2016 г. ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИЗЪМ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА – ARCHANGEL

April 24, 2021

2016 г. ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИЗЪМ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА

ПРЕДПИСАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ОХРАНА НА СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА СЪС СИЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Издава: АПТА


България, гр. Варна, 2016 г.                                                                                               

 

 

 

 

 

„Частната охранителна дейност/ЧОД/ представлява делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на пълния спектър от мероприятия, мерки, действия/ противодействия, водене, отчетност и съхраняване на документооборотобхващащи, отделно или в пълен обем, превантивния, текущия и последователния етапи при изпълняване на задълженията и упражняване на компетенциите на частните охранители и ръководителите на охранителна дейност, насочени към превенция, противодействие и ликвидиране на последствия от противоправни прояви (нарушаване на обществения ред и престъпления), стихийни бедствия, аварии, кризи, терористични актове, пряко или косвено въздействащи негативно на степента на сигурност и повишаващи степента на риска в поетите, на база сключени договори за охрана, охранителни протекции и ангажименти, от регистрирани по Търговския закон и лицензирани по изискванията на Закона за частната охранителна дейност, физически и юридически лица.“

 

АПТА

 

 

 

 

 

У В О Д

 Уважаеми колеги,

  Настоящият материал е насочен към колегите, занимаващи се с частна охранителна дейност по ЗЧОД и по- конкретно към тази част от тях, които са охранявали, охраняват или им предстои да охраняват средно общообразователни училища. Базирайки се на своя опит, искаме да бъдем в помощ при планирането и провеждането на мероприятия по превенцията на терористични заплахи на територията на средни общообразователни училища /СОУ/ от охранителните дружества, които се грижат за сигурността и безопасността им.

 Грижата за здравето и живота на подрастващото поколение е основна и изключително важна задача, стояща за решаване пред цялото общество.Не напразно, едни от най- болезнените и опасни терористични атаки са насочени срещу училища, като непосредствените им преки и косвени цели са именно учащите се в тях.Терористите прекрасно знаят, че удряйки най- ценното за едно общество- децата, ще постигнат максимална ефективност и висока резултативност от проведените актове на насилие и терор. Примерите за подобни кървави престъпления са многобройни и за жалост, броят им не намалява.Един от най- жестоките от тях е този в град Беслан, Северна Осетия, Руска Федерация, в първите дни на септември 2004 година. Събитието е познато като Трагедията в Беслан. Терористичното нападение е дело на чеченски бунтовници, които превземат местно училище и задържат като заложници най-малко 1200 възрастни и деца. След двудневни преговори руски специални части щурмуват сградата. По време на акта и спасителната операция загиват над 344 цивилни, от които 186 деца.

 Налице са и много други примери за терористични актове на територията на училища, особено в по- развитите западноевропейски страни и Съединените щати.

 След направените подробни анализи, мнението на АПТА е, че една от основните причини за допускане на подобни трагедии е слабото организиране на охраната в учебните заведения и в частност в средните общообразователни училища ПО ЛИНИЯ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ТЕРОРИЗМА, в тази връзка, допускането на развитие на терористичната заплаха до ниво на терористично резултативно нападение. Очевидно работата по тази проблематика не се провежда на необходимото ниво, респективно не се въвеждат необходимите мерки, не се провеждат необходимите мероприятия за предотвратяване на евентуални терористични заплахи. Вина за това положение на нещата имат охранителните дружества, училищните ръководства и органите на МВР. Все още обезпечаването на сигурността на СОУ не е от главните приоритети за училищните ръководства. Те се стараят да отделят минимални средства от своите бюджети за перото „сигурност”, а от своя страна, охранителните дружества се опитват „да влязат” в тези тесни финансови рамки. Подобно отношение води до назначаване на нискоквалифицирани охранители или служители, които са се наели просто за „някой лев”. Ясно е, че от такива охранители не може да се очаква да реагират адекватно и професионално на възникнали кризисни и рискови ситуации, да изпълняват предписаните мерки по превенция на терористичните заплахи. Тук би трябвало да се намесят органите на МВР, които чрез проверки, оперативки, обучения и други мероприятия да разясняват и изискват повишаване на нивото на сигурност в СОУ.

 Друга важна причина за формалното отношение към сигурността на територията на СОУ е непознаването и недобросъвестното изготвяне и попълване на документалната база, която ръководителите на охранителна дейност трябва да осигурят на своите подчинени по линия на превенция на тероризма, както и изискването тя да бъде подробно изучена и правилно водена. По- долу в настоящата брошура ще изброим необходимите документи, за които са отговорни частните охранителни дружества. Пълният набор от примерни документи, инструкции и инструктажи са събрани в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС                                                                                                                                                                            

 От всичко горепосочено, трябва да се направят няколко сериозни извода:

 1. Решаването на проблематиката по обезпечаване на сигурността по линия на антитероризма на СОУ трябва да се извършва със съвместни действия и сили на охранителните дружества, ръководството на съответното учебно заведение и органите на съответното РУ на МВР. Тук е мястото да насочим вниманието ви към логическата и фактическа връзка между Плана за охрана, Плана за пропускателния режим, Правилника за пропускателния режим, Плана за действие при кризи, Инструкциите и инструктажите за действия при осъществяване на пропускателния режим, както и за действия при рискови и кризисни ситуации.Ясно е, че тези документи ще работят единствено, ако са съгласувани между охранителното дружество и училищното ръководство, а в последствие и сведени до преподавателите и учащите се.
 2. Задължително е провеждането на учебни тревоги, отразяващи различни терористични заплахи, подготвящи учениците, преподавателите и обслужващия персонал на СОУ за правилни и отработени до автоматизъм действия, евакуация и реагиране. Тези тренировки са ключът към спасяване на човешки животи. Добре е да се провеждат поне едноразово през всеки учебен срок.
 3. Ръководството на СОУ да преразгледа отношението си към проблематиката на обезпечаване на сигурността в ръководените учебни заведения. Да не се търси евтиното и икономиите, за сметка на които да се снижава нивото на сигурност и съответно, да се повишава нивото на риска, а на базата на открити и мотивирани преговори, да се намери вариантът с най- оптимална цена при оптимална организация на охраната на СОУ.
 4. Ръководството на СОУ пряко и тясно да участва в управлението на риска чрез  мониторинг и контрол спрямо изпълняването на охранителната протекция. Препоръчваме  забележките, предложенията и оплакванията да се дават в писмен вид на дружеството, което охранява СОУ, като се изисква отстраняване на слабостите в договорения за това срок.
 5. Да се провеждат ежеседмични или най- малко ежемесечни срещи и оперативки на училищното ръководство с ръководителите на охранителните дружества, на които да се обсъждат качеството на охранителната услуга, предстоящите задачи, текущите такива, както и мерките за повишаване нивото на сигурност в СОУ.
 6. Да се потърси тясно взаимодействие по оста: Училищно ръководство- Частно охранително дружество- Районно управление на МВР, в резултат на което да се изработи План за взаимодействие и да се провеждат регулярни срещи между трите звена.
 7. На база гореизложеното, предлагаме следната логическа верига за осъществяване на охрана на СОУ:

ИЗБОР НА ОХРАНИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО— УТОЧНЯВАНЕ,  СЪГЛАСУВАЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА— ПРИЕМАНЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ОТ УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО— ТЕКУЩ КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОХРАНИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО И ОТ УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО— АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ОХРАНИТЕЛНАТА ПРОТЕКЦИЯ— ОПЕРАТИВКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОХРАНИТЕЛНАТА УСЛУГА—
АНАЛИЗ НА НИВОТО НА СИГУРНОСТ— ПОСТАВЯНЕ НА  СЪОТВЕТНИТЕ ЗАДАЧИ ПО ПОДОБРЯВАНЕНИВОТО НА СИГУРНОСТ— ПОСТАВЯНЕ НА СРОКОВЕ И ОТГОВОРНИЦИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО— ОТЧЕТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ—  МЕРКИ.
При спазването на тази проста логическа верига може да се постигнат качествени резултати при превенцията на кризисни ситуации.

 ВЪВЕДЕНИЕ

Тероризъм и терористична дейност:

В днешно време тероризмът се усъвършенства и придобива различни измерения- от извършването на отделни терористични актове до официална държавна политика в някои страни.Явлението „тероризъм“ е специфична, с политическа, религиозна или друга мотивировка за извършвано насилие.Под терористична дейност обикновено се разбира широк кръг от действия за постигане на определени лични, групови, политически, религиозни, икономически или други цели.Към тази дейност се причисляват:

– организиране, планиране, подготовка и извършване на терористични акции;

– подстрекателство към извършване на такива;

– насилие върху физически лица и организации;

– унищожаване на материални и културни ценности;

– електронен тероризъм.

