2017 г. МЕТОДИКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛРИЦА – ARCHANGEL

April 19, 2021

2017 г. МЕТОДИКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛРИЦА

МЕТОДИКА                                                                  

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИД ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: „ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА“

/Подвид: „Охрана на имуществото на физически или юридически лица със силите на служители на частни охранителни дружества“/

                                                                                                                    

 

България, гр. Варна, 2017 г.

    

   

УВОД

 

 Уважаеми колеги,

За никого от нас не е тайна, че въвеждането на общи правила и процедури при организиране на охраната на обектите под протекция на частни охранителни дружества еднозначно ще доведе до качествено подобряване работата на последните, като съответно ще повиши състоянието и степента на сигурност на обектите под охрана.

 Уеднаквяването на етапите и стъпките при организиране на охраната ще са началното стъпало към стандартизиране на частната охранителна дейност в нейните детайли, при дейността и изготвянето на необходимия документооборот при поемане на обекти под охрана.

 В настоящият материал ще обърнем вниманието ви на един от основните и най- разпространени видове частна охранителна дейност, а именно- „охрана на имуществото на физически или юридически лица“ и главно в подвид „охрана на имуществото на физически или юридически лица със силите на служители на частни охранителни дружества“. Според нас, най- належащо е уеднаквяване на процедурите при организиране на охраната именно на този вид частна охранителна дейност поради неговия дялов превес пред другите видове ЧОД, както и на база тежестта на охранителните протекции, които се осъществяват.

 Основното ударение при уеднаквяването трябва да падне върху количеството, правилното планиране, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на пълната палитра от мерки, мероприятия, дейности и документооборот, приоритет на управителите и ръководителите на охранителна дейност на частните охранителни дружества, като се отдели специално място и внимание и на правилното изпълняване на разпорежданията на ръководния състав на ЧОД и пълноценното и качествено реализиране на служебните задължения от страна на длъжностните лица- охранители.

ОСНОВНА ЧАСТ

 

 При разглеждане на спектъра от въпроси, обхващащи организиране на охраната, трябва стриктно, но професионално творчески да се придържаме към разпоредбите на ЗЧОД, особено тези, описани в Глава трета „Права и задължения на лицата, извършващи частна охранителна дейност и на техните служители“ /чл.2.(1) Частната охранителна дейност е дейност по охрана на обекти, на мероприятия и на лица, и на техни права и законни интереси от противоправни посегателства/. В текста на закона, под „лица, извършващи частна охранителна дейност“ се характеризират описаните в чл.2(2) и (3) от ЗЧОД :

(2) Дейността по ал. 1 се извършва въз основа на писмен договор от:

 1. търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на този закон;
 2. търговци, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и удостоверят, че отговарят на изискванията на този закон.

(3) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Дейността по ал. 1 се извършва и от звена за самоохрана в структурите на търговци или юридически лица, които са получили лиценз по реда на този закон.

 Освен разпоредбите на ЗЧОД, втора отправна точка при конструиране на методика за организиране на охраната е и „Наредба № І з-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.“

В Чл. 1. от Наредбата се урежда редът, по който търговци, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват частна охранителна дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

Чл. 2. категорично определя, че Търговците по чл. 1 могат да извършват частна охранителна дейност на територията на Република България само след като удостоверят, че имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и че отговарят на изискванията на ЗЧОД.

 Чл.1 и чл.2 от Наредбата са важни при организиране на охраната поради основополагащата роля, която играят, а именно- категоричното определяне на правото за извършване на частна охранителна дейност

 Нека си припомним разпоредбите на ЗЧОД, касаещи настоящия материал:

ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

/извадка, свързана с разглежданата тематика/

Последни изм. и доп. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016г.

Глава трета.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, И НА ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 24. (1) При организиране на охраната лицата, извършващи дейност по чл. 5:

 1. оценяват състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при необходимост, но не по-малко от веднъж годишно;
 2. създават съответната организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;
 3. изготвят и съхраняват правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя по договора за охрана или от упълномощен от него представител.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) За всеки обект, поет за охрана, лицата, извършващи дейност по чл. 5, изготвят и съхраняват на обекта и план за неговата охрана, който включва:

 1. особеностите на охранявания обект;
 2. организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации);
 3. данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;
 4. данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;
 5. данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;
 6. правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице;
 7. списък и график за работа на охранителите.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) В 14-дневен срок от подписването на договора за охрана или от фактическото поемане на обекта за охрана по чл. 5, ал. 1, т. 5 лицата, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, уведомяват писмено за това органа, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, и съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия се извършва дейността. В същия срок компетентните органи се уведомяват писмено и за снемането на охраната.

Чл. 25. На лицата, извършващи дейност по чл. 5, се забранява:

 1. при осъществяването на дейността да въвеждат и използват методи или средства, които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и достойнството на гражданите;
 2. да приемат за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт;
 3. да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурни звена на МВР или за други държавни органи и показващи принадлежност към тях;
 4. да предоставят или преотстъпват на други лица своя лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лицата, осъществяващи частна охранителна дейност, са длъжни да предоставят на органите на МВР, а за охраняваните обекти на Министерството на отбраната и на Българската армия – на служба “Военна полиция” информацията, с която разполагат относно извършена, извършваща се или подготвяна престъпна дейност.

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) (1) Ръководител на охранителна дейност или охранител може да е лице, което работи по основно трудово правоотношение на длъжност “ръководител на охранителна дейност”, съответно “охранител” съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите въз основа на сключен трудов договор с лице, извършващо дейност по чл. 5.

(2) Лицата, извършващи дейност по чл. 5, могат да сключат трудов договор само с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от средно образование за длъжността “ръководител на охранителна дейност”, а за длъжността “охранител” – с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от основно образование, което:

 1. е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер;
 3. няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;
 4. е психически и физически здраво.

(3) При сключването на трудовия договор лицето по ал. 2 представя следните документи:

 1. документ, че е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. документ за завършено образование;
 3. свидетелство за съдимост;
 4. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер;
 5. (отм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.)
 6. (отм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.)
 7. медицинско удостоверение, че лицето е физически и психически здраво.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария представят документи, еквивалентни на посочените в ал. 3, т. 3 и 4, издадени от компетентен орган на съответната държава, придружени с официален превод на български език.

(5) Документите по ал. 3 и 4 трябва да бъдат издадени не по-рано от 6 месеца преди сключване на трудовия договор с изключение на документите по ал. 3, т. 1 и 2.

(6) В 14-дневен срок от сключването на трудовия договор лицата, извършващи дейност по чл. 5, уведомяват писмено за това компетентния орган, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, като посочват трите имена, единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на лицето, номера на трудовия договор и срока, за който е сключен. В същия срок компетентният орган се уведомява и за прекратяване на трудовото правоотношение. Уведомяването се извършва чрез директора на съответната областна дирекция на МВР, на чиято територия работят лицата по ал. 1.

(7) Лицата, извършващи дейност по чл. 5, съхраняват за срок три години след прекратяване на трудовото правоотношение и при поискване представят за проверка на компетентните органи документите по ал. 3 и 6.

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Лицата, заемащи длъжност “ръководител на охранителна дейност” и “охранител”, преминават първоначално обучение в учебни заведения, които имат право да обучават лица за професия “охранител”. Лицата, които притежават професионална квалификация “охранител”, не преминават първоначално обучение.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Служителите по ал. 1 изпълняват дейност по охрана след успешно завършване на курса за първоначално обучение.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Обучението по ал. 1 се провежда въз основа на учебна програма, която включва задължително програма минимум, изготвена от Академията на МВР и утвърдена от директора на Главна дирекция “Национална полиция”.

(4) Служителите получават и допълнителна подготовка в зависимост от вида на охранителната дейност, спецификата на охранявания обект, степента на риска, изискванията на възложителя и други.

Чл. 29. При упражняване на дейността служителите носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.

Чл. 30. (1) При извършване на дейността по чл. 5 охранителите:

 1. изискват спазването на установения от възложителя по договора пропускателен режим при влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него, включително чрез даване и спазване на задължителни указания при:

а) проверка на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите;

б) проверка на багажа, товара и/или на МПС и съпроводителните им документи;

 1. проверяват сигнали, получени от обекти, оборудвани с технически системи за сигурност и включени на централизирани и локални системи за наблюдение и контрол, като проверката се извършва от подвижни наряди.

(2) Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, че при влизане и излизане от охранявания обект подлежат на проверките по ал. 1, т. 1, букви “а” и “б”.

(3) Проверката се извършва по начин, който да не уронва честта и достойнството на гражданите.

(4) Чрез информационните табла по ал. 2 гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение.

(5) Получените видеозаписи се унищожават най-късно в 30-дневен срок след извършването им, за което се съставя протокол от ръководителя на охранителната дейност, освен в случаите, когато те съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление.

(6) Получените видеозаписи, съдържащи данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление, се предават на правоохранителните органи.

Чл. 31. (1) Когато при извършване на проверка се констатира нарушение на установения пропускателен режим или на правилата за вътрешния ред в охранявания обект, охранителят незабавно уведомява за това ръководителя си.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При данни за извършено престъпление незабавно се уведомяват прокурорът и съответните полицейски органи, а при данни за извършено престъпление в охранявани обекти на Министерството на отбраната и Българската армия незабавно се уведомява служба “Военна полиция”.

Чл. 32. (1) Охранителите задържат лице в района на охранявания обект, когато:

 1. е извършило престъпление в района на охранявания обект;
 2. с действията си създава опасност за живота и здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонално охраняваното лице или уврежда имуществото им.

(2) При задържане на лице по ал. 1 охранителите незабавно уведомяват съответните полицейски органи и изпълняват техните разпореждания.

(3) При предаване на задържаното лице на съответните полицейски органи се съставя протокол, който съдържа:

 1. собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност;
 2. дата на съставяне на протокола;
 3. дата и място на задържането;
 4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;
 5. собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;
 6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
 7. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите, ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.

(4) Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи.

(5) По преценка на полицейските органи или по искане на задържаното лице се извършва медицински преглед.

Чл. 33. При изпълнение на служебните си задължения охранителите могат да използват лични предпазни и защитни средства.

Чл. 34. (1) Охранителите имат право да използват физическа сила и помощни средства – белезници, каучукови и пластмасови палки, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин, като се съобразяват с конкретната обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на нарушителя.

(2) Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

(3) При използване на физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

(4) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане целта на приложената мярка.

(5) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на малолетни лица и бременни жени.

Чл. 35. За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие охранителят изготвя писмен доклад до ръководителя си, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.

Чл. 36. При осъществяване на охранителната дейност на охранителите и техните ръководители се забранява:

 1. провокиране към извършване на правонарушения;
 2. намеса или вземане на страна при уреждане на колективни трудови спорове в охраняваните обекти;
 3. възпрепятстване на държавните органи при изпълнение на законовите им функции;
 4. извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите;

5.предоставяне или преотстъпване на личната идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица.“…

* * *

АНАЛИЗ НА ИЗВАДКАТА ОТ ЗЧОД:

 Налице е фактът, че ЗЧОД е дал основните направления, по които частните охранителни дружества трябва да организират охраната в обектите под охрана. Необходимо е тези направления да се разтълкуват, обяснят подробно и на тяхната основа да се създаде методика и съответната процедура за изпълняване на неговите предписания.

 Видно от извадката от ЗЧОД и наредбата за неговото прилагане е, че преди да пристъпим към организиране на охраната на даден обект, за лицето, което ще осъществява тази охрана трябва да са изпълнени следните условия:

 1. Да е търговец по смисъла на търговския закон- удостоверява се със съответните документи /актуално състояние, учредителни актове и др.;
 2. Да има надлежно издадено удостоверение, че тези търговци имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и удостоверят, че отговарят на изискванията на този закон- лицензи за съответните територия и вид частна охранителна дейност;
 3. Лицата, заемащи длъжност “ръководител на охранителна дейност” и “охранител”, да са преминали успешно първоначално обучение в учебни заведения, които имат право да обучават лица за професия “охранител” /лицата, които притежават професионална квалификация “охранител”, не преминават първоначално обучение/- удостоверява се със съответните документи, издадени от центровете за обучение.
 4. Ръководител на охранителна дейност или охранител да са лица, които работата по основно трудово правоотношение на длъжност “ръководител на охранителна дейност”, съответно “охранител” съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите въз основа на сключен трудов договор с лице, извършващо дейност по чл. 5 от ЗЧОД;
 5. Сключените трудови договори да бъдат само с пълнолетни и дееспособни лица с не по-ниско от средно образование за длъжността “ръководител на охранителна дейност”, а за длъжността “охранител” – с пълнолетни и дееспособни лица с не по-ниско от основно образование, които:

– са граждани на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

– не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

– нямат започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;

 – са психически и физически здрави.

 Гореизброените условия са необходимото и задължително условие, за да може да започне процедурата по правилно организиране на охраната по подписване на договор за охрана, а в последствие и за неговото професионално и качествено изпълняване или казано просто- частното охранителна дружество трябва да е регистрирано, лицензирано за вида частна охранителна дейност и да има правилно и законно назначени служители.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА

 

 Организиране на охраната при извършване на физическа охрана на имуществото на физически или юридически лица обхваща четири етапа:

 1. Първи етап– до момента на подаване на офертния пакет към клиента. В този пункт за първи път АТЛАС използва понятието „офертен пакет“. По- долу в текста ще стане ясно какво съдържа този пакет. Към момента не всички частни охранителни дружества предоставят на клиентите си офертни пакети. По- голямата част от тях се ограничават с упростени оферти, в които предоставят минимално количество информация по организиране на охраната и клиентът не може да разбере с подробности как ще бъде охраняван.
 2. Втори етап– след момента на писмено приемане на офертния пакет от клиента и изразяване готовност от негова страна за подписване на договор за охрана. При стандартизацията на процедурите по преддоговорния етап от взаимоотношенията клиент- частно охранително дружество /търговец/, предлагаме вмъкване на писмено приемане на офертния пакет от клиента , в което да има ясно писмено изразяване на готовността му за подписване на договор за охрана с параметрите, залегнали в офертата. Това се налага с оглед защита на търговеца- ЧОД от напразно извършване на ред процедури, изискващи голям обем от документация и финансов ресурс;
 3. Трети етап– след подписване договора за охрана- изпълняване на договора за охрана;
 4. Четвърти етап– прекратяване на договора за охрана преди или след неговото изпълнение.

 На база гореописаните четири етапа на организиране на охраната при изпълняване на ЧОД по охрана имуществото на физически или юридически лица, в интерес на стандартизиране на конкретните действия на различните частни охранителни дружества, НОСАД“АТЛАС“ предлага прилагане на следната ПРОЦЕДУРА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЕТАПНОТО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА НА ОБЕКТИ

 Процедура за поетапно организиране на охраната /ППОО/ представлява определена последователност от извършване на дейности, мероприятия и оформяне на документооборот, водещи до правилно и професионално организиране на охраната от частно охранително дружество. Процедурата състои от десет стъпки и обхваща четири етапа. През всеки от етапите се извършват определени стъпки, както следва:

През първи етап /до подаване на офертния пакет към клиента/ се изпълняват:

 • стъпка 1;
 • стъпка 2;
 • стъпка 3.

През втори етап /след момента на писмено приемане на офертния пакет от клиента и изразяване готовност от негова страна за подписване на договор за охрана/ се изпълняват:

 • стъпка 4

През трети етап / след подписване договора за охрана/ се изпълняват:

 • стъпка 5;
 • стъпка 6;
 • стъпка 7;
 • стъпка 8.

През четвърти етап  /прекратяване на договора за охрана преди или след неговото изпълнение/ се изпълняват:

 • стъпка 9;
 • стъпка 10.

СТЪПКИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА:

 Стъпка 1- приемане запитване от клиент за поемане на обект под охрана:

При тази стъпка се извършва среща с клиента, провеждане на начален разговор, при възможност общ оглед на обекта, изясняване на изискванията на клиента. При възможност и готовност на частното охранително дружество за приемане на поръчката, се преминава към

 Стъпка 2- извършване на охранително обследване на обекта, на база на което се оформя концепция на охранителната система, изработва се съответната документация по нейното планиране и се изработва охранителна схема. При готовност на тези документи, за клиента се изготвя Оферта за охранителна протекция на обекта. След оформянето на ОФЕРТНИЯ ПАКЕТ, съдържащ всички документи по „стъпка 2“, се преминава към

 Стъпка 3- подаване на офертния пакет с протокола от охранителното обследване на клиента за разглеждане и вземане на решение за подписване на договор за охрана. При получаване от негова страна на писмено потвърждение за приемане на офертния пакет и готовност за сключване на договор за охрана, оформен във вид на предварителен договор за охрана, се преминава към

 Стъпка 4- подготовка на документацията за сключване на договор за охрана. При тази стъпка се подготвя договор за охрана със съответните приложения, изготвя се план за охрана, план за пропускателния режим и начална оценка на състоянието и степента на сигурност на обекта, предстоящ за поемане под охрана. След подписване на договора за охрана се предприема

 Стъпка 5- подготовка за поемане на обекта под охрана. При тази стъпка се извършва следното:

– подготовка на дежурните стаи, КПП;

– подготовка на наличната система за физическа защита, като особено внимание се обръща на пропускателно- заградително- филтриращите елементи;

– подготовка пригодността и оборудването на площадките за проверка на МПС, техните товари, както и за проверка на личния багаж на лицата, преминаващи през КПП;

– подготвя се помещение за пребиваване на задържани лица до предаването им на органите на МВР;

– проверка на системите за видеонаблюдение, системите за контрол на достъпа, СОТ и другите спомагателни системи за сигурност;

– на всички охранители, които ще бъдат задействани в обекта под охрана се прави обучение от две части- теоретична подготовка и инструктаж на работното място- относно особеностите на охраната на обекта; реда и начина за изпълняване на служебните им задължения; реда и начина за съхраняване и водене на документооборота на обекта;  носене на униформата, идентификационните баджове; използване средствата за радиовръзка; графиците за работа; начините за смяна на дежурните при заболяване или лични проблеми; реда за приемо- предаване на смените; реда за пропускане на лица през КПП; реда за пропускане на МПС и товари през КПП; правилно и качествено водене на служебните книги, дневници и книги за ежедневния инструктаж; забраните на охранителите; действията на охраната при различни рискови и кризисни ситуации, както и при нападение над обекта; запознаване с възложителя и упълномощените от него лица, техните автомобили; списъците на служебните МПС на възложителя; образците от разрешителни документи за пропускане на външни лица и такива по външни договори на територията на обекта и др. и практическо обучение на терен- посещават се дежурните стаи, КПП, залите за видеоконтрол, установките с противопожарно оборудване; обхождат се маршрутите за обход /основни и резервни/; указват се местата за блокиране и засади; посещават се евакуационните изходи, пътищата и маршрутите за евакуация, районите за безопасно пребиваване; отработва се тактиката на действие на охраната при различни оперативни ситуации; отработват се действията на охраната по опазване на местопроизшествие; отиграва се примерно извършване на претърсване на обекта и територията; обозначават се местата за посрещане на екипите на МВР при взаимодействие; обозначават се местата за подход на реагиращите екипи при получаване на сигнал „ТРЕВОГА“ от СОТ и др. Целта на работата с охранителите е те да бъдат теоретично и практически напълно подготвени за поемане на обекта под охрана, а не да се учат по време на работа.

