ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 11 – ARCHANGEL

March 6, 2021

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 11

Раздел 10. ВЪТРЕШНИ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА /ВтНВ/

 

Както вече изяснихме, над охраняваната система могат да бъдат приложени вътрешни

и външни негативни въздействия. Възможен е и сценарий от прилагане на комбинирани въздействия /вътрешни и външни едновременно или последователно/. Ясно е, че тези негативни сили са основната заплаха за ОХРС и те трябва да бъдат изследвани, с цел извършване на превантивна, протекционна и пресичаща охранителна и защитна дейност срещу тях. Отчитайки моделът на ОХРС, се разбира, че вътрешните негативни въздействия /ВтНВ/ действат вътре в системата, като основната им цел е да нарушат защитната устойчивост на ядрата на ОХРС, да предизвикат спад в защитните им потенциали, като „преборят“ и прилаганите усилия на ядрото на СгПт по поддържане на изискваната степен на защитеност на системата. ВтНВ се пораждат най- често от субекти, които имат пряко или косвено отношение към ОХРС /работят в нея, доставчици, клиенти на територията на системата или външни лица, проникнали под камуфлажа на служебни лица, ремонтни работници и др./. Основният признак за ВтНВ е, че негативното въздействие се извършва вътре в охраняваната система.

ВтНВ може да е насочено срещу ядро на ОХРС, но може и да цели поражения над защитното поле на системата /неутрализиране на системи за техническа охрана по периметъра и прилежащите територии, повреди в системите за контрол на външния достъп, разконцентриране на силите на охраната ,с цел неоторизирано проникване през ЗСгП и т.н./. С оглед на тези особености, трябва да се разбира и помни, че ВтНВ могат да са с различна посока, цел на ударите, интензитет, времетраене и абсолютна стойност, като най- силните и продължителните от тях ще влияят най- силно на системата. При всяко от тези въздействия, в зависимост от изброените му характеристики, ВтНВ ще предизвикват различно по направление и интензитет вътрешно негативно напрежение в ОХРС. ВтНВ може да бъде породено от различни причини:

 • рязка промяна във виртуалната сигурностна маса на обекта /промени в характеристиките на обекта, в наличната СФЗ при неадекватна охранителна протекция/;
 • проблеми в поведението на наряда- некачествено носене на охранителната служба, сговор на охранители с престъпни субекти, насочен към съзнателно допускане от охраната на противозаконни действия на територията на обекта,
 • недобро оборудване и екипиране на наряда, както и недостатъчно обезпечаване на жизнената му среда,
 • слаба обученост на служители от наряда, допускане на служители, които не отговарят на критериите за охрана на дадения обект,
 • слабости в ръководството на наряда и недостатъчен вътрешен контрол,
 • слабости в изготвянето, съхраняването и воденето на изисквания от ЗЧОД документооборот на СИЧОД,
 • неадекватен ППР,
 • допускане на снижаване на заинтересоваността на наряда в качествено изпълняване на служебните му задължения /нередовно плащане на заплати, непълно осигуряване и др./,
 • недостатъчна грижа за здравословния и психологическия статус на хората от наряда, допускане на приемане на смяна от охранители в неадекватно състояние,
 • неспазване на установените правила и трудовата дисциплина на работното място на наряда,
 • липса на авторитет на охраната пред лицата в обекта,
 • сериозни конфликти между СИЧОД и възложителя по договора за охрана,
 • лош микроклимат на територията на обекта,
 • слабости при осигуряването на нормална работна среда на охраната по вина на възложителя по договора за охрана и др.

Трябва да се знае, че проявите на вероятни ВтНВ са в пряка зависимост и от привлекателността на ОХРС като цел на противоправни действия. Степента от риск системата да е привлекателна цел се определя при оценката на състоянието и степента на сигурност в определените за МОС времеви периоди. Едно от най- важните действия на СИЧОД е началната оценка на състоянието и степента на сигурност /НОССС/ при поемане на „заварена“ система под охрана. На база на това оценяване се определя и организира охранителната протекция.

