ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОХРАНА ПО ЧЛ.5, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗЧОД – ARCHANGEL

April 10, 2021

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОХРАНА ПО ЧЛ.5, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗЧОД

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДЕЙСТВИЯТА ПО ОХРАНА, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ.5, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗЧОД

 

 Варна, 2019 г.

УВОДНА ЧАСТ

Уважаеми колеги

 

„АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“ /АПТА/, ЕИК: 176477400, е неправителствена организация за противодействие на тероризма на територията на Република България. Дейността се извършва от квалифицирани специалисти в областта на превенцията на терористични въздействия и частната охранителна дейност, с богат опит в теорията и практиката. Като част от дейността си АПТА издава материали, посветени на проблематиката , както на противодействието на тероризма, така и по въпроси касаещи Закона за частната охранителна дейност, в т.ч. работата на частните охранителни дружества по видовете охранителна дейност.

 В настоящият материал ще се концентрираме над охранителната дейност, осъществявана при обезпечаване на сигурността на  питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали. Вниманието е фокусирано над един от изискваните няколко документа при подготвяне на документооборота, намиращ се в офиса и в обекта под охрана, изготвян от частното охранително дружество, извършващо дейността.

 Конкретно настоящото издание е предназначено да послужи като модел за изготвяне на „Инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявана от изпълнителите на охранителна

дейност при охрана на  обекти- недвижими имоти“.

 В Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност, в сила от 22.06.2018 г., издадена от министъра на вътрешните работи, обн. ДВ. бр.52 от 22 юни 2018 г. /по- долу в текста изписвана като „наредба/, се уреждат условията и редът за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

В Раздел V. “Охрана на обекти- недвижими имоти“ от наредбата, са указани всички документи, които трябва да бъдат изготвени при поемане под охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали, обединени под наименование „ОБЕКТИ- НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Охрана на обекти- недвижими имоти е дейност по осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект, по опазване на телесната неприкосновеност на физически лица в обекта и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото на едноличния търговец или юридическото лице, както и по тяхното предотвратяване и пресичане. Охранителната дейност се осъществява от търговци, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана. Охраната на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали /обекти- недвижими имоти/ може да включва и извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни и/или мониторен контрол.

ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 Управляващото частното охранително дружество лице  по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и съответното позициониране на изисквания от ЗЧОД документооборот. Лицето контролира и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.

 Организирането, изготвянето и позиционирането на документооборота в писмен или електронен вид се изисква с оглед правилното планиране и организиране на охраната на питейно, развлекателно заведение, дискотека, игрална и/или компютърна зала и включва:

 1. правила и указания за спецификата на дейността по охрана на питейното, развлекателното заведение, дискотеката, игралната и/или компютърната зала, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
 2. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност, която съдържа указания за:

а) непровокиране с поведението си намиращите се в обекта граждани, включително и чрез демонстративно носене на оръжие и/или помощни средства;

б) защитеност на лицата в охранявания обект;

в) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;

г) защитеност на имуществото на възложителя в рамките на охранявания обект;

д) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;

 1. примерни тактически указания за действие в различни ситуации;
 2. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.

 Освен гореописаните документи, за всеки обект, поет за охрана, лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето в 14-дневен срок от сключването на договора за охрана или от датата на поемането за охрана на обекта, когато тя е изрично указана в договора за охрана, на:

 1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект;
 2. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект и включва:

а) особеностите на охранявания обект;

б) организация на охраната (постове, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни случаи на посегателство над охраняваното имущество);

в) данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;

г) ако се осъществява видеонаблюдение – данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;

д) данни за технически средства или системи за осъществяване на мониторен контрол, ако такъв се извършва;

 1. правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено/оправомощено от него лице;
 2. списък на охранителния състав, осъществяващ охраната на обекта;
 3. седмичен или месечен график за работа на лицата от охранителния състав;
 4. дневник за приемане и предаване смяната на екипите в обекта.

 Документите по точки: 1,2,3,4,5 и 6 се утвърждават от управителя на частното охранително дружество или от упълномощено/оправомощено от него лице.

