ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ОХРАНАТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА- част 1 – ARCHANGEL

February 12, 2021

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ОХРАНАТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА- част 1

В този материал ще разгледаме някои теоретични основи на извършваната частна охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност, а именно ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /ОИФЮЛ/.

Материята, с която ще ви запознаем в настоящото издание е резултат от надстрояването на множеството „тухли“ от теоретичните разработки на нашите екипи във времето и е насочена към създаване на обща стандартизирана база за изясняване, характеризиране и подготовка за практическо прилагане на някои основни теоретични положения, които да сега са били пренебрегвани при общия прочит на чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/.

В първото издание от серията теоретични разработки на “Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“ /АПТА/- „КРАТКИ ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ЧАСТНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ“, ние разкрихме в общи черти, с начална опознавателна цел, някои щрихи от основните теоретични разработки на АПТА и разбиранията си за насоките към унифициране на частната охранителна дейност /ЧОД/ по разглеждания вид /охрана на имуществото на физически или юридически лица/ и запознахме читателите с образното представяне на охранителната протекция на обектите и с основите на анализирането, планирането и прилагането на частно охранителна дейност от субекти, извършващи частна охранителна дейност /СИЧОД/.

В настоящия материал задачата ни е по- конкретна и насочена към публикуване на по- разширена теоретична база, подготвяна за синхронизиране с действащия Закон за частната охранителна дейност. Отново ще напомним, че предмет на нашите изследвания е само видът частна охранителна дейност „охрана на имуществото на физически или юридически лица“.
[read more]

Раздел 1. ОСНОВНИ СЪКРАЩЕНИЯ В МАТЕРИАЛА

В този първи раздел от материала ще ви запознаем с използваните съкращения, много от които заместват пълните наименования на понятия. Някои от тези понятия вече се използват от частните охранители, а други са изведени от нашите анализатори и ентугрирани в теоретичния материал, разработван от АПТА. Срещу всяко от понятията ще изпишем пълния термин, ще дадем кратко описание и определение. Въвеждането на тези съкращения се налага поради честата употреба на термините и понятията в текста и с цел внедряване на тяхното съкратено изписване в теорията и практиката  на частната охранителна дейност по охрана на имуществото на физически или юридически лица.

 1. ЧОД– частна охранителна дейност- Частната охранителна дейност е търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на сигурност при транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид мероприятия. Дейността се извършва въз основа на писмен договор от търговци, регистрирани:

– по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на този закон;

– в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и удостоверят, че отговарят на изискванията на този закон.

Частна охранителна дейност по отношение на имущество – собствено или ползвано на законно основание, може да се извършва и от:

