ФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ КЪМ АГЕНЦИЯ “БОРБА С ТЕРОРИЗМА”КЪМ АПТА – ARCHANGEL

January 23, 2023

ФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ КЪМ АГЕНЦИЯ “БОРБА С ТЕРОРИЗМА”КЪМ АПТА

Утвърдено от Председателя на АПТА

к-н. р. Георги Алексиев

В сила от 01.01.2023 г.

ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ

 ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПИ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ /ЕБР/ НА АПТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ОБЕКТИ И ЗОНИ НА ОТГОВОРНОСТ. ВКЛЮЧВАТ И ЕТИЧНИ НОРМИ И МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ НА КОМАНДОСИТЕ НА АПТА

 

УВОДНА ЧАСТ

Настоящите правила и указания са предназначени за ползване от командосите на АПТА, действащи в ЕБР при  извършване на антитерористична дейност по обезпечаване на мерките по противодействие на тероризма, съгласно Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, обн. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 ноември 2019г.

ПРАВИЛАТА И ЕТИЧНИЯТ КОДЕКС се съхраняват в офиса на АПТА и при командирите на съответните екипи за бързо реагиране. Всички командос, които се запознаят със съдържанието на документите трябва да се разпишат за това в предвидената за целта таблица в края на текста.

* Като обобщено понятие за всички действащи лица в състава на Агенция „Борба с тероризма“ към АПТА се приема понятието „оператор“ /О/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ОБЩИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО АНТИТЕРОРИСТИЧНА ЗАЩИТА НА ЗОНИ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТЕРЕН

 

Чл.1. Основни положения

Настоящите правила и указания уреждат организацията на антитерористичната протекция, правата и задълженията на лицата, наричани „командоси от екипи за бързо реагиране“ /КЕБР/ към Агенция „Борба с тероризма“ //”, осъществяващи присъщата им дейност. Дейността на ЕБР се извършва на основание Договор за антитерористична защита, по който АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/ е „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Параметри на дейността на ЕБР:

1.ЕБР действа при необходимост, при команда на ръководителя/ командира на екипа;

 1. Дейността на ЕБР се осъществява от КЕБР д състав от 4 човека, единият от които е командир на екипа, определен със заповед на Председателя на АПТА;
 2. Дейността на ЕБР обхваща обезпечаване подпомагане на нарядите на АПТА, защитаващи лица, обекти или зони на отговорност при възникване на рискови или кризисни ситуации;
 3. На екипа се определя командир, който организира и контролира дейността, отговаря за членовете на екипа;
 4. Всеки ЕБР действа в определен от Председателя на АПТА район, в конкретни зони на отговорност.

 

Чл.2. Задължения на Командира на екип за бързо реагиране

По управленската верига командирът на екип за бързо реагиране е подчинен само на Председателя на АПТА.

Командирът има следните задължения:

– непосредствено да организира, ръководи и контролира работата на своя екип;

– да организира и ръководи действията на екипа си при възникване на рискови или кризисни ситуации, както и при предварително получена достоверна информация за такива;

– да организира и контролира състоянието, отчета, съхранението, обновяването и използването по предназначение на оръжието, боеприпасите и другите материалните средства, както и да води документацията, предоставени за командвания от него екип;

– непрекъснато да следи и изучава текущата оперативна обстановка на територията, на която действа екипът му, да събира, обобщава и анализира същата и да прилага практически мерки за подобряване на действащата оперативно- тактическа схема за действие на ЕБР;

– правилно и своевременно да провежда инструктаж на командосите от екипа преди предприемане на действия по определена задача;

– да следи за спазване на мерките за лична безопасност на командосите от екипа си при изпълняване на задачите им;

– да провежда необходимите допълнителни обучения, инструктажи и инструкции по спецификата на всяка конкретна задача;

– по утвърден ред и начин да информира Председателя на АПТА за изпълнението на конкретната задача;

– своевременно да реагира при получаване на сигнал от командос на АПТА на смяна или от командосите на видеонаблюдението за готвено/ извършващо се/ извършено деяние/х криза или рискова ситуация, негативно влияещо на състоянието на антитерористичната защитеност на лице/ обект/ зона на отговорност под защита на АПТА, като незабавно пристига на терен с екипа си на място и организира необходимите действия по минимизиране/ пресичане на действието/ кризата;

– незабавно да уведомява Председателя на АПТА за произшествия, нарушения и слабости при осъществяване на защитната дейност и да прави конкретни обосновани предложения по повишаване състоянието и степента на сигурност на подзащитни лица/ обекти/ зона на отговорност в своя оперативен район.