 Документите по точки 1- 10, както и уведомителните писма се съхраняват от сключването на договора за охрана до изтичане на 18 месеца след прекратяването на договора и при поискване се представят за проверка на компетентните органи.

 Съгласно изискванията на Наредбата, преписи от документите по точки 4,6,7,8 и 9, след изготвянето и утвърждаването им се съхраняват в охранявания обект и се представят за проверка на компетентните контролни органи.

 Управляващото частното охранително дружество лице създава организация за запознаване срещу подпис с документите по точки 1 – 3 на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или ръководител на охранителната дейност в 14-дневен срок след сключване на трудовия договор с лицето.

 Лицето, управляващо частното охранително дружество организира и контролира осигуряването на необходимото оборудване и помощни средства за охранителния състав.

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 в „Обща част“ на настоящият материал Ви запознахме с изисквания от Закона за частната охранителна дейност и наредба № 8121з-611 документооборот в почти пълния му обем /с изключение на допълнителните документи, с които ще ви запознаем в друго издание/. Сега ще насочим вниманието Ви към конкретиката на това издание, а именно към съдържанието на т. 2- „Инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност“ /по- долу в текста ще я изписваме като „инструкция/. Ще Ви предложим примерно съдържание и текст на такава инструкция, като целта е да улесним изработването й за обекти под охрана по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЧОД.

 В наредбата е пояснено, че инструкцията най- общо трябва да съдържа указания за:

 1. непровокиране с поведението си намиращите се в обекта граждани, включително и чрез демонстративно носене на оръжие и/или помощни средства;
 2. защитеност на лицата в охранявания обект;
 3. защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;
 4. защитеност на имуществото на възложителя в рамките на охранявания обект;
 5. действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД.

 Спазвайки тези изисквания, ще предложим на вниманието Ви следния примерен текст на инструкция, касаеща игрална зала за хазартни игри. Охраната е невъоръжена:

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Управител на „………………………………………………………………..“

                 /пълно наименование на частното охранително дружество/

Подпис, печат:  …………………..

                                                                     

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДЕЙСТВИЯТА ПО ОХРАНА НА ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ „……………………………………………………………………………..“, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТА

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Общи положения

Тази инструкция съдържа указания за безопасност при дейността на охранителния състав на частно охранително дружество „……………………………………………….“ при обезпечаване сигурността и защитеността на обект „…………………………………………………………………………..“, намиращ се:…………………………………………………………………….. по следните направления:

а) непровокиране с поведението на охраната на намиращите се в обекта граждани, включително и чрез демонстративно носене на оръжие и/или помощни средства;

б) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;

в) защитеност на лицата в охранявания обект;

г) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;

д) защитеност на имуществото на възложителя в рамките на охранявания обект;

 

Чл.2. Обхват на инструкцията

Инструкцията е задължителна за ръководителите и изпълнителите на охранителна дейност на Дружеството.

 

ГЛАВА ВТОРА

 ПОВЕДЕНИЕ НА ОХРАНАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА

 

Чл.3. Поведение на охраната на територията на обекта

 Поведението на служителите на частно охранително дружество „…………………………………………………………………….“ на територията на обекта под охрана е съобразено с присъщите им задължения и служебни компетенции. В План за охрана подробно е описана организацията на охраната на обекта, съгласно която дейността на служителите от охранителния състав е рамкирана по два направления:

1.в пост за охрана, намиращ се:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. като мобилен охранителен пеши патрул, движещ се по указаните в плана за охрана маршрути за обход на територията на обекта.

 

 Охраната е дневна/нощна/денонощна, въоръжена/ невъоръжена, предполага контакт с различен тип клиенти, с различно настроение, характер, психотип, психически настрой, в това число възможно под въздействието на алкохол или наркотични вещества. Задачата на изпълнителя на охранителна дейност е да не ги провокира с поведението си:

– да не е агресивен и предизвикателен,

– да не уронва личното достойнство и да не ограничава личната свобода на клиентите без основателна причина. Възможно е възникване на конфликтни ситуации, предизвикани от поведението на:

– клиенти и клиенти;

– клиенти и персонал/ръководство на обекта;

– клиенти и охрана;

– клиенти и органи на МВР;

– персонал и ръководство на обекта;

– конфликти между членове на персонала;

– персонал и охрана;

– ръководство на обекта и охрана;

– охрана и органи на МВР;

– конфликти с участието на външни лица и др.

