ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 7 – ARCHANGEL

March 1, 2021

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 7

Раздел 6. ЗАЩИТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМА

 

Защитните характеристики на система /ЗХС/ са част от елементите, които отговарят и обезпечават общата й защитеност. Важността на тези елементи се корени в защитния потенциал, който те имат и с неговия принос за изграждане и поддържане на общия защитен потенциал на сигурностния поток. Ако говорим образно, ЗХС представлява основата, на която се гради нейната защита.

При по- подробно изследване на защитните характеристики на система, ясно се очертават три основни съставляващи компонента, които я градят. Това са:

 1. Трайно изградени и действащи без участието на наряда елементи от архитектурата, конструкцията и от системата за физическа защита на системата, които ще наречем „автономни елементи от системата за физическа защита“- /АЕСФЗ/;
 2. Заводски, фабрично, технологично и по друг начин изградени, монтирани и сглобени елементи за защита във възлите, агрегатите, механизмите, устройствата и др., с които е оборудвана системата, които ще наречем „елементи от допълнителни защитни механизми“- /ЕДЗМ/ и
 3. Комплекс от сигурностни административно- организационни мерки, организирани и приложени от ръководството на системата в нейното пространство, които ще наречем „комплекс от сигурностни административно- организационни мерки“- /КСАОМ/.

Сумата от тези три компонента дават изражението на наличните елементи от защитните характеристики на системата, т.е.:

 

ЗХС = АЕСФЗ + ЕДЗМ + КСАОМ        (1).

 

Характерът на защитните характеристики на системата е в голяма степен постоянен, т.е. техните елементи са изградени/ монтирани при строежа на системата, преминали са проверки, изпитания и са приети от оправомощени за целта лица от нейния персонал. Свойствата, съставът и другите технически характеристики на всеки елемент от ЗХС е изработен/ изграден/ монтиран в  нея след планиране и редица изчисления, целящи да обезпечат неговата адекватност за ролята, която ще изпълнява. В производството/ строежа/ монтажа на всеки от елементите е вложен начален защитен ресурс на системата /НЗРС/, величината на който може да е в различни граници. Естествено НЗРС ще зависи от няколко фактора:

 • Размера на системата,
 • Количеството на ядрата в нея,
 • Структурата на защитното поле,
 • Защитните елементи във вътрешното пространство на системата,
 • Планираната степен на защитеност на системата, обезпечена само от нейните защитни характеристики,
 • Елементите от ЗХС, които ще станат част от система за сигурност, управлявана от СИЧОД и др.

Ясно е, че в зависимост от величината на вложения начален защитен ресурс ще зависи и степента на защитеност на системата в момента на въвеждането й в експлоатация.

След въвеждането на системата в експлоатация, нейните елементи започват да изпълняват защитните си функции, като се амортизират или износват в различна степен и с различна бързина. Във връзка с това износване /амортизиране/, степента на защитеност на системата се променя в негативно направление. Промените с явно въздействие над степента на защитеност на системата влизат в категорията на вътрешните негативни въздействия и следва да се отчитат от МОС при извършването на ТОССС. С цел удържане и запазване проектираната степен на защитеност на системата- за ремонт, подобрения, обслужване и други дейности по възстановяване на заложения защитен статус в амортизираните елементи се инвестира и влага определен защитен ресурс от системата. Този ресурс ще назовем „текущ защитен ресурс на системата“- /ТЗРС/. ролята на ТЗРС е да се вложи в амортизираните или остарели елементи, както и в такива, които не отговарят на промените в средата за сигурност в системата и да повиши техния защитен потенциал. С повишаването на защитния потенциал на амортизираните елементи от ЗХС се повишава нейната способност да противодейства на негативни въздействия самостоятелно. Тази самостоятелна или автономна способност на система да противодейства на негативни въздействия ще наречем „защитен потенциал на система“- /ЗПС/.