 

Чл. 3. Права и задължения на командос от екип за бързо реагиране /КЕБР/

3.1. КЕБР има право:

– да действа при изискваните от нормативните документи правила за лична безопасност;

– да използва защитни и предпазни средства, когато това се налага;

–  да бъде инструктиран и обучаван по въпроси на извършване на антитерористична протекция;

– да прави предложения и забележки по действащата организирана защита, с оглед нейното подобряване и усъвършенстване;

– да получава униформено облекло, служебна карта, средства за свръзка, технически средства и лични предпазни средства;

– да употребява поверените му средства за свръзка и технически средства съгласно изискванията на АПТА;

– да извършва граждански арест и предава на органите на МВР лица, които извършват или са извършили престъпления на територията на зоната на отговорност на екипа, както и ако с действията си са създали опасност за живота и здравето на намиращи се в района лица;

– само след отправяне на задължително предупреждение, да прилага физическа сила, да използва помощни средства и да употребява оръжие в интерес на изпълнение на служебните си задължения. Прилагането на физическа сила, използването на помощни средства и употребата на оръжие се допуска само когато не е възможно изпълнение на служебните задължения по друг начин. При тези си действия командосът задължително се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и изискванията на ЗОБВВПИ и НК. Действията се прекратяват незабавно при достигане на желания осмислен резултат;

– да установява самоличността на нарушителите, като за извършеното да докладва по установения ред на прекия си началник.

3.2. Командосът е длъжен:

– да носи личната си карта и служебната си карта при действие;

– при действие да е отпочинал и бодър, с чиста и изгладена униформа, с бадж, да е в безупречен външен вид, съгласно установените правила в АПТА;

– да поддържа служебното си оръжие и боеприпаси съгласно изискванията на ЗОБВВПИ;

– да получава и сдава служебното си оръжие съгласно установените в АПТА правила;

– стриктно да изпълнява всички нареждания на своя командир;

– преди действие да получи необходимия инструктаж;

– при действия срещу зараждане на конфликт или грубо нарушаване на обществения ред, да направи всичко възможно за тяхното мирно потушаване и разрешаване;

– да не отговаря на отправени в негов адрес провокации, като запази хладнокръвие и спокойствие до момента, в който това фактически застрашава личната му безопасност или защитата на зона на отговорност;

– да не нарушава правата и свободите на лицата на територията на зоната на отговорност, освен ако това изрично не се налага от оперативната обстановка;

– да знае и прилага адекватно на практика съдържанието на служебната документация.

3.3. На командоса се забранява:

– да проявява агресия към лицата на територията на зоните на отговорност, както и да ги провокира към извършване на правонарушения и престъпления;

– да напуска определения за него сектор на дейност без разрешение на своя командир;

– да занижава бдителността си с несвойствени дейности или с такива, отвличащи вниманието му от служебните му ангажименти;

– да оставя без надзор зачислените му оръжие, боеприпаси, помощни и  технически средства;

– да разглобява и ремонтира оръжието, техническите и помощните средства; да ги предоставя на други лица, както и да извършва демонстрационни действия с тях. При подобни ситуации незабавно докладва на прекия си началник;

– да употребява оръжие, да прилага физическа сила и да използва помощни средства по отношение на видимо малолетни лица, лица с трайна инвалидност и бременни жени;

– да изпълнява нареждания на организатора на други лица без разрешение от своя командир;

– да препятства действия на държавни органи или органи на местната власт при изпълнение на законовите им дейности;

– да предоставя или преотстъпва служебната си идентификационна карта, отличителния знак, униформата на други лица;

– да извършва действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите, както и да нарушава основните принципи на дейността по противодействие на тероризма, залегнали в Закона за противодействие на тероризма.