 Стъпка 6- подготовка на охранителния персонал за започване на работа. Всички охранители се оборудват с униформи на дружеството по мярка и в съответствие със сезона; издават им се идентификационни баджове; оборудват се с помощни средства; оборудват се със средства за свръзка; ако има задействани МПС- същите се подготвят и обслужват; ако охраната е въоръжена се извършват необходимите дейности за осигуряване на правилното организиране на съхраняване и носене на огнестрелното оръжие и боеприпасите; охранителите се снабдяват с мощни фенери; провеждат се окончателни обучения и инструктажи по безопасни условия на труд при пълно обмундирование на охранителите.

 Стъпка 7- поемане на обекта под охрана. При тази стъпка дежурната стая трябва да е напълно оборудвана за изпълняване на функциите си по предназначение; в дежурната стая да се намира цялата необходима документация по ЗЧОД и другите нормативни разпоредби; дежурните охранители да се представят на възложителя и при желание от негова страна те да бъдат инструктирани от него относно специфични изисквания; за дежурните охранители да са осигурени средства за лична защита, както и необходимите елементи за лична безопасност.

 Стъпка 8- изпълняване на договора за охрана.

 Стъпка 9- анализ на изпълнения /неизпълнения/ договор за охрана.

 Стъпка 10- извеждане на изводи от анализа на договора за охрана, определяне на слабостите и положителните страни, определяне на мерки за подобряване качеството на охранителната дейност.

  Предлагаме да се запознаем с разширеното тълкование на описаните етапи и стъпки, с оглед правилното им практическо прилагане.

ЕТАПИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА:

 

Първи етап:

 Първият етап се извършва до момента на подаване на офертния пакет до клиента, който иска да получи охранителната услуга. През този етап се извършват следните дейности:

 1. Разговор с клиента, на който се уточняват неговите конкретни искания, изисквания и условия, уточнява се охранителната протекция и приблизителните охранителна система и охранителна схема. Първоначалният разговор с клиента е от изключителна важност, тъй като след провеждането му той си прави изводи относно възможностите и професионализма на частното охранително дружество. На този разговор трябва да се изяснят основните параметри на охранителната протекция, а именно:

– граници на обекта под охрана, подобекти, особености;

– характеристика на имуществото под охрана;

– престъпни посегателства през последните 12 месеца;

– налична към момента охранителна система и охранителна схема;

– има ли на територията на обекта и подобектите охранително дружество към момента;

– има ли изградена и функционираща система за видеонаблюдение СОТ и други средства за охрана;

– конкретни параметри на охранителната задача, поставена от клиента;

– финансови възможности на клиента, позволяващи да се изгради съответна охранителна система;

– приблизителна концепция на клиента за охранителната протекция;

– други въпроси, касаещи организиране на охраната/според спецификата на обекта/.

 1. При достигане на устно споразумение между клиента и частното охранително дружество, с разрешение и съдействие по осигуряване на достъп до обекта от страна на клиента, се извършва охранително обследване. Охранителното обследване е мероприятие от изключителна важност за организацията на охраната за всеки обект. Този факт се потвърждава и изисква от чл.24 ал.1 т.1 на Закона за частната охранителна дейност. По тази причина и заради важността от практическото му приложение е необходимо то да бъде провеждано.

Основна цел на охранителното обследване:

Основната цел на охранителното обследване е добиване на обща реална оценка за общото състояние и степен на сигурност на обекта, предмет на обследването, както и на нивото на рисковете за сигурността и за безопасността на труд на охранителите. От прецизното, качественото, компетентно и пълно в обема си охранително обследване зависи организирането на охраната, определянето на ударенията и насоките при осигуряване на охранителната протекция, както и на пълното и точно изготвяне на документацията на охранявания обект – план за охрана, план за пропускателния режим, плановете за действия в рискови и критични ситуации, различните специфични инструкции и инструктажи и т.н.

Елементи, които се проверяват и оценяват при извършване на охранително обследване:                                                                                                                           

1.Цялостна и подробна характеристика на обекта:

Местоположение, предназначение/предмет на дейност/; значение/ място/ в икономиката на района; брой работници /служащи/; работно време и смени; съществуваща инфраструктура; транспортни връзки и др. данни, представляващи интерес при организиране на охраната на обекта.

 1. Проверка и оценка на криминогенната обстановка около обекта, в него, както и в близкоразположените населени места, махали и места за живеене. Информацията за криминогенната обстановка се събира от различни източници, включително и от местното РУ на МВР. Целта е да се набере максимално пълна и достоверна информация от няколко източника за състоянието на престъпността в района, наличието на по-големи /компактни/ маси от ромско или криминално проявено население; разположение на полицейски сили и други охранителни фирми в района, наличие на военни поделения, структури на неправителствени организации в областта на сигурността и др.
 2. Охранителното обследване следва да се извършва отвън- навътре, като се започне от прилежащите периметри и територии. Обръща се внимание, проверява се и се оценява наличието и състоянието на физическото обезопасяване – оградни съоръжения, техния вид, възможности за преодоляване – места с определен риск за проникване /портали, врати, прозорци/, способи за заключване, преграждане, обезопасяване и др.
 3. От особено важно значение е наличието на физическа охрана /ако е имало до момента на извършване на охранителното обследване/. В случай, че е присъствала охранителна компания, то следва да се направи оценка на работата и нивото на сигурност, което е достигнато, да се изведат полезните мероприятия и да се отчетат грешките и слабостите, да се прегледа детайлно предоставената налична охранителна документация.
 4. Основните сгради, цехове, производствени и складови помещения и други подобекти е целесъобразно да се оценяват от гледна точка на тяхната групираност, уязвими за незаконно проникване места, важност в ансамбъла от сгради на охранявания обект, защитеност на врати, прозорци, вид и материал от който са построени. Щателно се проверяват тавански помещения, мазета, покривни конструкции и допълнителни постройки, с оглед възможности за скритно проникване през тези пространства.
 5. Да се обърне особено детайлно внимание на наличието и да се оцени състоянието на противопожарните средства, системи и оборудване, да се провери работоспособността и надеждността им, а така също да се засекат разстоянията до водоизточниците и свободния достъп до тях.
 6. Да се оцени наличието на технически системи за сигурност-СОТ, видеонаблюдение и видеозапис, системи за контрол на достъпа и на работното време, как се използват и участието на физическата охрана в тяхното използване. Следва да се узнае техния тип, разположение, локален или на реагиране от друга организация е СОТ, а така също да се оцени техническата им изправност, начина на поддръжка/ в гаранция или не, година на производство и коя е поддържащата организация/, кога за последно са проверявани паник-бутоните /ако има такива/.
 7. 8. Подробно запознаване с пропускателния режим, като се получи правилник за пропускателния режим на съответния клиент/ възложител по договора за охрана. Започва се със запознаване с наличната документация – правилник, инструкции, заповеди указания и пр. От непосредственото наблюдение може да се види и оцени реалната картина на пропускателния режим-действията на дежурния охранител на КПП, престоя на МПС/товарни и леки/, наличието на вътрешен паркинг, какви са отговорностите за външния паркинг/ако има такъв/, да се види каква документация се води на КПП.
 8. Обследващите се запознават и с останалите документи, касаещи сигурността и охраната на обекта, издадени от клиента/ възложителя по договора за охрана и с чиито изисквания следва да се съобразят в бъдеще.

Препоръчваме охранителното обследване да се извършва от служители с богат опит, на които няма да убегне и най-малкия детайл или действие, а при възможност в присъствието на ръководител охранителна дейност.

След извършване на охранителното обследване – оценката на отделните елементи, следва да се направят конкретни изводи и да се изготви структурната схема за цялостната организация на охраната, като пред възложителя по договора за охрана се представят и предложенията по повишаване степента на сигурност.

След извършване на охранително обследване се изготвя протокол за извършено охранително обследване, който се представя на клиента/ възложителя по договора за охрана и на органите на МВР при поискване. Протоколът се съставя в свободен стил, като се спазват гореописаните елементи. Резултатите от извършеното обследване се записват подробно и точно. След приключване на охранителното обследване протоколът се съгласува с клиента.

Прилагаме примерно охранително обследване:

ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                                                                

ЗА ИЗВЪРШЕНО ОХРАНИТЕЛНО ОБСЛЕДВАНЕ                                                                                                                   На обект: ………………………………….

      Охранителното обследване е извършено съгласно изискванията на чл.24, ал.1, т.1 от ЗЧОД.

                                                                                                                                                                              

Извършил охранителното обследване: ……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                            

1. Цялостна и подробна характеристика на обекта:

1.1. Местоположение и характеристика на обекта:

Обектът се намира в:……………………………………………………………………………………………………..

Представлява:………………………………………………………………………………………………………………..

Подобектите са:……………………………………………………………………………………………………………..

Граници:…………………………………………………………………………………………………………………………

Съседи:………………………………………………………………………………………………………………………….

Налична ограда, състояние, функционалност:…………………………………………………………………

Осветление:…………………………………………………………………………………………………………………..

Наличие на КПП и дежурна стая:…………………………………………………………………………………….

Пропускане на лица и МПС през:…………………………………………………………………………………….

Допълнителни съоръжения, площадки, сгради, паркинги и др. на територията на обекта:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Предназначение /предмет на дейност/ на обекта:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3. Значение на обекта за страната и региона:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4. Брой работещи в обекта:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.5. Работно време и смени:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.6. Съществуваща инфраструктура, оценка:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.7. Налична система за видеонаблюдение:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.8. Налична СОТ, кой я обслужва, кой реагира:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.9. Характер на имуществото, намиращо се в обекта. Особености:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.10. Транспортни връзки, пътища, улици и по- важни обекти, граничещи с охранявания обект:

………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                             2. Оценка на криминогенната обстановка:

2.1 Оценка на криминогенната обстановка в обекта:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. Оценка на криминогенната обстановка около обекта /близко разположени населени места, махали/:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Състояние на престъпността в района на охранявания обект, единични или компактни маси от криминално проявени лица:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.4. Противоправни посегателства над охранявания обект през последните 12 месеца:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5. Разположение на РУ МВР и други охранителни дружества в района:

………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                               3. Системи за физическа защита, годност, състояние:

3.1. Огради, портали и други средства за пропускане на лица и МПС:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2. Места с повишен риск за нерегламентирано проникване на територията на обекта:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3. Наличие на КПП, оборудване, състояние:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.4. Наличие до момента на физическа охрана, постове, смени, организация на охраната:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.5. Положителни черти и слабости на физическата охрана до момента:

Положителни черти на действащата охранителна система:                                                                            ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Отрицателни черти на действащата охранителна система:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.6. Наличие, оценка, годност и ефективност на средства за техническа защита /СОТ, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа и др./:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.7. Оценка на състоянието на системата за физическа защита към момента:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.8. Препоръки към системата за физическа защита:

………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                             

4. Оценка на състоянието, разположението и защитеността на основните и спомагателни сгради:

4.1. Описание и групираност на охраняваните обекти:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2. Състояние на сградите по отношение на тяхната охрана:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3. Изброяване и описание на уязвимите за проникване места:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.4. Описание и характер на противоправни прониквания в охраняваните обекти през последните 12 месеца:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.5. Места и маршрути, представляващи риск за скритно проникване в охраняваните обекти и на територията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                 

 5. Оценка на противопожарното и друго спецоборудване:

5.1. Оценка на противопожарното оборудване и системи:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.2. Разстояния в метри до близки водоизточници и противопожарни кранове:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.3. Достъп до водоизточници и противопожарни кранове извън територията на охранявания обект:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.4. Комуникация, разстояние и време за пристигане на екипите на ПБЗН:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5.5. Оценка на наличната система за пожароизвестяване и пожаробезопасност:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.6. Препоръки за усъвършенстване на системата за пожарна безопасност:

………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                      

6. Действащ към момента пропускателен режим, Правилник за пропускателния режим, особености:

6.1. Особености на пропускателния режим:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.2. Наличие на необходимите знаци и табели относно пропускателния режим, видеонаблюдение и др.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.3. Водена документация по условията на пропускателния режим и нейната комплектност:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.4. Оценка на действащия към момента пропускателен режим:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

– положителни страни:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

– слабости:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.5. Препоръки за оптимизиране и подобряване на пропускателния режим:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Друга документация, специални изисквания, мероприятия, инструктажи и инструкции, действащи на територията на охранявания обект:

– Правилник за пропускателния режим;

– План за действия при кризисни ситуации;

– План за охрана на обекта.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Периодичност на извършване на следващи охранителни обследвания:

Не по- рядко от веднъж на … месеца или при промяна на обстоятелствата в състоянието и степента на сигурност на територията на охранявания обект.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Друго:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Към Протокола за охранително обследване се прилагат:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 гр……………………..

 Дата: ………………. г.

    ИЗГОТВИЛ ОХРАНИТЕЛНОТО ОБСЛЕДВАНЕ:

                                                         УПРАВИТЕЛ:    ………………….

                                                                                 /…………………… /

                                                     СЪГЛАСУВАЛИ:

                                                                                 ………………………………………………………….

                                                                                                       /дата, длъжност, име, фамилия, подпис на клиента/

 

 На база на тези две мероприятия се подготвя:

 1. ПЛАНИРАНЕ на охранителната система /извършва се в писмен вид/. Охранителната система представлява пълния комплекс от мероприятия, дейности, документооборот, технически средства за сигурност и охрана, синхронизирани и организирани за качествено и професионално изпълняване на охранителната задача на конкретния обект.

Планирането на охранителната система включва изработване на КОНЦЕПЦИЯ на охраната, в която трябва да бъдат отразени целите и задачите на организираната охрана, изградена на обекта. Концепцията отчита някои основни параметри:

– Изискванията на клиента- изискванията трябва напълно да са уточнени при първоначалния и последващите разговори с него, за да не бъдат променяни драстично в последващите етапи от организиране на охраната, което би довело до промени във всички изготвяни документи и особено в плана за охрана и плана за пропускателния режим.

– Възможностите за изпълняване на изискванията на клиента в рамките на ЗЧОД  и останалата нормативна база- трябва да се внимава да не се поемат ангажименти, които биха встъпили в противоречие с разпоредбите, ограниченията и задълженията на охранителното дружество, вменени му от Закона за частната охранителна дейност и от останалата нормативна база, действаща на територията на Република България.

– Основните цели и задачи на охраната- освен определените от вида охранителна дейност цели и задачи, в този пункт трябва да се формулират и конкретните такива за обекта.

– Вида и подвида прилагана охранителна дейност- в зависимост от поставената охранителна задача в този пункт трябва да се изясни концептуално видовете и подвидовете охранителна дейност, които ще се извършват на обекта, а при необходимост и тяхното комбиниране.

– Начина на охрана.

– Средствата за охрана.

– Необходимите мащабни промени в системата за физическа защита, ако такива се налагат.

 1. ПРОЕКТИРАНЕ на охранителната схема. Охранителната схема представлява графично и текстово отражение на елементи от охранителната система, нанесени на територията на охранявания обект.

Проектирането се извършва на база проведеното планиране, във вид на схема и обяснителна записка към нея. На схемата се нанася ескиз или чертеж на обекта /допуска се и схема от Google maps, на която се нанасят подробно:

– наличните елементи на съществуващата СФЗ,

– с друг цвят допълнителните елементи на СФЗ, които трябва да бъдат изградени за достигане качествено реализиране на желаната охранителна протекция,

– местата на постоянните постове,

– основните и резервните маршрути за обход на подвижните постове,

– местата и зоните за блокиране и засади на евентуални нарушители,

– районите и местата за локация на силите на охраната при изпълняване на различните тактически задачи при реагиране, в случай на нападение на обекта, възникване на рискови и кризисни ситуации,

– точките на разполагане на видеокамери, елементи на СОТ , системите за контрол на достъпа и другите технически системи за сигурност,

– дежурната стая/ КПП,

– пунктовете за постоянен или периодичен мониторинг на видеонаблюдението,

– схемата на взаимодействие на дежурните служители при действия по различни оперативни обстановки,

– тактическите действия на реагиращите екипи при получаване на сигнал „Тревога“ от СОТ,

– евакуационните изходи, пътищата за евакуация, маршрутите за евакуация и районите за безопасно пребиваване на евакуираните лица от обекта под охрана,

– местата за посрещане органите на МВР при съвместни действия,

– друга информация, необходима за качественото изпълняване на охранителната задача.

 ПЛАНА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА, ПРОЕКТА ЗА ОХРАНИТЕЛНАТА СХЕМА, ПРОТОКОЛА ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ОХРАНИТЕЛНО ОБСЛЕДВАНЕ и ОФЕРТАТА се предоставят на клиента срещу подпис в Приемо- предавателен протокол, в който се вписва крайната дата, до която клиентът трябва да даде официален писмен отговор относно приемане офертата на частното охранителна дружество и подписване на предварителния договор за охрана. През този период се допускат водене на междинни преговори, коментари по цените, условията, системата за охрана и по други въпроси, които, при достигане на взаимно съгласие, намират своето прилагане към съществуващите планове и схеми.