 Защитният потенциал на система представлява сума от защитните потенциали на всички елементи от нейната защитна характеристика. Този извод ще отразим математически по следния начин:

 

ЗПС =  ЗПАЕСФЗ + ЗПЕДЗМ + ЗПКСАОМ        (2),

 

където:

ЗПС- автономен защитен потенциал на система,

ЗПАЕСФЗ- общ защитен потенциал на всички автономни елементи от системата за физическа защита,

ЗПЕДЗМ- общ защитен потенциал на всички елементи от допълнителните защитни механизми в системата,

ЗПКСАОМ- общ защитен потенциал на всички елементи от комплекса сигурностни административно- организационни мерки, организирани и приложени в системата от оправомощените за това лица.

При разглеждане и анализиране на израз (2) ясно се проследяват следните особености: за да се определи защитният потенциал на елемент, е необходимо да се изведат критерии, по които той да бъде оценяван. Логично разсъждавайки, щом разглеждаме елемент в светлината на защитеността на системата, то за нас ще представляват интерес и ще трябва да изследваме неговите конкретни защитни качества и по- точно тяхната адекватност към съответната степен на защитеност на системата. Как да се извърши това оценяване? Ще разгледаме всеки от трите събираеми в израз (2):

 1. ЗПАЕСФЗ- както вече уточнихме, това са трайно изградените, монтирани и установени в системата елементи от системата й за физическа защита. При оценка на адекватността на всеки от тези елементи, СИЧОД трябва да използва един нормативен документ, който ще улесни неговата дейност. Това е „НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРОЕЖИТЕ, в сила от 04.04.2017 г. В наредбата ясно са категоризирани обектите по класа си на физическа сигурност, изведени са изискванията, на които трябва да отговарят елементите, към които сме насочили вниманието си в тази точка. На база проведеното ОХРОБС, СИЧОД вече ще разполага с данни за наличните АЕСФЗ в системата и сравнявайки изискванията в таблиците, приложени в наредбата ще може да определи тяхната адекватност по отношение на ЗХС. „Тънкият момент“ при оценяването е да се отсеят елементите от СФЗ, които ще се управляват и контролират от наряда, тъй като те ще влязат в описа на системата за сигурност, която е елемент от охранителната протекция.
 2. ЗПЕДЗМ- общият защитен потенциал на всички елементи от допълнителните защитни механизми в системата е сума от всички елементи, които го изграждат. За разлика от т.1, ЕДЗМ не са стандартизирани и вписани в категории за всяка система. При оценката на тяхната адекватност ще е най- целесъобразно СИЧОД да обхване тези, които имат пряко отношение към обезпечаване на защитеността на системата, като останалите приеме „на доверие“, на база протоколите за тяхното въвеждане в експлоатация и правилното им стопанисване и обслужване. Какво имаме предвид? Някои от елементите, които имат пряко отношение към защитеността на системата са разположени в противопожарната система, в изградената система за медицинска помощ, във енергоснабдителната, водоснабдителната, газоснабдителната системи; в ОВК- системите, аспираторите на кухненски блокове, в системите за въздухоподаване и т.н. За да ги открие и оцени, СИЧОД трябва да разполага със служители, които имат съответните познания, опит и умения.
 3. ЗПКСАОМ- общ защитен потенциал на всички елементи от комплекса сигурностни административно- организационните мерки, организирани и приложени в системата от оправомощените за това лица могат да бъдат прегледани и оценени от СИЧОД само при съдействието на съответните ръководни кадри в системата.

След извършване на оценяването на адекватността на елементите от горните редове и преценка на тяхното действие и взаимодействие, СИЧОД може да определи общата степен на адекватност на ЗХС за изграждане и поддържане на степента на нейната защитеност, като част от общия й защитен потенциал.

