ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ПРИ ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ.5, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗЧОД – ARCHANGEL

July 26, 2021

ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ПРИ ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ.5, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗЧОД

ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ВКЛЮЧВАТ И ЕТИЧНИ НОРМИ И МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ

 

ОБЩИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ОТ ОХРАНИТЕЛИТЕ НА СИЧОД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ.5, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗЧОД

 

Чл.1. Основни положения

Настоящите правила и указания уреждат организацията на охраната и правата и задълженията на охранителите, даващи дежурство на обекта под охрана.

Обектът се охранява на основание Договор за охрана, по който СИЧОД е „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, а охраняваният субект е „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”.

Обектът под охрана представлява складова база с възможност за съхраняване и продажба на складирана продукция.

Охраната на обекта е денонощна, невъоръжена и се извършва от …….. охранителя на смяна. Общият състав на охраната е от …….. служители, работещи по график, осигуряващ ……..- часова физическа охрана. Дежурните охранители са организирани в пост за охрана, намиращ се в дежурна стая на КПП във входната зона на територията на обекта / или на друга позиция, която следва да се опише.

Основна задача на охранителите е да гарантират сигурността и безопасността на обекта и да осъществяват регламентирания от възложителя по договора за охрана контролно-пропускателен режим и вътрешен ред в обекта.

 

Чл.2. Права и задължения на охранителите

2.1. Охранителят има право:

-Да работи при изискваните от нормативните документи правила за лична безопасност;

-Да прави предложения и забележки по действащата организирана охрана, с оглед нейното подобряване и усъвършенстване;

-Да ползва почивки, съгласно утвърден график;

-Да получава униформено облекло, идентификационен бадж, средства за свръзка, помощни средства;

-Да носи и употребява повереното му помощни средства съгласно изискванията на ЗЧОД;

-Да задържа и предава на органите на МВР лица, които са извършили престъпления в охранявания обект или с действията си са създали опасност за живота и здравето на намиращи се в района охранители и служители;

-След задължително предупреждение да използва физическа сила и помощни средства за изпълнение на служебните си задължения, когато не е възможно да действа в интерес на охранителната протекция по друг начин, като се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и изискванията на ЗЧОД;

-Да установява самоличността на нарушителите на режима за охрана или на установения и утвърден пропускателен режим и да докладва по установения ред на прекия си началник;

-Да извършва: проверка на документите за самоличност на външни лица и на служебните пропуски на работещите в обекта; проверка на багажа, товара и/или на МПС и съпроводителните им документи;

-Да води отчет в дневника на влезлите и излезлите външни лица и МПС в обекта;

-Да употребява огнестрелно оръжие само в случаите на „неизбежна отбрана”, „крайна необходимост” и „задържане на лице, извършило престъпление” по смисъла на членове 12, 12а и 13 от Наказателния кодекс.

2.2. Охранителят е длъжен:

-Да знае и прилага стриктно на практика:

–задълженията си, произтичащи от приетите актове от управителя на СИЧОД и одобрените от него допълнителни изисквания на възложителя по договора за охрана;

–инструкцията за прилагане на изискванията на действащия пропускателен режим и предаване/приемане на обекта под охрана в района и изискванията на възложителя по договора за охрана за вътрешния ред,

–разпореждането за използване на средствата за комуникация;

–тактиките за действие при рискови ситуации и кризи,

–инструкциите за специфичните задължения на охранителите при изпълнение на охранителната дейност;

-Да спазва общите правила за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност при осъществяване на охранителната дейност на обекта;

-Да извършва проверка на документите, даващи право за пропускане в обекта на всички лица, съгласно изискванията на правилника за пропускателния режим;

-Да допуска разпечатване и отваряне на охраняваните обекти/подобекти само по реда, установен от правилника за пропускателния режим и предаване/приемане на обектите за охрана в района, като съвместно с отговорника на склада извършват оглед на изправността на печатите, вратите и прозорците и отразяват резултатите в книгата за сдаване и приемане на обекта;

