ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 8 – ARCHANGEL

March 3, 2021

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 8

Раздел 7. ОХРАНИТЕЛНА ПРОТЕКЦИЯ

 

Охранителната протекция /ОП/ е вторият компонент, който заедно със защитната характеристика на системата оформят сигурностния поток. За разлика от ЗХС, охранителната протекция е активен компонент в защитата на системата. Това означава, че в нейните функции влиза решаване на следния комплекс от задачи:

 1. Постоянен мониторинг над проявите на негативни въздействия в системата;
 2. Откриване на прояви на негативни въздействия в системата- автономно или във взаимодействие със съответните елементи от ЗХС, които са трансформирани в елементи от системата за сигурност;
 3. Локализиране на пространствата и зоните на негативни въздействия;
 4. Предприемане на оперативно- тактически действия по пресичане на негативните въздействия;
 5. Неутрализиране на негативните въздействия;
 6. Минимизиране на щетите от негативните въздействия;
 7. Възстановяване на протекционния си потенциал.

При по- подробно изследване на характеристиките на охранителната протекция, приложена над система се определят три основни съставляващи компонента. Това са:

 1. Система за сигурност – /СС/- представлява комплекс от приложени материални и нематериални мерки по обезпечаване на необходимата степен на защитеност в системата;
 2. Охранителна схема- /ОХРСХ/- разположението, задачите и действията на наряда в организираната система за сигурност;
 3. Други дейности на СИЧОД по обезпечаване на правилното действие на охранителната протекция.

Комплексното проявление на взаимодействието на тези три съставляващи на охранителната протекция, приложени на базата на наличните защитни характеристики на системата обезпечават защитата й от негативни въздействия. Това може да получи и математическо изражение:

 

ОП = СС + ОХРСХ + ДД        (1),

 

където:

ОП- охранителна протекция,

СС- система за сигурност,

ОХРСХ- охранителна схема,

ДД- други дейности на СИЧОД.

Характеристиките на ОП носят активен, динамичен и офанзивен характер, като са налице и определен спектър от дефанзивни дейности. Елементите, изграждащи компонентите на израз (1) също са с различен характер, като основното за тях е, че те са планирани, организирани и приложени в пространството са системата от СИЧОД. При това, не трябва да се забравя, че охранителната протекция е насочена към действия в бъдещо време, когато системата се трансформира в охранявана система. Изходният материал за това проектиране се „добива“ от анализите на сигурностните пространства преди фактическото поемане на система под охрана, а последните „настройки“ на ОП се извършват на база отправно сигурностно пространство. Както и при определяне на ЗХС, охранителната протекция трябва да се организира и приложи със задачи да обезпечава защитеност на конкретна система и в тази връзка структурата й ще зависи от няколко фактора:

–         от размера и сложността на системата,

–         от количеството и състава на ядрата в нея,

–         от необходимата структура на защитното поле,

–         от наличието на защитни елементи във вътрешното пространство на системата,

–         от достигнатата степен на защитеност на системата, обезпечена само от нейните защитни характеристики,

–         елементите от ЗХС, които ще станат част от система за сигурност, управлявана от СИЧОД и др.

За прилагане на охранителната протекция над система при фактическото й поемане под охрана, СИЧОД трябва да инвестира и вложи определен „начален протекционен ресурс“ /НПР/.  Ясно е, че в зависимост от адекватността на вложения НПР ще зависи и ефективността на охранителната протекция при обезпечаване на общата защитеност на системата. Тук говорим не само за необходим финансов ресурс, а и за:

 • кадрови ресурс при определяне на състава на наряда,
 • организационен оперативно- тактически ресурс- при определяне на най- ефективната приложима охранителна схема,
 • професионален ресурс- при определяне на необходимата квалификация на служителите от наряда при изпълняване на различните задачи,
 • материален ресурс, необходим за оборудване на наряда с униформи, лични идентификационни баджове, помощни средства, средства за лична защита и предпазни средства,
 • материален ресурс за оборудване на караулните помещения,
 • материален ресурс за оборудване на системата за свръзка и т.н.

Началният протекционен ресурс се налага и над елементите от ЗХС, които преминават в системата за сигурност.