Във всички тези случаи охраната трябва да вземе адекватно решение и да постъпи съгласно ситуацията, водейки се от следните принципи:

 1. ненамеса в трудови спорове между персонал и ръководство, като не допуска нарушаване на вътрешния ред в обекта;
 2. осигуряване на нормален работен процес в обекта;
 3. осигуряване на взаимодействие с органите на МВР при изпълнение;
 4. защита на интересите на възложителя по договора за охрана, спазвайки т. 1-3;

Охраната винаги трябва да се намесва с оглед предотвратяване на създаване и разрастване на конфликти, с цел разреждане на напрежението. Охраната не се намесва в търговски спорове, но взема адекватно и съобразено с поведението на клиента отношение при отказ от страна на последния да заплати дължими суми.

Охраната следи за доброто и възпитано взаимоотношение между всички лица в обекта, не допуска вдигане на шум над определените норми. Основно задължение на охраната е и да следи за кражби, злоупотреби, нанасяне на вреди на имуществото на възложителя по договора за охрана, както и да бъде подготвен да отрази агресивно поведение, опити за грабеж или вандализъм.

 При изпълняване на служебните си задължения, изпълнителите на охранителна дейност трябва да излъчват спокойствие и достойнство, да се движат размерено, без да бягат и да правят резки движения без необходимост, да не предизвикват недоволство от поведението си върху другите лица в обекта, да имат постоянна визуална връзка със своите колеги и с персонала, да носят помощни средства и огнестрелно оръжие съгласно инструкциите, да бъдат готови и да не се суетят и да внасят паника при възникване на рискова ситуация.

 В случай на евакуация на обекта, охраната трябва да знае начина за извеждане на всички лица от обекта, като напуска обекта последна, след проверка на всички помещения за останали лица. При необходимост изключва ел. захранването и други системи при необходимост.

 По време на дежурството охраната няма право да отвлича вниманието си, да чете, да използва компютър или личния си телефон/ таблет/ лаптоп. Изисква се пълна концентрация, постоянно наблюдение над клиентите, особено над тези с рисково поведение. При появата на такива клиенти, охраната определя поведението си спрямо тях, като по- често преминава в близост до тяхната локация, стремейки се да предвиди пикове в прояви на негативно поведение от тяхна страна.

 Охраната няма право да извършва дейности, освен предписаните в плана за охрана.

 

Чл.4. Носене на помощни средства от охраната

 Носенето на помощните средства от охраната може да предизвика недоволство, агресия или други негативни емоции у клиентите на обекта, което е нежелателно. Това обстоятелство се усилва и от състава на постоянния контингент, посещаващ игрални зали за хазартни игри. Такива клиенти, при загуба на парични средства стават нервни, раздразнителни и агресивни, още повече при употреба на алкохол или наркотични вещества. С оглед избягване на създаване на излишно напрежение, охранителите не трябва да носят помощни средства на видно място, още по- малко демонстративно да ги вадят, размахват или извършват резки действия с тях без необходимост.

 Препоръчва се помощните средства, които не могат да се носят скрито /гумени и пластмасови палки, щурмови палки, едрогабаритни електрошокови устройства/ да се позиционират в поста за охрана, в готовност за бързо вземане и използване при необходимост.

 Белезниците трябва задължително да са в калъф, разположен на колана на служителя, от страната на силната му ръка.

 Налични електрошокови устройства от джобен формат могат да се носят постоянно, ако са прикрити и не се виждат.

 

Чл.5. Помощни средства, по смисъла на ЗЧОД

 Законът за частната охранителна дейност разрешава носене и използване само на следните помощни средства:

 1. фабрично изработени белезници;
 2. каучукови и пластмасови палки;
 3. щурмови палки;
 4. електрошокови устройства.