3.4. При действие командосът е длъжен:

– да извърши обстоен оглед на състоянието на поверената му зона на отговорност, да оцени рисковите зони и да знае как да реагира при създаване на рискови/ кризисни ситуации;

– незабавно да докладва на командира си за констатираните слабости или рискове;

– да следи за изправността на средствата за свръзка, техническите и помощните средства;

– да умее да извършва претърсване и запазване на местопроизшествие.

 

Чл.4. Указания за действие на ЕБР при извършени престъпления в зоната на отговорност или при предприети опити за такива

 1. При констатирано извършено престъпление или признаци за такова в зоната на отговорност, командосът е длъжен:

– незабавно да уведоми своя командир, както и други лица, съгласно установения ред и начин;

– да предприеме своевременни мерки за запазване на местопроизшествието, съгласно утвърдения план за запазване на местопроизшествие;

– да предприеме мерки за запазване на видимите следи и улики от повреда или унищожаване,

– да снеме данните на свидетели, с оглед предоставянето им на органите на МВР,

– да запише марките, моделите и регистрационните номера на МПС в района на местопроизшествието.

 1. Командирът на ЕБР е длъжен:

– да се запознае с фактическата обстановка и незабавно да уведоми Председателя на АПТА за обстановката, като подробно докладват придобитата информация;

– да осигури организация по запазване на местопроизшествието със силите на наряда и командосите;

– да предприеме мерки за получаване на допълнителна възможно най- пълна и истинна информация по случая;

– до пристигането на органите на МВР или на военната полиция, да изпълнява дадените му от Председателя на АПТА указания;

– ако има пристигнала оперативна група на МВР, уведомена от възложителя, да изпълняват техните разпореждания.

 1. При констатирано престъпление и заловен(и) извършител(и) ЕБР е длъжен:

– незабавно да докладва обстановката на Председателя на АПТА, след което да съобщи на дежурния на съответното РУ МВР, че има задържан(и) престъпник(ци) и да иска тяхното съдействие;

– да осигури законосъобразно задържане на лицата, съгласно изискванията на законите;

– да взема мерки за запазване на местопроизшествието и оставените следи и улики;

– при необходимост и при наличие на компетентност, да взема мерки за оказване на неотложна долекарска помощ, ако има пострадали лица, до пристигане на екип на „Спешна медицинска помощ”.

За всеки случай на задържане, прилагане на физическа сила, използване на помощни средства и употреба на оръжие, съответният командос изготвя писмен доклад до ръководството на АПТА, екземпляр от който незабавно да се предава на органите на МВР.

 

Чл.5. Контрол

Право да осъществяват контрол по изпълнение на антитерористичната защитна дейност на ЕБР имат:

– от АПТА- ръководителите на дейността и определените със заповед на Председателя на АПТА лица;

– от държавните органи- МВР и ДАНС.

 

Чл.6. Заключителни разпоредби

При нарушаване на разпоредбите на настоящите правила и указания или на другите актове, касаещи антитерористичната защита на зона на отговорност, съответният командос или командир се санкционира на база издадена заповед на Председателя на АПТА.

 

***

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

 НА КОМАНДОСИТЕ ОТ ЕКИПИ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ НА АПТА

 

УВОДНА ЧАСТ

 

Дейността по антитерористична защита в зона на отговорност е насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, намиращи се на територията й, осигуряване на съдействие на операторите на АПТА.

В своята дейност командосите трябва да се стремят да въведат професионални стандарти и практики, утвърдени на европейско и световно равнище, да отговорят на очакванията на възложителите по договорите за антитерористична защита, на изискванията на обществото, както и непрестанно да градят положителен обществен образ на АПТА.

При определяне на мястото на АПТА в този процес, приемането на етични правила за поведение на неговите командоси е осъзната от ръководството на Алианса и всички негови структури, сътрудници и членове необходимост.

Мнението на АПТА е, че Република България трябва да се вписва пълноценно в общоевропейския стремеж към изграждане на единни стандарти при извършване на дейност по обезпечаване на сигурност и защита на всички нива и по целия спектър в Сектор „Сигурност“.