 Практиката показва, че местата, обекти на терористични атаки са територии, сгради или други инфраструктурни елементи, предполагащи струпване на много хора или посетени от важни политически, военни, културни, обществени или икономически лидери.Като правило, терористичните удари се извършват с цел убийство на единици или групи от хора, унищожаване на обществено значими обекти или създаване на масова паника, страх и несигурност. Терористите се стараят да предизвикат паника с помощта на заплахи, отвличания, показни екзекуции, поставяне на взривни устройства, токсични, задушливи, радиоактивни субстанции или заплаха за поставяне на такива, използване или заплаха за използване на средства за масово поразяване, с които да убедят гражданите в своята ненаказуемост и сила, от една страна, а от друга да покажат безсилието на властите да им противостоят. Противодействието на терористичната дейност е задължение на изградената за тази цел част от сектор сигурност- система от държавни и неправителствени звена, наред с които определени задължения имат и представителите на частните охранителни компании.

 За предотвратяване и недопускане извършване на терористична дейност, ограничаване последствията от тях, в стопанските, административните и други обекти се предприемат редица превантивни мерки. Планират се и се извършват съответните необходими мероприятия със справяне с различни рискови ситуации, които могат да възникнат в резултат на терористични атаки или удари.Провеждат се и конкретни обучения на охранителния персонал за справяне с подобни ситуации.

                                                                                                                                                

Превантивни антитерористични мерки:

За постигане на сигурността в охраняваните обекти и превенция на тероризма се разработват планове, програми и се прилагат конкретни мероприятия:

– прилагане на ефективна система за физическа защита съобразно категорията на обекта;

– осъществяване на ефективен пропускателен режим и контрол при влизане, пребиваване и напускане на обектите от хора и транспортни средства;

– патрулиране и проверка на територията на обектите и техните външни периметри с особено устойчиво внимание върху рисковите места;

– наблюдение и контрол над периметри с общо предназначение и свободен достъп на лица, техника и транспортни средства;

– въвеждане на строг режим за съхранение или използване на опасни материали, вещества, елементи, конструкции, апаратура и механизми;

– внимателен подбор на персонала, работещ в обектите;

– разработване и поддържане в актуален вид на планове за управление при криза,

– самостоятелно или съвместно с органите на МВР, провеждане на инструктажи, мероприятия и практически занятия за отработване действия на охраната в извънредни ситуации, предизвикани от терористична дейност.

 Прилагането на тези и други мероприятия от превантивен характер в значителна степен са в състояние да постигнат снижаване на вероятността от извършване на терористична дейност на територията на охранявания обект.Самата природа на тероризма изключва възможностите за отправяне на своевременно предупреждение при извършване на терористичен акт.От тази гледна точка, основната дейност при противодействието и антитерористичните мероприятия са в предприемането на превантивни мерки за недопускането на терористични прояви.

 В списъка на превантивните мерки при охраната на средно общообразователни училища от частни охранителни дружества важно място заема подготовката на съответната документация от ръководителите на охранителна дейност и по- специално тази от нея, касаеща предмета на настоящата брошура:

 1. Охранително обследване;
 2. План за охрана;
 3. План за пропускателният режим;
 4. План за действие при кризи;
 5. Инструкция за изпълняване на пропускателния режим;
 6. Инструкция за действие на охраната при възникване на кризисни ситуации;
 7. Инструктаж на охраната за действие при възникване на кризисни ситуации в конкретното СОУ.

                                                                                                                                                 

Действия на охраната при получени терористични заплахи:

Действия при анонимно телефонно обаждане или съобщение- при получаване на такова, по характера си съобщение, ролята на получаващия е критична. Обикновено това са съобщения със заплахи за поставена бомба или самоделни взривни устройства или по- рядко други заплахи. Основните данни, които трябва да се извлекат от съобщението са следните: какъв е обявеният час или предполагаемото време за детониране на взрива, местоположението на взривното устройство, мотивите за поставянето му, исканията на заплашващото лице, степента на сериозност и истинност на заплахата. Ако съобщението е гласово, основната задача на получаващия е да извлече възможно най- голям обем информация от заплашващия. Това могат да са: тембър на гласа, акцент, околни и странични шумове, нервност и напрегнатост на говорещия. След приключване на разговора, приемащият съобщението НЕ ЗАТВАРЯ линията, ако телефонът е жичен и от друга линия незабавно уведомява ръководителя на охранителната дейност и ръководството на охранявания обект за ситуацията. Незабавно след това се сигнализира на тел.112. Ако съобщението е текстово, то се запазва и се предоставя на разследващите органи.

                                                                                                                                              

Мероприятия, провеждани от охраната при терористична заплаха:                                    

– обявява се съответния код за действие на дежурния охранителен екип и на групата за реагиране;

– незабавно се събират всички охранители, с изключение на постоянните постове, за провеждане на оперативен инструктаж;

– въвежда се режим „евакуация“, забранителен режим за влизане и ограничителен режим за напускане или друг режим, съгласно обстановката, на територията на заплашения обект или подобект. Осигурява се свободен достъп и съдействие на органите, имащи пряко отношение към антитерористичните мерки;                                                                                                                                                                                   

– инструктиращият, в експресен режим инструктира допълнително охранителите с цел повишаване степента на готовност;    

– предприемат се действия по изолиране и отцепване на посочения в съобщението район или периметъра, в който е най- вероятно да е заложено взривното устройство;

– при установяване на предмети, за които може основателно да се предположи, че са част от терористичната заплаха, се ограничава достъпът до тях и се уведомяват специалните екипи на МВР;

– подпомагат се мероприятията на ръководството на СОУ за организирано извеждане на учащите се , преподавателите и обслужващият персонал от сградата или територията на обекта, както при изключването на възли и агрегати, които могат да представляват допълнителна опасност. Препоръчително е в сградите, оборудвани с асансьори, кабините да не се ползват при евакуацията. За целта те се застопоряват на приземните етажи от охраната;

– установяват се очевидци или съмнителни лица, имащи отношение към подадения сигнал;

– оказват съдействие на общинска администрация за привеждане в готовност наличните доброволни формирования;

                                                                                                                                                 

 Действия на охраната на обекта при намиране на предмети или вещи със съмнително съдържание или външен вид:

При намиране на багаж или предмети, оставени без надзор или на такива, намиращи се на несвойствени за характера им места, охраната предприема незабавно действия за установяване притежателя им с помощта на свидетели, като:

– уведомяват ръководителя на охраната и ръководството на СОУ;

– извършват външна проверка на установените предмети, без да ги докосват, отварят или преместват;

– при основателно съмнение за наличие на опасност, свързана с намерените предмети, незабавно отцепват периметъра около тях на безопасно разстояние и уведомяват ръководителя на охраната и ръководството на СОУ;

– ограничават движението в района и съгласувано с представител на ръководството на СОУ и МВР предприемат действия по извеждането на намиращите се в района лица;

– преустановяват достъпа на хора до установените предмети на разстояние не по- малко от 50 метра.В отцепения район не се допуска внасянето на устройства, излъчващи електромагнитни вълни (мобилни телефони, радиостанции, компютърни и други устройства);

– уведомяват за обстановката тел.112 и изчакват пристигането на екипите на МВР.

                                                                                                                                               

Проверка на обекта при подаден сигнал за поставено взривно устройство:

В случаите на получено съобщение за поставено взривно устройство на територията на СОУ специализираните служби на МВР извършват проверка за наличието на такова. В случаите, когато проверката не се извършва от специализирани служби, тя може да се осъществи от органите на МВР, с помощта на частните охранители, даващи дежурство към момента на заплашения обект. В случай, че органите на полицията не могат да осъществят проверката, тя се извършва от частните охранители, под контрола на ръководителя на охраната. Проверката на сграда започва от общодостъпните места или такива със свободен достъп на посетители и прилежащите им части. След огледа се проверява етаж по етаж, помещение по помещение, като не се пропуска нито едно, като се спазва принципът отдолу нагоре или конкретно позициониране, при получаване на конкретното местоположение на опасния предмет или устройство. Подземните части на сградите се проверяват първи. Обръща се внимание на мази, подземни гаражи и паркинги, общи и служебни помещения, асансьори. Следи се за предмети в непосредствена близост до носещите елементи на сградата, както и на товарни и лекотоварни закрити МПС. При наличие на детектор за откриване на опасни вещества, същият се използва. Проверяват се паркираните транспортни средства с помощта на огледала за преглед на трансмисията и ходовата част. Да се има предвид, че при сериозна терористична заплаха ще се цели да се унищожи цялата сграда, а това обикновено става чрез поразяване на носещите конструкции в подземията и долните етажи. Проверката да се извършва обстоятелствено. Да се има предвид, че съвременните взривни устройства могат да бъдат малки по размер, но с голяма мощност.Взривните вещества могат да бъдат изработени на база прахови, пластични или течни основи. Взривателите също могат да работят на различни принципи: радио- сигнал, часовников механизъм, механичен удар или преместване и др. На всеки етаж се проверяват ниши, кошчета за смет, пожарни кранове, килери, помещения, таванни пространства, тоалетни и т.н. След приключване на проверката на всеки етаж, се докладва на ръководителя на охраната за приключилата проверка и се оставя охрана- отцепление, с цел да се пресече повторен опит за проникване от страна на терористи. При намиране на съмнителни предмети незабавно се докладва на ръководителя на охраната и точно се изпълняват инструкциите му.