При внимателен прочит на защитните потенциали на елементите на ЗХС, ясно се проследява техния пасивен характер. Това означава, че действието на тези елементи е предназначено и насочено към превенция на проявите на негативни въздействия, в т.ч. и сигнализиране при такива прояви. Почти никой от гореизброените елементи не взема участие при физическо пресичане и неутрализиране на негативни въздействия именно поради пасивния характер на своя потенциал. В следващите редове ще изброим някои от елементите на ЗХС и по- конкретно тези, от системата за физическа защита. Както вече споменахме, системите за физическа защита в системите са един от най- важните фактори при обезпечаване на степента на тяхната защитеност. От адекватността, функционалността, изправността и съвършенството на вложените в система техни елементи до голяма степен зависи и сигурностната база, над която ще се надстроява охранителната протекция. В този прочит, добре изградените и усъвършенствани елементи на системите за физическа защита в системите са важен помощник на частните охранителни дружества при изпълняване на различните охранителни задачи. Основна задача на елементите от СФЗ в състава на защитните характеристики на системите е да създават максимално възможни пречки и прегради пред проявите на негативните въздействия. Основните защитни функции на изградените елементи на СФЗ в система е да осигуряват:

– забраняване на достъпа в системата,

– ограничаване на достъпа в системата,

– контролиране на достъпа в системата,

– обезпечаване на контрол в системата и т.н.,

Ще ви запознаем и с най- разпространените елементи от СФЗ в системите, които трябва да се оценяват на адекватност:

 1. “Алармени системи срещу проникване и нападение” са сигнално-охранителни и известителни системи, предназначени за откриване, за установяване на наличието на опит да бъдат преодолени или разрушени физическите бариери от системи за физическа защита на строеж и за подаване на сигнал при нерегламентирано влизане, опит за влизане и/ или при нападение на наблюдаван строеж, които включват централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние.
 2. “Блиндирани врати” са основни врати, притежаващи ІІІ и по-висок клас на устойчивост на взлом съгласно посочения в т. 1 от приложение № 3 стандарт.
 3. “Достъпни външни стени, подове и покриви” са: всички външни/ фасадни стени на приземния етаж/ ниво, терасовидни етажи, етаж, непосредствено над приземен и под последен етаж/ ниво; фундаментната и покривната плоча на строежа. Към тях спадат и всички вътрешни стени и плочи на строежа, определящи границите на отделни зони и обекти, притежаващи по-висок КФС от този на строежа.
 4. “Достъпни прозорци и врати” са прозорци и врати (без определените като основни) в един строеж, които могат да бъдат достигнати с помощта на елементарни средства. Освен намиращите се на достъпни етажи/ нива към тях могат да бъдат причислени и тези, които са на покривите, на терасовидни етажи, непосредствено над приземен и под последен етаж/ ниво или тези, които са към достъпни балкони, лоджии или тераси.
 5. “Задържащи достъпа съоръжения” са съоръженията за възпрепятстване достъпа на лица и транспортни средства до охранявания строеж, които се разполагат в близост или върху физическите бариери, в т.ч.:

а) физически (кльонови допълнения – единични и двойни, шипове, бодливи рулони от тел, ламели, мрежи и др.);

б) звукозаглушаващи;

в) светлиннозаслепяващи;

г) химически вещества, които образуват дим, пяна, представляват залепващи вещества и др.