От състава на командосите се очаква да възприемат етичните норми на поведение и да се стремят да изпълняват своите задължения в съответствие с принципите на общоприетата етика. Несъобразяването с етичните норми на поведение води до уронване на престижа на призванието „противодействие на тероризма“, загуба на общественото доверие и уронване на престижа на АПТА.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ I

Обхват на кодекса

 

Чл.1. Етичните правила в този кодекс са приложими към командосите на АПТА, изписвани по-долу като „К“, и се отнасят до:

 1. взаимоотношенията между К, възложителите по договори за антитерористична защита, гражданското общество и отделните граждани;
 2. взаимоотношенията между К и органите на МВР и ДАНС;
 3. взаимоотношенията между отделните К;
 4. правата и задълженията на К.

 

РАЗДЕЛ II

Цели на кодекса

 

Чл.2. Етичният кодекс има за цел:

 1. да определи етичните стандарти за антитерористичната дейност на К;
 2. да развива професионалната култура и професионални ценности, основани на принципите на хуманността, зачитането на принципите на противодействието на тероризма и правата на човека при изпълнение на служебните задължения;
 3. да утвърди и внедри в работата на К принципите на противодействието на тероризма;
 4. да подпомогне обучението на К за постигане на професионално етично поведение в тяхната работа.

 

РАЗДЕЛ III

Върховенството на закона в работата на командосите на АПТА

 

Чл.3. К на АПТА изпълняват задачите си при спазване на Конституцията на Република България, Закона за противодействие на тероризма, Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, обн. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 ноември 2019г., както и другите касаещи дейността закони и подзаконови нормативни актове.

 

Чл.4. К при изпълнение винаги трябва да проверяват законността на действията, които възнамеряват да предприемат.

 

Чл.5. Стриктното спазване на закона от страна на К допринася за гарантирането на правата и свободите на гражданите, за авторитета на институциите в Република България, опазването на мира и обществения ред, защитата на гражданите и тяхното имущество от прояви на тероризъм и престъпна дейност.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА КОМАНДОСИТЕ

 

РАЗДЕЛ I

Поведение и облик на командосите на АПТА в обществото

 

Чл.6. К изпълняват своите задължения в интерес на АПТА и в услуга на гражданското общество.

 

Чл.7. К опазват доброто име и авторитета на АПТА, когото представляват.

 

Чл.8. К насърчават хората да уважават закона, като дават личен пример с поведението си.

 

Чл.9. К се отнасят с уважение към всички представители на обществото, като отчитат неравностойното положение на уязвимите обществени групи и се съобразяват с тях при прилагане на физическа сила, използване на помощни средства и употреба на оръжие.

 

Чл.10. При изпълнение на своите професионални задължения К  търсят подкрепата на обществеността и съдействат за установяването на добри отношения по оста ЕБР – гражданско общество.

 

Чл.11. К съдействат за ефективното сътрудничество с органите на МВР и ДАНС, с изпълнителната власт, местното самоуправление и местната администрация, частните охранителни дружества, неправителствените организации и други представители на обществеността, като запазват независимост по отношение на професионалните си компетенции.

 

Чл.12. К изпълняват стриктно и безпристрастно своите професионални задачи, като носят пълна отговорност за своите действия или бездействие.

 

Чл.13. К не злоупотребяват с правомощията си, разчитайки че няма да им бъде наложена санкция в качеството им на служебни лица.

 

Чл.14. При изпълнение на професионалните си задължения, К задължително носят на видно място служебна идентификационна карта и униформа. При използване на служебни автомобили, същите са брандирани с логото на АПТА.

 

Чл.15. К изпълняват своите задължения в изряден външен вид /изгладена униформа, чисти, прилично подстригани, с поддържани бради и мустаци и т.н./, който да съответства на концепцията на АПТА за образец по отношение на стандарта в Сектор „Сигурност“.

 

Чл.16. Абсолютно е забранено К да бъдат в нетрезво състояние или под въздействието на наркотични/ упойващи вещества и медикаменти, влияещи върху изпълнението на служебните им задължения.

 

Чл.17. К по време на дежурство и извън него, при необходимост се намесват по своя инициатива и в рамките на своите професионални и лични компетенции оказват помощ на всяко лице в опасност, като, в зависимост от възможностите, съдействат за предотвратяване или пресичане на прояви от всякакъв характер, нарушаващи обществения ред, защитават от посегателства личността, личната и обществената собственост.