При получаване на сигнал за бомбена заплаха се попълва формуляр, примерен образец на който прилагаме:

ФОРМУЛЯР С ВЪПРОСИ                                                                                         

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗЛОНАМЕРЕНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ (ЗАПЛАХА, СОБЩЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ  И ДР.)

Точно време на обаждането:……………………………………………                                         

Дата: ………………………….                                                                                                                                                         

Точно съдържание на съобщението:………………………………………………….                              

Въпроси към обаждащият се:                                                                                                                                

1. Защо е предприет терористичният акт?……………………………………….                           

2. Коя е конкретната причина за готвения терористичен акт? ………..                                    

3.Ако е взривно устройство, каква е мощността му и кога ще се задейства? ……………………………………………………………………………………….
4.Колко време остава до сработването? ………………………………………….                                   

5.Ще убие ли хора или само материални щети? ………………………………..                       

6.Има ли условия, при които взривът да бъде отменен? ……………………                                                                  

7.Къде е разположено взривното устройство? …………………………………                    

8.Кой поема отговорност за терористичния акт? ……………………………                                                                         

9.Други печелещи време въпроси /без да се провокира агресия ……………                                

(печелете време, опознайте гласа , не затваряйте телефона)                                                                          

ГЛАСЪТ Е: (Оградете или отбележете)                                                                                                           

мъжки           ядосан            висок         бърз              жаргонен         запис                                   

женски          спокоен           шепот      бавен            образован         друг                                   

детски           напрегнат      неясен      маниакален  безразсъден       електронен    развълнуван   акцент     пиянски         несвързан                                             

Ако гласът е познат, на кого прилича? ………………………………………………                                                           

Наличие на странични разпознаваеми шумове: ………………………………….                               

улични ,        гласове,       музика,    шум от съдове,       шум от движение-/двигател/
офис оборудване,   извънградски,     животни,     домашни  шумове,   други
Име на приелия обаждането……………………………………………………………..                     

Длъжност: ……………………………………………………………………………………….                                

Телефонен номер, на който е прието: ……………………………………………….                                                              

Незабавно се обадих на: …………………………………………………………………….                                                                       

И НА ТЕЛ.112.

 

                      

                                  

 

ОБЩА ЧАСТ

Охраната на СОУ се вписва в един от най- разпространените видове частна охранителна дейност- охрана на имуществото на физически и юридически лица. По смисъла на Закона за частната охранителна дейност, охраната на имуществото на физически или юридически лица е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства. В случая на охрана на СОУ, обаче, това понятие се разширява, като включва по- разширен набор от охранителни протекции. Това обстоятелство се налага от необходимостта от обезпечаване на сигурността не само на имуществото, но и на здравето и живота на хората, пребиваващи на територията на охранявания обект, както и в неговия периметър.

Най- общо задачите, които охранителите трябва да изпълняват, са следните:

1. Охрана на здравето, живота и личната неприкосновеност на учащите се, преподавателите и останалият персонал, намиращ се на територията на СОУ;

2. Охрана на целостта и техническата изправност на оградите, порталите, спортните съоръжения, средствата за защита, пожарогасене, евакуация и другото имущество ограничаващо и намиращо се във външния периметър на СОУ, а именно в двора на учебното заведение;

3. Охрана на сградата на СОУ, в нейната цялост- подземни, надземни и прилежащи части;

4. Охрана на имуществото на СОУ, намиращо се в сградата на охранявания обект;

5. Охрана на комуникациите, техническите съоръжения и други, намиращи се на територията на СОУ;

6. Охрана на паркингите, товарно- разтоварните рампи, складове, трафопостове, агрегати, кранове, газоразпределителни устройства, ВиК устройства и други, намиращи се на територията на СОУ;

7. Охрана и контрол на входовете/ изходите, както и на подстъпите към СОУ. Стриктно, но и творческо изпълняване на пропускателния режим;

8. Постоянен мониторинг и реагиране на случващото се на територията на СОУ, осъществяван чрез физическа охрана, видеонаблюдение и СОТ;

9. Правилно реагиране при възникване на рискови ситуации, взаимодействие със съответните държавни и общински органи;

10. Самостоятелно действие и оказване на помощ на държавните и общинските органи при ликвидиране на последствията от възникнали рискови и кризисни ситуации;

11. Поддържане на тесен контакт и взаимодействие с училищното ръководство;

12. Постоянен тесен контакт с учащите се, насочен към превенция и ранно откриване на подготвяни престъпления, нарушения на обществения и вътрешния ред;

13. Обмен на оперативна информация с органите на МВР и съответните служби на Министерство на отбраната;

14. Други мероприятия, мерки и действия, представляващи служебна и конфиденциална информация.

С конкретната проблематика на настоящата брошура, а именно- антитерористичните мероприятия при охраната на СОУ, тясна връзка имат всички гореописани направления, като приоритетни са въвеждането и изпълняването на мотивиран и правилно разчетен пропускателен режим /План  и Правилник за пропускателния режим/ и обучението на служителите на охранителното дружество, учащите се, техните преподаватели и обслужващият персонал за правилни, бързи и автоматизирани действия при възникване на рискови и кризисни ситуации /План за действие при кризи; Инструкции и инструктажи за действия при възникване на рискови и кризисни ситуации/.

След уточняване на основните задачи, предстоящи за оперативно, тактическо и стратегическо решаване, идва на дневен ред изработване и съгласуване с ръководството на СОУ на необходимия документооборот.

В дежурната стая на охраната на СОУ трябва да има следния набор от документи, които охранителите и ръководителите им трябва да съхраняват, изучават и попълват:

1. Договор за охрана с приложения (ксерокопие);

2. Копие от лиценза за извършваната охранителна дейност;

3. Охранително обследване;

4. План за охрана;

5. Инструкция за действията на служителите на фирмата при изпълнение на различни  охранителни задачи;

6. Инструктаж за спецификата на извършваната охранителната дейност, подписан от охранителите;

7. Списък на охранителите, задействани по договора за охрана;

8. Опис с данни на оръжието, ако охраната е въоръжена;

9. Копия на разрешителните на охранителите;

10. Данни за МПС на фирмата, ако са задействани в изпълнението на охранителната задача;

11. График за смените на охранителите;

12. Бланка- протокол за предаване на задържано лице на органите на МВР;

13. Доклад за използване на физическа сила и помощни средства;

14. Доклад за използване на огнестрелно оръжие;

15. Отчет за изпълнението на охранителната задача;

16. Правилник за пропускателния режим на обекта;

17. Оценка на степента на сигурност на обекта за охрана;

18. Задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;

19. Оценка на риска;

20. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на органите на МВР;

21. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на огнестрелното оръжие от органите на МВР;

22. Ежедневен, Периодичен, Извънреден инструктажи;

23. План за действие на охраната при възникване на кризисна ситуация и заплаха от терористичен акт;

24. План за действие на охраната при възникване на рискови и извънредни ситуации/природни бедствия, аварии, пожари и катастрофи;

25. План за взаимодействие с органите на съответното РУ на МВР/съгласува се с Началника на РУ на МВР/;

26. План за комуникация със средствата за масово осведомяване;

27. Други документи, изисквани според спецификата на охранявания обект.

Примерни образци на всички необходими документи за охранителната дейност са описани и приложени подробно в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС през 2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА ЗА ПОЕМАНЕ ПОД ОХРАНА                                                          

След готовността с необходимата документация, се пристъпва към подготовка на обекта за поемане на охрана. Най-важно и първостепенно е да се подготви пропускателният пункт и дежурните стаи.През пропускателния пункт /КПП/ преминават всички учащи се, преподаватели, граждани, служители, гости и други лица, които имат някаква работа на територията на СОУ. Логично е да се предположи, че има вероятност през КПП да направят опит да преминат и лица с престъпни намерения. Почти винаги Възложителят иска строга отчетност на преминаващите външни хора през контролно- пропускателните пунктове, фиксирана по форма и съдържание в Правилникаа за пропускателния режим. Трябва да се обходят и проверят средствата за физическа защита, прозорците, входовете, както и подстъпите към обекта.Обхожда се целият периметър по принципа отвън- навътре и от долу нагоре, като се отбелязват всички слаби /от гледна точка на охраната/ места, участъци, подстъпи, средства за физическа защита. Обхождат се външните и вътрешните маршрути на охраната, като се определят места за скритни подходи, укрития, удобни наблюдателни пунктове- основни и запасни. Основната задача е да се предположи откъде, по какъв начин и как евентуални терористи биха проникнали на територията на СОУ, а в последствие и удобни и възлови места за поставяне на опасни за здравето и живота на учащите се  устройства, субстанции и др.Внимателно се преглеждат пътищата и местата за евакуация. Всичко се отразява подробно в Плана за охрана.