 

Чл.6. Забрани

Забранява се употребата на помощни средства, които не са въведени в експлоатация по надлежния ред.

Забранява се използване на белезници, които не са фабрично изработени за целта.

Забранява се носене на белезници без калъф.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УПОТРЕБА НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

 

Чл.7. Употреба на физическа сила и помощни средства

(1) Физическа сила и помощни средства се използват, когато не е възможно да се изпълняват служебните задължения по друг начин.

(2). Физическа сила и помощни средства се използват след задължително предупреждение с изключение на случаите на внезапно нападение.

 

Чл.8. Основно изискване при употребата на физическа сила и помощни средства

При използване на физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

 

Чл.9. Преустановяване на употребата на физическа сила и помощни средства

Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане целта на приложената мярка.

 

Чл.10. Изисквания при употребата на физическа сила и помощни средства

(1) Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на правонарушението и личността на правонарушителя.

(2) Решението за използване на физическа сила и помощни средства при осъществяване на индивидуални действия се взема самостоятелно от охранителя, а при осигуряването на масови мероприятия от ръководителя на охранителната дейност.

(3) При използване на физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да вземат всички мерки за опазване здравето и живота на лицата срещу които са насочени.

(4) Не се допуска използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица, жени с очевидна бременност и лица изпаднали в безпомощно състояние, освен при неизбежна отбрана и крайна необходимост.

 

Чл.11. Забрани за употребата на физическа сила и помощни средства

Забранява се употребата на физическа сила и помощни средства:

 1. Срещу малолетни или непълнолетни лица, невменяеми и с видими психични отклонения лица и бременни жени, освен в случаите на въоръжено нападение или въоръжена съпротива, които застрашават живота и след предприемане на всички други действия за предотвратяване на конфликта;
 2. Срещу лица, взели заложници, когато това е ясно декларирано от тях;
 3. Срещу доброволно предали се и отказали се от въоръжена съпротива;
 4. Когато употребата му крие опасност да пострадат невинни граждани;
 5. В случаи, несвързани със службата.

 

Чл.12. Доклади

След използване на физическа сила и помощни средства охранителите докладват писмено на ръководителя на охранителната дейност или на управителя на дружеството.

 

Чл.13. Друго 

 Ако на лицето, спрямо което е употребена физическа сила и помощни средства, са нанесени телесни повреди, охранителите са длъжни да му окажат първа помощ и да го отведат в най-близкото лечебно заведение.

 

Чл.14. Условия за употреба на физическа сила и помощни средства

Употребата на физическа сила и помощни средства при изпълнение на служебни задължения, се използва само ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин при:

 1. Противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане на охраната или на орган на МВР;
 2. Задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива;
 3. Задържане на лице извършило престъпление, което прави опит да избяга, да посегне на своя живот или на живота на други лица;
 4. Оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си;
 5. Нападение срещу охранявания обект;
 6. Груби нарушения на обществения ред в обекта;

 

Чл.15. Използване на белезници

Използването на белезници цели да ограничи възможностите за движение на крайниците на правонарушителите. Лицето с поставени белезници трябва да бъде под наблюдение и  не може да бъде държано в това състояние повече от един час без проверка на наличие на нормално кръвообръщение на крайниците.

 

Чл.16. Използване на палки

Палки се употребяват, когато са неприложими други по-леки начини и средства за въздействие.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЗАЩИТЕНОСТ НА ЛИЦАТА В ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ

 

Чл.17. Защитеност на лицата в обекта

 В чл.3. на Закона за частната охранителна дейност са записани основните принципи при осъществяване на частната охранителна дейност. Като трети основен принцип е изведен „опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите“. Наредба №8121з-611 от 11 юни 2018 г., в Раздел V. Охрана на обекти- недвижими имоти“, в чл. 24, ал.1 определя охраната на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали, като дейност по осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект, по опазване на телесната неприкосновеност на физически лица в обекта и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото на едноличния търговец или юридическото лице, както и по тяхното предотвратяване и пресичане.