 

РАЗДЕЛ II

Зачитане на човешките права и свободи на гражданите и недопускане на дискриминационно поведение

 

Чл.18. К зачитат и опазват правата на всички хора, заложени в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, релевантните международни актове и българското законодателство.

 

Чл.19. К следват принципа, че всеки обвинен в криминално престъпление трябва да бъде считан за невинен до доказване на противното от страна на съда.

 

Чл.20. Във всички свои действия, К зачитат правото на живот на всеки човек, като прилагат физическа сила, използват помощни средства или употребяват оръжие само в предвидените от закона случаи, при абсолютна необходимост и пропорционално на заплахата в конкретната ситуация.

 

Чл.21. При изпълнение на професионалните си задължения, К  зачитат достойнството на всеки човек, като при никакви обстоятелства не извършват, провокират или толерират какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко и унизително отношение или наказание.

 

Чл.22. К зачитат правото на свобода и сигурност на личността, като ограничават това право само в законоустановените случаи и по законосъобразен начин.

 

Чл.23. К зачитат правото на личен и семеен живот, неприкосновеността на жилището и тайната на кореспонденцията, като ограничават това право само в законоустановените случаи и по законосъобразен начин.

 

Чл.24. К изпълняват своите задачи, като се ръководят от принципите за безпристрастност и недопускане на дискриминация, и формират своето вътрешно убеждение само на базата на събраните чрез законоустановени способи факти и данни по конкретния случай.

 

Чл.25. К, в действията си, винаги се съобразяват с основните човешки права, между които правото на свобода на мисълта, съвестта, религията, изразяването на мнение, правото на мирни събрания, свободно движение и мирното ползване на собствеността на всеки човек.

 

Чл.26. К уважават отделните граждани и общности, като зачитат техните традиции, вярвания и начин на живот, съвместими с правовата държава.

 

Чл.27. К не допускат дискриминация на базата на пол, раса, език, религия, образование и убеждения, политическа принадлежност, мнение, национален или социален произход, етническа принадлежност, инвалидност, възраст, сексуална ориентация, лично и обществено положение, имуществено състояние или друго основание.

 

РАЗДЕЛ III

Поведение, недопускащо прояви на корупция

 

Чл.28. К не трябва да се поставят във финансова, икономическа, материална или друга зависимост от отделни лица, групи лица или организации.

 

Чл.29. К не се възползват от правомощията си с цел лично облагодетелстване или друга користна цел.

 

Чл.30. К се противопоставят и са длъжни да информират своите ръководители за всеки акт на корупция сред своите колеги, достигнал до тяхното знание.

 

РАЗДЕЛ IV

Взаимоотношения с органите на МВР и ДАНС

 

Чл.31. К съдействат за установяването, поддържането и развитието на функционално и ефективно сътрудничество и взаимодействие с представителите на МВР и ДАНС.

 

Чл.32. Със своите професионални знания и умения К подпомагат органите на МВР и ДАНС.

 

Чл.33. К стриктно изпълняват процедурите, предвидени от закона, и допринасят за събирането на информация за противозаконна дейност на територията на антитерористичната защита, която предоставят на органите на МВР.

 

Чл.34. К са лоялни партньори на органите на МВР и ДАНС, като не възпрепятстват изпълнението на техните служебни задължения на територията на осъществяваната антитерористична защита.

 

РАЗДЕЛ V

Взаимоотношения между командосите в АПТА

 

Чл.35. К са част от йерархично организирана структура с ясно разпределени отговорности и властова пирамида.

 

Чл.36. Ръководните кадри на ЕБР са отговорни за разпорежданията и заповедите, които издават, за тяхното изпълнение и последствията от тях.

 

Чл.37. Ръководните кадри трябва да са пример за професионална, безпристрастна и ефективна работа.

 

Чл.38. Преките ръководители на К ги подпомагат, обучават и подкрепят към по-нататъшно професионално развитие.