                                                                                                                                                                                                                  

ОБОРУДВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА КПП И ДЕЖУРНИТЕ СТАИ                                                               

Препоръчително е оборудване на дежурните стаи на охраната и КПП със следното:                                                                                                                                                           

1. На входовете и участъците за достъп на хора и МПС, на видно място се поставят информационни табели с указания относно пропускателния режим.Изработват се от плексиглас или фолио.Ако има технически системи СОТ или видео-наблюдение, също трябва да са обозначени с информационни табели или стикери;

2. План на пропускателния режим- закача се на видно място;

3. Образец от пропуска или определения от пропускателния режим документ, с който лицата могат да влизат и да се придвижват на територията на СОУ;

4. Прибрани в папка или кутия всички необходими документи, съгласно ЗЧОД;

5. Обозначителен стикер, указващ коя фирма охранява обекта;

6. Окачени на лесно достъпно място помощни средства на охраната- гумена или пластмасова палка и белезници;

7. Прожектор с резервни батерии;

8. Свещи и кибрит, желателно и фенер на течно гориво;

9. Средствата за комуникация на СОУ, ако има такива;

10. Проверява се за наличието и изправността на средствата за индивидуална и колективна защита- противогази (ако се полагат), пожарогасители, средства за потушаване на пожари;

11. Обособено постоянно място за закачане на връхните дрехи;

12. За проверка на товарите на МПС- стълба и осветление;

13. Офис- материали;

14. Консумативи за физиологични нужди;

15. Питейна вода, а при възможност и с устройства за правене на чай и кафе;

16. Дигитален фотоапарат с достатъчна памет, ако обектът не е под видео- наблюдение;

17. Средствата за свръзка на охраната да имат изправни зарядни устройства и да са в постоянна готовност за използване;

18. Подходящо помещение за нахождение на задържани лица, съобразено с изискванията, докато се изчаква предаването им на органите на МВР;

19. Шкафчета или други мебели, които трайно се заключват за личните вещи на дежурните;

20. В случай на съхраняване на служебното оръжие и боеприпаси на територията на дежурната стая, се прави справка със служба КОС на съответното РУ МВР относно изискванията. Спазват се точно и стриктно;

21. Поддържане на добра температурна среда и достатъчно достъп на свеж въздух в дежурните помещения;

22. Подготвяне на дежурните стаи и КПП за отбрана, в случай на нужда. Проверка на ключалки, ключове, резета, защитни решетки;

23. Определяне не рисковите места за евентуален саботаж на охраната. Във връзка с това да се определи, запише, изисква от охраната да научи позивните при различните ситуации (нападение на поста, пожар, природни бедствия, ранен или убит охранител,СИГНАЛ „СБОР“ и т.н.);

24. Поставяне на удобни за писане постоянни места документите, които се водят ежедневно. Да се поддържат в добър външен вид и да са правилно попълвани;

25. Двустранен (между вас и възложителя) приемо- предавателен протокол за имуществото, което се приема в дежурните помещения. Прикрепя се към договора за охрана.

     

ПОДГОТОВКА НА ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ                                                                              

1. Проверка работата и функционирането на бариери, портали и други заградително- пропускателни съоръжения. При нужда да се изисква да се приведат в изправност по предназначение.

2. Заградително- пропускателните съоръжения да се обозначат със съответните информационни табели относно пропускателния режим, съгласно ЗЧОД;

3. Заградителните съоръжения да бъдат настроени на изходно положение „ЗАТВОРЕНО“, ако са автоматични;

4. Дежурните служители да следят периметъра около заградително- пропускателните съоръжения да е обезопасен, чист и подреден.

5. Приспособленията за проверка на товарите на МПС да са избрани оптимално ефективни.

  

ДЕТАЙЛЕН ОГЛЕД НА ОГРАДИТЕ НА ОХРАНЯЕМИЯ ОБЕКТ:                                                                           

Преминава се пеша по цялото протежение на оградата на охраняемия обект- първо отвън, след това от вътрешната страна. Обръща се внимание и се фиксират местата, през които може да се проникне на територията на обекта. Ако има възможност, да се изолират. Незабавно се уведомява Възложителят за резултатите от направения оглед и се оформя констативен протокол.

ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБХОД И ОГЛЕД НА МАРШРУТИТЕ НА ОХРАНАТА

Съвместно с охранителите, ръководителят на охранителна дейност прави пълен пеши обход по отразените в плана за охрана маршрути. Обходът се прави отвън- навътре и отдолу- нагоре. Обръща се внимание на служителите за всички особености, отразени в Плана за охрана. Засича се времето, за което се извършват пълни обиколки с нормален ход, осигуряващ пълноценен оглед на територията. При фиксиране на началното време за започване на обхода, се изготвя секретен пълзящ график, за да не могат евентуални нарушители, наблюдаващи охраната, да предвидят в кое време се извършват обходите. Детайлно внимание трябва да се обърне на облеклото и оборудването на дежурните охранители. Те трябва да са облечени според сезона, осигурени срещу дъжд, сняг, студ, вятър, високи температури и други непредвидени ситуации.

 

За целта им се предоставя:                                                                                                                                                                                      

1. Служебно облекло, според съответния сезон;

2. Дъждобран;

3. Гумени ботуши;

4. Мощни фенери с резервни батерии;

5. Защитни средства;

6. Допълнителни средства и оборудване, съгласно конкретната обстановка.

 

Още няколко практични съвета с цел по- качественото изпълнение на служебните задължения на охраната на СОУ:                                                                                                                                                                                            

– Смените на охраната да се ръководят непосредствено от старши на смяната. Същите да информират за всяко важно събитие, както и задължително при приемо- предаване на смените.

– Когато под охрана се намират помещения, в които по- рядко се влиза, на вратите да се поставят хартиени слепки с печати на охранителната фирма и с дати на залепването им, също и подпис на старшия на смяната, която ги е залепила. При влизане в тези помещения ЗАДЪЛЖИТЕЛНО охраната трябва да бъде уведомявана.

– Когато под охрана се намират помещения, съдържащи ценни материали и вещи, препоръчваме да се поставят пластилинови слепки, които да се подпечатат с клеймо или уникален знак  на охраната

– Добра практика е в началото на всяко застъпване на смяна старшите на смени да правят развод на хората си. На развода се проверява външния вид, опрятността и готовността за работа на всеки един охранител.При наличие на неподготвени или неадекватни служители, старшият на смяна уведомява ръководителя на охранителна дейност и по негово решение ги подменя.

– Старшите на смени пишат подробни докладни записки при всяко сериозно произшествие.
– Периодично се провежда с охраната занятия по различни теми с практическа насоченост по теми, касаещи антитерористични мероприятия.

– При приемане, предаване на смените се прави пълен обход на територията на СОУ, като се проверяват всички слепки, маркировки и т.н.                                                                     

                            

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА

 

Организирането на охраната е най- трудната и отговорна част при изпълнението на охранителната задача. То включва цялостната концепция, планирането, осъществяването и контрола на процеса по осигуряване на сигурността на обекта. Този комплекс от мероприятия, техническо и материално осигуряване, познания, подготовка и действия, съчетани по определен начин, може да доведе до блестящо изпълнение на договора за охрана или до провал.

След като разгледахме подготовката за поемане на обекта за охрана, пристъпваме към самото организиране на охраната.То е подчинено на основната задача- да се осигури  достатъчно ниво на сигурност и безопасност на охранявания обект и периметър, за да бъде изпълнена качествено поставената охранителна задача.                                                                                                    

В настоящата брошура ще се спрем на правилното организиране на охраната с оглед максимално туширане на терористични въздействия:                                                                                                                                                                           

1. Оценка на средата на сигурност в обекта за охрана- имало ли е на обекта пробиви в сигурността, ако е имало, от какъв характер са били и с каква честота са се случвали. Били ли са заловени извършителите? Кои са рисковите локации за извършване на терористична дейност. Да се прецени необходимото време за пристигане на екипи на МВР при сигнал на номер 112. Да се направи справка за възниквали по- рано на територията на охранявания обект рискови ситуации и от какъв характер са били. Със сигурност да се разберете има ли опасни материали, вещества, субстанции и др. на територията на СОУ и какви мерки са взети за обезопасяването им.