Примерен предварителен договор за приемане на офертен пакет:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Втори етап:

 Вторият етап се извършва след писмено потвърждаване за приемане на предоставената оферта от клиента и готовност за подписване на договор за охрана, изразени чрез подписване на предварителен договор за охрана. През този етап се извършват следните дейности:

 1. Начална оценка състоянието и степента на сигурност на охранявания обект към момента на поемане под охрана- това мероприятие не е задължително за извършване, но ние препоръчваме то да бъде осъществено и фиксирано във вид на протокол, който да бъде предоставен на клиента /срещу подпис/. По наше мнение това е наложително поради изискването на чл.24 (1) от ЗЧОД, която разпорежда в т.1 да се извършва оценка състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при необходимост, но не по- малко от веднъж годишно. Така изписано, пожелателното извършване на тази оценка става задължително и за да имате база за сравнение как се движи кривата на степента на сигурност по време на изпълняване на договора за охрана, трябва да имате начална база, която е именно тази начална оценка на състоянието и степента на сигурност.
 2. Подготвя се ДОГОВОР ЗА ОХРАНА с необходимите и целесъобразни анекси и приложения. Видове договори за охрана има приложени в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС през 2016 г.
 3. Изработва се ПЛАН ЗА ОХРАНА– планът за охрана е основополагащ документ за организиране на охраната при изпълняване на частната охранителна дейност. Той се оформя по строго определен начин, съдържа конкретни и точно формулирани раздели, подредени по стандартен начин. В ЗЧОД на Плана за охрана е отредено важно и еднозначно място:

Чл. 24. (2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г. ) За всеки обект, поет за охрана, лицата, извършващи дейност по чл. 5, изготвят и съхраняват на обекта и план за неговата охрана, който включва:

 1. особеностите на охранявания обект;
 2. организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации);
 3. данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;
 4. данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;
 5. данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;
 6. правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице;
 7. списък и график за работа на охранителите.“

 При разглеждане на проблематиката, касаеща изготвянето на план за охрана, искаме да насочим вниманието ви към задължителното спазване на следната логическа верига:  ОХРАНИТЕЛНО ОБСЛЕДВАНЕ—ОФЕРТА ЗА ОХРАНИТЕЛНА УСЛУГА—ДОГОВОР ЗА ОХРАНА—ПЛАН ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ—ПЛАН ЗА ОХРАНА— ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ВИД ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

Тази логическа последователност означава следното: Данните и информацията, която вписвате в плана за охрана трябва да е съгласувана и да не се разминава с параметрите, вписани в останалите изброени документи и съгласувани с възложителя по договора за охрана.

Прилагаме примерни планове за охрана при охрана на имуществото на физически или юридически лица:

ПЛАН ЗА ОХРАНА

по Договор за охрана от ……………………. . 20…г.

Планът е съставен съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД. 

 1. ОСОБЕНОСТИ НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ
 2. Резултати от огледа на обекта и прилежащия периметър:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ описва се подробно периметъра и обекта за охрана. Отразява се по схемата: отвън- навътре и отдолу- нагоре. Да се обърне внимание на последователността: външни прилежащи участъци до оградите, огради и други заградително- ограничителни съоръжения, КПП, бариери, портали; осветеност на външния периметър, състояние на конструкциите, техническа изправност на механичните елементи, видимост на огражденията и подстъпите за влизане в обекта, наличие на пътища, съседни сгради, местности и др. в близост до външните прилежащи периметри; материали и др. , привлекателни за противозаконно отнемане, възможности за скрито проникване на територията на охранявания обект, места за скрито натоварване на незаконно придобито имущество от охранявания обект; време, необходимо на органите на МВР да посетят обекта по сигнал; описание на обекта и подобектите за охрана- обезопасеност, осветеност, места с повишен риск от проникване, опасни вещества и материали и т. н. /

 1. Оценка на степента на риска:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ степента на риск зависи от местоположението на обекта, средата за сигурност, организацията на охраната и възможностите на възложителя. /

 1. Значение на обекта за страната и региона:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ обектът може да е от местно, регионално, национално, международно и др. значение. /

 1. Състояние на обекта, подстъпи, фактори, увеличаващи степента на риска:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. /съгласува се с Охранителното обследване. Целта е да се отбележат слабите места от гледна точка на сигурността както по периметъра и външната част, така и по обектите и подобектите за охрана. Да се предвидят подстъпи за скрито придвижване на охраната, подстъпи за пристигане на органите на МВР. Съобразете се с различните охранителни задачи, както и с различните възможни опасности- противозаконно проникване, нападение, терористична атака, природни бедствия и аварии и др. /

 1. Схема на обекта и прилежащия периметър:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..  /чертае се схема на охраняваната територия и обекта, нанасят се улици, важни са сигурността обекти, както в близост до външния периметър, така и на територията. Нанасят се други важни и насочващи елементи, полезни при изпълнението на охранителната задача. Добре е схемата да е подробна и приблизително мащабирана. нанесете разстоянията в метри, маршрутите на охраната, постоянните постове и т. н. /

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА
 2. Необходим брой охранители:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. /отчитат се постоянните постове, патрулите и останалите заети по договора служители за една смяна/

 1. Необходим брой смени:

……………………………………………………………………………………………………………………………………../ описват се броя на смените, съгласно графика за работа и почивки/

 1. Постове:
 2. 1. Брой: / описват се всички постове, които са предвидени при изпълнение на охранителната задача/
 3. 2. Вид: (дневен, нощен, денонощен): / прави се подробна разбивка на постовете по отношение на времето, в което се дават дежурства/
 4. 3. Позициониране (подвижен, стационарен, смесен):
 • / описват се подробно постоянните и подвижните постове,
 • съгласно местата и маршрутите/
 1. Сектори и зони за охрана с повишена степен на риск:
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ описват се подробно със съответната локация, зоните, местата и точките, представляващи потенциална опасност за проникване или извършване на престъпни действия по отношение на охранявания обект. Същите трябва да се маркират на схемата на охрана на обекта/

 1. Маршрути за патрулиране:

– Брой: / описва се общият брой на маршрутите за патрулиране/

– Основни: / описват се подробно основните маршрути за патрулиране. Определят се места за засади, места за почивка, пунктове за наблюдение, зони за защита и водене на отбрана при нападение на патрула и т. н. /

– Резервни: / описва се общият брой на маршрутите за патрулиране/;

 1. Охрана при придвижване:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ описва се начинът на охрана на обекта при придвижване на дежурните в работна и аварийна обстановка. Да се предвидят начини на охрана на обекта при евакуация на охраната, при изпълнение на общи задачи, при сигнал „Тревога“ и при възникване на рискови и кризисни ситуации /;

 1. Тактика на действие при различни ситуации:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– При нападение над обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 / в зависимост от особеностите на конкретния обект за охрана и на база инструкциите, се разписва тактика на действие на дежурните охранители при нападение над обекта. Тактическите действия включват: подготовка за отразяване на нападението, отразяване на нападението, сигнализиране на органите на МВР, неутрализиране на нападателите, ликвидиране на последствията от нападението, оказване на помощ на съответните органи и организации/

– При опит за извършване на терористичен акт или бомбена заплаха:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция на заплахата, реагиране на терористичния акт, ликвидиране на последствията от терористичното нападение. От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

– При посегателство върху охранявания обект:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

– При природни бедствия, аварии и катастрофи:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

– При пожар:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията. От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

* Инструкция за действията на охранители при изпълняване на различните видове частна охранителна дейност е подробно описана в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС.

 1. Средства за комуникация:

–  Вид: …/описват се средствата за свръзка/

–  Брой: …/ описва се броят на задействаните средства за свръзка/

– Начин на използване:

– Ред за оповестяване: …/описва се редът за оповестяване, съгласно инструкциите/

– Сигнали, позивни: …/ описва се позивната на всеки охранител от екипа. По време на изпълнение на служебните си задължения, служителите поддържат връзка САМО с позивни, като спазват строга ефирна дисциплина/

Длъжност, име, презиме, фамилия Позивна
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

III. ДАННИ И ОПИС НА ОРЪЖИЕТО, БОЕПРИПАСИТЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ:

/описват се в таблица марката, моделът, фабричният номер и количеството боеприпаси на всеки отговорник за оръжието, а така също номерът на разрешителните за носене/

Марка, модел, калибър Фабричен № № разреши-телно Количество боеприпаси Име, презиме, фамилия на отговорника
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДАННИ ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНАТА:

/ описват се в таблица данните за задействаните по договора за охрана моторни превозни средства. Трябва да се има предвид, че основно ще се работи само с тях/

Марка, модел Регистрационен № Собственост на Забележки
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

V. ДАННИ ЗА МОНТИРАНИ ВИДЕОКАМЕРИ, КАКТО И ЗА ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ИЛИ СИСТЕМИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ДА СЕ ПРАВЯТ ВИДЕОЗАПИСИ: /описват се подробно техническите средства за видеонаблюдение. Данните са попълват в таблица/

Техническо средство Собственост на Отговорник Забележки
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

VI. ДАННИ ЗА МОНТИРАНА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА:

/описват се системите за сигнално- охранителна известителна дейност. Трябва да се има предвид възможността да се използват при охрана на лицето./

Сигнално- охранителна техника Собственост на Отговорник Забележки
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. СПИСЪК И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ:

 1. Имена, адреси и телефонни номера на охранителите:
Име, презиме, фамилия Длъжност Телефонен № Забележки
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

График за работата на охранителите се прилага във вид на таблица.

                                                                                                                                             

   VIII. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ, УТВЪРДЕН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ (АКО ИМА ТАКЪВ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ПЛАНА ЗА ОХРАНА):

                     

                     Без пропускателен режим                       С пропускателен режим

 

В препоръките на АТЛАС за изработване на План за охрана са предвидени и следните допълнителни раздели, които са доказали своята целесъобразност, от гледна точка опресняване знанията и подготвеността на дежурните охранители:

 

 1. ОСНОВАНИЯ И НАЧИН НА ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИ ИЛИ ТЕРОРИСТИ В РАЙОНА НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ:

Охранителите задържат лице или лица в района на охранявания обект, когато:

 1. са направили реални опити или са извършили престъпления или терористични

актове в района на охранявания обект;

 1. с действията си създават опасност за живота и здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонала на охраняването лице или увреждат имуществото им.

 При задържане на лица охранителите незабавно уведомяват съответните полицейски органи и изпълняват техните разпореждания.

При предаване на задържаните лица на съответните полицейски органи се съставя протокол, който съдържа:

– Собствено, бащино и фамилно име на съставителя, неговата длъжност;

– Дата на съставяне на протокола;

– Дата и място на задържането;

– Описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;

– Собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;

– Обяснения или възражения на задържаното лице;

– Собствено, бащино и фамилно име на свидетелите, ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.

  Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи.

  При изпълнение на служебните си задължения охранителите могат да използват лични предпазни и защитни средства.

  Охранителите имат право да използват физическа сила и помощни средства- белезници, каучукови и пластмасови палки, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин, като се съобразяват с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя.

  Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

  При използване на физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

  Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигането на целта на приложената мярка.

  Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на малолетни лица и бременни жени.

  За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие охранителят изготвя писмен доклад до управителя на фирмата, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.

 1. X. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ:
 2. Правна регламентация

 Използването на огнестрелно оръжие от охранителите може да става само в условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост, предвидени в Наказателния кодекс.

 1. Ред за използване на огнестрелно оръжие:

 За да бъде правомерно използването на ОО, трябва да са изчерпани всички други възможности за неутрализиране на нападателя. Ето защо използването му за постигане на законосъобразните цели се определя като „крайна мярка“.

 От организационна и тактическа гледна точка при използването на ОО охранителите трябва да се ръководят от някои основни правила.

 1. Подготовка на ОО за употреба:

– Откопчаване на кобура;

– Поставяне на ръка върху оръжието;

-Зареждане и поставяне оръжието на предпазител;

-Изваждане в ръка с готовност за правомерно използване (без поставяне на пръста върху спусъка).

 При използване на ОО охранителят трябва да се ръководи от няколко основни правила и препоръки:                                                                                              

– Оръжието се използва само след идентификация като охранител (с лична идентификационна карта, значка и др. );

– Отправя се ясно и разбираемо устно предупреждение за намерението да се използва ОО (например: „Стой! Охрана! Ще стрелям!“). Предупреждението може да бъде последвано от предупредителен изстрел във въздуха, който се определя като последно предупреждение.

– Изключение от горното правило са случаите, в които има внезапно нападение с ОО или заплаха с такова от страна на нарушителя;

– При използването на ОО по възможност трябва да се пази живота на лицето, срещу което се използва;

– Недопустимо е при използването на ОО да бъдат нанесени вреди на трети лица, които нямат отношение към извършеното деяние;

– След използването на ОО се оказва първа медицинска помощ на пострадалите. В случай на настъпила смърт незабавно се уведомяват органите на МВР и се осигурява охрана на местопроизшествието до пристигането на полицейските служители;

– За всеки случай на използване на ОО се изготвя писмен доклад до ръководителя на охраната, като екземпляр незабавно се предава на органите на МВР. В доклада се посочват обстоятелствата, свързани с използването на ОО; кога, къде, при наличието на каква фактическа обстановка е възникнала необходимостта; срещу кого е използвано; какви действия са предприети; какви вреди са настъпили; колко изстрела са дадени; има ли пострадали други лица и какви мерки са предприети по- нататък; ако лицето е заловено, използвани ли са физическа сила и помощни средства и какво е било поведението на лицето- оказало ли е съпротива и в какво се изразява тя (например: ако е било въоръжено, с какво оръжие и какви действия е предприело по отношения на кого); има ли установени свидетели, кои са те и какви са показанията им; кой и кога е бил уведомен за инцидента и т. н.

– Не се използва ОО в случаите, когато могат да пострадат други(трети) лица, работещи в обекта или граждани. Това е особено актуално при осъществяване на охрана в затворени помещения, както и в случай на вземане на заложници;

Недопустимо е използването на ОО срещу видимо малолетни и бременни жени, освен в случаите на въоръжено нападение срещу охранявани лица и обекти, което не може да се предотврати по друг начин.

   

 1. НА ОХРАНИТЕЛИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА:
 2. Провокиране към извършване на правонарушения;
 3. Намеса или вземане на страна при уреждане на колективни трудови спорове в охраняваните обекти;
 4. Възпрепятстване на държавните органи при изпълнение на законовите им функции;
 5. Извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите;
 6. Предоставяне или преотстъпване на личната идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица.

    XII. ДРУГО: /Описват се допълнителни изисквания на възложителя, система за сигурност, особености при изпълнение на охранителната задача и др. служебна информация, неотразена до момента в плана/.

 гр…………………………. .

 Дата: ……………………….

                                                                                           УПРАВИТЕЛ: ………………….

                                                                                          

 При изпълняване на дейност по охрана на имущество на физически и юридически лица с помощта на сигнално- известителна оповестителна техника, наред с плана за охрана се изработва и План за действие при сигнал „Тревога“:   

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ                                                                                                                                      

ПРИ СИГНАЛ „ТРЕВОГА“ НА ОБЕКТ …. . , ОХРАНЯВАН СЪС СИГНАЛНО- ОХРАНИТЕЛНА ИЗВЕСТИТЕЛНА  ТЕХНИКА ОТ ФИРМА: ……………………………. .

Охраната на обекта се извършва съгласно Договор от …………………

 1. СХЕМА НА ВЪНШНИЯ ПЕРИМЕТЪР И ПОДСТЪПИТЕ КЪМ ОБЕКТА:
 • /чертае се подробна и точна схема на охранявания обект, нанасят се пътища,
 • подстъпи, съседни сгради, дворове, места с повишен риск за укриване на нападатели,
 • маршрути за скрит достъп до обекта от патрула и т. н. /
 1. СХЕМА НА ОБЕКТА:

/ чертае се подробна схема на охранявания обект. Нанасят се входове, изходи, прозорци, аварийни пространства, средства за пожарогасене, точките на елементите на СОТ, пътищата за евакуация и т. н. /

 1. ПОЗИЦИИ И ДЕЙСТВИЯ НА РЕАГИРАЩИЯ ЕКИП ПРИ СИГНАЛ „ТРЕВОГА“:
 2. 1. Тактически действия на нарядите при проверка на алармен сигнал от охраняван обект:
 • Носят със себе си необходимите лични и служебни документи;
 • Познават обстановката в обслужвания оперативен район;
 • Особености на обекта:

. места за подхождане: …

. уязвимите за проникване места: …

. охранителния режим: …

. очаквано присъствие на хора, превозни средства или групи хора, както и други странични и косвени фактори, влияещи на оперативната обстановка: …

 1. 2. Други обстоятелства от значение за охраната и сигурността: …
 2. 3. Схема за блокиране, тактически варианти за
 • действие, ред за взаимозаменяемост: …
 1. ОСНОВНИ СПОСОБИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАПАДЕНИЕ НАД ОХРАНЯВАНИЯ
 • ОБЕКТ И НАЧИНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ:

/ на база Охранителното обследване и Плана за охрана, трябва да се направят съответните изводи относно възможните способи за извършване на нападение над охранявания обект и начините за противодействие от страна на охраната. Трябва да се има предвид системата за защита, детайлните огледи, разписани в Плана за охрана/

 1. ЗАЧИСЛЕНА ТЕХНИКА:
 • /описва се подробно, по модели, марка и номера зачислената техника/
 1. ВРЪЗКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИТЕ ПОДВИЖНИ НАРЯДИ, КАКТО И С
 • ОРГАНИТЕ НА МВР:
 • / описват се начините за взаимодействие с другите наряди и с органите на МВР. В
 • случай на необходимост да се определят начини за извикване на подкрепление/
 1. ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ:
 • / описани са подробно в Инструкцията*/
 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ФУНКЦИИ ПРИ
 • РЕАГИРАНЕТО НА СИГНАЛИ- СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНАТА ИНСТРУКЦИЯ*:

 * Инструкция за действията на охранители при изпълняване на различните видове частна охранителна дейност е подробно описана в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС.