 • търговци по ал. 2, които притежават лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД;
 • бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, Българската народна банка и дружествата, в които тя има участие, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, висши училища, както и стратегически обекти от значение за националната сигурност, с издаден лиценз за самоохрана по реда на този закон.
 1. ЗЧОД– Закон за частната охранителна дейност- този закон урежда условията и реда за извършване на частна охранителна дейност, нейното административно регулиране и административен контрол.
 2. ОИФЮЛ– охрана на имуществото на физически или юридически лица- вид охранителна дейност, вписана в чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД.
 3. СИЧОД– субект, извършващ частна охранителна дейност- визират се всички организации, еднолични търговци по т.1, които извършват частна охранителна дейност.
 4. СОД– сигнално- охранителна дейност- дейност по охрана на системи с технически средства за детекция на негативни въздействия.
 5. СОТ– сигнално охранителна техника- система от технически средства за охрана, детектиращи, реагиращи и известяващи за пробиви в защитните им полета.
 6. СОИС– сигнално- оповестителна известителна система- система от комплексно монтирани сигнално- охранителни системи.
 7. СВН– система за видеонаблюдение- телевизионна детекторна система за наблюдение,  и реагиране на установени в мониторинг- центрове промени във видео- статуса на пространство под наблюдение.
 8.  СМН– система за мониторингово наблюдение.
 9. ОХРС– охранявана система- пространство и текуща реалност, обхващаща пълния триизмерен обем на система от началния момент на фактическото й поемане под охрана и до момента на прекратяване на договора за охрана.
 10. ОБЕКТ/ ПОДОБЕКТ– материално и нематериално имущество в системата, което е под охрана.
 11. СгПр– сигурностно пространство- състоянието на защитеността на системата в момента на началното й оценяване /при подписване на договора за охрана и/или при фактическото й поемане под охрана/.
 12. СгПт– сигурностен поток- състоянието на защитеността на ОХРС през времето на действие на договора за охрана.
 13. МСгПр– моментно сигурностно пространство- всеки отделен момент в реалността на ОХРС при текущ договор за охрана.
 14. ЗПС– защитно поле на системата- изградената охранителна протекция и наличните елементи от защитната характеристика на системата по пространствените й граници.
 15. СППЗПС– съпротивителен потенциал на защитното поле на системата- способността му да противостои на негативни въздействия.
 16. ЯОХРС- ядра на охраняваната система- всички охранявани обекти в системата.
 17. ЯСгПт– ядра на сигурностните потоци- всички концентрирани зони за сигурност около ядрата на ОХРС.
 18. ВПЗ– вектори на приемлива защитеност- виртуални пространствени потоци, в границите на които защитеността на системата е приемлива.
 19. ОП– охранителна протекция- приложените система за сигурност, охранителна схема и другите дейности над охраняваната система.
 20. ГОП– граници на охранителна протекция- определя рамките на служебните задължения, прилаганите правомощия и рестрикции от СИЧОД на ОХРС.
 21. СС– система за сигурност- всички елементи от комплекса за защита на системата, които се контролират и управляват от СИЧОД.
 22. ОХРСХ– охранителна схема- проектираната, организирана и приложена схема за охрана и отбрана на ОХРС от СИЧОД.
 23. ДД– други дейности, извършвани от СИЧОД по обезпечаване на адекватна охранителна протекция над ОХРС.
 24. ППР– правилник за пропускателния режим- изготвен от СИЧОД писмен документ, съгласуван от възложителя по договора за охрана. Описва начините и условията за влизане, престой и излизане от ОХРС.
 25. ЗХС– защитни характеристики на системата- всички елементи, имащи касателство към защитеността  и неразривна част от системата, както и комплекса от административно- организационни сигурностни мерки, прилагани от ръководството й в нейното пространство и реалност.
 26. КСАОМ– комплекс от сигурностни административно- организационни мерки на ръководството на ОХРС.
 27. ДСгСОХРС– други сигурностни системи в ОХРС- системи и техни елементи в ОХРС, които влияят на защитните й характеристики.
 28. СФЗ– система за физическа защита- комплекс от елементи, пряко и косвено влияещи на пасивния защитен потенциал на ОХРС.
 29.  МОС– моментна обстановка на сигурност- времеви интервали в СгПт, в които се извършва мониторинг на защитеността на ОХРС.
 30. ЗПОХРС– защитен потенциал на ОХРС- съвкупността от всички налични елементи от системата за физическа защита, инфраструктурните, архитектурните и други компоненти, трайно изградени и/или монтирани на обекта, способни трайно и устойчиво да противостоят на негативни въздействия при отсъствие на охранителна протекция.
 31. ППСгПт– протекционен потенциал на сигурностния поток- представлява общата сумарна величина на потенциалите на приложените охранителни протекции в различните зони и пространства на ОХРС.