 

Чл.39. Ръководните кадри насърчават коректното изпълнение на професионалните задължения на своите подчинени посредством съвет, даване на насоки или предприемане на други подходящи корективни мерки.

 

Чл.40. Ръководните кадри проявяват чувство за отговорност към подчинените си, като предприемат адекватни мерки за решаване на техните проблеми, които биха могли да рефлектират върху изпълнението на професионалните им задължения.

 

Чл.41. К изпълняват добросъвестно всички законни заповеди и разпореждания на своите ръководители.

 

Чл.42. К не трябва да изпълняват заповеди и разпореждания, нареждащи им да извършат явно незаконни действия. Ако считат, че дадена заповед или разпореждане са такива, те трябва да споделят подозренията си пред органа, който я е издал, или, ако е необходимо, пред по-висшестояща инстанция. В случай, че заповедта бъде потвърдена, те имат право да поискат писмено нареждане за нейното изпълнение.

 

Чл.43. Командир, потвърдил заповед, ангажира собствената си отговорност, ако се установи, че тази заповед е незаконна. Ако подозрението за незаконност е било изтъкнато неоснователно, с цел неизпълнение на дадена заповед, може да бъде ангажирана отговорността на съответния командир.

 

Чл.44. К дават точен и обективен отчет пред своите ръководители за изпълнението на възложените им задачи.

 

Чл.45. К оказват професионална помощ на колегите си при изпълнение на служебните задачи.

 

Чл.46 В отношенията между К не се допускат никакви форми на дискриминация.

 

Чл.47. К не правят изказвания и не отправят призиви към колегите си за участие в зони на отговорност, нарушаващи обществения ред или професионалната дисциплина.

 

Чл.48. Всеки К, който е станал свидетел на неетично или опасно поведение, на насилие, нехуманно или обидно отношение към което и да е лице от страна на свой колега, предприема действия за прекратяването им и докладва на ръководителя си, независимо от положението в йерархията на извършителя на подобни действия.

 

РАЗДЕЛ VI

Подбор и обучение на командосите

 

Чл.49. Противодействието на тероризма, като дейност, извършвана от АПТА, трябва да се стреми да отразява в максимална степен многообразието на обществото, за което работи.

 

Чл.50. Членуването в АПТА трябва да е отворено за всички български граждани, които отговарят на условията, посочени в Устава на организацията, като не допуска дискриминация при извършването на одобрение на кандидатите.

 

Чл.51. При подбора на кандидати за работа в Агенция „Борба с тероризма“ се отчита наличието на качества, отговарящи на изискванията за професионална етика.

 

Чл.52. Всяко лице, което постъпва в АПТА се задължава да изпълнява възможно най-добре възложените му задачи.

 

Чл.53. Обучението на К се провежда поетапно, започвайки от задължително обучение по част от професия „охранител“. След успешно положен изпит след приключване на курса, се провежда курс- обучение по борба с тероризма. Обучението трябва, освен специфичния материал, да утвърждава и основните ценности на демокрацията, върховенството на закона, спазването на човешките права и етичните стандарти на поведение. То създава подходящи условия за усвояване на професионални знания и умения.

 

РАЗДЕЛ VII

Командосите и служебната информация

 

Чл.54. Обработването на лични данни в АПТА се осъществява съобразно международните принципи за защита на данните и вътрешното законодателство и е ограничено до степен, необходима за изпълнението на законосъобразни специфични цели.

 

Чл.55. Нивото на служебна информация, с която разполага К не може да бъде използвана с користна цел, нито да бъде разгласявана пред други лица, освен по предвидения от закона ред.

 

Чл.56. К спазва нормативните изисквания за достъп до информацията, като съблюдава правилата за защита на класифицираната информация и запазва анонимността на лицата.

 

Чл.57. Събирането на информация от страна на К трябва да бъде подчинено на основен принцип в антитерористичната дейност- спазване на закона и професионалната етика.

 

Чл.58. К предоставят на възложител по договор за антитерористична защита точна и обективна информация за своите действия, без да разгласяват класифицирана информация.

 

Чл.59. К не бива съзнателно или поради небрежност да разгласяват каквито и да било невярна, подвеждаща или неточна устна или писмена информация, или да вписват неверни данни в документи, съхранявани или изисквани за служебни нужди.