2. Оценка на риска за вашите служители и в съответствие с резултата  приемане на решение относно количеството на охранителите и схемата за охрана на обекта по отношение на постоянните и подвижните постове. При повишена степен на риска се препоръчва известно припокриване на действията на дежурните, с цел по- продължителна визуална връзка между тях. Освен това риска има значение за материално- техническото оборудване на охраната.

3. Съставяне на схемата за охрана:

– Идване на смяната на работа (начин, време, състав,);

– Приемо- предаване на смените;

– Проверка на документацията, приемо- предаване на дневниците;

– Приемо- предаването на дежурствата да става строго съгласно инструкциите;

4. Посещение и представяне на ръководителя на охранителната дейност и на старшите на смени в РУ на МВР по местонахождение на СОУ;

5. Определяне на датите за отчет на текущото състояние на сигурността на съвещания с Възложителя;

6. Определяне на отговорниците и начините на провеждане на начален, ежедневен и периодичен инструктаж;

7. Инструктаж относно попълването, съхраняването и отчитането на документооборота на обекта на старшите на смяна;

8. Проверка на работата на заградително- пропускателните съоръжения;

 

След като е направен първоначален детайлен и професионален оглед на охранявания обект, подготвен е пълният комплект документи, подготвени са дежурните помещения и служителите за носене на охранителната служба, организирана е в пълен обем охраната на обекта, се счита, че има готовност за поемане на обекта под охрана.

СПЕЦИФИКА НА ПРЕВАНТИВНИТЕ АНТИТЕРОРИСТИЧНИ МЕРКИ ПРИ ОХРАНАТА НА СОУ                                                                                                                                                                            

 

Учебните заведения са трудни за охрана и имат високо ниво на риск.Това е продиктувано от площта, потоците от хора и спецификата на организацията на охраната.

Най- общо, СОУ състоят от следните елементи:

1. Учебни пространства- класни стаи, физкултурни салони, работилници за обучение, лаборатории, заседателни зали, учителски стаи, кабинети и др.;

2. Общи части – коридори, проходи, фоайета и др.;

3. Площи с рекламни и агитационни материали;

4. Фасадни плоскости, стени, основи, колони, тераси, покривни конструкции;

5. Стълбища, ескалатори, асансьори, пожарни стълби и др., осигуряващи придвижване вътре в територията на учебното заведение и изход от него;

6. Аварийни и евакуационни коридори, изходи, стълбища;

7. Паркинги;

8. Товарно- разтоварни рампи, подходи и др.;

9. Служебни помещения- офиси, складове, работилници, парни инсталации и др.;

10. Помещения за управление- контролни зали, видео- наблюдение, централи и т.н.;

11. Сервизни помещения- тоалетни, битовки и др.;

12. Помещения за жизнено осигуряване- помпени, агрегатни, вентилационни, водопроводни и канализационни, електроснабдяващи и др.;

13. Свързани с охраната- караулни, наблюдателни и др.;

14. Други помещения- медицински кабинети, стаи за почивка и др.;

15. Спомагателни помещения- извън територията на учебното заведение;

16. Пропускателно- заградителни съоръжения- огради, бариери, щори, врати и др.;

17. Външни закрити площи- тенти, изложби, експозиции др.;

18. Градинки, паметници, площадки, спортни съоръжения, подходи и др.;

19. Ефир, честоти и др.

 

При организация на превантивните антитерористични мероприятия при охраната на СОУ трябва да се имат предвид няколко основни фактора:

1. Големия и плътен в определени времеви периоди човекопоток;

2. Нахождението на големи групи от хора в статично състояние в закрити и ограничени за свободно придвижване помещения;

3. Трудностите при осъществяване на пълен пропускателен режим;

4. Трудностите при евакуиране на големи групи от хора;

5. Възможностите от възникване на масова паника, психоза и страх;

6. Сложната конфигурация от комуникации, пространства, аварийни изходи, помещения и др.;

7. Високия риск от бомбени и терористични заплахи, насочени към големи групи от хора;

8. Осъществяване на пропускателен режим в периоди, определени от ръководството на учебното заведение;

9. Ниската способност за самозащита и трезва преценка на ситуацията от страна на учащите се;

10. Плътното и разнопосочно взаимодействие на охранителите с органите на МВР;

11. Голямата по обем и съдържание превантивна дейност по пресичане на терористични заплахи срещу учебното заведение, учащите се, преподавателите, персонала и посетителите;

12. Охрана на СОУ с физически персонал, видеоконтрол и СОТ и използване на селекторно оповестяване.

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ                                                            

ВЪНШЕН ПЕРИМЕТЪР:

1. При наличие на защитни и заградителни съоръжения, същите да се държат в състояние „Защитно“ и да се свалят само кратковременно, при неотложна необходимост;

2. Всички ключалките на вратите по външния периметър на СОУ, с цел пълно ограничаване на нерегламентиран достъп, да бъдат в изправност;

3. Да се ограничи достъпа и престоя на МПС на предвидени подстъпи и места за линейки, пожарни или други автомобили на специален режим;

4. Вратите към силовите установки и други важни възли и агрегати на СОУ да се снабдят с допълнителна защита и локална сигнализация за проникване, а при възможност с изведена сигнализация и мониторинг в дежурната стая на охраната;

5. Да се монтират защитни решетки на пространства и места, предоставящи възможност за нерегламентирано проникване на територията на СОУ;

6. Всички рекламни, агитационни и др. съоръжения, разположени в близост до сградата на СОУ да са от отворен тип и да не предоставят възможност за скрито поставяне на предмети в , около, над и под тях. Същите да са на разстояние поне 20 см. от земята;

7. При създаване на опасни ситуации по външния периметър незабавно да се уведомят органите на МВР и след пристигането им да им се оказва пълно съдействие.

8. Да не се допускат на територията на СОУ лица с неадекватен външен вид или с подозрително поведение;

9. Да не се допуска внасяне на багаж и товар от външни лица и МПС, без да е придружен от съответните разрешителни, издадени от ръководството на СОУ и проверен от охраната;

10. Да се прави периодичен обход на външния периметър;

11. Други непредвидени мероприятия, наложени от конкретни ситуации.

 

ПАРКИНГИ

1. Да се изисква своевременно почистване на камерите и датчиците за пожар и вредни емисии;

2. Да се махнат, със съдействието на МВР изоставените и престояващи без разрешение на ръководството на СОУ МПС от територията на паркинга;

3. Да се предвиди възможност за секторно изолиране на паркингите от останалата част на територията на СОУ, с цел предотвратяване на разпространение на терористичната заплаха;

4. Да се увеличи контролът върху наличността и укомплектовката на средствата за пожарогасене.При възможност пожарогасителите да се приберат в шкафове от мрежа до касетите с шлангове, които да се заключват, освен това да се предвидят обеми с пясък и лопати за попиване на бензин и други запалими материали и вещества;

 5. Да се спазват условията на  Пропускателния режим при влизане и престой на МПС, като такива се проверяват от охраната;

 

ЦЕНТРАЛНИ ВХОДОВЕ И УЧЕБНА ЧАСТ

1. На всички централни  входове местоположението на камерите трябва да осигурява перфектна видимост на лицата на хората;

2. Препоръчително е входно- изходните пропускателни врати да се тонират по начин, който да осигурява видимост само отвътре- навън;

 3. Препоръчително е в пространството около входовете и КПП да не се разполагат обемни вещи, стелажи и др;

4. Да се предвиди възможност служителите от КПП да виждат какво има близост до помещението, пред и около него(вариант е огледала, разположени на съответните места), без да го напускат;

5. Всички кутии и други съоръжения за дарения, томболи и т.н. да са запечатани надеждно и да дават възможност да се вижда, че в тях не е прониквано;

6. Да се предвиди възможност за ограничаване на неоторизиран достъп до дежурната стая на охраната и КПП;

7. Да се предвиди възможност за аварийно затваряне и заключване на входните врати от охраната;

8. При обход на учебната част, на всички нива задължително да се проверяват аварийните помещения, коридори и стълбища за наличие на пречещи на евакуацията предмети.За същите незабавно да се докладва на ръководството на СОУ и да се предметите да бъдат премахнати;

9. При обхода на учебната част периодично да се проверява наличността, местоположението и техническото състояние на противопожарното оборудване и пожарогасителите;

10. При обхода на учебната част внимателно и постоянно да се следи за наличие на изоставени предмети.При намиране на такива незабавно да се действа съгласно инструкциите и инструктажите;

11. Да не се допускат предмети, багаж, вещи и други, забранени за внасяне на територията на СОУ;

12. При наличие на съмнителни лица или такива с нетипично поведение, да се действа съгласно инструкциите;

13. При провеждане на масови мероприятия охраната да действа съгласно допълнителните планове за провеждане на мероприятия на територията на СОУ;

14. При всяко съмнение за готвен терористичен акт, охраната незабавно да съобщава на ръководителя на охранителна дейност.