-Да извършва проверка на личния багаж на лицата, МПС и товара в тях и съпроводителните им документи;

-Да води на отчет времената, данните, товара, съпроводителните документи и лицата в МПС за всички автомобили, които влизат и излизат в/от обекта за охрана в специален дневник;

-Да проявява висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения;

-Да познава правилата на СИЧОД по отношение осъществяването на периодични и внезапни проверки от оправомощени от ръководството лица с право на достъп в охранявания обект;

-Да пази с грижата на добър стопанин зачислените на обекта и в служебните помещения помощни средства и друго имущество;

-Да оказва съдействие на контролните органи по чл. 54 от ЗЧОД;

-Да умее да работи с намиращите се на поста и в обекта средства за гасене на пожари;

-Да не допуска пушене и палене на огън в района на охранявания от него пост и в близост до него.

2.3. На охранителя се забранява:

-Преди застъпването на смяна и по време на дежурство да употребява алкохол. При установяване употреба на наркотици и други забранени от закона упойващи вещества, охранителят се уволнява дисциплинарно;

-Да напуска територията на обекта под охрана без разрешение от прекия си началник;

-Да спи по време на смяната и да занижава бдителността си с несвойствени дейности или с такива, отвличащи вниманието му от охраната на обекта;

-Да напуска самоволно района на поста по време на смяната си;

-Да изключва без причина наличните технически средства за охрана;

-Да разглобява и ремонтира помощните средства, да ги предоставя на други лица, да ги оставя без надзор и да извършва демонстрации с тях;

-Да използва физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени;

-Да провокира лица към извършване на правонарушения;

-Да изпълнява нареждания на възложителя на съответния обект, които не са одобрени от преките му началници, са в противоречие с регламентиращите документи и излизат извън рамките на делегираните му права и задължения или противоречат на разпорежданията на преките му началници;

-Да се възползва от служебното си положение и под каквато и да е форма да придобива и изнася от охранявания обект имущество на възложителя;

-Да възпрепятства държавните органи при изпълнение на законовите им функции;

-Да прави самостоятелни промени в графика за смените;

-Да ползва предоставените за охраната средства за комуникация за нужди, несвързани с пряката охранителна дейност;

-Да влиза без разрешение в помещения на обекта;

-Да създава връзки с работници и служители на възложителя по користни или лични причини;

-Да предоставя или преотстъпва личната си идентификационна карта, отличителния знак и униформата на други лица;

-Да не е по форма и без бадж на видно място по време на дежурството;

-Да извършва изходящи телефонни разговори, с изключение на регламентираните по установения от работодателя за това ред;

-Да извършва действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите, както и да нарушава основните принципи на частната охранителна дейност, залегнали в Закона за частната охранителна дейност;

-Да се намесва или взема страна при уреждане на колективни трудови спорове в охранявания обект.

2.4. Специфични права и задължения на охранителите

При застъпване в дежурство охранителят е длъжен:

-Да извърши обстоен оглед на целостта на обекта в зоната за отговорност на поста, порталните врати и заключващите им устройства, вратите и прозорците на обектите и подобектите, съответствието на слепките и печатите с тези по образците, изправността на охранителното, уличното, декоративното и дежурното осветление;

-Да отрази констатираните нередности в книгата за сдаване и приемане на смяната на поста срещу подпис;

-Незабавно да докладва на прекия си началник за приемане на смяната и констатираните слабости;

-Да познава уязвимите места на обекта, подстъпите към възможните места за преодоляването им, слабите места за проникване в сградите и помещенията;

-Своевременно да прихваща и пресича опити на лица за проникване в обекта;

-Да информира незабавно преките си началници и ръководителя на охранителната дейност, както и отговорника на обекта за настъпили рискови ситуации или кризи;

-Да следи за изправността на средствата за свръзка.

 

Чл.3. Указания за взаимодействие с органите на МВР

При осъществяване на функционалните си задължения, охранителите трябва да оказват пълно съдействие на органите на МВР при изпълнение на служебните им задачи.