След поемане на системата под охрана /фактическото поемане под охрана/, охранителната протекция незабавно започва да изпълнява защитните си функции. За разлика от ЗХС, охранителната протекция има елемент на човешки фактор, който силно влияе над нейната дейност. Човешкият фактор /нарядът/ изпълнява основни функции в СгПт, като  в т.ч. управлява и потенциала на ОП. Ясно е, че всички лица от наряда притежават различни личностни и професионални характеристики , освен това и в следствие от работата си изпитват въздействие на умора, претоварване, метеорологични условия, липса на опит и т.н. Във връзка с проявата на подобни субективни фактори, ефективността на действие на охранителната протекция също се променя. Промените, свързани със субективните особености на човешкия фактор в охранителната протекция трябва да се оценяват като явно въздействие над степента на защитеност на системата и се отнасят към категорията на вътрешните негативни въздействия. Тези субективни особености трябва да се имат предвид и следва да се отчитат от МОС при извършването на ТОССС. С цел минимизиране на подобни негативни въздействия, причинени от субективния фактор в охранителната протекция, СИЧОД трябва правилно да организира смените на наряда, графика за даване на дежурства, да обезпечи наряда с всичко необходимо за нормалното носене на службата, да провежда съответните обучения и инструктажи. Всички тези допълнителни дейности, плюс дейностите по текущи мероприятия над системата за сигурност и другите дейности се захранват с определен ресурс от охранителната протекция. Този ресурс ще назовем „текущ протекционен ресурс“- /ТПР/. Ролята на ТПР е да се вложи в предприемане на мерки по подхранване на протекционния потенциал на ОП, когато той спада по абсолютна стойност. Чрез влагане на необходимия ТПР в охранителната протекция, СИЧОД принудително повишава до определените в договора за охрана стойности на степента на защитеност на системата. Способността на охранителната протекция да изпълнява задачите си по противодействие на негативните въздействия в системата чрез приложения в нея комплекс от компоненти и взаимодействието между тях, се нарича „протекционен потенциал на охранителната протекция“- /ППОП/.

Протекционният потенциал на охранителната протекция представлява реализираната сума от протекционните потенциали на всички елементи от нейната защитна характеристика. Математически, това положение ще изглежда по следния начин:

 

ППОП =  ППСС + ППОХРСХ + ППДД        (2),

 

където:

ППОП- протекционен потенциал на охранителната протекция,

ППСС- протекционен потенциал на изградената система за сигурност,

ППОХРСХ- протекционен потенциал на охранителната схема,

ППДД- протекционен потенциал на другите дейности на СИЧОД по приложената ОП.

Нека разгледаме от какво са съставени събираемите:

СС- системата за сигурност представлява комплекс от всички сигурностни компоненти, които са приложени в системата от охранителната протекция. Такива компоненти са:

 • физическа охрана,
 • система за видеонаблюдение/ мониторинг,
 • сигнално- охранителна известителна система,
 • системи за контрол на достъпа,
 • системи за контролирано пропускане в пространството на системата и др.

Системата за сигурност се определя на база наличните елементи от ЗХС, които могат да бъдат управлявани от наряда, като те се трансформират от елементи на ЗХС в елементи от СС. Изградената СС е инертна компонента в протекционния потенциал на ОП и по тази причина планирането, организирането и прилагането й в системата се извършва след оценяване на защитеността на отправното СгПр изключително мотивирано и прецизно. Ако в СС ще се интегрират елементи от ЗХС, то това действие се съгласува задължително с ръководството на системата и се отразява в писмен документ /протокол/. След окончателното определяне на системата за сигурност, нейните параметри се вписват в плана за охрана /примерен план за охрана ще приложим по- долу в материала/. Протекционният потенциал на системата за сигурност /ППСС/ е сума от протекционните потенциали на всички нейни елементи и се захранва от протекционния ресурс на СгПт. Във вид на математически израз това изглежда така:

 

ППСС = ППЕ1СС + ППЕ2СС + ППЕ3СС +… + ППЕnСС        (3).