 32. ППСгПр- протекционен потенциал на сигурностно пространство- представлява общата сумарна величина на потенциалите на приложените охранителни протекции в различните зони и пространства на ОХРС при началното оценяване.
 33. ППМСгПр- протекционен потенциал на моментното сигурностно пространство- представлява величината на потенциалите на приложените охранителни протекции в различните зони и пространства на ОХРС при моментне разрез на системата.
 34. РПРСгПт– резервен протекционен ресурс на сигурностния поток- осигурен резервен ресурс на охранителната протекция, който е предназначен да противостои и пресече пробиви в защитеността на системата.
 35. РПРЗСПС– резервен протекционен ресурс на защитното поле на системата- осигурен резервен ресурс на защитното поле, предназначен да противостои и пресече пробиви на външни негативни въздействия.
 36. РПРВтПрСгПт– резервен протекционен ресурс на вътрешното пространство на сигурностния поток- осигурен резервен ресурс на охранителната протекция, който е предназначен да противостои и пресече пробиви на сигурността във вътрешното пространство на системата.
 37. РПРЯСгПт– резервен протекционен ресурс на ядрата на сигурностния поток- осигурен резервен ресурс на охранителната протекция в ядрата на СгПт, който е предназначен да противостои и пресече прояви на вътрешни негативни въздействия.
 38. ПР– протекционен ресурс- наличният ресурс за изграждане, поддържане и възстановяване на интензитета и потенциала на сигурностния поток /охранителната протекция/- съвкупността от всички необходими мерки, мероприятия, дейности и тяхното финансиране с цел обезпечаване на описаната в договора за охрана степен на защитеност на обекта /състояние и степен на сигурност и безопасност на лицата в обекта/.
 39. ЗРОХРС– защитен ресурс на охраняваната система- наличният ресурс за изграждане, поддържане и възстановяване на защитните характеристики на ОХРС и административно- организационните сигурностни мерки, комплекс от наличните и допълнителни сили, средства, информационно- комуникационни средства и технологии, материални средства, административно- организационни мерки, дейности, действия и документооборот, предназначен за нейната охрана, отбрана и защита срещу негативни въздействия.
 40. ПРСгПт– протекционен ресурс на сигурностния поток- осигурените от СИЧОД необходими финансови, материални, административно- организационни и други мерки по обезпечаване на охранителната протекция.
 41. НВ– негативни въздействия- всички въздействия над системата, насочени към нанасяне на щети над нейната защитеност.
 42. ВтНВ– вътрешни негативни въздействия- противоправни и противозаконни прояви, действащи от вътре- навън в ОХРС.
 43. ВнНВ– външни негативни въздействия- противоправни и противозаконни прояви, действащи отвън- към границите на ОХРС.
 44. ОХРОБС– охранително обследване- изготвен във вид на протокол писмен документ, подробно описващ всички елементи от системата за защита на система, която се поема под охрана от СИЧОД.
 45. ОБСЗС– обследване на защитеността на система.
 46. НОССС– начална оценка на състоянието и степента на сигурност на ОХРС- писмен документ, изготвен във вид на протокол и показващ степента на защитеност на система, която се поема под охрана от СИЧОД.
 47. ТОССС– текуща оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявана система- писмен документ, оформен във вид на протокол, показващ текущото състояние на степента на защитеност на охраняваната система.
 48. ПрЗПОХРС– приемлив защитен потенциал на охраняваната система- защитен потенциал на ОХРС, който е с икономично потребление на сигурностен ресурс, с почти постоянна стойност, достатъчна за обезпечаване на определената степен на защитеност.
 49. ППОП– протекционен потенциал на охранителната протекция на СгПт/ СгПр/МСгПр.
 50. СгМО– сигурностна маса на охранявана система- сумарното проявление на сигурностните фактори, влияещи на достигане на активния защитен потенциал на охранителната протекция и от наличния пасивния защитен потенциал на охраняваната система.
 51. ДСАОХРОБ– достигната степен на адекватност на проведеното охранително обследване.
 52. ДСАОБСЗС- достигната степен на адекватност на проведено обследване на защитеността на система.
 53. ОФОХРОБ– обективни фактори при охранително обследване- тези изследвани елементи, които реално са налични в пространството на системата.
 54. ОФОБСЗС– обективни фактори при обследване на защитеността на система.
 55. СФОХРОБ– субективни фактори при охранително обследване- способностите, уменията, опита и качествата на обследващия.
 56. СФОБСЗС– субективни фактори при обследване на защитеността на система.
 57. ОСгПр– отправно сигурностно пространство- разрез на моделираното сигурностно пространство от СИЧОД, което се трансформира в сигурностен поток при фактическо поемане на системата под охрана.

Това са повечето от съкращенията, използвани от АПТА в настоящият материал. По- долу в съответните раздели са дадени и определения за нововъведените от нас.
[/read]