 Дата: ………………………

 гр. …………………………..

                                                                                             УПРАВИТЕЛ:  ……………………

 

 1. Изработва се ПЛАН ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ, който задължително се съгласува с възложителя по договора за охрана. Ако на обекта под охрана вече има действащ пропускателен режим, изграден от възложителя, то е необходимо частното охранителна дружество да изиска съответния ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ И ВЪТРЕШНИЯ РЕД, който действа към момента. При този случай, планът за пропускателния режим, осъществяван от охранителите се съгласува с правилника, за да няма разнобой. В случай, че правилник липсва, охраната действа на база плана за пропускателния режим. Изработването на грамотен план за пропускателния режим е от изключително значение за охранителната система, защото на него се базират много от важните права и задължения на дежурните охранители, като правото на проверка на лични документи, личен багаж, МПС и техните товари и съпътстващи документи, правото за задържане на нарушители и други.

 

Прилагаме примерен план за пропускателния режим:

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

ДЕЙСТВАЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА:……………………………………….

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. Планът за пропускателния режим регламентира основните изисквания и реда, за пропускане и престояване на служители, граждани /МПС/, внасянето на багажи /товари, както и изнасянето на материални средства в/и от сградата/района на територията на обект под охрана:

„………………………………………………………………………………………………………………………………….”

адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Правилникът е задължителен за всички служители, работници и граждани, посещаващи сградата, територията и района на охранявания обект.
 2. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от охранителния състав на частно охранително дружество “…………………………………………..” , съгласно сключения Договор за охрана и Плана за охрана.
 3. Препис от Плана за пропускателния режим и извадка от чл.ЗО, ал.1, т.1, букви “а” и “б” от ЗЧОД са поставени на информационно табло на…………………………………………………..
 4. Посещения на граждани на територията на охранявания обект са разрешени през следните часове и дни:
Ден от седмицата Час за посещения

от- до

забележки
1 понеделник    
2 вторник    
3 сряда    
4 четвъртък    
5 петък    
6 събота    
7 неделя    
8 празнични дни    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И МПС

1.Служителите и работниците на……………………………………………………………………………….

се пропускат на територията на охранявания обект и на излизане от нея след проверка от дежурния охранител на личните документи и/ или служебните карти, както и на личния им багаж.

2.Гражданите, посещаващи територията на……………………………………………. по различни поводи, се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено и след записване на личните им данни от дежурния охранител по лична карта в “Дневник за посещенията” /или чрез еднократен пропуск/, а именно:

а/ име, презиме, фамилия;

б/ ЕГН;

в/час на влизане и излизане;

г/ цел на влизане;

д/ канещо лице;

е/ подпис на дежурния охранител;

ж/ за еднократния пропуск – час на влизане и напускане, подпис на посетеното лице.

З. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените такива. След посещението, лицата следва незабавно да напуснат територията на охранявания обект, като върнат получените пропуски /на когото са издадени/. Препоръчва се външните лица да бъдат придружавани от охранител или служебно лице работещо на съответната длъжност в обекта под охрана или от канещото лице. Същите трябва и да изведат външното лице до КПП. Не се допуска внасяне на личен багаж, товари и вещи, без проверка и разрешение за внасяне/ изнасяне от дежурния охранител.

 1. Не се разрешава влизането на територията на охранявания обект на лица, които:

– са въоръжени;

-са с неадекватно поведение – пияни, употребили упойващи вещества или с явни психични отклонения;

-внасят оръжие и взривни вещества;

-внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;

-разпространяват/продават/ и рекламират   литература   и   артикули   с религиозно и порнографско съдържание;

-проявяват вандалски характер;

-водят и разхождат кучета и други животни;

-носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и др. подобни;

– отказват да изпълняват изискванията на действащия пропускателен режим;

 – друго:……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. 3а ремонтни дейности се пропускат лица, по списък, утвърден от възложителя или упълномощени от него лица. При влизане/ излидане от територията на охранявания обект задължително се проверява личния багаж, товарите и съдържанието на МПС, както и съпроводителните им документи.
 2. За участие в планови срещи, търгове, семинари и други мероприятия по покана на възложителя, се допускат лица по списък, подписан от възложителя. Участниците се проверяват по общия ред;
 3. Не се разрешава оставянето на багаж/ чанти, куфари, сакове, торби, кашони, пакети, кутии и др./, кореспонденция, апаратура – и др. за съхраняване при дежурния охранител, в дежурната стая или в района на КПП.
 4. Влизането на територията на охранявания обект на външни МПС става само с писмено разрешение от възложителя или със служебен пропуск. При влизане/ излизане същите се проверяват по установения ред;
 5. При влизане и излизане в/от района на охраняваната територия задължително се проверяват документите на водачите на МПС и съответствието на превозваните товари с данните за тях в съпроводителните документи. Констатираните наличности се записват в Дневник за записване на преминаващите през КПП МПС и товари.
 6. Паркиране на МПС на паркинги на територията на охранявания обект се разрешава след предоставяне на пропуск за паркиране, издаден от възложителя и валиден към момента на предявяване. При оставяне на МПС на паркинг, същите се проверяват по установения ред;
 7. Друго:…………………………………………………………………………………………………………………………..

III. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА:

 1. Внасянето на територията на охранявания обект и в охранявания район на багажи, товари, техника, технически средства и имущества за служебни нужди става след разрешение от възложителя.
 2. Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества и др. от сградата и района на същото става само след разрешение от възложителя, оформено по надлежния ред и проверка съдържанието на същите по установения начин. Проверките се извършват от дежурните охранители.

З. При констатиране на нарушения при внасянето и изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества и др. в/от територията на охранявания обект, се докладва на ръководителя на охранителната дейност и на възложителя по договора за охрана. При необходимост нарушителите се задържат съгласно разпоредбите на ЗЧОД.

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 1. Настоящият план за пропускателния режим на територията на ………………………………. е съгласуван с Възложителя по договор за охрана от …………………………….. г. и влиза в сила от момента на поемане на охраната от частно охранително дружество…………………………………………………………………………….
 2. Изменения в плана за пропускателния режим се допускат само с писменото съгласие на възложителя по договора за охрана;
 3. Друго:………………………………………………………………………………………………………………………

Дата: ………………………. г.

Град  ………………………..

СТРАНИ СЪГЛАСУВАЛИ ПЛАНА ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ:

 1. Възложител по договор за охрана от …………………….. г. :

                                                                                                      ………………………………………..

                                                                                                        / …………………………………../

 1. Изпълнител по договор за охрана от ………………………. г.:

                                                                                                      …………………………………………

                                                                                                          / ……………………………………/

 

ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОХРАНА

В някои случаи се налага възлагане на подизпълнитеблска роля и функция от едно частно охранително дружество на друго. Практикува се в различни случаи, някои от които са:

 • силно присъствие на подизпълнителя в определен регион и слабо такова на изпълнителя по договора за охрана /често икономически по- изгодно е за изпълнителя, вместо да гради нова охранителна схема, да назначава допълнително охранители и да влага допълнителни сили и средства, да се договори с възложителя за използване на подизпълнител при осъществяване на охранителната протекция/;
 • развит подвид частна охранителна дейност на подизпълнителя и слабо развита такава на изпълнителя;
 • икономически оправдано възлагане на подизпълнение за изпълнителя и др.

 

Трети етап:

 Третият етап се извършва след подписване на договора за охрана. През този етап се извършват следните дейности:

 1. Подготовка на обекта за поемане под охрана:

След като сте напълно готови с необходимата документация, можете да пристъпите към следващата крачка по изпълнение на договора за охрана, а именно подготовка на обекта за поемане под охрана. Най-важно и първостепенно е да подготвите КПП и дежурните стаи. Обикновено КПП е лицето на обекта. През него преминават всички граждани, служители, гости и други лица, които имат някаква работа на територията на охраняемия обект. Почти винаги възложителят иска строга отчетност на преминаващите хора и МПС през контролно- пропускателните пунктове, фиксирана в плана и правилника за пропускателния режим. За да изпълните задълженията си по пропускателния режим, трябва да изготвите две тетрадки (вземете с дебели корици голям формат с повече листи). Едната от тетрадките направете „Дневник на преминаващите през КПП лица“, а другата- „Дневник на преминаващите през КПП МПС“. Малко по-подробно за тези дневници:

 1. „ДНЕВНИК ЗА ПРЕМИНАВАЩИТЕ ПРЕЗ КПП ЛИЦА“ – дневникът е прошнурован и прономерован. В този дневник трябва да бъдат вписвани ВСИЧКИ преминали през пропуска лица. Запомнете, че дежурните по КПП не трябва да правят изключение за никого. Графите в този дневник трябва да са следните (примерно, разбира се):
Трите имена по л.к., представител на /организация или друго/ Данни на личната карта Цел на влизане Час на влизане Час на излизане Забележки
             
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Записите в дневника се водят четливо и пълно, защото в даден момент могат да бъдат поискани от възложителя. Дневникът се пази чист и в никакъв случай от него да не се късат листи или части от листи. В графата „забележки“ дежурният вписва всичко, което прецени, че е извън обичайното- повредени документи, съмнителни багажи, отказ от запис и т.н., като вземе съответните адекватни мерки, съгласно инструктажа.

                                                                                                                                                    

 1. „ДНЕВНИК ЗА ПРЕМИНАВАЩИТЕ ПРЕЗ КПП МПС“- дневникът е прошнурован и прономерован. В него се вписват данните, собственика и товара на всяко преминало през поста превозно средство,дори и да е ръчна количка. Помнете, че записите в дневника могат да бъдат изискани от органите на МВР при техни действия и разследвания.
Марка и регистра-ционен номер на МПС Трите имена, ЕГН на шофьора Органи-зацията, собстве-ник на МПС Цел на вли-зане Час на вли-зане Съдър-жание на товара при влиза-не Час на изли-зане Съдър- жание на товара при излиза-не Забе-лежки
                   
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записите трябва да са реални. Данните да се проверяват лично от дежурните, а да не се пишат под диктовка от проверяваните лица. Багажът и товарите да се проверяват реално от охраната. При изнасяне на какъвто и да било товар, багаж или имущество от обекта, към дневника да се прилагат товарителници или други документи, разрешаващи изнасянето. Това е много важно! Инструктирайте добре дежурните.

 Освен тези дневници, в дежурната стая трябва да има

„ДНЕВНИК ЗА ПРИЕМАНЕ- ПРЕДАВАНЕ НА СМЕНИТЕ“. В този дневник се вписва всяко приемане- предаване на смените,което се подписва от старшите на смени. Примерният текст за приемо- предаване на смените, който трябва да се вписва в дневника е следният:

                                                               

„Днес, ……., 20… г., в ….. часа се извърши приемо- предаване на смените (ППС) на охраната по договор за охрана от …………………… .

 При извършването на ППС бяха/ не бяха установени нередности.

Списък на установените нередности:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Наличие и целостност на слепките/ печатите:

…………………………………………………………………………………………………………………………………         Особено мнение и забележки:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

      

ПРЕДАЛ СМЯНАТА: ……………………..                        ПРИЕЛ СМЯНАТА: …………………………                                          

                              /Старши на … смяна/                                              /Старши на … смяна/“

                                                            

                                                                    * * *                                

ОБОРУДВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА КПП И ДЕЖУРНИТЕ СТАИ                                                                     

 

За да сте изрядни и подготвени за приемане на обекта под охрана, оборудвайте дежурните стаи и КПП със следното:

 1. Информационни табели с указания относно пропускателния режим- поставят се на видно място. Изработват се от пнластмаса, плексиглас, фолио, винил и др. Ако има технически системи СОТ или видеонаблюдение, също трябва да са обозначени с информационни табели или стикери;
 2. План на пропускателния режим- закача се на видно място;
 3. Образец от пропуска или определения от пропускателния режим документ, с който лицата могат да влизат и да се придвижват на територията на обекта;
 4. Прибрани в папка или кутия всички необходими документи, съгласно ЗЧОД;
 5. Обозначителен стикер, указващ коя фирма охранява обекта;
 6. Окачват се на лесно достъпно място помощните средства на охраната- гумена или пластмасова палка и белезници;
 7. Пригответе изправен и зареден мощен прожектор с резервни батерии;
 8. В резерв имайте свещи и кибрит, желателно и фенер на течно гориво/ съхранявайте ги съгласно противопожарните изисквания;
 9. Проверете средствата за комуникация, ако има такива;
 10. Проверете за наличието и изправността на средствата за индивидуална и колективна защита- противогази (ако се полагат), пожарогасители, средства за потушаване на пожари, ПП табло, каски (ако са предвидени);
 11. Изисквайте от дежурните да си обособят постоянно място за закачане на връхните дрехи;
 12. Не разрешавайте хранене в района на прием на документи на граждани и МПС на КПП.За консумиране и почивка определете отдалечени от работното място на дежурния пространство или друга стая;
 13. За проверка на товарите на МПС предвидете стълба и осветление;
 14. Погрижете се да има запасни химикалки и други офис- материали;
 15. Проследете за хигиената и наличието на консумативи в местата за физиологични нужди;
 16. Дежурните стаи трябва да са снабдени с достатъчно количество питейна вода, а при възможност и с устройства за правене на чай и кафе;
 17. При възможност снабдете дежурната стая с дигитален фотоапарат с достатъчна памет;
 18. Проследете средствата за свръзка на охраната да имат изправни зарядни устройства и да са в постоянна готовност за използване;
 19. Предвидете подходящо помещение за нахождение на задържани лица, съобразено с изискванията, докато се изчаква предаването им на органите на МВР;
 20. При възможност осигурете шкафчета или други мебели, които трайно се заключват за личните вещи на наряда;
 21. В случай на съхраняване на служебното оръжие и боеприпаси на територията на дежурната стая, направете справка със служба КОС на съответното РУ МВР относно изискванията.Спазвайте ги точно и стриктно;
 22. Погрижете се за поддържане на добра температурна среда и достатъчно достъп на свеж въздух в дежурните помещения;
 23. Внимателно подгответе дежурните стаи и КПП за отбрана, в случай на нужда. Проверете ключалки, ключове, резета, защитни решетки, определете рисковите места за евентуален саботаж на наряда. Във връзка с това определете, запишете и изисквайте от охраната да научи позивните при различните ситуации (нападение на поста, пожар, природни бедствия, ранен или убит охранител,СИГНАЛ „СБОР“ и т.н.);
 24. Поставете на удобни за писане постоянни места документите, които се водят ежедневно. Изисквайте да се поддържат в добър външен вид и да са правилно попълвани;
 25. Направете двустранен (между вас и възложителя) приемо- предавателен протокол за имуществото, което приемате в дежурните помещения.Прикрепете го към договора за охрана.

                   

  ПОДГОТОВКА НА ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ                                                      

 1. Проверете работата и функционирането на бариери, портали и други заградително- пропускателни съоръжения. При нужда изискайте да се смажат, боядисат, освежат, поправят или заменят от възложителя. Ако прецените, че има нужда от допълнителни средства за охрана, поискайте от възложителя да ги установи (по договор за негова сметка);
 2. Оборудвайте заградително- пропускателните съоръжения със съответните знаци „СТОП“ и с информационни табели относно пропускателния режим;
 3. Проследете заградителните съоръжения да бъдат настроени на изходно положение „ЗАТВОРЕНО“, ако са автоматични;
 4. Проследете дежурните да поддържат периметъра около заградително- пропускателните съоръжения чист и подреден. Ако има нужда от основно почистване, изискайте го от възложителя, ако той откаже- направете го със силите на наряда и след това изисквайте да се поддържа;
 5. Подгответе подстъпите и приспособленията за проверка на товарите на преминаващите МПС. Избирайте, по възможност, заслони, завет и добре осветени площадки, в непосредствена близост (визуална) с КПП.;

ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА И УВЕДОМЛЕНИЯ                     

 В алинея 2 на чл.30 от ЗЧОД е фиксирано изискването, че гражданите трябва задължително да се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, а това обикновено е централният вход- изход, контролно- пропускателният пункт, товарните КПП и други входове, че: „Чл.30 (1) При извършване на дейността по чл. 5 охранителите:

 1. изискват спазването на установения от възложителя по договора пропускателен режим при влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него, включително чрез даване и спазване на задължителни указания при:

а) проверка на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите;

б) проверка на багажа, товара и/или на МПС и съпроводителните им документи“).

Тези изисквания са двустранни:

– от една страна, да се опази охраняваният обект съобразно подписания договор и в съответствие с националното законодателство;

– от друга, да се спазват гражданските права, свободи и достойнство на гражданите, които да се уведомяват за съответните изисквания.

 Освен чрез основните информационни табла, охранителните дружества практикуват изработване на стикери и табелки с графично изображение на видеокамера и текст : „обектът е под видеонаблюдение“ или други подобни текстове. Тези материали се поставят на видно място, обикновено на централните входове и КПП.

 

 1. Подготовка на документацията в дежурната стая:

При извършване на дейност по охрана, служителите, които са задействани по изпълнение на съответната охранителна задача са длъжни да съхраняват, изучават и попълват:

1.Договор за охрана с приложения (ксерокопие);

2.Копие от лиценза за извършваната охранителна дейност;

3.Протокол за извършено охранително обследване;

4.План за охрана;

5.План за пропускателния режим на обекта;

6.Инструктаж за спецификата на извършваната охранителната дейност, подписан от охранителите;

7.Оценка на състоянието и степента на сигурност на обекта под охрана;

8.Опис с данни на оръжието /при въоръжена охрана/;

9.Копия на разрешителните за носене на оръжие на охранителите /при въоръжена охрана/;

10.Данни за МПС на фирмата, ако са задействани в изпълнението на охранителната задача;

11.График за смените на охранителите;

12.Бланка- протокол за предаване на задържано лице на органите на МВР;

13.Доклад за използване на физическа сила и помощни средства;

14.Доклад за използване на огнестрелно оръжие;

15.Отчет за изпълнението на охранителната задача;

16.Инструкция за действията на служителите на фирмата при изпълнение на различни охранителни задачи;

17.Списък на охранителите, задействани по договора за охрана;

18.Задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;

19.Оценка на риска;

20.Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на органите на МВР;

21.Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на огнестрелното оръжие от органите на МВР;

22.План за действие на охраната при възникване на кризисна ситуация, предизвикана от терористични въздействия;

23.План за действие на охраната при природни бедствия, аварии, пожари и катастрофи;

24.План за взаимодействие с органите на съответното РУ на МВР/съгласува се с Началника на РУ на МВР/;

25.План за коминикация със средствата за масово осведомяване;

26.Други документи, изисквани според спецификата на охранявания обект.

