УЧЕНИЕ НА ОПЕРАТОРИ НА АБТ ПО РАЗДЕЛ III, ЧЛ.3, Т.4 ОТ НАРЕДБА 8121з-1225/27.09.2017 г. към Закона за противодействие на тероризма – ARCHANGEL

April 27, 2023

УЧЕНИЕ НА ОПЕРАТОРИ НА АБТ ПО РАЗДЕЛ III, ЧЛ.3, Т.4 ОТ НАРЕДБА 8121з-1225/27.09.2017 г. към Закона за противодействие на тероризма

В Раздел III. “Мерки за противодействие на тероризма” на НАРЕДБА № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г., в чл. 3. е разпоредено всеки собственик/ползвател на обект по чл. 2 да разработва план за сигурност, който задължително включва:

1. оценка на риска – степента на съществуващия риск (лесно- или трудноуязвими обекти и съоръжения) от извършване на посегателство се определя от функционалното предназначение и капацитета на обекта, неговото местоположение, транспортна достъпност, вид, количество и стойност на съоръжения, имущество, вещества, материали, носители на информация и други, намиращи се в него, наличие на потенциална опасност за хората, намиращи се в обекта и/или в неговия териториален обхват;

2. зони за сигурност в обекта с осигурен контрол на достъпа чрез технически и други средства;

3. мерки и процедури за действие;

4. ред за оповестяване и информиране, мерки за реагиране и преодоляване на последиците при заплаха от терористичен акт или извършен такъв;5. наличие или не на физическа охрана, пропускателен режим, изграждане на временни пропускателни пунктове, временно ограничаване на достъпа до обекта чрез подвижен пост и поставяне на масивни заграждения, недопускащи преминаване на превозни средства;

5. въвеждане на регистрационен режим и осигуряване на присъствието на служител на съответния обект при извършването на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта изпълнители;

6. описание на елементите за физическа защита на обектите.

Във връзка с т.4, АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- “АРХАНГЕЛ” /АПТА/, чрез своето подразделение Агенция за борба с тероризма” /АБТ/ проведе учение на тема” “Организиране и действие на операторите на АБТ при изграждане на временен пропускателен пункт, контролиран достъп и временно ограничаване на достъпа до обекта чрез подвижен пост”.