 

Понятно е, че елементите от СС трябва да бъдат открити, описани и анализирани в ОХРОБС, след което тяхната адекватност да бъде оценена в НОССС. Промените в параметрите на елементите на СС периодично се проверяват при провеждане на МОС, а текущото оценяване на състоянието и адекватността им се провежда в ТОССС. При спадане на протекционния потенциал на някой от елементите на СС, СИЧОД влага необходимия протекционен ресурс за неговото възстановяване и привеждане в адекватно състояние. Протекционният ресурс за възстановяване на елементи от СС е част от ПРСгПт.

ОХРСХ- охранителната схема представлява планирана, организирана и приложена в системата виртуална структура, приложена над системата за охрана и обслужвана от наряда. Охранителната схема притежава и най- високата степен на субективен фактор в охранителната протекция. За достигане на най- адекватен вид на схемата, СИЧОД трябва да познава системата в подробности, да е запознат с нейните защитни характеристики, които да е интегрирал по най- добрия начин в системата за сигурност. От изключителна важност за правилното функциониране на охранителната схема са другите дейности /ДД/, които СИЧОД трябва да извърши в интерес на повишаване на ефективността и поддържане на боеспособността на охранителната схема.

Всяка охранителна схема се изгражда от СИЧОД на база синхронизиран комплекс от следните компоненти:

– постове за охрана,

– постове за наблюдение/ мониторинг,

– секретни постове,

– мобилни охранителни патрули /пеши, мотопатрули, автопатрули, въздушни патрули, водни патрули и т.н./,

– подвижни охранителни групи и т.н.

При изработване на охранителната схема, освен изброените позиции и постове, СИЧОД определя и:

 • основни маршрути за обход,
 • резервни/ запасни маршрути за обход,
 • зони/ пространства за блокиране на нарушители,
 • зони за прикриване на патрула,
 • подходи за подвижните охранителни групи и т.н.

Тези мероприятия се извършват на база оценената защитеност на отправното сигурностно пространство. За изпълнението на задачите на наряда, всички служители се оборудват с:

 • униформено облекло,
 • личен идентификационен бадж,
 • помощни средства по ЗЧОД,
 • защитни средства,
 • предпазни средства,
 • средства за свръзка и др.

Ако охраната е въоръжена, в караулните помещения се изграждат оръжейни, места за лентоване/ разреждане и почистване на оръжието и т.н. Определят се и съответните длъжностни лица, отговорни за приемо- предаване на огнестрелното оръжие при застъпване на смяна.

Охранителната схема се определя на база характеристиките на системата и на база изградената система за сигурност. Протекционният потенциал на ОХРС е в по- голямата си част активен, насочен към офанзивни действия на наряда против опити на негативни въздействия да проникнат в системата. За разлика от изградената СС, ОХРСХ е нискоинертна компонента в протекционния потенциал на ОП и по тази причина е основно средство в арсенала на СИЧОД при управление на охранителната протекция. Дейностите на СИЧОД по управление на охранителната схема са само негов приоритет, като той няма право да променя числеността на наряда без изрично съгласуване с възложителя по договора за охрана.

След окончателното определяне на системата за сигурност, нейните параметри се вписват в плана за охрана /примерен план за охрана ще приложим по- долу в материала/. Протекционният потенциал на охранителната схема /ППОХРСХ/ е сума от протекционните потенциали на всички нейни елементи и се захранва от протекционния ресурс на СгПт. Ще приложим и математически израз на това твърдение:

 

ППОХРСХ = ППЕ1ОХРСХ + ППЕ2ОХРСХ + ППЕ3ОХРСХ +… + ППЕnОХРСХ        (4).

 

Също като елементите от СС и съставляващите на охранителната схема трябва да бъдат вписани в плана за охрана. описани и анализирани в ОХРОБС, след което тяхната адекватност да бъде оценена в НОССС. Промените в параметрите на елементите на ОХРС периодично се проверяват при провеждане на МОС, а текущото оценяване на състоянието и адекватността им се провежда в ТОССС. При спадане на протекционния потенциал на някой от елементите на ОХРСХ, СИЧОД влага необходимия протекционен ресурс за неговото възстановяване и привеждане в адекватно състояние. Протекционният ресурс за възстановяване на елементи от ОХРСХ е част от ПРСгПт.