 

 1. Обучаване и инструктиране на охранителния персонал:

 ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ:

 На охранителният персонал, определен за работа на обекта под охрана трябва да се проведе обучение, обхващащо някои общи положения по организираната охрана, но също така и по специфични въпроси, касаещи конкретният обект под охрана.

Ще дадем кратко съдържание на темите, задължителни за разглеждане при провежданото обучение:

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ЧОД:

 Частната охранителна дейност- основни принципи

 1. Принципи на охранителната дейност
  • Зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите;
  • Взаимодействие с органите на министерството на вътрешните работи в борбата с престъпността и опазването на обществения ред;
  • Гарантиране сигурност и безопасност в охраняваните обекти

 Видове охранителни услуги. Основни характеристики

 1. 2. Видове частна охранителна дейност

           2.1.    Лична (персонална) охрана на физически лица;

 • Охрана на имуществото на физически или юридически лица;
 • Охрана на мероприятия;
 • Охрана на ценни пратки и товари;
 • Самоохрана.
 1. 3. Средства за извършване на частна охранителна дейност

          3.1.     Прилагане на технически системи за сигурност;

          3.2.     Помощни средства при осъществяване на частна охранителна дейност;

      3.3. Прилагане на физическа сила при осъществяване на частна охранителна дейност;

       3.4.Въоръжена и невъоръжена охрана. Изисквания на Закона за контрол наз взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

 Въоръжена охрана. Изисквания на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите

 1. Условия и ред за придобиване, съхраняване, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси
 • Условия и ред за придобиване на огнестрелни оръжия;

1.1.1 Условия и ред за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от юридически лица и търговци;

1.1.2. Придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица;

 • Условия и ред за получаване на разрешения за съхраняване, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
 1. Изисквания и забрани при съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие
 • Изисквания при съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие;
 • Забрани при съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие.
 1. Административнонаказателна отговорност за нарушения по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите

                           НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ПОДГОТОВКА

 Понятие и основни качества на престъплението

 1. Общ преглед на Наказателния кодекс;
 2. Определение и същност на термина ДЕЯНИЕ;
 • Деянието, като целенасочен акт на поведение;
 • Деянието, като външно изразен акт;
 • Деянието, като волеви акт;
 1. „Действие“ и „Бездействие“ – определение и същност;
 2. Причинно- следствени връзки между извършеното деяние и настъпилите общоопасни последици;
 3. Проявни форми на обществената опасност;
 • Застрашаване на обществените отношения;
 • Увреждане на обществените отношения.
 1. Характер на обществена опасност- определение и същност;
 2. Степен на обществена опасност- определение и същност;
 3. „Вина“- определение и същност;
 • Вината, като субективно качество на престъплението;
 • Основни форми на вина;

8.2.1. Умисъл- определение и същност;

8.2.2. Непредпазливост- определение и същност

       – Небрежност- определение и същност;

       – Самонадеяност- определение и същност.

 Неизбежна отбрана

 1. Същност на неизбежната отбрана
 • Нападението при неизбежна отбрана;
 • Защитата при неизбежна отбрана.
 1. Превишаване пределите на неизбежната отбрана;
 • Случаи, в които няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана.

2.1.1. При проникване чрез насилие или взлом и нападението не може да бъде отблъснато по друг начин

2.1.2. При превишаване на пределите на неизбежна отбрана поради уплаха или смущение.

 Запазване на местопроизшествие

 1. Понятие за местопроизшествие;
 • Цел на огледа;
 1. Действия на охраната по запазване на местопроизшествие.

                    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ

 Международна и национална регламентация на правата на човека. Ред за ограничаване на правата на човека

 1. Международни стандарти за правата на човека;
 2. Национална регламентация за правата на човека.Ред за ограничаване правата на човека;
 • Права, върху които не могат да се налагат ограничения;

 Проверка на документите за самоличност, служебните пропуски на работещите в охранявания обект. Проверка на багажа, товара на МПС и съпроводителните им документи.Задължителни указания при осъществяване на пропускателен режим. Тактически действия

 1. Проверка на документите за самоличност на външни лица, служебните пропуски на работещите в обекта и техния багаж;
 • Проверка на документи за самоличност;
 • Проверка на служебните пропуски на работещите в обекта;
 • Тактически действия при проверка на документите за самоличност на външни лица и пропуските на работещите в обекта;

1.3.1. проверка на документи за самоличност при усложнена обстановка.

 1. Проверка на багажа;
 • Условия за задължителна проверка на багажа;
 • Тактически действия на охранителя при проверка на багажа.
 1. Проверка на товара, моторните превозни средства и съпроводителните им документи;
 • Същност на проверката на товара, МПС и съпроводителните им документи;
 • Тактически действия на охраната при проверка на товара, МПС и съпроводителните им документи;

3.2.1 Общи препоръки за извършване на проверката;

3.2.2. Действия на охраната по проверка на превозно средство.

 Проверка на сигнали, получени от обекти, оборудвани с технически системи за сигурност. Тактически действия и мерки за лична безопасност. Видеозаписи

 1. Същност на охраната на обекти с помощта на технически системи за сигурност.Общи принципи и изисквания към най- често използваните за охрана технически системи;
 • Алармени системи, компоненти;

1.2.1. Детекторна охранителна система;

1.2.2. Централа за приемане на сигнали;

1.2.3. Реагиране на сигнали за нарушение;

 • Способи при предаване на алармените сигнали:

1.3.1. Безжичен способ;

1.3.2. Жичен способ;

1.3.3. Комбиниран способ.

 • Специфичен вид на охрана на обекти;

1.4.1. „Паник- бутони“.

 1. Телевизионни системи за наблюдение и контрол.Видеозаписи
 • Същност и предназначение на телевизионните системи за наблюдение;
 • Видеозаписи
 1. Тактически действия на нарядите при проверка на алармен сигнал от охраняван обект
 • Действия на охраната при сигнал „Аларма“ на охраняван обект;

3.1.1. Блокиране и проверка;

 • Действия при проверка на алармени сигнали от „Паник- бутон“;

 Задържане на лица в района на охранявания обект. Тактически действия и мерки за безопасност. Уведомяване и предаване на задържано лице на органите на МВР

 1. Основания и ред за задържане на лица от охранителите;
 1. Действия на охраната по предаване на задържано лице на органите на МВР;

  Използване на физическа сила и помощни средства. Лични предпазни и защитни средства. Тактически действия и мерки за безопасност

 1. Същност, правна регламентация, условия и ред за използване на физическа сила и помощни средства;
  • Цел и способи на използването на физическа сила и помощни средства;

1.1.1. Белезници;

1.1.2. Гумени и пластмасови палки;

1.1.3. Документация при използване на физическа сила и помощни средства.

 1. Тактически действия и мерки за безопасност при използването на помощни средства;
 • Използване на белезници;

2.1.1. Препоръки от общ характер;

2.1.2. Предварителна подготовка за използване на белезници от охраната;

 • Използване на гумени и пластмасови палки;

  Използване на огнестрелно оръжие- правни основания. Тактически действия и мерки за безопасност

 1. Правни регламентации;
 2. Ред за използване на огнестрелно оръжие;

  Забрани по член 36 от Закона за частната охранителна дейност

 1. Законови забрани при осъществяването на охранителната дейност;
 • Провокиране към извършване на правонарушения;
 • Намеса или вземане на страна при уреждане на колективни трудови спорове в охраняваните обекти;
 • Възпрепятстване на държавни органи при изпълнение на законовите им функции;
 • Извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите;
 • Предоставяне или преотстъпване на лична идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица;
 1. Изисквания към извършването на охранителна дейност;

  Задължения на охранителите за предотвратяване и ограничаване на последиците от терористични актове

 1. Тероризъм и терористична дейност;
 2. Превантивни антитерористични мерки;
 3. Действия на охраната при терористични заплахи;
 • Действия при анонимно телефонно съобщение;
 • Действия на охраната на обекта при намиране на предмети или вещи със съмнително съдържание;
 • Проверка на обекта по повод сигнал за поставено взривно устройство или бомба на територията на обекта;
 • Действия на охраната при констатиране признаци, свидетелстващи за криминален интерес към охраняван обект.

  Задължения на охранителите при природни бедствия, аварии и пожари

 1. Понятие за бедствие;
 • Инцидент;
 • Авария;
 • Промишлени аварии;
 1. Действия на охраната при земетресения;
 2. Действия на охраната при наводнения;
 3. Действия на охраната при пожар;
 4. Действия на охраната при аварии.

  Взаимодействие на частните охранители с органите на МВР

 1. Същност и основни насоки за реализация на взаимодействието на частните охранители с органите на МВР;
 • Цел на взаимодействието и сътрудничеството;
 • Основни форми на взаимодействие.
 1. Полицейски контрол над частната охранителна дейност;
 • Документален контрол на територията на охраняваните обекти;
 • Непосредствен достъп на органите на МВР до охраняваните обекти;
 • Контрол за носене на отличителни знаци от частните охранители;

                            ОТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ

  Етични аспекти на частната охранителна дейност

 1. Професионална етика в охранителната дейност
 2. Препоръки за етично поведение в охранителната дейност;
 • Препоръки за етично поведение на охранителя при извършване на частна

охранителна дейност;

            2.1.1. Общи препоръки;

            2.1.2. Препоръки за етично поведение при осъществяване на охранителна дейност.

  Конфликти в охранителната дейност- указания за справяне

 1. Понятие за конфликт;
 2. Етапи на развитие на конфликта;
 • Предконфликтен етап;
 • Оформяне на противоположни мнения от участниците в конфликта;
 • Реализиране на конфликтно поведение;
 • Разрешаване на конфликта.
 1. Видове конфликти;
 • Конфликти между граждани;
 • Конфликти между охранители и граждани.
 1. Препоръки за справяне с конфликтите
 • Препоръки, насочени към предотвратяване на конфликта;
 • Създаване на чувство на зависимост у гражданите;
 • Стремеж за влияние върху емоциите на гражданите;
 • Избягване на прибързана намеса;
 • Овладяване на емоционалното напрежение на охранителите;
 • Диалог с участниците в конфликта;
 • конкретизиране на разговора върху конфликтния проблем;
 • Обявяване на решението във връзка с конфликта.

  Освен това теоретично обучение, охранителите получават и допълнителна подготовка, в зависимост от вида на охранителната дейност, спецификата на охранявания обект, степента на риска, изискванията на възложителя и други условия. Допълнителната подготовка може да се провежда от частното охранително дружество или от упълномощени от него лица, както и от професионалисти в конкретния вид ЧОД.   Важно е да се знае, че охранителите получават допълнителна подготовка в зависимост от степента на риска, т.е. с възможностите да се случи дадено събитие, имащо негативни последствия. В тази връзка е задължително и важно да се изследва същността на риска. Най- важните данни за това изследване са:

– правонарушенията, извършени в обследвания обект или периметър;

– причинителите на нарушенията;

 – характерът на щетите и жертвите;

– предкриминалните ситуации и причини за правонарушенията;

– най- уязвимите в плана за охрана места и пунктове.

Именно на база анализа на всички тези данни се определят и характера, обема и насочеността на допълнителното обучение.

 СПЕЦИФИЧНИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ ПОД ОХРАНА.

ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ЗБУТ

 Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност. Провежда се при:

 1. постъпване на работа;
 2. преместване на друга работа или промяна на работата;
 3. въвеждане на ново или при промяна на работното оборудване и технология;
 4. периодични за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

Съгласно Наредба № РД-07-2 инструктажите биват:

– начален;

– на работното място;

– периодичен;

– ежедневен;

– извънреден;

Началният инструктаж се извършва при започване работа на служителя или работника.
Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка, за проведен инструктаж, която съхранява в личното досие на работещия.

Инструктаж на работното място – наредбата допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности.

 Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника и служителя с конкретни изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

В случаите по ал.2 от Наредбата за ЗБУТ: работниците на които се провежда обучение или изпит се издава протокол при успешно положен изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, който се съхранява в трудовото досие.

За определени видове работи е задължително провеждането на инструктаж на работното място: подземни работи, работа в открити мини, строителни и монтажни работи, обслужване на машини, съоражения и технологични процеси с повишена опасност; работа в металоргични и химически предприятия; пряко заети в превозната дайност в железопътния транспорт; в производство и употреба на взривни материали;

Периодичен инструктаж

Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

Периодичният инструктаж се провежда един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1, и един път годишно за всички останали работещи.

Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производство и употреба на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при производство и леене на метали; при строителни и монтажни работи;

Ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя.

Извънредният инструктаж се провежда:

 1. след всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;
 2. при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;
 3. при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;
 4. с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения.
 5. по предписание на контролен орган.

Програмата за провеждане на извънредния инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ ПЕРСОНАЛ „НА ТЕРЕН“:

 

 Практическото обучение се провежда с целия личен състав на охранителите, задействани по съответния договор за охрана. Предприемат са следните обучителни и разяснителни действия:

 1. Прави се пеши обход на територията на обекта под охрана по външния периметър- от външната страна на оградата/границите на територията/. При обхода се посочват рисковите места за проникване на територията на охранявания обект, подстъпите с повишен риск за скритно доближаване до обекта; проверява се състоянието на оградните съоръжения, порталите, и др.
 2. Пеши обход по вътрешния периметър на границите на територията на обекта под охрана. Обръща се внимание на зоните с повишен риск за проникване, оглеждат се подробно елевентите от СФЗ- огради, бариери, портали, товарни входове и др.
 3. Оглед на КПП и дежурната стая с подробно обяснение на необходимото съдържание, условия за поддържане на чистота и вътрешен ред и др.
 4. Оглед на площадките за проверка на товара на МПС, оглед на местата за проверка на личен багаж /осветеност, достъп, начини за проверка.
 5. Пълно преминаване на всички основни и резервни маршрути за обход, като се обръща внимание на опасните и рисковите зони, определят се зони за блокиране и засади, посочват се местата за прикриване при засади и др.
 6. Посещават се и се преглеждат всички евакуационни изходи и пространства, пътищага и маршрутите за евакуация, районите за безопасно пребиваване.
 7. Преглеждат се всички установки за пожарогасене, обяснява се начинът на работа с щатното противопожарно оборудване.
 8. При използване на дежурно МПС се посочват местата за паркиране, площадките за извършване на ежедневен технически преглед.
 9. Указват се специфичните, вредните и опасните производства, ако има такива. Провежда се кратък инструктаж по безопасни условия на труд на всяко от местата.
 10. Провеждат се показни действия по тактика при възникване на различни рискови и кризисни ситуации, в това число и при нападение над обекта и постовете.
 11. Изясняват се начините за взаимодействие между охранителите, а така също между охраната и МВР.
 12. Провежда се демонстрационен радиообмен, в който се обръща внимание на спазване на радиодисциплината.
 13. Провежда се деманстрационно проверяване на лични документи, проверяване на личен багаж, проверяване товара на МПС и съпътстващите документи.
 14. Провежда се демонстрационно задържане на лице при вариант на спокойно поведение и проява на агресия от страна на задържания.
 15. Провежда се демонстрационно применение на помощни средства.
 16. При организиране на въоръжена охрана се провеждат практически занятия по носене, подготовка за използване и използване на огнестрелно оръжие. Обясняват се начините за съхраняване на огнестрелното оръжие на територията на обекта под охрана.
 17. Провежда се демонстрационно общуване на охраната със служители на възложителя, с външни лица и с работници по външни договори.
 18. Обяснява се подробно действието на пропускателния режим, показва се попълване на наличните днивници и документацията.
 19. Извършва се демонстрационно приемо- предаване на смените със запис в дневника за приемо- предаване на смените.
 20. Провежда се демонстрационен запис на данните на лица и МПС в съответните дневници.
 21. Провежда се демонстрационно осигуряване на местопроизшествие.
 22. Извършва се демонстрационно претърсване на обекта под охрана.
 23. Провеждат се други необходими обучения, съгласно спецификата на охранявания обект и изискванията на възложителя по договора за охрана.

 

ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ ПЕРСОНАЛ ПО ВЪПРОСИ НА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

 Такива обучения се извършват от квалифицирани сътрудници на Неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/, по специални програми. Обученията са на няколко нива и обхващат специфични въпроси, касаещи организирането на антитерористичен мониторинг и антитерористична протекция над обектите под охрана. За повече информация- НОСАД „АТЛАС“- antiterror_archangel@abv.bg

 

4.Окомплектоване и оборудване на охранителния персонал с униформи, идентификационни баджове, помощни средства, средства за свръзка, индивидуални средства за защита и т.н.:

 В чл. 29. на Закона за частната охранителна дейност е разпоредено задължението при упражняване на частна охранителна дейност служителите да носят на видно място лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.

За разлика от българските документи за самоличност, удостоверяващи личността и гражданството на лицето чрез пълния набор данни, съдържащи се в съответния документ (лична карта, задграничен паспорт или шофьорска книжка)- ЕГН, точен адрес и т.н., идентификационната карта на охранителя съдържа само снимка и трите му имена. Идентификационната карта или както е по- известна като „БАДЖ“, представлява документ, удостоверяващ, че притежателят й е длъжностно лице от съответното частно охранително дружество. Идентификационната карта е основен документ за удостоверяване на компетентността по длъжност на охранителя, съгласно ЗЧОД.                                                                                                                  Основно правило и забрана, залегнали в ЗЧОД, е обстоятелството, че охранителят няма право да преотстъпва личната си идентификационна карта, както и да приема и/или използва чужда такава.