 

РАЗДЕЛ VIII

Отчетност и контрол на командосите

 

Чл.60. К носят отговорност пред възложителите по договори за антитерористична защита и техните представители и са обект на контрол относно качеството и ефективността на предоставяните от тях охранителни услуги.

 

Чл.61. АПТА чрез своите К трябва да търси най-ефективните механизми и практики за отчетност и прозрачност, които дават възможност за диалог и взаимно доверие с възложителите по договори за антитерористична защита.

 

Чл.62. Всички действия на К могат да бъдат обект на жалби от страна на граждани, като подлежат на обективна проверка от страна на оправомощените от закона органи.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

РАЗДЕЛ I

Командосите и свидетели/ пострадали лица от престъпления и произшествия

 

Чл.63. К осигуряват необходимата подкрепа, помощ и информация на пострадалите, като предприемат следните действия:

 1. намесват се в тяхна защита, ако присъства на мястото на инцидента;
 2. при нужда им съдействат за получаване на медицинска помощ;
 3. отделят необходимото време, като това не нарушава качественото изпълнение на служебните им задължения;
 4. оказват съдействие за решаване на най- належащите проблеми, възникнали във връзка с извършеното правонарушение, ако това не е в разрез със служебните им задължения;
 5. при необходимост осигуряват защита на личността и собствеността на пострадалите лица, ако това не пречи на изпълняване на служебните задължения.

 

Чл.64. В отношенията си с пострадалите лица от престъпления и произшествия К трябва да показват уважение като:

 1. не допускат дискриминация или привилегировано отношение;
 2. не си позволяват фамилиарност и взема под внимание желанието им да уведомят своите близки за случилия се с тях инцидент;
 3. проявяват учтивост и интерес към думите на пострадалите, без да засягат лични въпроси, които нямат пряко отношение към случая.

 

Чл.65. К трябва да проявяват тактичност и деликатност, ако се налага да вземат показания от пострадали лица.

 

Чл.66. При вземане на показания от пострадали лица К спазват принципа на конфиденциалност.

 

Чл.67. При вземане на показания от пострадали лица К записват всички подробности, проверяват за снимки и видеоматериали, които в пълен обем незабавно предават на органите на МВР при тяхното пристигане.

 

РАЗДЕЛ II

Командосите и свидетели на престъпления

 

Чл.68. К отчитат специфичните нужди на свидетелите и се ръководят от правилата за защита и подкрепа по време на изчакване пристигането на органите на МВР, особено в случаите, когато има риск от заплаха за свидетелите.

 

Чл.69. Във взаимоотношенията си със свидетелите К:

 1. проявяват учтивост и осигуряват подходяща обстановка за изчакване пристигане на органите на МВР или за вземане на първоначални показания;
 2. се съобразяват с психологическото състояние на свидетеля /емоции, страх и пр./;
 3. показват, че е на разположение на свидетеля;
 4. стриктно се придържат към правилата за професионална тайна;
 5. въздържат се от всякакви оценки за произхода, социалното положение, съдебното минало или контактите на свидетеля;
 6. вярно записват и предават на органите на МВР всички показанията на свидетеля.

 

Чл.70. Принудителното задържане на свидетел до пристигане на органите на МВР не са основание за К да нарушават нормите в настоящия раздел.

 

РАЗДЕЛ III

Командосите и правонарушители

 

Чл.71. К не прикриват доведено до знанието им или установено от тях правонарушение, като предприемат необходимите действия за неговото предотвратяване и пресичане.

 

Чл.72. В отношенията си с правонарушителите К демонстрират твърдост, честност и безпристрастност, като внимателно преценяват всички свои действия.

 

Чл.73. В случаи на агресивно поведение от страна на правонарушителя, К полагат всички усилия, за да предотвратят или пресекат възможно най-бързо правонарушението и настъпването на неговите общественоопасни последици.

 

Чл.74. При взаимоотношенията си с правонарушителите К  запазват неутрално поведение, като действат по начин, който не подлага под съмнение тяхната обективност.

 

РАЗДЕЛ IV

Командосите и задържани лица

 

Чл.75. К информират незабавно задържаното лице за основанията за неговото задържане и приблизителното време за предаването му на органите на МВР.