 Защитата налицата в охранявания обект се осъществява по няколко направления:

 1. защита от противоправни посегателства върху живота и здравето на лицата;
 2. защита на лицата от кражби и грабежи;
 3. защита на лицата от измами, извършвани от външни лица в обекта;
 4. защита на лицата от въздействия на субектки на тероризма;
 5. защита на лицата от въздействия на пожари;
 6. защита на лицата от въздействия на бедствия;
 7. защита на лицата от въздействия на аварии и катастрофи.

 Защитеността на лицата в обекта е от първостепенна важност за охранителя на смяна.

Неговата задача е да осигури спокойното пребиваване на клиентите на територията на обекта, като е в постоянна готовност за пресичане на негативни влияния върху средата за сигурност в обекта.

 За пълното решаване на тези задачи, охранителите трябва да работят по направления „превенция“ и „пресичане“ на вредните и негативни влияния над състоянието и степента на сигурност на територията на обекта.

 Задължение на всеки охранител е в детайли да познава плана за охрана, да е прочел внимателно и задълбочено протокола от оценката на състоянието и степента на сигурност в обекта, да е запознат и да се е подписал в приложените на обекта инструкции и инструктажи.

 Освен това, всеки от охранителния състав трябва перфектно да познава и проверява постоянно пътищата за евакуация, евакуационния изход, състоянието и изправността на дежурното осветление; да знае и умее да изведе всички лица от обекта при обявена евакуация.

 При проява на конфликти, охраната трябва да умее правилно да оцени ситуацията, като на първо място се погрижи за защитеността на лицата, кактко и да се опита да предотврати разрастването на конфликта.

 Всеки от охраната трябва да е запознат с щатните средства за пожарогасене, да може правилно и ефективно да ги използва по предназначение.

 На база придобитите знания и умения по професия „охранител“, всеки служител от охраната трябва да може да оказва първа долекарска помощ и да оценява, в рамките на своите компетенции, степента на поражения върху човешкия организъм и психика, като предприеме адекватни мерки по спасяването на човешкия живот и здраве.

 При проява на агресия сред лицата в обекта, защитеността на всички присъстващи е от първостепенна важност за охранителя. Със своите осъзнати действия той е длъжен да погаси агресията, още повече ако тя създава предпоставки за конфликт.

 Освен защитеността на живота, здравето и личната свобода на лицата в обекта, охраната се грижи и за защитеността на имуществото на лицата, намиращи се в обекта в качеството си на клиенти. Тази защите се простира в границите на компетенциите и задълженията на охраната и не обхваща вещи, за които охраната не знае или не е уведомена, както и за такива, които са забранени от законите на страната.

 

ГЛАВА ПЕТА

ЗАЩИТЕНОСТ НА ЛИЦАТА ОТ ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ

 

Чл.18. Правила и мерки за безопасност на лицата от охранителния състав

При изпълнение на служебните си задължения, личният състав на охраната трябва да бъде максимално защитен и да спазва мерките за лична безопасност. Защитеността на охраната е фактор, който се нарежда непосредствено след осигуряване на защитеността на намиращите се в обекта лица. При осигуряване на защитеността на клиентите и персовнала, охранителите не трябва да забравят и за своята лична защитеност. Обектът под охрана „Игрална зала за хазартни игри“ не предполага и не изисква специални мерки за защита на охранителния състав. Основните мерки за охрана на труда на лицата от охраната се разписват в книгата за ежедневен инструктаж, с които всеки служител, при застъпване на смяна, се запознава срещу подпис.

 Основните мерки за повишаване защитеността на охранителния състав са следните:

1.познаване на признаците на зараждащ се сериозен конфликт и начините за неговото погасяване;

2.детайлно познаване на начините и прийомите за прилагане на физическа сила и помощни средства;

3.детайлно познаване и умение за работа с щатните противопожарни средства;

4.познаване на системата за евакуация и правилата за нейното прилагане;

5.правилно разпознаване на признаците на съмнителни лица;

6.умение за реагиране при рискови ситуации;

7.умение за прилагане на мерките за долекарска помощ върху себе си;

8.правилно организиране на работата си.

