.