 1. “Заключващи устройства” са всички брави, ключалки и катинари, предотвратяващи отварянето на врати, прозорци, капаци (щори, ролетки), решетки, без използване на механичен, електронен или друг способ.
 2. “Защитно остъкляване” представлява прозрачен многослоен материал, притежаващ свойства на стъкло, устойчив на ръчна атака и/ или куршуми, и/ или налягане при експлозия.
 3. “Клас на физическа сигурност” (КФС) е класификатор на строежите или отделни обекти в тях в зависимост от степента на съществуващия риск от посегателства при тяхната експлоатация.
 4. “Обект” е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.
 5. “Ограда” – съоръжение около имот и/ или строеж, което го предпазва от нерегламентирано проникване.
 6. “Оградни съоръжения” са всички видове врати, монтирани на оградата, със задвижващи и заключващи устройства към тях; задържащи, спиращи и контролиращи достъпа съоръжения, разположени преди, след и на самото съоръжение или до сградата, неподвижно или задвижвани ръчно или автоматично.
 7. “Основни врати” са входните врати (на строеж или отделни обекти в него) с основно предназначение за осигуряване на преход между прилежащата територия и строежа или между общите му части и самостоятелните обекти в него.
 8. “Посегателства” са актове на неправомерно въздействие и/ или проникване в строежа.
 9. “Система за видеонаблюдение” е система за наблюдение, формирана от телевизионни камери, устройства за контрол, предаване и управление на сигнала до определено място (център за наблюдение), оборудвано с монитори, видеомагнетофони, видеомултиплексори, превключватели и др., необходими за наблюдение и/ или заснемане на определена зона/ и за сигурност.
 10. “Системи за контрол на достъпа” са всички видове биометрични, електронни или магнитни четящи устройства, кодирани бутонни устройства и др., които при подадена команда деблокират спиращите съоръжения или заключващите устройства, като осигуряват възможност и за запазване/изпращане на информацията в контролен пункт/център за наблюдение.
 11. “Система за периметрова охрана” е алармена система за сигурност, монтирана за контрол на оградата и/ или на полосата между две огради и/ или прилежащата територия на строежа.
 12. “Спиращи достъпа съоръжения” са подвижни и неподвижни съоръжения около строежите и/ или техните огради, ограничаващи или спиращи движението на превозни средства, като различни видове бариери, барикади, стълбове, рогатки, парапетни ограничители, стоманобетонни блокове, ровове, боларди (потъващи в земята защитни метални цилиндри), неравности по пътната настилка и др.
 13. “Строежи” са строежите, определени с § 5, т. 38 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.
 14. “Технически средства за контрол” са скенери за проверка на посетители и техния багаж, входяща кореспонденция, пощенски пратки и превозни средства (металдетекторни рамки, ръчни металдетектори, детектори за откриване на експлозиви), огледала за проверка на превозни средства и др.
 15. “Устойчивост на взлом” е свойство на конструкцията на строежа и физическите бариери да устоят на опитите за проникване с взлом, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието им с изискванията на съответните стандарти.
 16. “Устойчивост на експлозия” е свойство на конструкцията на строежа и вложените/ монтираните елементи да устоят на разрушително действие на ударна вълна, образуваща се при взрив, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието им с изискванията на съответните стандарти.
 17. “Устойчивост на куршуми” е свойство на монтажните елементи (врати, прозорци, капаци и защитно остъкляване) да оказват съпротивление срещу изстрели от определено оръжие и боеприпаси, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието им с изискванията на съответните стандарти.
 18. “Физически бариери” са всички видове огради; оградни съоръжения; врати, прозорци, капаци (щори, ролетки за врати и прозорци) и решетки; заключващи устройства; защитно остъкляване; хранилища за ценности; тунелни проходни съоръжения, включително и подвижни, за безопасно придвижване (влизане и излизане) на състезатели и служебни лица до и от игралното поле на стадиони и други спортни съоръжения.
 19. “Физическа сигурност на строеж” е съвкупност от елементи и продукти за защита, използвани при изграждане на строежите, осигуряващи тяхната устойчивост срещу посегателства.
 20. “Хранилища за ценности” са всички шкаф-сейфове, сейфове, депозитни системи и трезорни помещения (монолитни или модулни) с техните трезорни врати в строежите, предназначени за съхраняване и сигурност на ценно/опасно имущество от кражба с взлом или огън.
 21. “Център за наблюдение и приемане на алармени сигнали” – постоянно обслужван център, в който постъпва информация за състоянието на една или повече алармени системи срещу проникване и нападение и системи за видеонаблюдение.

След като ви запознахме с най- основните елементи от СФЗ на система, трябва те да се обследват, впишат в протокола от проведеното ОХРОБС и да се оценят в НОССС от СИЧОД. По този начин ще бъде получена цифрова оценка на всеки от тях.