При всички случаи на поискване, от страна на компетентните длъжностни лица, определени със закон, охранителят е длъжен предостави личната си идентификационна карта, за да удостовери, че е длъжностно лице. За  неизпълнение на тези разпоредби има предвидена лична санкция за охранителя.

На служителите, извършващи дейности по ЗЧОД, за да се различават от другите граждани, се предоставя служебно облекло. Кройката, материалите за изработка и щампите се определят от ръководството на охранителното дружество, в зависимост от изпълняваната служба по видовете ЧОД, сезона, характера на охранителната задача и др.

 На охранителя следва да бъде предоставено служебно униформено облекло за различните сезони, като основно, от практиката, комплектите са три: летен, зимен и пролетно- есенен. Към момента законодателят е либерален към вида и моделите на униформено облекло и не е разпоредил стандартизация и уеднаквяване.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 1. 5. Други мероприятия.

 

                               ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 1. Схема на управление

 Управлението на организираната охрана се извършва по определена йерархична стълба, чиято цел е да внесе ред и последователност при извършването на охранителната дейност, а също така да определи сулординацията и властовото разпределение по хоризонтал и вертикал.

 Основната схема за управление на организираната охрана е следната:

УПРАВИТЕЛ

I

РЪКОВОДИТЕЛ ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

I

СТАРШИ НА ОБЕКТА

I

СТАРШИ НА СМЯНАТА

I

ОХРАНИТЕЛИ

 

 При функционирането на тази схема се допуска отсъствие на някои от звената: „старши на обекта“ и „старши на смяна“, когато обекта под охрана е с един охранител на смяна. Въпреки това, препоръчваме един от охранителите да бъде определен за „старши на обекта“ и на него да се възложи отговорността по изпълняване на изискванията по изпълняване договора за охрана.

 Препоръчваме да не се прескачат стъпалата на йерархичната стълба. Всеки от висшестоящите звена ръководят, контролират и отговарят за работата на тези под тях. Начините за официална комуникация между различните звена са следните:

 • Управител към останалия персонал- чрез писмени заповеди, доведени до знанието на касаещите ги;
 • Управител към Възложителя по договора за охрана- чрез писмени докладни записки;
 • Ръководител охранителна дейност къв нисшестоящите- чрез устни и писмени разпореждания, доведени до знанието на управителя и на изпълнителите;
 • Старши на обекта- към старшите на смяна и охранителите чрез устни разпореждания, на база указания, разпореждания и заповеди на висшистоящото ръководство;
 • Старшите на смяна към охранителите- чрез устни разпореждания, на база указания, разпореждания и заповеди на висшистоящото ръководство;
 • Нисшестоящите към висшестоящите- по стъпалата на йерархичната стълба- чрез докладни записки, рапорти и други писмени документи.

 

 1. Организиране на схема на анализ и контрол функционалността на организираната охрана:

 Анализът и контролът на текущите и крайните резултати от извършването на частната охранителна дейност по съответния договор за охрана е от изключителна важност за развитието и утвърждаването на всяка охранителна компания. Правилното и трезво оценяване и анализиране на текущите и крайните резултати са основа за правене на ИЗВОДИ, а в последствие, на база на тези изводи и планиране на последващата дейност на дружеството.                                                                               

Логическата верига на гореописаното се построява по следната схема:

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПИТВАНЕ ЗА ОХРАНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ— ИЗВЪРШВАНЕ НА

ОГЛЕД/ ОХРАНИТЕЛНО ОБСЛЕДВАНЕ— ПРЕЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИ И

ГОТОВНОСТ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ПРОТЕКЦИЯ— ПРЕДСТАВЯНЕ НА

ОФЕРТА— ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОХРАНА— ИЗГОТВЯНЕ НА

НЕОБХОДИМАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗЧОД— ОРГАНИЗИРАНЕ НА

ОХРАНАТА— ПОЕМАНЕ НА ОБЕКТА ПОД ОХРАНА— ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА—

ТЕКУЩ АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА— ТЕКУЩА ОЦЕНКА НА РИСКА И

НА НИВОТО НА СИГУРНОСТ— ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА— КРАЕН АНАЛИЗ НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО— ИЗВОДИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО— НАБЕЛЯЗВАНЕ НА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ— ВЪВЕЖДАНЕ И

РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ МЕРКИ— ПРИЛАГАНЕ НА ТАЗИ СХЕМА ПРИ

ПОСЛЕДВАЩА РАБОТА.

По структуриране на гореописаната логическа верига могат да бъдат извършвани пренареждания, съкращаване или обогатяване, в зависимост от конкретния договор за охрана. Например, текущият анализ се извършва в обем и време по преценка на ръководителите на охранителна дейност. Тук трябва да се процедира творчески и с професионално владеене на материята. От пълния, подробен, неформален и честен контрол и анализ на текущата и изпълнената охранителна дейност зависят изводите, а от тях- мерките за усъвършенстване.

 Препоръчваме Анализите да се правят от подготвени и опитни охранители или лично от управляващите съответните охранителни дружества. Анализите да се изготвят в писмен вид и да съдържат конкретна, пълна и правдива информация. Да се указват допуснатите грешки, пропуски и слабости, причините за появата им, както и периодичността. От друга страна да се изведат положителните страни, полезното новаторство и проявеното от охранителите творчество. След представените Анализи, следва да се направят Изводи, а на база на тях да се изготви Предписание за отстраняване на слабостите, за разпространяване на положителните аспекти, както и внедряване на новаторските и творчески идеи.

Логическата верига на гореописаното представлява:

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА— ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ПО АНАЛИЗА— ИЗВОДИ ОТ

НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ— ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА

СЛАБОСТИТЕ И ПРОПУСКИТЕ— ПОСТАВЯНЕ НА СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО—

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДПИСАНИЕТО ЛИЦА—

ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНОТО— ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ

ПРИ НЕСВЪРШЕНА РАБОТА.

Препоръчваме Анализите и тяхната съпътстваща документална верига да се съхраняват при документацията на изпълнявания договор за охрана в офиса на дружеството. По този начин винаги може да се направи сравнителен анализ и да се открият налични положителни или отрицателни тенденции при изпълняване на дейността.

 ПРИ РАБОТАТА С ЛИЧНИЯ СЪСТАВ е добре да се внедри точкова или цифрова система за текущо и крайно оценяване на служителите по съответния договор за охрана. Това оценяване се вписва в текущите Анализи на дейността и оказва добър ефект при подобряване на качеството на работа на охранителите и техните ръководители. При възможност препоръчваме да се системата да се привърже към получаваното от служителите възнаграждение. По този начин по- старателните и съвестни служители ще получават по- справедливо възнаграждение за сметка на тези, които се отнасят формално към задълженията си.

 Точковата система се въвежда чрез нанасяне на текуща и обобщаваща информация за всеки служител на конкретно работно място. Изискванията трябва да са еднакви, законни и справедливи за всички служители. Ще представим възможна схема за точково оценяване при осембална система за оценка:

№ п.р. Име, фамилия,длъжност Дата на оценка Критерии  Оценка       /1- 8/ Други
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При въвеждането на таблици за точково оценяване от подобен вид трябва да се процедира по следния начин: всеки от служителите трябва да бъде оценен по съответните критерии в края на отработената си смяна и той трябва да види оценките си. Критериите за оценяване включват периода от идване на работа, през застъпване на смяна, външен вид, изпълняване на задълженията, специфичните изисквания, почивките, сдаване на смяната и др. Критериите се изработват в съответствие с конкретната охранителна задача. В края на месеца, преди раздаване на трудовите възнаграждения, резултатите на служителите се анализират и по решение на ръководството на дружеството, се дават бонуси или се санкционира.

 Този модел на работа е изпитан и носи добри резултати. Ключовото в него е оценяването да е справедливо, прозрачно и подчинено на определените в задълженията на служителите критерии, правила и изисквания.

Четвърти етап:

 Четвъртият етап се извършва след поемане на обекта под охрана и продължава през целия период на изпълняване на договора за охрана. През този етап се извършват следните дейности: 

1.Поемане на обекта под охрана-

2.Контрол от ръководител охранителна дейност/ старши на обекта/ старши на смените на първите дневни и нощни смени, до поемане на длъжностите, постовете и смените от всички задействани охранители и правилното изпълняване на служебните им задължения.

3.Пряк контрол от ръководител охранителна дейност на първите приемо- предавания на смените до усвояване на правилата за приемо- предаване.

4.Контрол на изпълняване на служебните задължения на охранителите по постове до усвояване на правилното и качествено носене на охранителната служба-

5.При наличие на технически средства за охрана и сигурност- подробно обучение на охранителния персонал за правилна работа с тях , за правилно разчитане и съхраняване на данните-

6.Контрол за правилното водене и съхраняване на служебния документооборот от охранителите в дежурната стая.

7.Контрол за правилното носене на униформата и идентификационните баджове от всички охранители

8.Проверка на оборудването и съхраняването на имуществото на ЧОД на територията на обекта под охрана, периодичен и ежедневен контрол

9.При наличие на задействани служебни автомобили- постоянен контрол за техническото им състояние и наличието на консумативи

10.Ежедневен контрол за състоянието и наличието на огнестрелното оръжие и боеприпасите, както и за превилното попълване на съответната документация;

11.Ежедневен контрол на средстата за пожарогасене;

12.Ежедневен контрол над евакуационните изходи, коридори и на пътищата за евакуация

13.Ежендевен контрол над системата за видеонаблюдение. Обслужване на видеокамерите

14.При необходимост, на вратите към и от помещения, които се използват рядко, се поставят слепки, за чиято цялост се следи от охраната.

15.При наличието на система за видеонаблюдение да се има предвид следното:

       

ВИДЕОЗАПИСИ:

 В чл. 30 (5) от ЗЧОД законодателят разпорежда получените видеозаписи от системите за видеонаблюдение и контрол да се унищожават най-късно в 30-дневен срок след извършването им, за което да се съставя протокол от ръководителя на охранителната дейност, освен в случаите, когато те съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление. Непосредствено след това задължително указание, алинея 6 гласи: „Получените видеозаписи, съдържащи данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление, се предават на правоохранителните органи“.

 Унищожаването на видеозаписите в законно установения 30- дневен срок става по установена процедура, която изисква ръководителят на охранителната дейност да състави протокол за унищожаването им. Изключение от тази процедура са случаите, когато направените записи съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или белези за извършено престъпление. В тези случаи получените записи трябва да се предадат на органите на МВР, като за предаването се съставя протокол за доброволно предаване /обикновено служителите на МВР или Прокуратура го носят със себе си/, екземпляр от който остава при ръководителя на охранителната дейност.

 

Прилагаме примерен протокол за проверка и унищожаване на видеозаписи:

ПРОТОКОЛ

 За проверка и унищожаване на видеозаписи, получени от използвани за обезпечаване на сигурността системи за наблюдение и контрол на охраняван обект:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Днес, …………………………. г.,

подписаният: ……………………………………………………………………..,

на длъжност:…………………………………………………………………………………………………………..

                                                       (ръководител на охранителна дейност или друго служебно лице)

в присъствието на:

1………………………………………………………………………………………………………………………………..,

на длъжност:…………………………………………………………………………………………………………….,

2………………………………………………………………………………………………………………………………..,

на длъжност:…………………………………………………………………………………………………………….,

извърших проверка на направените видеозаписи за периода:

от: …………………………………..          до: ……………………………………

(носители: …………………………………………………………………)на основание чл.30, ал.5 от Закона за частната охранителна дейност и не констатирах съдържание на данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление съгласно чл.30, ал.6 от Закона за частната охранителна дейност.

При наличието на това основание унищожавам направените записи за посочения период.

                                                                             Ръководител на охранителна дейност:

                                                                                             Подпис: ………………………………….

                                                                             Присъствали:                                                                              

                                                                                             Подпис 1: ………………………………..

                                                                                             Подпис 2: ………………………………..

                                                                              ***

 Видеозаписите, при преглеждането на които се установи, че има фиксирано нарушение на обществения ред или престъпление, се предават от ръководителя на охранителната дейност на органите на МВР или Прокуратура. При предаването, освен протокол за доброволно предаване, издаден от съответния държгавен орган се оформя и докладна записка, в която се описват обстоятелствата, които съдържа заснетото, какво е нарушението и на кого се предава информацията. В тази алинея основна роля има ръководителят на охранителната дейност, тъй като преценката относно състав на престъпление или наличие на нарушение на обществения ред, е изцяло негова- основана на опита и компетентността му. Прилагаме примерна докладна записка:

                                                                                До:

                                                                                …………………………………………………………….

                                                                                                     /описва се органът на когото се предава информацията/

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Относно предаване на заснет видео- материал от

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

на обект под охрана:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Записът е направен на …………………….. от ………………………….  до …………………….  часа

от техническо средство за охрана:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 След извършения преглед на записаната информациа от комисия в състав:

 1. ……………………………………………………………………………….. – Председател
 2. ……………………………………………………………………………….. – Член
 3. ……………………………………………………………………………….. – Член,

се установиха обстоятелства, даващи обективно основание за предположение за извършване на:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ нарушение на обществения ред или престъпление/

Описание на видяното:

………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

/съдържателна част/

Длъжностно лице- ръководител на охранителна дейност :

                                                                                                        ……………………….

                                                                                                        /………………………/

гр………………………                                                                                                                            Дата: …………………….

 

СИСТЕМАТА „НОРД“

 По време на изпълняване на служебните си задължения, охранителите трябва непрекъснато да се самоосъвършенстват и надграждат професионалните си качества, навици и умения. Това трябва да става чрез развиване на способнотта за наблюдение, което определя безпогрешно несъвместимите със степента на сигурност елементи в околната среда за сигурност. В помощ на охранителите, АТЛАС предлага приемане на системата „НОРД“- „наблюдение- оценка на средата или ситуацията- вземане на решение- действие“. Този пълен цикъл на прилагане на системата отнема определено време на охранителя. Целта на обучаващите, а и на самообучаващите се е този времеви интервал да бъде максимално съкратен. С постепенното повишаване степента на професионализъм и адекватност към изпълняваната длъжност, всеки охранител трябва до автоматизъм да овладее системата „НОРД“ и да я прилага дори без да се замисля за нейните етапи. Трябва да подчертаем обаче, че системата трябва да се прилага с оглед постигане на определени положителни резултати, т.е. Последният етап- „действие“ трябва да е обоснован и адекватен спрямо оперативната обстановка.

 В помощ на това самообучение на охранителите НОСАД „АТЛАС“ е издал материал под заглавие „ИНСТРУКЦИЯ ПРИ  ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ“. В тази ИНСТРУКЦИЯ са събрани предписания и препоръки към охранителите, помагащи им да вземат правилни решения и да ги прилагат в работата си. Изучявянето и познаването на съдържанието на тази инструкция чувствително ще съкрати времето за действие по „НОРД“, без това да изложи на риск охранителя, от гледна точка на обоснованост, законност и правилност стъпките, които той ще предприеме в една или друга оперативна ситуация.

 

ПОНЯТИЯ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 Понятията в професионалната лексика на ЧОД са предназначени за обозначаване на всичко, свързано с упражняване на дейността, процесите, мероприятията и мерките, които тези дружества трябва практически да извършват в своята охранителна дейност.

 1. Обект под охрана- предмет на договора за охрана. Може да бъде сграда, помещение, терен, предприятие, жилищна сграда, офиси и т.н.
 2. Система за физическа защита /СФЗ/- да се тълкува като всички предмети, устройства и др., помагащи за извършване на охранителната дейност в обекта под охрана. СФЗ са огради, бариери, портали, системи за охрана, презпазни решетки, щори и т.н.
 3. КПП- /Контролно пропускателен пункт/- стая, сграда или временно помещение, в което се намира охраната на входа на обекта под охрана. В КПП се съхраняват вещите на охраната, документацията и др. необходими атрибути.
 4. Пропускателни съоръжения- представляват устройства, механизми или други средства, даващи възможност да се ограничи или забрани достъпът до охранявания обект. Могат да бъдат автоматични, полуавтоматични, механични, електронни, ръчни и т.н. Това са подвижни портали, бариери, врати, системи за контрол на достъпа и др.
 5. Периметър- обозначава обходната линия на охранявания обект. Може да е по оградното съоражение, по стените на сгради или по мислена линия.
 6. Охраняван район- площта, оградена от периметъра. Включва всички обекти и подобекти под охрана.
 7. Зона на действие на охраната- има се предвид площта, на която се простират компетенциите, правата и задълженията на охранителит по договора за охрана.
 8. Пост- мястото, времето и начинът на изпълняване на служебните задължения на охранителите. Постовете биват:

– по позициониране: постоянни, подвижни и смесени;

– по вид: дневен, нощен, денонощен.

Постоянните постове предвиждат местонахождение на охранителя на постоянно място- КПП, дежурна стая, стая за видеонаблюдение и др. Подвижните постове предвиждат изпълняване на служебните задължения на охраната чрез обход на територията на обекта под охрана. Смесените постове предполагат смесено действие на предните два вида.

 Дневните постове охраняват обекта през ден, нощните- през тъмната част от денонощието или извън работно време, а денонощните- през цялото денонощие.

