ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/ – ARCHANGEL

August 11, 2021

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/

е неправителствена, нестопанска, доброволна антитерористична дейност, извършвана от личния им състав и представляваща делима съвкупност от:
– изучаване и развиване,
– планиране и подготвяне,
– организиране и логистична дейност,
– тактика и прилагане,
– анализиране и усъвършенстване на механизмите при работата им.
Дейността на НОСАД е насочена към:
1. Изследвания и обучение в сигурността;
2. Прилагане на изискванията на Закона за противодействие на тероризма и описаните мерки в Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност” Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.;
3. Извършване на антитерористични протекции над системи под антитерористични протекции със силите на оперативни сътрудници на НОСАД;
4. Провеждане на консултации, обучение, контрол, научна дейност по направление „противодействие на тероризма“ и „частна охранителна дейност“.
Дейността на НОСАД се извършва чрез:
-превенция /профилактика/ на терористични въздействия- обща и конкретно по договори за антитерористична протекция;
-протекция от терористични въздействия в пространството на системи под антитерористична протекция;
– взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по пресичане на терористични въздействия върху населението и над системи под антитерористична протекция;
– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия, по разкриване, залавяне или неутрализиране на лица, причастни към радикална, екстремистка и терористична дейност,спазвайки разпоредбите на законите и действащата нормативна уредба в Република България.
08.2021 г.
АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА-“АРХАНГЕЛ“ /АПТА/