ARCHANGEL

October 15, 2022

“Архангел” е наименованието на група от юридически лица, които обединяват усилията си за превенция и борба с престъпността и тероризма. Управляваща фигура в групата е създаденото дружество с ограничена отговорност Група за сигурност “Архангел”. Защо се наложи създаването му? Както е известно, нашите организации извършват отделно и съвместно дейност по Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ и по Закона за противодействие на тероризма /ЗПТ/. По въведената от нас методика, охранителната дейност и протекцията срещу терористични въздействия се обединяват в едно общо понятие- ЗАЩИТА. Защитата се прилага само  над лица, обекти, мероприятия и транспортирани товари, които са рискови от гледна точка на противодействието на тероризма. В този смисъл Група за сигурност “Архангел” се задейства по договори за защита само когато подзащитни лица, обекти, мероприятия или транспортирани товари попадат в категориите, определени с НАРЕДБА № 8121з-1225 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г.

Поемайки ролята на изпълнител по договори за защита, Група за сигурност “Архангел” обединява дейностите по ЗЧОД и ЗПТ в един договор, като в последствие ги възлага на съответните подизпълнители от групата, в зависимост от необходимите протекции. По този начин се избягва сключването на два отделни договора, което в някои случаи притеснява и смущава клиентите ни.