 1. Служебни задължения на охранителя- всички необходими действия, които всеки охранител трябва да извършва за качествено изпълняване на договора за охрана. Описани са подробно в договора за охрана и в плана за охрана.
 2. План за охрана- документ, който подробно описва организацията на охраната в обекта под охрана. Всеки охранител трябва подробно да се запознае и изучи плана за охрана.
 3. Пропускателен режим- система от разписани действия на охраната за филтриране на пропускането на лица и МПС на територията на охранявания обект, мерки по опазване имуществото на Възложителя по договора за охрана. Пропускателният режим се изпълнява съгласно Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред, както и на база План за пропускателния режим.
 4. Униформено облекло на работното място- пълен комплект от предоставеното от работодателя служебно облекло на охранителя. Не се допуска промяна или носене на униформата без части от нея.
 5. Идентификационен бадж- табелка със снимка, длъжността и имената на охранителя. Носи се на видно място и е задължителна при даване на дежурство.
 6. Документация на работодателя в дежурната стая- всички документи, които се намират в дежурната стая, плюс документи, предоставени от Възложителя по договора за охрана. Документацията се съхранява в папка на сухо и чисто място. При поискване на органите на МВР се предоставя за проверка. След проверката цялата документация отново се прибира в папката. Препоръчваме за папката да се отреди постоянно място, за предпочитане в шкафче или стелаж.
 7. Помощни средства- гумена или пластмасова палка и фабрични белезници- съхраняват се в дежурната стая. При обход се носят от дежурните охранители.
 8. Смени- смяната е времето, през което един дежурен изпълнява служебните си задължения на обекта под охрана.
 9. Маршрути- траектория, по която охранителите правят обход натериторията или организират засади. Маршрутите биват основни и запасни.
 10. Тактика на действие на охраната при различни ситуации- начини на действие и взаимодействие на охраната при възникване на различни ситуации.
 11. Средства за комуникация- основно това са средства за свръзка между охранителите и срадства за свръзка на охранителите с централата на частното охранително дружество- работодател. Средствата за свръзка основно са мобилни телефони, радиостанции, интернет- връзка и др.
 12. Дежурни МПС- това са автомобили, джипове и друга автомобилна техника, задействана по съответния договор за охрана.
 13. График за работа на охранителите на обекта под охрана- описание на работното време на дежурните, по дни и часове.
 14. Мерки за безопасност на охранителите- всички действия, мерки и поведение на охранителите с цел опазване на тяхното здраве, живот и работоспособнот.
 15. Фирмена йерархия- структуриране на охранителното дружество по старшинство- управител, ръководители охранителна дейност, старши на смени, охранители.
 16. Субординация- спазване на служебната йерархия.
 17. Охранителна задача- конкретно или общо поставена задача при охрана на обект;
 18. Цел на охраната- най- общо казано опазване на имуществото на Възложителя по договора за охрана.
 19. Оглед при обход- мероприятие и действия, чрез които се извършва преглеждане на обекта във време на движение.
 20. Претърсване на обекта- подробно и детайлен оглед на обекта, като се проверява методично отвън- навътре и отдолу- нагоре целия прилежащ район, територията и вътрешността на обекта под охрана. Не се пропуска нищо. Провежда се при получен сигнал за терористично въздействие.
 21. Осигуряване на периметър- обезпечаване на неприкосновеността на периметъра на обекта под охрана.
 22. Отцепване на район- мероприятия по ограничаване достъпа на лица, освен компетентните такива, на определен район в обекта под охрана.
 23. Запазване на местопроизшествие- мероприятия по ограничаване достъпа на лица до район, в който е извършено местопроизшествие или престъпление, както и предприемане на мерки по запазване неприкосновеността на улики, следи и др., намиращи се в този район.
 24. Обход- движение по определен маршрут, по време на което се наблюдава и оценява моментната обстановка в обекта под охрана.
 25. Евакуация – мероприятия по извеждане на лица и МПС от застрашен или атакуван участък/ район/ зона в обекта под охрана, без висока степен на риск за здравето и живота им до район за безопасно пребиваване.
 26. Път за евакуация – предварително определена траектория за извеждане на лица и МПС от обект под охрана.
 27. Маршрут за евакуация- предварително определена траектория за преминаване на евакуирани лица и МПС от обекта под охрана до района за безопасно пребиваване.
 28. Район за безопасно пребиваване – предварително определена и подготвена територия, намираща се на най- близкото удобно и защитено място до обекта под охрана.
 29. Евакуационни изходи- изходни врати и пространства в обектите под охрана, през които се извеждат лица и МПС при евакуация. Осигуряват преминаване само отвътре- навън.
 30. Сигнал за евакуация – предварително определен звуков и светлинен сигнал, може и записан глас, оповестяващ за началото на евакуация в обекта под охрана.
 31. Защитеност на обект под охрана- съвкупност от мерки, насочени към превенция и пресичане на престъпни посегателства и несанкциониран достъп, както и на други криминални действия на територията на охраняван обект.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНАТА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Преди застъпване на смяна дежурният охранител трябва да отдели достатъчно време за почивка;

Униформата трябва да е чиста, изгладена и напълно укомплектована, обувките да са почистени и в добро състояние;

При застъпвене на смяна охранителят трябва да е изкъпан, обръснат и с безупречна лична хигиена;

Преди застъпване на смяна, дежурният охранител трябва да си преговори служебните задължения, да си припомни случилота се на предната смяна, като отчете пропуските си и помисли по тяхното отстраняване.

 1. ЗАСТЪПВАНЕ НА СМЯНА

Дежурният охранител се явява на работното си място минимум 15 минути преди застъпване, а когато има издадено разпореждане за времето на явяване го спазва.

При застъпване на смяна, дежурният охранител оставя „зад вратата“ всички лични проблеми. На работа се мисли само за качествено изпълняване на служебните задължения.

Преди поемане на смяната дежурният охранител щателно проверява служебното си оборудване /щатно и допълнително/, поставя на определеното място идентификационния бадж, прави последен преглед на външния си вид;

Ако охраната е въоръжена, дежурният охранител получава служебното си оръжие и боеприпаси, внимателно ги преглежда и щом се убеди в изплавността на оръжието, го приема, като се разписва в съответната книга. Оръжието се носи в кобур.

Преди застъпване на смяна дежурният охранител задължително преминава ежедневен инструктаж и се разписва в книгата за ежедневен инструктаж.

При провеждане на разбори, обучения, свеждане на задачи, дежурният охранител е длъжен да се яви и внимателно да ги изслуша и изучи.

От момента на застъпване на смяна, дежурният охранител стриктно изпълнява разпорежданията на съответния старши или на ръководителят на охранителна дейност.

 1. ПОЕМАНЕ НА СМЯНАТА

Смяната се поема задължително след приемо- предаване, на което се установява фактическото състояние на охранявания обект, евентуални липси, нарушения и др. при наличие на такива, застъпващият охранител е длъжен да съобщи на своя старши, в противен случай отговорността остава върху него. Препоръчваме проверка на слепки, катинари и други СФЗ.

Смяната се приема „очи в очи“ с отстъпващата смяна. Неприемливо е „задочно“ приемо- предаване на смените /например в дежурната стая и т.н./. При смяна се прави пълен оглед, обход и анализ на приемания пост.задължително е обмен на информация от отстъпващата смяна на застъпващата.

След приемане на смяната се попълва „Дневник /книга/ за приемо- предаване на смените“. В него се попълват всички липси и нередности, след което приемащата и предаващата смени се разписват.

Задължително се проверяват средствата за свръзка, средствата за осветление и помощните средства.

Ако на поста са предвидени индивидуални и колективни средства за защита, те се проверяват.

Проверяват се средствата за противопожарна дейност.

Ако има дежурен автомобил, се проверява наличие на гориво, други консумативи /охлаждаща течност, масла и др./, записва се километражът, проверяват се служебните средства, както и щатните инструменти и оборудване.

След пълна готовност за поемане на дежурството, охранителят докладва на старшия и поема поста.

 1. НОСЕНЕ НА ДЕЖУРСТВОТО

4.1. При носене на дежурство на постоянен пост КПП/ видеонаблюдение, контролна зала

Да се има предвид най- важното обстоятелство-  постоянният пост трябва да е надеждно защитен от влизане на неоторизирани лица.

При поемане на постоянния пост помещението трябва да е почистено и подготвено за нормално протичане на работния процес. При поемане на дежурството на монитори, смените се приемо- предават пред мониторите. Не се допуска оставяне на мониторите без наблюдение.

Проверява се документацията в дежурната стая по наличност, комплектност и съхранност.

Едно от най- важните задължения при носене на дежурство на КПП е правилното и пълно изпълняване на пропускателния режим. По- горе в материала е описано подробно как се извършват проверките.

Дневникът за преминаване на лица и МПС през КПП да се води подробно, без задрасквания и поправки.

При напускане на поста, пропускателните съоръжения да се оставят в положение „затворено“. Системите за контрол на достъпа да се проверяват периодично.

4.2. При извършване на обход

Обходите се извършват с умерена скорост, позволяваща осъществяване на подробен оглед на територията и обектите.

При извършване на обходи, охранителите трябва да се облечени според сезона, в удобна и функционална униформа. Да разполагат с фенерче, тефтер и химикал. Препоръчва се носене на помощни средства.

При извършване на обход от въоръжена охрана оръжието да се държи в кобура без патрон в патронника, поставено на предпазител.

Обходите се извършват по траектория, максимално трудна за забелязване от странични наблюдатели.

Дежурните охранители трябва детайлно да изучат основните и запасните маршрути на обходите, да определят места за засади, рискови участъци, зони за проникване от неоторизирани лица, места за укрития.

Да се определят зони, в които отсъства радио- връзка и техните граници.

Трябва да се знаят трудно различими опасни места и зони, създаващи предпоставки за производствени травми.

При наличие на слепки, те трябва да се контролират при всеки обход.

Вечерно време обходи се правят максимално тихо, като охраната се заслушва във всички шумове, стараейки се да определи и запомни постоянния наличен звуков фон. Добре е служителите да се обучат да разпознават шумове предизвикани от хора, животни и др. При движение да се използват траектории на придвижване, на които не пада пряка светлина, с цел да не бъдат забелязани от евентуални нарушители. Ако обхождащите са повече от един, разговорите между тях да се водят тихо и да не се вдига шум.

При извършване на обходи охранителите трябва да поддържат стабилна радиовразка, като обхождащият уведомява относно своето местоположение и текущата обстановка. Радиоразговорите се водят тихо и кодирано.

При извършване на обходи с автомобил важат същите правила, като трябва периодично да се проверява състоянието на автомобила.

 1. СДАВАНЕ НА ДЕЖУРСТВОТО

Дежурството се сдава по сигнал на старшия на смяната или на ръководещия охраната на съответния обект.

При сдаване на дежурството отстъпващата смяна предава на приемащата цялата информация, касаеща изпълняване на служебните им задължения.

При изпълняване на въоръжена охрана, след приключване на дежурството оръжието се почиства и се сдава в оръжейната на охранителната дружество.

Ако по време на дежурството е имало нарушения, за тях се пише рапорт до управителя на охранителното дружество.

 1. ЗАБРАНИ ЗА ОХРАНИТЕЛИТЕ

По време на дежурството, както и 6 часа преди застъпване не се разрешава използване на алкохолни напитки и упойващи вещества.

Не се допуска предоставяне на униформено облекло и идентификационни баджове на трети лица.

Не се допуска предоставяне на служебни МПС на трети лица;

не се допуска вадене на служебното оръжие и произвеждане на изстрели без съответната процедура.

Не се допуска използване на помощни средства, освен предвидените в ЗЧОД.

Не се допуска използване на лични телефони, компютри, таблети и др. по време на дежурство.

Не се допуска изнасяне на служебна информация, записи от камерите за видеонаблюдение и др. извън обекта под охрана.

Не се допуска предоставяне на записи от видеокамерите на компетентните органи без оформяне на съответния приемо- предавателен протокол.

Не се допуска провокиране на лица към извършване на престъпления или нарушаване на вътрешнния и обществения ред.

Не се допуска извършване на каквито и да е промени по документацията в дежурната стая без разрешение на управителя на дружеството.

Не се допуска изнасяне на имущедтво на Възложителя по договора за охрана без разрешението му.

Не се допуска нарушаване на пропускателния режим.

Не се допуска промяна на предписаните в Плана за охрана обстоятелства, задължения, маршрути и др.

Не се допуска приемане от странични лица на пари, ценности и други подобни в качеството на подарък, или отплата за услуги, противоречащи на етиката и морала на охранителя.

НЯКОИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 При изпълняване на вида частна охранителна дейност охрана на имуществото на физически и юридически лица най- общо сцените на охранителна протекция са следните:

 1. Производствени предприятия /работещи и в ликвидация/, административни сгради, бази, асфалтови бази, бетонови възли, складови бази;
 2. Хотелски комплекси, хотели, стаи за настаняване, детски лагери, санаториуми и др. от този вид;
 3. Търговски обекти от типа магазини, големи търговски центрове, търговски вериги, пазари, базари и др.;
 4. Търговски обекти за развлечение- ресторанти, механи, дискотеки, открити площадки за развлечения и др.;
 5. Офиси;
 6. Детски кътове, зони за развлечения на деца, детски площадки;
 7. Учебни заведения, детски градини, детски ясли;
 8. Обществени обекти- читалища, библиотеки, общински администрации, областни и държавни учреждения и др.;
 9. Земеделски терени, кооперации, бази на частни земеделски производители;

10.Гари, автогари, пристанища, летища с прилежащата им инфраструктура;

11.Обекти на енергетиката- ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, язовири, подстанции и др.;

12.Складови площи;

13.Жилищни обекти на физически лица;

14.Медицински учреждения;

15.Спортни съоръжения, зали, комплекси, лагери, бази;

16.Фестивални комплекси, заседателни зали, конгресни центрове, бизнес-сгради;

17.Инфраструктурни обекти;

18.Плажове, писти и др. туристически обекти;

19.Бензиностанции, петролни бази, рафинерии, нефтопреработвателни предприятия;

20.Културни обекти- концертни зали, музеи, експозиции, галерии, звукозаписни студия;

21.Обекти на мултимедията- радиа, телевизии, интернет- обекти и др.;

22.Обекти от финансовата сфера- банки, трезори, бюра, банкомати и др.;

23.Търгове, аукциони, разпродажби и др.;

24.Ритуални бюра и центрове;

25.Обекти на МВР, МО, Министерство на правосъдието и др.;

26.Други обекти извън гореупоменатите.

Важно е да се знае, че при охраната на всички изброени обекти се осигурява опазването на имуществото на Възложителите по договора за охрана. Охрана на хора, превоз на пари, ценности, както и охрана на мероприятия са други видове частна охранителна дейност, която не разглеждаме в настоящия материал.

 При охраната на имуществото на физически и юридически лица трябва да се знае следното:

 1. Охраната може да бъде физическа /въоръжена или невъоражена/ и охрана с технически средства /СОТ, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа, други технически системи за сигурност. При извършване на физическа охрана, за сигурността на обектите се грижат служители на съответното частно охранително дружество, Изпълнител по договора за охрана, които дават дежурства. При охрана със СОТ, служителите на Изпълнителя по договора за охрана /частното охранително дружество/ са задействани в ролята на автопатрули, които реагират на тревожни сигнали от системата СОТ или на тиха аларма от „паник- бутон“.

 1. При физическа охрана служителите дават смени по определен график, който трябва да се спазва. Както и по- горе споменахме, дежурствата се дават на определени постове- постоянни, подвижни и смесени. Постоянните постове са стационарни /КПП, дежурна стая, определено място за наблюдение/. Подвижните постове предполагат извършване на обходи. Смесените постове са съвкупност от първите два вида.

 1. При работа като охранител, всеки служител трябва да отработва до съвършенство системата НОРД /наблюдавам, оценявам, решавам, действам/. Както по- горе в текста отбелязахме, трябва да се тренира по направление съкращаване на времето за действие по тази система. Това идва с опита, изисква много тренировки и наблюдателност, както и перфектно познаване на ЗЧОД, задълженията по конкретния договор за охрана и не на последно място на тънкостите на професията „охранител“.

 1. От изключителна важност за всеки охранител е стриктно и твърдо да знае зоната на своите правомощия по съответния договор за охрана. Всеки договор за охрана има определен времеви и териториален обхват, извън който действията на охранителя могат да се окажат незаконни.

 1. Всеки охранител трябва подробно, точно и конкретно да бъде инструктиран относно своите служебни задължения по съответния договор за охрана. Да не се превишават служебните права и компетенциите.

 1. Охранителите трябва да извършват превантивна дейност по пресичане на противозаконни посегателства над охранявания обект.

 1. Охранителите трябва пълноценно, но обосновано да сътрудничат с органите на МВР.

 1. Охранителите трябва да се стараят да не създават конфликтни ситуации с гражданите, а при възникнали такива, да се стремят да ги потушават по пътя на провеждане на преговори и разговори с ядрата на конфликтуващите страни.

 1. В случай на възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия, охраната трябва да оказва съдействие на структурите на антитерористичните центрове и на органите на МВР.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА

 

 Оценката на състоянието и степента на сигурност на обектите под охрана е изискване на ЗЧОД. Оценката се заключава в провеждане на анализ на системата за охрана, действаща на територията на охранявания обект, с оглед определяне на нейните възможности за превенция и противопоставяне на действията на вероятни престъпни посегателства и грубо нарушаване на обществения  и вътрешния ред в обекта под охрана, както и способността й за пълноценно изпълняване на пропускателния режим. Крайният резултат на тази оценка е извод за степента на достатъчност и целесъобразност на мерките за сигурност на организираната охрана, който се извежда на база съвкупност на показателите на състоянието на сигурността възоснова на резултатите от проведеното оценяване. Предлаганата от НОСАД „АТЛАС“ методика има за цел да установи единен стандартизиран подход към анализа и оценката на достатъчността и целесъобразността на провежданите мероприятия и действия при организиране на охраната на обекти, целяща да осигури превенция от- и противопоставяне на- съществуващи или възможни заплахи от различен характер. Оценката на състоянието и степента на сигурност на обект под охрана се определя на база получени резултати при:

– контрола за изпълнението на установените в плана за охрана и плана за пропускателния режим изисквания за охрана на обекта;

– определяне на профила на потенциалните нарушители и анализа на рискови зони, създаващи предпоставки за уязвимост на обекта.

 Провеждането на анализ на уязвимостта на охранявания обект, определянето на профилите на потенциални нарушители е насочено към проверка на адекватността на действащата охранителна система против прояви на налични или прогнозирани заплахи за сигурността ат локален, вътрешен и външен характер. Това се осъществява чрез разкриване, обозначаване и систематизиране на уязвимите места в охранителната система /могат да съществуват дори при изпълнени изисквания/. Резултатите от оценяването създават база за изработване на работещи рационални решения по обезпечаване на необходимата степен на сигурност против различни опасности и рискове.

1.Система от показатели за състоянието на защитеността

Защитеността, като съвкупност от организационно-технически мероприятия, насочени към обезпечаване адекватна охрана на обекта се оценява на база показателите на две нейни свойства: цялостност и уязвимост.