ДД- другите дейности на СИЧОД по обезпечаване на охранителната протекция обхващат документооборота и административно- организационните мерки, които той предприема в системата по обезпечаване на ефективността на приложената охранителна протекция. По- голямата част от ДД е разписана в Закона за частната охранителна дейност и в наредба към него и касае необходимия документооборот, който СИЧОД трябва да изготви при поемане на система под охрана.

 Ще приложим „списък за отличници“ на изисквания документооборот в дежурните стаи на караулните помещения и в офисите на СИЧОД:

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО Чл.5 ал.1 т.2 ОТ ЗЧОД

 

Определяне на отговорници за съхранение и водене на документооборота

 

ИЗИСКУЕМА ДОКУМЕНТАЦИЯ В ДЕЖУРНИТЕ СТАИ

 

Вид на документа Водене от охраната Съхранение от охраната Забележки
1 Протокол от извършената оценка на състоянието и степента на сигурност на охраняваната система Не се води Съхранява се от наряда
2 План за охрана Не се води Съхранява се от наряда
3 Правилник за пропускателния режим Не се води Съхранява се от наряда
4 Списък на охранителния състав Не се води Съхранява се от наряда
5 Седмичен или месечен график за работа на наряда Не се води Съхранява се от наряда
6 Дневник за приемо- предаване на смените Води се Съхранява се от наряда
7 Книга за ежедневен инструктаж Води се Съхранява се от наряда
8 Копие от лиценза за извършваната ЧОД Не се води Съхранява се от наряда
9 Книга за контрол и проверка на охраната от органите на МВР /по желание/ Не се води Съхранява се от наряда
10 Правила и указания за спецификата на дейността по охрана на имуществото на физически или юридически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на наряда Не се води Съхранява се от наряда
11 Примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при терористични въздействия, пожар, аварийни и кризисни ситуации Не се води Съхранява се от наряда
12 Действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД /физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие Не се води Съхранява се от наряда
13 Бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД и заготовка на докладна до прекия началник Не се води, освен при ситуация Съхранява се от наряда
14 Копие от договора за охрана със затъмнена финансова част Не се води Съхранява се от наряда
15 Етичен кодекс Не се води Съхранява се от наряда
16 Регистър за воденото видеонаблюдение Води се Съхранява се от наряда
17 Документооборот при въоръжена охрана:

–       списък на огнестрелното оръжие и боеприпасите,

–       отговорник и заместник отговорник за оръжейната,

–       книга за приемо- предаване на ОО и боеприпаси,

–       копия от разрешителните за носене на служебно ОО и т.н.

 

 

 

 

 

 

 

Частично се води

 

 

 

 

 

 

Съхранява се от отговорниците за ОО

18 Други документи за инструктажи, свързани с въоръжена охрана на системата Водят се от отговорниците Съхраняват се от наряда
18 Служебна бележка и протокол за преминат инструктаж по спецификата на охранявания обект, действия с щатните средства за пожарогасене и използване на индивидуалните/ колективните средства за защита при кризисни ситуации, бедствия и аварии Води се за всеки новопостъпил на обекта Съхранява се от наряда

 

 

ДРУГО В ДЕЖУРНАТА СТАЯ

 

 

Имущество по ЗЧОД Брой Забележки
1 Помощно средство „Гумена или пластмасова палка“ Съхранява се от наряда
2 Помощно средство „Щурмова палка“ Съхранява се от наряда
3 Помощно средство „Фабрично изработени белезници“ Съхранява се от наряда
4 Помощно средство „Електрошокови устройства“ и удостоверение за ползване Съхранява се от наряда
5 Средства за свръзка Съхранява се от наряда
6 Средства за индивидуална защита Съхранява се от наряда
7 Предпазни средства Съхранява се от наряда
8 Друго Съхранява се от наряда

 

 

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ В ОФИСА

 

 

Вид на документа Отговорник за водене Отговорник за съхранение Забележки
1 Правила и указания за спецификата на дейността по охрана на имуществото на физически или юридически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав  

 

Оправомощен служител от СИЧОД

 

 