 

Чл.19. Действия на охраната по обезпечаване на личната си безопасността

 При застъпване на смяна охранителят трябва да извърши пълноценно приемане на обекта, като обърне внимание и на въпросите, касаещи безопасността /личната му и на лицата в обекта/. При приемането да се обърне внимание на състоянието на:

1.ел.инсталацията- за окъсявания и оголени проводници, както и за други необезопасени елементи;

2.системата за видеонаблюдение- чрез разговор с отговорните лица;

3.изправността на елементите от системата за физическа защита;

4.състоянието на предмети и интериор, които могат да бъдат опасни за хората /стъклени повърхности, режещи елементи, таванни конструкции и др.;

5.данни за негативни промени в средата за сигурност;

6.поява на криминогенен контингент в близост до обекта;

7.изправността и състоянието на елементите от системата за пожарогасене;

8.състоянието и проходимостта на пътищата за евакуация и евакуационните изходи;

9.други въпроси- след разговор с дежурната смяна на обекта.

 

Чл.20. Обекти за защита

Обектите за защита са следните:

1.живота, здравето и личната свобода на лицата от охранителния състав;

2.личното имущество на лицата от охранителния състав;

3.униформата и идентификационния бадж на лицата от охраната;

4.имуществото на частното охранително дружество- помощни средства, документация и др.

ГЛАВА ШЕСТА

ЗАЩИТЕНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА

Чл.20. Имущество на възложителя по договора за охрана

Под понятието „имущество на възложителя по договора за охрана“ се има предвид следното:

1.сградния фонд на обекта- стени, под, таван, инфраструктура, врати,прозорци, покрития и др., което е трайно изградено и/или монтирано на територията на обекта;

2.недвижимото имущество на обекта- оборудване, машини, агрегати, комуникации и др., необходими за работата на обекта по предназначение;

3.имуществото на персонала, вкл. личните вещи, които са под контрол на охраната, като при такива забранени от закона, незабавно се докладва на отговорника на обекта.

Чл.21. Защита на имуществото на възложителя

Защитата на имуществото на възложителя е една от основните задачи на охраната. Има се предвид извършване на превантивни и пресичещи мерки по отношение на опити за нанасяне на щети или отнемане на имуществото, предмет на тази глава от инструкцията. Мерките по защита на имуществото се осъществяват както от охраната, така и от персонала на обекта- във взаимодействие.

 

ЗАПОЗНАТИ С ИНСТРУКЦИЯТА:

 

ЗАПОЗНАТИ С ИНСТРУКЦИЯТА:

Длъжност, име, фамилия Дата Подпис
 1 ………………..
 ……….  ……….
 2 ………………..  ……….  ……….
 3 ………………..    ……….  ……….
 4 ………………..  ……….  ……….
 5 ………………..  ……….  ……….
 6 ………………..  ……….  ……….
 7 ………………..  ……….  ……….
 8 ………………..  ……….  ………. 
 9 ………………..  ……….  ……….
 10 ………………..  ……….  ……….
 ……. ………………………………….  ……………………  …………………….
       

 

 

Изготвил инструкцията:  ………………………………..

                                             /………………………………../

 

 

 

* * *   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

На това завършваме настоящият материал. Надяваме се да е полезен на колегите от частните охранителни дружества при извършване на охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.5 от Закона за частната охранителна дейност.

В следващи издания ще разгледаме подробно и ще дадем примерни текстове и за останалите документи от изискуемите по наредбата такива.

 

Искаме още веднъж да напомним, че е по-добре копие от тази инструкция да се намира и в докуменооборота на обекта под охрана. Препоръчваме съхранение в специална папка, на сухо и чисто място, ведно с останалите документи. Инструктирайте своите служители при вадене на документ от тази папка и приключване на работата с него, същият веднага да бъде прибран обратно в чист и сух вид. Това е важно.

 

Благодарим за вниманието.

 

За контакти:

Главен офис гр. Каварна: ул. „Георги Кирков“ 10,

Офис гр. Варна: ул. „Калофер“ 3

 

Тел: 0884253038

e-mail: antiterror_archangel@abv.bg

facebook: Неправителствена организация с антитерористична дейност „Архангел“.