При поискване охранителите да подпомагат и съдействат на компетентните органи на МВР при извършване на огледи в охранявания обект, при разследване на извършени в обекта престъпления и разкриване на авторите им и пр. и да не възпрепятстват по какъвто и да е начин органите на МВР, като изпълняват стриктно техните указания.

При необходимост длъжностните лица да предоставят незабавно на органите на МВР придобита информация за извършваща се или подготвяща се престъпна дейност.

При извършване на проверка от органите на МВР, дежурните охранители, след поискване, да предоставят охранителната документация, намираща се в обекта.

Същите по установения ред да докладват своевременно на ръководителя на охранителната дейност за началото на проверката и за резултатите от нея.

 

Чл.4. Указания за действие на охранителите при извършени престъпления в охраняваните обекти или предприети опити за такива

  1. При констатирано извършено престъпление или признаци за такова в охранявания обект, дежурният охранител е длъжен:

-незабавно да уведомява ръководителя на охранителната дейност и отговорника на обекта на възложителя;

-да взема мерки за запазване на местопроизшествието, съгласно утвърдения план за запазване на местопроизшествие;

-да взема мерки за запазване на видимите следи от повреда или унищожаване.

 

2.При констатирано престъпление и заловен/и извършител/и, дежурният охранител е длъжен:

-незабавно да съобщава на ръководителя на охранителната дейност, след което да съобщи на дежурния на РУП, че има задържан/и престъпник/ци и да иска тяхното съдействие;

-да взема мерки за запазване на местопроизшествието и оставените следи;

-при необходимост да взема мерки за оказване на неотложна домедицинска помощ, ако има пострадали лица, до пристигане на екип на „Бърза помощ”.

За всеки случай на задържане, използване на физическа сила и помощни средства, съответният охранител изготвя писмен доклад до ръководителя на охранителната дейност, екземпляр от който незабавно да се предава на органите на МВР.

 

Чл.5. Контрол

Право да осъществяват контрол по изпълнение на охранителната дейност имат:

-От частното охранителна дружество- ръководителя на охранителната дейност и други лица, писмено оправомощени за целта от управителя на дружеството;

–От възложителя– упълномощени от него лица в присъствието на началника на охранителната група/началника на охранителната смяна, съгласно издадена за целта заповед на възложителя;

-От органите на МВР- след легитимиране.

 

Ред за извършване на контрол:

Дежурният охранител изисква от лицата легитимиране за правото им да извършват проверка на дейността по охраната на обекта.

При проверка на дейността по охраната на обекта от оторизирани органи, които не са от страна на възложителя, охранителят го уведомява незабавно за осигуряване присъствието на негов упълномощен представител по време на проверката.

Проверката се извършва:

-на наличната документация по ЗЧОД на обекта- в присъствието на дежурен охранител, на началника на охранителната група или началника на охранителната смяна;

-на състоянието на охраната в обекта/ подобектите на обекта- в присъствието на дежурен охранител, който не нарушава служебните си задължения в интерес на проверката.

При нощни условия проверката на дейността на охранителите от постовете се извършва само с разрешение на ръководителя на охранителната дейност.

Дежурният охранител на пост спира на безопасно разстояние приближаващото се лице и изисква надеждно разпознаване на проверяващите лица и съпровождащите ги служители.

Не се допуска извършване на проверка чрез скрито приближаване към охранявания обект.

 

* При действия на органите на МВР на територията на охраняван обект по проверка на сигнал в обекта, охраната не препятства влизането на служителите на територията, оказва съдействие в рамките на своите компетенции, без това да пречи на изпълнението на служебните им задължения.

 

Констатациите от извършената проверка се вписват в книга за проверките.

 

Чл.6. Заключителни разпоредби

При нарушаване на разпоредбите на настоящите правила и указания или на другите актове, касаещи охраната на обекта, съответният охранител се санкционира съобразно договорите, по които е страна, както и съгласно правилата на действащите нормативни актове.