Оправомощен служител от СИЧОД

2 Примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при терористични въздействия, пожар, аварийни и кризисни ситуации Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
3 Действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД /физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
4 Бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД и заготовка на докладна до прекия началник Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
5 Досиета на охранителите, съдържащи:

1. копие на лична карта с вписано „вярно с оригинала“ и подпис на притежателя;

 

2. копие на диплома за завършено средно образование;

 

3. свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 месеца преди сключването на трудовия договор;

 

4. служебна бележка от окръжната прокуратура по постоянен адрес на лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, издадена не по-рано от 6 месеца преди сключването на трудовия договор;

 

5. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване, издадено след преглед от лекар-психиатър не по-рано от 6 месеца преди сключването на трудовия договор;

 

6. медицинско удостоверение за физическото клинично здраве на лицето, издадено не по-рано от 6 месеца преди сключването на трудовия договор;

 

7. документ за притежание на професионална квалификация по професия “Охранител”, придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение., издаден от институция от системата на професионалното образование и обучение;

 

8. собственоръчно попълнена декларация от лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

 

9. служебна бележка за проведен начален инструктаж и инструктаж на работното място /да отговаря на номера на вписване в Книга за начален инструктаж/.

 

10. трудов договор;

 

11. длъжностна характеристика;

 

12. заповед за назначаване;

 

13. приемо- предавателен протокол за получена идентификационна карта;

 

14. заповед за зачисляване на служебно оръжие и боеприпаси

 

15. копие от разрешителното за носене на огнестрелно оръжие

 

16. приемо- предавателен протокол за получено работно облекло

 

17. приемо- предавателен протокол за получени помощни средства

 

18. приемо- предавателен протокол за получени средства за свръзка

 

19. приемо- предавателен протокол за получени средства за индивидуална защита

 

20. декларация за съхраняване на лични данни

 

21. декларация на лицето, че е запознато с приетите вътрешни правила, действащи в СИЧОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оправомощен служител от СИЧОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оправомощен служител от СИЧОД

6 Заготовка на докладна до прекия началник за използване на физическа сила, помощни средства или огнестрелно оръжие, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
7 Регистър на сключените договори за охрана по чл.5, ал.1, т.2 по ЗЧОД Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
8 Документация по трудова медицина Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
9 Дневник за получаване/ сдаване на огнестрелното оръжие и боеприпасите Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
10 Заповед за определяне на отговорник и заместник- отговорник на оръжейната Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
11 Заповед за провеждане на инструктаж по носене и използване на служебното огнестрелно оръжие Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
12 Служебна бележка за преминат инструктаж по носене и използване на служебното огнестрелно оръжие Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
13 Заповед за определяне на отговорни лица за управлението и експлоатацията на служебни МПС на охраната Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
14 Заповеди за определяне на старши на смените на охраната, ако на смяна са повече от един служител Оправомощен служител от СИЧОД Оправомощен служител от СИЧОД
Друго

 

Освен този документооборот, СИЧОД трябва да проведе необходимите административно- организационни мерки по обезпечаване на дейността на охранителната протекция.  В по- голямата си част другите дейности са насочени към субективния фактор в ОП.

След извършване на всички необходими други дейности по обезпечаване на охранителната протекция, СИЧОД ги прилага в системата. По този начин, протекционният потенциал на другите дейности /ППДД/ се проявява като сума от протекционните потенциали на всички техни елементи и се захранва от протекционния ресурс на СгПт, както следва:

 

ППДД = ППЕ1ДД + ППЕ2ДД + ППЕ3ДД +… + ППЕnДД        (5).

 

Промени в параметрите на елементите на ДД са по- слабо проявени, освен в частите, които касаят текущите дейности на наряда /графици за работа, ежедневни инструктажи, приемо- предаване на смените, водене на различен вид дневници и т.н./. Веднъж изготвени и приложени, ДД не се променят често, но задължително воденето, съхраняването и наличността им периодично се проверяват при провеждане на МОС, а текущото оценяване на състоянието и адекватността им се провежда в ТОССС. При спадане на протекционния потенциал на някой от елементите на ДД, СИЧОД влага необходимия протекционен ресурс за неговото възстановяване и привеждане в адекватно състояние. Протекционният ресурс за възстановяване на елементи от ДД е част от ПРСгПт.