Като абсолютна стойност на въздействие, ВтНВ могат да бъдат съизмерими с външните негативни въздействия. При извънредни или кризисни ситуации, предизвикани от комбинирани негативни въздействия над охраняваната система, ресурса на охранителната протекция трябва да се разпределя по направление тяхното погасяване, в зависимост от целите и интензитета на нападенията. Възниква въпросът как да се определят характеристиките на текущо нападение над ОХРС? Отговорът е заключен в адекватното и своевременно провеждане на заснемане и оценки на МОС, изразени като „мониторинг на ОХРС“. Начините за мониторинг на ВтНВ са по няколко направления, насочени към състоянието на задействаната охранителна протекция и към адекватността на изградените защитни характеристики на системата, от гледна точка на тяхното взаимодействие и взаимно допълване. При установяване на слабости по някои от гореописаните причини, можещи да доведат до проблеми в устойчивостта на системата и на СгПт, СИЧОД трябва да предприема незабавни адекватни мерки по тяхното отстраняване. От гледна точка на оценката на вероятностите за допускане на една или друга слабост, причинена от ВтНВ, СИЧОД трябва да изведе предварително възможните проблеми, които могат да се проявят.

Процесите в ОХРС, причинени от прояви на ВтНВ, протичат в:

 • компонента „охранителна протекция“- влияят на СгПт чрез опити да се снижи нейният активен протекционен потенциал,
 • компонента „защитни характеристики на ОХРС“- влияят на пасивния защитен потенциал на системата, с цел да го саботират и да предизвикат неговия срив или колапс.

В следващ раздел ще разгледаме влиянието на ВтНВ над виртуалната сигурностна маса на ОХРС /ВСгМО/. Анализите показват, че зависимостта на виртуалната сигурностна маса на обекта от защитните характеристики на ОХРС и от прилаганата охранителна протекция, е причината ВтНВ пряко да влияят на тази маса, като се стремят да снижават нейната стойност с определим коефициент, тъй като съответно, при отрицателните значения на този коефициент, ВСгМО намалява по абсолютна стойност.

Възниква въпросът за определяне степента на вероятност от проява на един или друг вид ВтНВ и начините на противодействие на подобни процеси. Явно е, че снижаването на влиянието на негативните процеси, предизвиквани от ВтВНВ може да бъде достигнато чрез подобряване на:

 1. активният протекционен потенциал на прилаганата охранителна протекция по трите й характеристики: система за сигурност /СС/, охранителна схема /ОХРСХ/ и други дейности /ДД/ на СИЧОД, които й влияят. При анализиране на възможните вероятни ВтНВ, тези три характеристики трябва да са в основата на три вектора на оценка. Да се отчита, че СС, ОХРСХ и ДД трябва да са изяснени в по- голямата си част при подписване на договора за охрана, за да бъдат правилно определени и договорени границите на ВПБ. Следващата крачка, която трябва да се направи е да се изведат ВтНВ от СС,ОХРСХ и ДД, като се предвидят възможно най- точните им проявления. Това може да бъде основано на натрупания опит, на обучеността и рутината на лицата от СИЧОД, които анализират вероятностите. В настоящия материал нямаме за цел да извеждаме тези мерки, както и да предоставим методика за анализиране на ВтВН, но трябва да отбележим, че в резултат от правилното им анализиране, оценяване и неутрализиране ще бъде достигнато високо ниво на охранителната протекция и добра устойчивост на системата;
 2. пасивният защитен потенциал на охраняваната система- постига се чрез

проектиране, правилен подбор и изграждане/ монтаж на елементите от системата за физическа защита, и от другите елементи на защита на всички жизнеподдържащи системи, от правилно избраните и приложени административно- организационни мерки за сигурност, както и от контрола по тяхното пълноценно изпълняване.

При мониторинг на ВтНВ трябва да се обръща внимание на техни прикрити прояви, които са трудни за установяване. Такива прояви могат да са с нисък и дори незабележим интензитет, но продължителни във времето и способни да причинят големи щети. Подобни „прикрити“ ВтНВ са:

 • диверсионни въздействия, насочени по различни направления /информационна система, комуникации, промишлен шпионаж и др.,
 • подготвяне на терористични въздействия над ядра на системата от вербовани служители на системата,
 • неоторизиран достъп до служебна информация в системата,
 • въвеждане на трудно забележими средства за кражби в системата и др.

За разкриване на ВтНВ от такъв характер е необходимо тясно взаимодействие на СИЧОД с персонала на системата, при спазване на мерки за конфиденциалност и защита на добитата информация.