ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 14 – ARCHANGEL

March 10, 2021

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 14

Раздел 13. ОЦЕНКА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ ОТ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА

 

В началото на този раздел нека си изясним какво означава да се оценят вероятности за проявления на определени процеси. Самият термин „вероятност“ характеризира възможна проява на определено действие или процес в бъдещето. Възможността от техните проявления е несигурна, но допустима величина, която подлежи на анализ и оценка в малко по- неконкретни граници и има предположителен характер. Когато оценяваме величини в сигурността, винаги трябва да изхождаме от техни прояви, въздействащи на защитеността на изследваната система. Имайки предвид, че настоящият материал обхваща дейността на СИЧОД, то всички свързани проучвания и достигнатите изводи трябва да се отнасят за системи, които предстои да бъдат поети под охрана или са в момент на поемане под охрана по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД. В нашият случай, интерес за изследванията представляват вероятностите от поява на вътрешни, външни или комбинирани негативни въздействия над системи в следните етапи:

 • преди подписване на договор за охрана,
 • след подписване на договор за охрана и до фактическото поемане под охрана,
 • в момента на фактическо поемане под охрана и кратък времеви период след това.

Защо се налага да се оценява вероятността от проява на ВтНВ или ВнНВ, както и тяхно комбинирано действие? Ясно е, че при проектиране на бъдещата охранителна протекция над ОХРС при подписване на договор за охрана, СИЧОД трябва да проучи и да оцени максимално достоверно негативните за защитата на ОХРС сили, срещу които се изправя и които трябва да неутрализира. На база горните раздели в настоящия материал, СИЧОД може да разграничи възможните вътрешни и външни негативни въздействия, след като е провел адекватно охранително обследване и начална оценка на състоянието и степента на сигурност за конкретния договор за охрана. Също на база на тези две начални изследвания, СИЧОД ще знае възможностите на пасивния защитен потенциал на ОХРС и ще го интегрира в проектираната охранителна протекция.

За да се изготви реална и работеща оценка на възможните негативни въздействия над охранявана система, трябва да се отчитат всички фактори, касаещи възможните влияния над ОХРС, описани в предните раздели. Ясно е, че сумарната оценка на вероятните негативни въздействия над системата /ОВНВ/ ще бъде сбор от оценката на вероятните вътрешни негативни въздействия ОВВтНВ, оценката на вероятните външни негативни въздействия /ОВВнНВ/, и от оценката на вероятните комбинирани негативни въздействия /ОВКНВ/т.е.

 

ОВНВ = ОВВтНВ + ОВВнНВ + ОВКНВ.

 

В това равенство оценките на вероятните вътрешни, външни и комбинирани негативни въздействия трябва да представляват групиран сбор от всички вероятни пробиви в сигурността в ОХРС отвътре- навън и отвън- навътре, както и тяхното едновременно проявление. Ясно е, че такава оценка е изключително сложна, предвид големия брой възможности и варианти от негативни прояви, но тук е мястото да се прояви висок професионализъм и желание за развитие от страна на СИЧОД.

Вероятните вътрешни негативни въздействия могат да се систематизират на база предмета на дейност на обекта, съхраняваните в него материали, вещества, ценности, информация, стоки и т.н., като това се извършва от гледна точка на ценността на ОХРС като цел на противоправни посегателства от лица, които са по някакъв начин свързани с дейността на ОХРС или са проникнали в нея. При оценката на ВВтНВ да се изхожда от позицията, че тези въздействия се извършват отвътре- навън, атакуват ядрото на ОХРС и може да са част от комбинирани негативни въздействия. Да се отчита и привлекателността ОХРС за престъпни субекти по линия на:

 • тероризъм,
 • вандализъм,
 • кражби,
 • икономически и промишлен шпионаж,
 • саботаж или неоторизирано проникване в информационни и комуникационни системи,
 • саботиране на елементите на СФЗ,
 • саботиране на работата на СИЧОД и др.

Вероятните външни негативни въздействия могат да се систематизират на база предмета на дейност на обекта, съхраняваните в него материали, вещества, ценности, информация, стоки и т.н., като това се извършва от гледна точка на ценността на ОХРС като цел на противоправни посегателства от лица, които са външни, по отношение на ОХРС. Да се отчита и възможността външните лица да са вербовали служители от ОХРС. При оценката на ВВнНВ да се изхожда от позицията, че тези въздействия се извършват отвън- навътре, атакуват защитното поле на ОХРС и може да са част от комбинирани негативни въздействия. Да се отчита привлекателността ОХРС за престъпни субекти по линия на:

 • тероризъм,
 • вандализъм,
 • кражби,
 • нападения над ОХРС,
 • нападения над охраната,
 • престъпни действия спрямо служебни лица от ОХРС и техни МПС,
 • нерегламентирано внасяне/ изнасяне на материални ценности в/от ОХРС;
 • саботаж на елементи от СФЗ по граничните пространства и др.