 

ОБЩИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

1. Контролът над евакуационните коридори и стълбища трябва да е постоянен и качествен.Те трябва да са абсолютно празни, евакуационните врати да са изправни, трафикът да се контролира в динамика;

2. В евакуационните пространства трябва да има осигурен контрол на случващото се от дежурния;

3. Пожарогасителите на територията на СОУ трябва да са фиксирани по местата им, за да не се местят и разнасят, като фиксирането не препятства използването им по предназначение;

4. Да се предвидят паник- бутони с локация на удобни за целта места;

5. Всички рекламни, празнични, образователни и др. оборудвания на територията на СОУ трябва да са вдигнати от пода поне на 20 см.с цел обезпечаване на видимост;

6. Неизползваемите помещения трябва да бъдат с ограничен достъп, който трайно да препятства неоторизирано проникване;

7. По възможност СОУ да се снабди с уред за измерване на нивото на радиация, както и с уред за измерване на вредни вещества и охраната да се обучи да работи с тях.

8. На разположение на охраната трябва да има заградителна лента за отцепване на участъци;

9. Препоръчително е охраната на СОУ да разполага с няколко броя противокуршумни жилетки, които да се намират на съхранение в дежурната стая;

10. На територията на СОУ да са монтирани оптимален брой камери, съгласно утвърдена от ръководството на учебното заведение схема;

11. Препоръчително е охраната на СОУ да бъде снабдена с преносими детектори за метал и барутни производни;

12. Охраната да разполага с достатъчен брой еднократни силиконови ръкавици за извършване на претърсване при терористична заплаха;

13. Охраната да разполага със специални кутии за събиране на мобилни телефони при сигнал за терористична заплаха.Кутиите трябва да се заключват и да се съхраняват в дежурната стая;

14. Съгласно Плана за взаимодействие и по решение на ръководството на СОУ, ежемесечнода се провежда обща оперативка, посветена на въпросите на действията по превенция на терористични заплахи. На оперативката да присъстват представители на ръководството на СОУ, на охранителното дружество, на задействаните външни фирми и подизпълнители. Желателно е да се осигури и присъствие на длъжностни лица от съответното Районно управление на МВР.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯТА НА ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОУ

Ще се спрем на документите, касаещи превенцията на терористични заплахи, подготвяни, съхранявани и водени от частните охранителни дружества при охраната на СОУ, в частта им касаеща предмета на настоящата брошура, а именно антитерористичната насоченост:

ОХРАНИТЕЛНО ОБСЛЕДВАНЕ: Охранителното обследване е мероприятие от изключителна важност за организацията на охраната за всеки обект.Изисква се от чл.24 ал.1 т.1 на Закона за частната охранителна дейност.В този материал ще обърнем внимание на съставляващите му, касаещи антитерористичната превантивна дейност, извършвана от охранителните дружества.
Основна цел на охранителното обследване:

Основната цел на охранителното обследване е пълна и реална оценка на състоянието и степента на сигурност на охраняемия обект, както и на нивото на риска.
Елементи, които се проверяват и оценяват при извършване на охранителна обследване:                                                                                                                           

 1. Цялостна и подробна характеристика на обекта: Местоположение, предназначение/предмет на дейност/; значение/място/ в структурата на района; брой учащи се, преподаватели, служители; учебно време и смени; съществуваща инфраструктура; транспортни връзки и др.данни, представляващи интерес при организиране на охраната на обекта.
 2. Проверка и оценка на терористичната обстановка в страната, в областта, в района, в общината, около обекта, в него, както и в близко разположените населени места, махали и места за живеене.  Тази информация е от изключителна важност и се събира от различни източници, включително и от местното РУ на МВР. Целта е да се набере максимално пълна и достоверна информация от няколко източника за състоянието на терористичната обстановка- наличието на по-големи /компактни/маси от потенциално опасни, по линия на терора лица; наличие на бежански потоци; мигранти; пътища за трафик на хора; наличие на радикални групировки и други рискови категории; предпоставки за разпространение и пропагандиране на радикални идеи; от друга страна разположение на полицейски сили и други охранителни фирми в района, наличие на военни поделения, структури на неправителствени организации в областта на сигурността и др.
 3. Охранителното обследване следва да се извършва отвътре навън, като се започне от прилежащите периметри и територии. Обръща се внимание, проверява се и се оценява наличието и състоянието на физическото обезопасяване – оградни съоръжения, техния вид, възможности за преодоляване – места с определен риск за проникване /портали, врати, прозорци/, способи за заключване, преграждане, обезопасяване и др.
  От особено важно значение е наличието на физическа охрана /ако е имало до момента на извършване на охранителното обследване/. В случай, че е присъствала охранителна компания, то следва да се направи оценка на работата и нивото на сигурност, което е достигнато, да се изведат полезните мероприятия и да се отчетат грешките и слабостите, да се прегледа детайлно наличната охранителна документация.
 4. Основните сгради, помещения и други подобекти е целесъобразно да се оценяват от гледна точка на тяхната групираност, уязвими за незаконно проникване места, важност в ансамбъла от сгради на охранявания обект, защитеност на врати, прозорци, вид  и материал от който са построени. Щателно се проверяват всички помещения, мазета, покривни конструкции и допълнителни постройки, с оглед възможно скритно проникване през тези пространства.
 5. Да се обърне особено детайлно внимание на наличието и да се оцени състоянието на противопожарните средства, системи и оборудване, да се провери работоспособността и надеждността им, а така също да се засекат разстоянията до водоизточниците и свободния достъп до тях.
 6. Да се оцени наличието на технически системи за сигурност-СОТ, видеонаблюдение и видеозапис, системи за контрол на достъпа и на работното време, как се използват и участието на физическата охрана в тяхната експлоатация. Следва да се узнае техния тип, разположение, местен или на реагиране от друга организация е СОТ, а така също да се оцени техническата им изправност, начина на поддръжка/ в гаранция или не, година на производство и коя е поддържащата организация/, кога за последно са проверявани паник-бутоните /ако има такива/.
 7. Подробно запознаване с пропускателния режим, като се получи План за пропускателния режим на съответния Възложител по договора за охрана. Започва се със запознаване с наличната документация – Правилник, инструкции, заповеди указания и пр. От непосредственото наблюдение може да се види и оцени реалната картина на пропускателния режим-действията на дежурния охранител на КПП, престоя на МПС/товарни и леки/, наличието на вътрешен паркинг, какви са отговорностите за външния паркинг/ако има такъв/, да се види каква документация се води на КПП.
 8. Обследващите се запознават и с останалите документи, касаещи сигурността и охраната на обекта, издадени от Възложителя по договора за охрана и с чиито изисквания следва да се съобразят в бъдеще.
 9. Препоръчваме охранителното обследване да се извършва от служители с богат опит, на които няма да убегне и най-малкия детайл или действие, а при възможност- от ръководител на охранителна дейност.
 10. След извършване на охранителното обследване – оценката на отделните елементи, следва да се направят конкретни изводи и да се изготви структурната схема за цялостната организация на охраната, като пред Възложителя по договора за охрана се представят и предложенията по повишаване нивото на сигурност. Съгласно разпоредбите на ЗЧОД охранително обследване се извършва ежегодно, отчитайки настъпилите изменения в обстановка и обстоятелствата, като при необходимост се променят съответните документи.След извършване на охранително обследване се изготвя Протокол за извършено охранително обследване, който се представя на Възложителя по договора за охрана и на органите на МВР при поискване. Протоколът се съставя в свободен стил, като се спазват гореописаните елементи.Резултатите от извършеното обследване се записват подробно и точно. След приключване на охранителното обследване протоколът се подписва от Възложителя и Изпълнителя по договора за охрана.

 

ПЛАН ЗА ОХРАНА:                                                                                                                                                

Планът за охрана се съставя и попълва съгласно изискванията на чл.24, ал.2 от ЗЧОД.Той съдържа следните елементи:

ОСОБЕНОСТИ НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ:

Резултати от огледа на обекта и прилежащия периметър: ……..

Оценка на степента на риска: ……..

Значение на обекта за страната и региона: ……..

Състояние на обекта, подстъпи, фактори, увеличаващи степента
на риска: ……..

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА:

Необходим брой охранители: ……..

Необходим брой смени: ……..

Постове:

1. Брой: ……..

2. Вид:  (дневен, нощен, денонощен);

3. Позициониране  (подвижен, стационарен, смесен):

Сектори и зони за охрана с повишена степен на риск: ……..

Маршрути:

1. Брой: ……..

2. Основни: ……..

3. Запасни: ……..

Охрана при придвижване: ……..

 

ТАКТИКА НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ:

 1. При нападение на обекта: ……..
 2. 2. При опит за извършване на терористичен акт или бомбена заплаха: ……..
 3. 3. При посегателство върху личността, живота, здравето,имуществото: …….
 4. 4. При природни бедствия, аварии и катастрофи: ……..
 5. 5. При пожар: ……..