 

Чл.76. К носят отговорност за живота, здравето и спазването на правата на всяко задържано лице до предаването му на органите на МВР.

 

Чл.77. К не подлагат задържаните лица при никакви обстоятелства на изтезание, физическо или психическо насилие, нехуманно или унизително отношение.

 

Чл.78. К, който е станал свидетел на насилие спрямо задържаното лице, се намесва, за да го спре и уведомява за това своите ръководители.

 

Чл.79. К се грижат за защита на живота и здравето на всяко задържано лице до предаването му на органите на МВР, като при необходимост му осигурява възможност за оказване на медицинска помощ.

 

Чл.80. К осигуряват възможност на задържаното лице да упражни правото си на защита, но не предприемат никакви действия по освобождаването му, ако са сигнализирали и очакват органи на МВР, на които да предадат задържания.

 

Чл.81. К нямат право да забранят на задържаното лице да информира свой близък, роднина или трето лице за факта на задържането си, освен в случаите, че това е изискване на органите на МВР.

 

Чл.82. К предават задържаното лице на органите на МВР веднага след тяхното пристигане. За предаването се съставя протокол, приложен в служебната документация на територията на зона на отговорност.

 

Чл.83. К водят стриктно, пълно и точно служебната документация, свързана със задържането и предаването на лицето на органите на МВР.

 

РАЗДЕЛ V

Прилагане на физическа сила, използване на помощни средства и употреба на оръжие

 

Чл.84. К не злоупотребяват с дадените им от Договора за антитерористична защита правомощия, като прилагат физическа сила, използват помощни средства или употребяват оръжие единствено в случаите, предвидени от закона, при наличието на неизбежна необходимост, пропорционално на опасността и в степента, необходима за постигането на законова цел.

 

Чл.85. К, които се намират на мястото на инцидент, разполагат с възможността да направят преценка дали да приложат физическа сила, да използват помощни средства или да употребят оръжие и в каква степен.

 

Чл.86. К прилагат физическа сила, използват помощни средства и употребяват оръжие само в краен случай и прекратяват действията си незабавно след отпадане на необходимостта.

 

Чл.87. К оказват помощ на лицата, спрямо които е приложена физическа сила, използвани са помощни средства или е употребено оръжие веднага след отпадане на основанието за прилагането им и са постигнати целите за тяхната употреба.

 

Чл.88. Заплахата с оръжие извън методите, определени от професионалните правила за намеса представлява поведение на К, противоречащо на принципите на професионалната етика.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Права на командосите

 

Чл.89. К имат същите граждански и политически права като останалите граждани. Ограничения на права могат да бъдат въвеждани само със закон и само ако те са необходими за упражняването на функциите на АПТА в рамките на българското демократично общество.

 

Чл.90. К имат социални и икономически права, кореспондиращи с положенията, залегнали в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те имат правото да им се предоставят специални здравни услуги, психологическа помощ и мерки, свързани с тяхната сигурност, отчитащи спецификата на работата им.

 

Чл.91. К, като всички граждани, имат правото на работна среда, позволяваща пълна изява на техните способности и свободна от всякаква форма на физическо или психическо насилие и дискриминация.

 

Чл.92. Ръководителите на К трябва да търсят най-добрите механизми и практики, съобразени с европейските стандарти, за разглеждане, реализиране и обжалване на дисциплинарните мерки спрямо тях.

 

Чл.93. К, който е обект на необосновани обвинения, свързани с неговите задължения, трябва да бъде подкрепян от своите ръководители и да му се осигури необходимата защита и правна помощ.

 

Чл.94. К са защитени от закона при правомерна употреба на физическа сила, помощни средства или оръжие.

 

Чл.95. К не могат да бъдат санкционирани поради факта, че са докладвали за случаи на нарушение на професионалната етика, освен ако подобен акт не се окаже злонамерен или неоснователен.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.96. Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от ежедневната антитерористична дейност.

 

Чл.97. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на К и защита от неоснователни обвинения.

 

Чл.98. Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки К, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на дейността по противодействие на тероризма.

 

Чл.99. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.

 

 

* * *