При оценяването да се спазват изискванията на ЗЧОД и особено забраните!

Препоръчваме да се изготви регистър на възможните и вероятни ВВтНВ и ВВнНВ във вид на таблица и конкретните възможности от такива проявления на територията на обекта под охрана да се нанасят в тях. Не е необходимо в таблицата да се вписва отделна графа за КНВ, тъй като те са сумарни прояви от ВнНВ и ВтНВ. Параметрите на данните в тези таблици трябва да бъдат постоянно обновявани, на база провежданите охранителни обследвания, текущите оценки на състоянието и степента на сигурност в ОХРС и най- вече при МОС. Към тези данни трябва да се добавят и важните бележки на старшите на обекта/ смяната, които са получени „на терен“, във време на дейността им и по тази причина могат да бъдат пропуснати от оценяващите лица на СИЧОД.

Като методика можем да ви препоръчаме следните процедури:

При оценка на ВВнНВ:

 1. при началното охранително обследване /обектът още не е поет фактически под охрана/ много внимателно да се обследват:
 • транспортната достъпност към обекта,
 • криминогенната обстановка в района,
 • прилежащите територии към обекта,
 • времената за пристигане на МВР, СМП и ПБЗН до обекта, достъпите до обекта и подобектите на техните МПС,
 • наличието на хидрантни кранове и тяхното разположение,
 • състоянието и адекватността на оградата и оградните съоръжения,
 • осветеността на външния периметър,
 • охраняемостта на вътрешните прилежащи територии до оградата, възможностите за обходи на вътрешния периметър,
 • оборудването и защитеността на КПП и дежурните стаи,
 • условията на пропускателния режим,
 • наличните елементи от системи за контрол на достъпа към територията на обекта,
 • други елементи от СФЗ, свързани с ВнНВ и т.н.,

При оценка на ВтНВ:

 1. Проведете задълбочено начално охранително обследване, за да определите необходимите охранителна схема и система за сигурност на обекта, в зависимост от определените в договора за охрана граници на ВПБ.
 2. Постарайте се при организиране на охраната да предвидите възможните пробиви в сигурността, предизвикани от вътрешни колебания в системата;
 3. Обучете, подгответе и инструктирайте подробно служителите от наряда, оборудвайте ги и ги екипирайте съобразно условията на изпълняваната охранителна протекция;
 4. Въведете строг вътрешен контрол по изпълнение на служебните задължения на наряда;
 5. Въведете строг контрол по линия изтичане на служебна информация;
 6. Поддържайте тесен контакт с възложителя по договора за охрана;
 7. Поддържайте тесен контакт с представителите на териториалното РУМВР и др.

При оценка на съпротивителния потенциал на защитното поле на системата:

Преценете  изградената и приложена охранителна протекция адекватна ли е да противодейства надеждно на оценените реални и вероятни рискове. Оценете устойчивостта на СФЗ, адекватността на системата са охрана с технически средства, имайте винаги запас от сигурност, т.е. приемайте винаги за възможни най- сериозните заплахи, в т.ч. и тероризъм.

При оценка на запаса от устойчивост:

Анализирайте последствията над системата за сигурност и охранителната протекция при силни ВтНВ и ВнНВ, които са с висока абсолютна стойност и продължителни във времето /например систематични нападения над обекта/. Запаса от устойчивост на защитното поле на системата трябва да ви осигури запаси, които са над адекватната на въздействията реакция на полето, т.е. винаги да имате „резервен план“ без привличане на външни ресурси.

При оценка на протекционния ресурс на охранителната протекция:

Анализирайте наличния ресурс на охранителната протекция, като предвидите планове за реагиране при различни ситуации /рискови и кризисни/. Подгответе планове за действие на охраната, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Оценявайки правилно всички гореописани променливи, вие сте достигнали търсения резултат и можете да го отразите в изготвен за целта протокол.

Имайте предвид, че при монтаж на охранителната протекция, разполагате с възможностите, предписани от ЗЧОД:

 • пост за охрана,
 • пост за наблюдение /мониторинг,
 • мобилен охранителен патрул,
 • в някои случаи и подвижна охранителна група.

При всички положения, правилната оценка на вероятните НВ над ОХРС е творчески процес, който изисква добро познаване на множество показатели, параметри и променливи величини при организирането на охранителни протекции над ОХРС.

Относно КНВ: имайте пред вид при оценяване на вероятни КНВ, че те могат да възникнат, ако в системата има цел, която би била привлекателна за подобни сложни и изискващи сравнително голям ресурс и логистика негативни въздействия.