 

СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ:

 1. Вид: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Брой: ……..

3. Начин на използване: ……..

4. Ред за оповестяване: ……..

5. Сигнали, позивни: ……..

ДАННИ И ОПИС НА ОРЪЖИЕТО,БОЕПРИПАСИТЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

ДАННИ ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНАТА: ……………………………………………………………………………………………….

ДАННИ ЗА МОНТИРАНИ ВИДЕОКАМЕРИ, КАКТО И ЗА ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ  СРЕДСТВА ИЛИ СИСТЕМИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ДА СЕ ПРАВЯТ ВИДЕОЗАПИСИ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ДАННИ ЗА МОНТИРАНА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА НА ОХРАНЯВАНИТЕ ОБЕКТИ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ, УТВЪРДЕН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ (АКО ИМА ТАКЪВ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ПЛАНА ЗА ОХРАНА)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

СПИСЪК И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ:

1. Имена, адреси и телефонни номера на охранителите: ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. График на смените: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ОСНОВАНИЯ И НАЧИН НА ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИ ИЛИ ТЕРОРИСТИ В РАЙОНА НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Планът за пропускателния режим регламентира основните изисквания и реда, за пропускане и престояване на служители, граждани/МПС/, внасянето на багажи/товари, както и изнасянето на материални средства в/и от сградата/района на СОУ ……. град ……..

2. Планът за пропускателният режим е съгласуван с Правилника за пропускателния режим и е задължителен за всички учащи се, преподаватели, служители и граждани, посещаващи сградата и района на охранявания обект.

3. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от охранителния състав на “……..” , съгласно сключения Договор за охрана и Плана за охрана.

4. Препис от Плана за охрана и извадка от чл.ЗО, ал.1, т.1, букви “а” и “б” от ЗЧОД са поставени на информационно табло на ……..

5. Посещения на граждани на територията на охранявания обект са разрешени през следните часове и дни: ……..

РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА УЧАЩИ СЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И МПС

1.Учащите се, преподавателите и останалият постоянен персонал на СОУ се пропускат при следните условия: ……..

2.Гражданите, посещаващи територията на СОУ по различни поводи, се пропускат след разрешение на ръководството на СОУ и след записване на личните им данни от дежурния охранител по лична карта в “Дневник за посещенията” /или чрез еднократен пропуск/, а именно:

а/ име, презиме, фамилия;

б/ ЕГН;

в/час на влизане и излизане;

г/ подпис на дежурния охранител;

д/ за еднократния пропуск – час на влизане и напускане, подпис на посетеното лице.

3. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените такива. След посещението, лицата следва незабавно да напуснат територията на охранявания обект, като върнат получените пропуски/на които са издадени/.

4.Не се разрешава влизането в сградите и района на охранявания обект на лица, които:

– са въоръжени;

– са с неадекватно  поведение – пияни, употребили упойващи вещества или с явни психични отклонения;

– внасят оръжие и взривни вещества;

– внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;

– разпространяват/продават/ и рекламират   литература   и   артикули   с религиозно и порнографско съдържание;

– проявяват вандалски характер;

– водят и разхождат кучета и други животни;

– носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и др. подобни;

– други условия по пропускателният режим: ……..

5. 3а ремонтни дейности се пропускат лица, по списък, утвърден от Възложителя.

6. За участие в планови срещи, търгове, семинари и други мероприятия по покана на Възложителя, се допускат лица по списък, подписан от Възложителя;

7. Не се разрешава оставянето на багаж/ чанти, куфари, сакове, торби, кашони, пакети, кутии и др./, кореспонденция, апаратура и др. от външни лица за съхраняване при дежурния охранител.

8. Влизането в района на охранявания обект на външни МПС става само с писмено разрешение от Възложителя или със служебен пропуск.

9. При влизане и излизане в/от района на охраняваната територия задължително се проверяват документите на водачите на МПС и съответствието на превозваните товари с данните за тях в съпроводителните документи.Констатираните наличности се записват в Дневник за записване на преминаващите през КПП МПС и товари.

10. Паркиране на МПС на паркинга на СОУ се разрешава на служители на училището след издаване на пропуск за паркиране, важащ за учебната година.

 

III. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА:

1. Внасянето на територията на охранявания обект и в охранявания район на багажи, товари, техника, технически средства и имущества за служебни нужди става след разрешение от ръководството на СОУ.

2. Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества и др. от сградата и района на същото става само след разрешение от ръководството и проверка съдържанието на същите.

З. При констатиране на нарушения при внасянето и изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества и др. в/от сградата и района на СОУ се докладва на ръководителя на охранителната дейност и на Възложителя по договора за охрана.

 

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Настоящият Правилник за пропускателния режим на територията на СОУ е съгласуван с Възложителя по договор за охрана от …….. г. и влиза в сила от момента на поемане на охраната от Изпълнителя.

2. Изменения в плана за пропускателния режим се допускат само с писменото съгласие на Възложителя по договора за охрана;

Планът за пропускателният режим се съгласува с Възложителя по договора за охрана.

 

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание за разработване на плана: ……..

2. Цел на плана: ……..

3. Основни задачи: ……..

4. Връзка  с  други  планове: ……..

5. Отговорности на страните по договора при реализиране на плана: ……..

6. Задачи участниците в плана: ……..

7. Обща прогноза за възникване на кризи, причинени от терористична дейност, стихийни бедствия и аварии на територията на охранявания
обект: ……..

8. Рискови фактори за възникване на кризисни ситуации на територията на охранявания обект:
8.1. рискови фактори за извършване на терористичен акт: ……..

8.2. рискови фактори за стихийни бедствия: ……..

8.3. рискови фактори за аварии: ……..

9. На база оценката на риска на охранявания обект, действията на охраната при кризисни ситуации се дефинират в два основни варианта:

9.1 Действия при заплаха от кризисни ситуации – предотвратяване и превенция на възникването на терористични актове, стихийни бедствия и аварии;

9.2. Действия при овладяване на кризисни ситуации- овладяване на основните рискове за живота и здравето на хората, щетите върху имуществото в охранявания обект.

10. Ръководство и управление: ……..

11. Поддържане на готовност за действие при възникване на кризисни ситуации: ……..

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ: ……..

 

ІІ. ГЕОГРАФСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ :                                                                                                                                                          Физикогеографска  характеристика:

1.Териториални граници на обекта: ……..

2. Брой  на лицата, които се намират на територията на охранявания обект е около: ……..

3. Заети в доброволни формирования за противодействия на кризисни ситуации: ……..

4. Описание на релефа: ……..

5. Климат: ……..

6. Средна надморска височина: ……..

7. Хидрография – водни потоци, преминаващи през територията: ……..

Производствена характеристика на обекта за охрана: ……..

Характеристики на сигурността на охранявания обект: ……..

Предприети антикризисни мероприятия при терористична заплаха: ……..

Предприети мерки при стихийни бедствия, инциденти и аварии: ……..

 

ІІІ. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ :

Като  потенциално  рискови и евентуални мишени за терористични атаки на територията на охранявания обект са картотекирани следните обекти: ……..

На тези посочени обекта се извършват по ……….. периодични проверки през месеца с  участието на специалисти по съответните  направления.

Констатациите  са, че съществува/ не съществува непосредствена опасност за живота и здравето на  хора и имущество.

Вероятността от осъществяване на терористични актове на територията на СОУ е ……..
Вероятни обекти за нанасяне на терористични удари на територията на охранявания обект: ……..
При извършване на терористичен акт на територията на СОУ по посочените  обекти и сгради ще бъдат нанесени прогнозирани щети и предизвикани жертви: ……..

Действията на охранителите при възникване на терористичен акт: ……..

Превантивни антитерористични мерки: ……..

За постигане на сигурността в охранявания обект и превенция на тероризма се разработени: …….. планове, програми и се прилагат конкретни мероприятия: ……..

Действия на охраната при получени терористични заплахи: ……..

 

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Земетресения: ……..

Наводнения: ……..

Свлачища: ……..

Виелици, заледявания, обилни снеговалежи и снегонавявания: ……..

Пожари: ……..

Промишлени аварии: ……..

Радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй“: …….

Възникване на крупни катастрофи: ……..

Възникване на ураганни ветрове: ……..

 

Изводи  от  анализа  на  възможните  терористични актове, стихийни бедствия и аварии: ……..
За изпълнение се поставят следните ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: ……..

V. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ :

Система  за  оповестяване/ предупреждение: ……..

При  получено  предупреждение за: ……..

За  оповестяване на: ……..

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ХОРАТА В ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ  МЕРКИ.СРЕДСТВА И РЕСУРСИ , ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ  БЕДСТВИЯ С ПЪЛНОМОЩИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОХРАНАТА:…

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНАТА ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Предлагаме схема на универсална Инструкция за действие на охраната при изпълняване на видовете ЧОД. Пълният й текст е публикуван в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС през 2016 г.

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ  НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ………
ПРИ  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ОХРАНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ

Частната охранителна дейност се осъществява при спазване на следните принципи: ……..

 • Обекти на защита, предмет на частната охранителна дейност: ……..

Видове частна охранителна дейност: ……..

Въоръжена и невъоръжена охрана: ……..

Общи изисквания към служителите на охранителни дружества: ……..

Ограничения и забрани: …….. Права на служителите: ……..

Служителите трябва да са инструктирани относно следното: ……..

При започване на работа, всеки служител  е длъжен да се запознае с: …                                                                                   

Кратка наказателноправна подготовка: ……..                                                                                                            

Неизбежна отбрана: ……..

Превишаване на пределите на неизбежната отбрана: ……..

Крайна необходимост: ……..

Запазване на местопроизшествие и местопрестъпление: ……..

ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

При осъществяване на лична охрана: ……..

При охрана на имуществото на физически и юридически лица: ……..

При охрана на масови мероприятия: ……..

При охрана на ценни пратки и товари: ……..

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ  СРЕДСТВА

Същност, правна регламентация, условия и ред за използване на физическа сила и помощни средства: ……..                                                                                                                                                                   Цел на използването на физическа сила и помощни средства: ……..

Тактически действия и мерки за безопасност при използване на помощни средства: ……..

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ /ОО/

Правна регламентация: ……..

Подготовка на ОО за употреба: ……..

Употреба на ОО: ……..

Мерки за безопасност при употреба на ОО: ……..

Отчетност след употреба на ОО: ……..

СЛУЖЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ОТ ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧОД:…

ЗАБРАНИ ПО ЧЛ.36 ОТ ЗЧОД: ……..

Изисквания към извършването на ЧОД: ……..

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЧАСТНИТЕ ОХРАНИТЕЛИ С ОРГАНИТЕ НА МВР: ……..

ОТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ: ……..

                                                                                                                                                    

 

ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ: ……..

ИНСТРУКТАЖ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ОХРАНА НА СОУ

ИНСТРУКТАЖ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ НА …………….. ПРИ ОХРАНА НА СОУ:
1.  Общи правила при изпълнение на договор за охрана от…. : ………

2.  Степен на риска, спазване на мерките за безопасност: ……..

3.  Пропускателен режим: ……..

4.  Проверка на документите за самоличност на външни лица, служебните пропуски на работещите и учащите се в учебното заведение и техния багаж: ……..

Документите на българските граждани:

– Лична карта: ……..

– Паспорт: ……..

– Свидетелство за управление на МПС: ……..

– Заместващи ги документи, издадени от държавни институции: ……..

На чужденците с разрешено пребиваване в страната се издават следните основни видове български документи за самоличност: …….

При проверка на служебните пропуски на работещите в обекта да се има предвид и да се спазва: …….

Тактически действия при проверка на документите за самоличност на външни лица и пропуските на служителите в обекта: ……..

Проверка на документи за самоличност при усложнена обстановка: …..

Проверка на багажа: ……..

Проверки на пропускателните пунктове и на територията на обектите под охрана: ……..

Тактически действия на охранителя при проверка на багажа: ……..

Мерки за лична безопасност на охранителите: ……..

Изисквания към лицето, подлежащо на извършване на проверка: ……..

Действия спрямо проверяваните лица: ……..

Проверка на товари, МПС и съпроводителните им документи: ……..

 

Тактически действия на охраната при проверка на товара, на МПС и съпроводителните им документи: ……..

Действия на охраната при проверка на товара: ……..

Действия на охраната при проверка на МПС: ……..

Действия на охраната при проверка на съпроводителни документи на товара и документи на МПС: ……..

Основания и ред за задържане на лица от охранителите: ……..

 

Основания за задържане на лице от охранителите: ……..

 

Ред на задържане на лице от охранителите: ……..

 

Предаване на задържано лице на органите на МВР: ……..

 

Действия на охранителите при оказване на първа медицинска помощ:..

 

Приложените структурни схеми на необходимите документи дават представа какво трябва да съдържа, като съдържание, всеки цитиран документ.Пълното им съдържание може да се намери в  „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС през 2016 г.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С настоящата брошура АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС цели да насочи вниманието на отговорните фактори в българското общество- участници в публичният и частният сектор „Сигурност“ към необходимостта от спешна и пълна оценка на условията, в които ни поставя новата Среда на сигурност в Република България.Динамичното и до голяма степен негативно развитие на процесите, протичащи през последните месеци в света, в нашия регион и в нашата страна, ни заставя бързо, ефективно и гъвкаво да реагираме, като пренастроим, усъвършенстваме и пригодим към новите условия, системата си за сигурност.По- голямо внимание трябва да се обръща на неправителствените структури, насочени към сектор „Сигурност“, да се използва правилно и пълноценно техния ресурс от идеи, кадри и желание за съдействие на държавните органи, заети в сферата на сигурността.

Ние виждаме перспектива в създаване, развиване и подобряване на ефективността на една качествено нова, по- стабилна, силна и всеобхватна платформа в сектор „Сигурност“, създадена от тясно и плодотворно сътрудничество между държавните органи, неправителствените организации и частните охранителни дружества.Само по този начин, на всички нива може да се построи надежден, защитен и устояващ на динамиката на световните процеси щит, под който гражданите на Република България да се чувстват в безопасност и максимално протектирани.

 Както по- рано писахме, едно от най- уязвимите места на обществото са децата.Именно към осигуряване на тяхната безопасност, сигурност, неприкосновеност, права, свободи и лично достойнство са насочени предписанията в материала в брошурата.Считаме, заплахата от терористични актове е недооценена и до голяма степен неглижирана в публичното пространство, а превенцията за предотвратяване на терора е сведена до формално и механично преписване на едни и същи нормативни документи.

 Уважаеми колеги, подобно отношение към толкова важен и опасен проблем е изключително опасно. Тази инерция трябва да бъде преодоляна.Нека насочим усилията си към осъществяване на пълномащабна, качествена и мотивирана ПРЕВЕНЦИЯ, за да не се налага да отстраняваме последствия!

 И нека повторим, че ефективната и работеща схема за защита на нашите деца по време на пребиваването им в района на учебното заведение е следната:  ОБЕДИНЕНИ, ЯСНО УТОЧНЕНИ И РАЗПИСАНИ В СЪОТВЕТНАТА ФОРМА СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДСТВА, ОРГАНИТЕ НА МВР, СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ЧАСТНИТЕ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИТЕ ЗАПЛАХИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СРЕДНИТЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА.

Тъй като брошурата ни е адресирана към частните охранителни дружества и респективно към ръководителите на охранителна дейност, посланията към тях са следните:

1. Охраната на учебните заведения да не се възприема като обикновена охрана на имуществото на физически и юридически лица. На първо място се касае за защита на здравето, живота и неприкосновеността на децата, а вече на второ място за опазване на имуществото;

2. Изисквайте оптимални договори за охрана, подплатени със съответното финансово изражение.В противен случай вие и вашите служители извършвате некачествена охранителна услуга, тъй като сте лишени от възможността за инвестиране в кадри, оборудване и обучение. Печеленето на оферти на всяка цена е порочна практика и рано или късно води до провал;

3. Подбирайте доказани професионалисти в работата си, на които да поверите охраната на СОУ. Изхождайте, от факта, че охраната на учебни заведения е една от най- важните и отговорни охранителни задачи;

4. Екипирайте и оборудвайте своите дежурни служители не само с предвидените в Закона за частната охранителна дейност средства, а подхождайте творчески и се старайте да предвидите максимален брой ситуации и обстоятелства, за да бъдат те подготвени за адекватна реакция;

5. Обучавайте и подготвяйте своите служители за реални антитерористични действия при възникване на кризисни ситуации. Провеждайте и практически обучения в тази насока;

6. Водете активна и целенасочена охранителна дейност в поверените ви под охрана СОУ. Старайте се да откриете слабите места в защитеността на периметъра, сградите и системата за сигурност. Усъвършенствайте постоянно методите си за охрана, провеждайте необходимите дейности и мероприятия в тясно сътрудничество с училищното ръководство.Постарайте се те да вникнат в същността на обезпечаване на сигурността и поддържане на високо ниво на сигурност.

7. Запомнете, че всички участници в учебно- възпитателния процес на подрастващите трябва да участват в работата по превенция на терористични нападения- ученици, преподаватели, родители, органи на МВР, общински власти и държавни органи;

8. Прегледайте общинските планове за действие при бедствия, аварии и кризи.Съгласувайте вашият план с тях и го представете за одобрение на Възложителя по договор за охрана на СОУ;

9. Не забравяйте изискванията на ЗЧОД и периодично правете оценка на риска и оценка на нивото на сигурност в охраняваното СОУ.

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!