Цялостност – свойство на защитеността, характеризиращо нейното съответствие с изискванията, установени и разписани в нормативната база и документооборота при организиране на охраната.

Уязвимост – свойство на защитеността, характеризиращо нейните недостатъци в способността за противодействие на установените заплахи за сигурността на дадения обект под охрана.

ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ

 Методиката се отнася до различни технически и организационни мерки, които се прилагат към обекти, с различна степен на риск от посегателства, кражби и вандализъм. Методиката обхваща два етапа в извършването на оценяване на състоянието и степента на сигурност- начален и текущ:

НАЧАЛЕН ЕТАП: началното оценяване на състоянието и степента на сигурност на обект под охрана се извършва при подписване на договора за охрана. Целта на това начално оценяване е да определи реалното състояние на средата за сигурност на територията на охранявания обект, състоянието на системата за сигурност, като по този начин постави база, с която ще бъдат сравнявани следващите оценки на състоянието и степента на сигурност.

ТЕКУЩ ЕТАП: текущото оценяване на състоянието и степента на сигурност е регламентирано по време на извършване в ЗЧОД, но мнението на АТЛАС е, че такива оценки трябва да бъдат извършвани най- малко един път на шестмесечие, а при рискови обекти и на по- кратки срокове.

На основата на общоприети критерии за оценка на риска, обектите под охрана се класифицират в три категории, според степента на риск:

 1. Обекти изложени на нормален риск – в тази категория влизат обекти под охрана, които са в регулация на населени места, леснодостъпни за автомобили, постоянно или често обитаеми, със стандартна система за физическа защита за този тип обекти- видеонаблюдение, метални масивни врати, охранителни решетки, ограждения, осветени подходи; обекти с налична застрахователна полица на имуществото.
 2. Обекти изложени на повишен риск – намират се в покрайнините, могат да са рядко или временно обитаеми, достъпът до тях е затруднен, имат необезопасени витрини, конструктивни и архитектурни елементи, подложени на риск от противоправни прояви, в тях има на склад лесно подвижни материали, продукция и стоки, машини и съоръжения, на територията им има концентрация на хора, повишен пътникопоток и посещения.
 3. Обекти изложени на висок риск – в обектите могат да се съхраняват ценни предмети и стоки, благородни и цветни метали, предмети с културна и историческа стойност. Могат да бъдат складирани горими, взривоопасни и леснозапалими материали. В обектите могат да се съхраняват пари, ценни книжа и валута. Обектите се намират в близост или в зона с повишена криминогенна среда, или в тях са регистрирани множество посегателства, кражби и други противоправни прояви и деяния.

При оценяването се въвежда определена точкова система, която и нисходяща по отношение на снижаване степента на сигурност.

НАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ

Началното оценяване на състоянието и степента на сигурност се извършва по следните показатели:

1.Местонахождение на охранявания обект от гледна точка на сигурността, описание на обекта, вредни и опасни производства, характеристика на обекта от гледна точка на привлекателност за противоправни прояви- грабеж, вандализъм, терористични въздействия.Конституиран ли е като Сцена под антитерористична протекция /ако е конституиран, от коя организация/

2.Състояние на средата за сигурност в района на охранявания обект, криминогенна и терористична обстановка

3.Граници на обекта, съседи, наличие на криминогенни контингенти

4.Система за физическа защита- елементи, състояние, адекватност

5.Пропускателен режим. Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта, контрол и режим на влизането, оценка на пропускателния режим.

  5.1.Пропускателен режим;

  5.2.Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта;

  5.3.Влизане на територията на охранявания обект и контрол;

  5.4.Режим на посещения в обекта;

6.Организиране на охраната към момента на изследването

  6.1.Система за охрана;

  6.2.Схема на охраната;

  6.3.Алармени системи против проникване /АСПП/;

  6.4.Система за видеонаблюдение;

  6.5.Системи за контрол на достъпа;

  6.6.Периметрова охрана;

  6.7.Специални системи за наблюдение, контрол и охрана;

  6.8.Начини за взаимодействие с МВР;

  6.9.Начини за взаимодействие с граждански НОСАД;

  6.10.Проверка на системата за охрана;

  6.11.Управление, контрол на системата за охрана;

  6.12.Анализ и усъвършенстване на системата за охрана;

  6.13.Комуникация с възложителя по договора за охрана.

 1. Физическа защита на периметъра

  7.1.Физически огради;

  7.2.Бариери, портали, други входно- изходни съоръжения;

7.3.КПП, дежурни стаи, контрол на входно- изходните пунктове, съоръжения и приспособления за проверка;

7.4.Наличие, окомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в дежурната стая;

7.5.Наличие на физическа охрана /ведомствена, ЧОД/ звено за самоохрана;

7.6.Наличие, техническо състояние, оборудване и използване на служебни МПС от охраната;

  7.7. Детекторна система за наблюдение и охрана на периметъра;

  7.8.Система за видеонаблюдение на периметъра, наличие на специални камери,

 качество на видеокамерите, обем и срок на архивиране на записаната информация;

  7.9.Система за периметрова охрана чрез видеокамери;

  7.10.Зони за сигурност на територията на охранявания обект извън обекта под охрана-

  категория, охрана /физическа охрана, охрана с технически средства за сигурност/,

  вътрешен пропускателен режим;

  7.11.Зони с повишен риск от проникване на нарушители;

  7.12.Осветеност на охраняваната територия;

  7.13.Степен на безопасност при обход;

  7.14.Наличие на пробиви в сигурността през последните 6 месеца, резултати;

  7.15.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на

  периметъра;

  7.16.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на

  тероризма.

8.Защита на обекта и подобектите под охрана

  8.1.Описание на обекта и подобектите от гледна точка на охранителната схема

  8.2.Укрепване на вратите и входно- изходните пространства- обикновени врати, врати с

  ниска степен на защита, врати със средна степен на защите, врати с висока степен на

  защита, врати с изключително висока степен на защита;

  8.3.Укрепване на прозорците- дограма, решетки,щори, висока степен на укрепване;

  8.4.Осветление- външно и вътрешно /автоматично при движение, дежурно/;

  8.5.Външна и вътрешна сирена при пробив в сигурността;

  8.6.Система за автоматично блокиране на входове/изходи при пробив в сигурността;

  8.7.Система за автоматично известяване на МВР при пробив в сигурността;

  8.8.Система за координиране, управление и контрол на сигурността;

  8.9.Наличие на класифицирана информация- зони, степен на класифициране, охрана,

  контрол на достъпа;

  8.10.Помещения с ограничен достъп с метални каси и заключващи механизми;

    8.10.1.Каси /контейнети, сейфове, шкафове/;

    8.10.2.Заключващи механизми;

  8.11.Наличие на действащ отделен пропускателен режим за обектите и подобектите;

  8.12.Наличие на система за контрол на достъпа в обектите и подобектите;

  8.13.Наличие на физическа охрана в обектите и подобектите;

  8.14.Наличие на вътрешно КПП и дежурна стая;

  8.15.Наличие на вътрешни зони за сигурност- категории, охраняемост, допълнителен

  вътрешен пропускателен режим;

  8.16.Наличие на помещения с гарантирана сигурност;

  8.17.Степен на защитеност с помощта на СОТ;

  8.18.Степен на безопасност при охрана на обекта и подобектите;

  8.19.Наличие, окомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в

  дежурната стая;

8.20.Налична физическа охрана, вид;

  8.21.Наличие на пробиви в сигурността през последните 6 месеца, резултати;

  8.22.Предприети мерки за подобряване на системата за сигурност през последните 6

  месеца.

  8.23.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на обекта и

  подобектите;

  8.24.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на

  тероризма.

9.Пожароизвестяване и пожарогасене

  9.1.Наличие, техническо състояние и действие на системи за пожарогасене;

  9.2.Средства за пожарогасене- разположение, комплектност, техническо състояние,

  срокове на годност;

 

10.Детектори- наличие, характеристики

  10.1.За откриване на биологични субстанции;

  10.2.За откриване на химични вещества;

  10.3.За откриване на радиация;

  10.4.За откриване на други вредни вещества;

  10.5.За откриване на метали;

 

11.Евакуация на обекта под охрана или на подобекти

  11.1.Евакуационни изходи и пространствата около тях;

  11.2.Евакуационни коридори;

  11.3.Пътища за евакуация;

  11.4.Маршрути за евакуация;

  11.5.Райони за безопасно пребиваване;

За определяне състоянието и степента на сигурност в обектите под охрана, предлагаме следната методика:

 

ПРОТОКОЛ

За извършено начално оценяване на състоянието и степента на сигурност на обект под охрана „……………………………………………………………………..“,

съгласно чл.24 (1) т.1.от ЗЧОД

 

 Оценяването е извършено на …………………….. 20… г. от Комисия в състав:

 1. ………………………………………………………………. – Председател;
 2. ……………………………………………………………….- Член;
 3. ……………………………………………………………….- Член.

Оценяван показател Забележки
1 Местонахождение на охранявания обект, от гл. точка на сигурността;

– описание на обекта, вредни и опасни производства;

– характеристика на обекта от гледна точка на привлекателност за противоправни прояви- грабеж, вандализъм, терористични въздействия;

-конституиране като Сцена под антитерористична протекция

               
2 Състояние на средата за сигурност в района на охранявания обект;

– криминогенна и терористична обстановка в района

               
3 Граници на обекта;

-съседи;

-наличие в съседство на криминогенни контингенти

               
4 Система за физическа защита- елементи, състояние, адекватност:

– …

               
5 Пропускателен режим. Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта, контрол и режим на влизането, оценка на пропускателния режим.

5.1.Пропускателен режим:

– …

5.2.Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта:

– …

5.3.Влизане на територията на охранявания обект и контрол:

– …

5.4.Режим на посещения в обекта:

– …

               
6 Организиране на охраната:

6.1.Система за охрана:

– …

6.2.Схема на охраната:

– …

6.3.Алармени системи против проникване /АСПП/:

– …

6.4.Система за видеонаблюдение:

– …

6.5.Системи за контрол на достъпа:

– …

6.6.Периметрова охрана:

– …

6.7.Специални системи за наблюдение, контрол и охрана:

– …

6.8.Начини за взаимодействие с МВР:

– …

6.9.Начини за взаимодействие с граждански НОСАД:

– …

6.10.Проверка на системата за охрана:

– …

6.11.Управление, контрол на системата за охрана:

– …

6.12.Анализ и усъвършенстване на системата за охрана:

– …

6.13.Комуникация с възложителя по договора за охрана:

– …

               
7 Защита на периметъра

7.1.Физически огради;

– …

7.2.Бариери, портали, други входно- изходни съоръжения;

– …

7.3.КПП, дежурни стаи, контрол на входно- изходните пунктове, съоръжения и приспособления за проверка;

– …

7.4.Наличие, окомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в дежурната стая;

– …

7.5.Наличие на физическа охрана /ведомствена, ЧОД/ звено за самоохрана;

– …

7.6.Наличие, техническо състояние, оборудване и използване на служебни МПС от охраната;

– …

7.7. Детекторна система за наблюдение и охрана на периметъра;

– …

7.8.Система за видеонаблюдение на периметъра, наличие на специални камери, качество на видеокамерите, обем и срок на архивиране на записаната информация;

– …

7.9.Система за периметрова охрана чрез видеокамери;

– …

7.10.Зони за сигурност на територията на охранявания обект извън обекта под охрана- категория, охрана /физическа охрана, охрана с технически средства за сигурност/, вътрешен пропускателен режим;

– …

7.11.Зони с повишен риск от проникване на нарушители;

– …

7.12.Осветеност на охраняваната територия;

– …

7.13.Степен на безопасност при обход;

– …

7.14.Наличие на пробиви в сигурността през последните 6 месеца, резултати;

– …

7.15.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на периметъра;

– …

7.16.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на тероризма;

– …

               
8 Защита на обекта и подобектите под охрана

8.1.Описание на обекта и подобектите от гледна точка на охранителната схема:

– …

8.2.Укрепване на вратите и входно- изходните пространства- обикновени врати, врати с ниска степен на защита, врати със средна степен на защите, врати с висока степен на защита, врати с изключително висока степен на защита:

– …

8.3.Укрепване на прозорците- дограма, решетки,щори, висока степен на укрепване:

– …

8.4.Осветление- външно и вътрешно /автоматично при движение, дежурно/:

– …

8.5.Външна и вътрешна сирена при пробив в сигурността:

– …

8.6.Система за автоматично блокиране на входове/изходи при пробив в сигурността:

– …

8.7.Система за автоматично известяване на МВР при пробив в сигурността:

– …

8.8.Система за координиране, управление и контрол на сигурността:

– …

8.9.Наличие на класифицирана информация- зони, степен на класифициране, охрана, контрол на достъпа:

– …

8.10.Помещения с ограничен достъп с метални каси и заключващи механизми:

– …

8.10.1.Каси /контейнети, сейфове, шкафове/:

– …

8.10.2.Заключващи механизми:

– …

8.11.Наличие на действащ отделен пропускателен режим за обектите и подобектите:

– …

8.12.наличие на система за контрол на достъпа в обектите и подобектите:

– …

8.13.Наличие на физическа охрана в обектите и подобектите:

– …

8.14.Наличие на вътрешно КПП и дежурна стая:

– …

8.15.Наличие на вътрешни зони за сигурност- категории, охраняемост, допълнителен вътрешен пропускателен режим:

– …

8.16.Наличие на помещения с гарантирана сигурност:

– …

8.17.Степен на защитеност с помощта на СОТ:

– …

8.18.Степен на безопасност при охрана на обекта и подобектите:

– …

8.19.Наличие, окомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в дежурната стая:

– …

8.20.Налична физическа охрана, вид;

– …

8.21.Наличие на пробиви в сигурността през последните 6 месеца, резултати:

– …

8.22.Предприети мерки за подобряване на системата за сигурност през последните 6 месеца:

– …

8.23.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на обекта и подобектите:

– …

8.24.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на тероризма:

– …

               
9 Пожароизвестяване и пожарогасене

9.1.Наличие, техническо състояние и действие на системи за пожарогасене:

– …

9.2.Средства за пожарогасене- разположение, комплектност, техническо състояние, срокове на годност:

– …

               
10 Детектори- наличие, характеристики

10.1.За откриване на биологични субстанции:

– …

10.2.За откриване на химични вещества:

– …

10.3.За откриване на радиация:

– …

10.4.За откриване на други вредни вещества:

– …

10.5.За откриване на метали:

– …

               
11 Евакуация на обекта под охрана или на подобекти

11.1.Евакуационни изходи и пространствата около тях:

– …

11.2.Евакуационни коридори:

– …

11.3.Пътища за евакуация:

– …

11.4.Маршрути за евакуация:

– …

11.5.Райони за безопасно пребиваване:

– …

               
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩА ОЦЕНКА ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕ И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА:……………………………………………………………..:

………………………………………………………. /словом:………………………………………/

 Съгласно получената оценка, състоянието и степента на сигурност на обекта под охрана се определя като …………………………………………………………………………………………

/от 0-1 т.- критично състояние, 1-2 т.- ниска степен на сигурност, 3-4 т.- средна степен на сигурност, 5 т.- добра степен на сигурност, 6 т.- отлична степен на сигурност/

 Предписания за повишаване степента на сигурност:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата на завършване на оценяването:

………………………………………………………….

гр. …………………………………………………….

                                                Комисия:

 1. ………………………………………………………………. – Председател;
 2. ……………………………………………………………….- Член;
 3. ……………………………………………………………….- Член;

 

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ

Текущото оценяване на състоянието и степента на сигурност се извършва по следните показатели:

1.Местонахождение на охранявания обект от гледна точка на сигурността, описание на обекта, вредни и опасни производства, характеристика на обекта от гледна точка на привлекателност за противоправни прояви- грабеж, вандализъм, терористични въздействия.Конституиран ли е като Сцена под антитерористична протекция /ако е конституиран, от коя организация/

2.Състояние на средата за сигурност в района на охранявания обект, криминогенна и терористична обстановка

3.Граници на обекта, съседи, наличие на криминогенни контингенти

4.Система за физическа защита- елементи, състояние, адекватност

5.Пропускателен режим. Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта, контрол и режим на влизането, оценка на пропускателния режим.

  5.1.Пропускателен режим;

  5.2.Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта;

  5.3.Влизане на територията на охранявания обект и контрол;

  5.4.Режим на посещения в обекта;

6.Организиране на охраната

  6.1.Система за охрана;

  6.2.Схема на охраната;

  6.3.Алармени системи против проникване /АСПП/;

  6.4.Система за видеонаблюдение;

  6.5.Системи за контрол на достъпа;

  6.6.Периметрова охрана;

  6.7.Специални системи за наблюдение, контрол и охрана;

  6.8.Начини за взаимодействие с МВР;

  6.9.Начини за взаимодействие с граждански НОСАД;

  6.10.Проверка на системата за охрана;

  6.11.Управление, контрол на системата за охрана;

  6.12.Анализ и усъвършенстване на системата за охрана;

  6.13.Комуникация с възложителя по договора за охрана.

7.Защита на периметъра

  7.1.Физически огради;

  7.2.Бариери, портали, други входно- изходни съоръжения;

7.3.КПП, дежурни стаи, контрол на входно- изходните пунктове, съоръжения и приспособления за проверка;

7.4.Наличие, окомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в дежурната стая;

7.5.Физическа охрана на постоянни постове- брой охранители, брой смени, описание, целесъобразност, оценка;

7.5.Физическа охрана обход- брой охранители, брой смени, описание, целесъобразност, оценка;

7.6.Реагиране при пробив в сигурността по периметъра- брой охранители, схеми за реагиране, целесъобразност, оценка;

7.7.Тактически действия на охраната при проникване в периметъра с цел нападение;

7.8.Тактически действия на охраната при терористични въздействия в периметъра;

7.9.Тактически действия на охраната при природни бедствия;

7.10.Тактически действия на охраната при промишлени аварии и катастрофи;

7.11.Тактически действия на охраната при ликвидиране на последствията от кризи;

7.12.Обученост на охраната за водене на радиообмен;

7.13.Окомплектованост и оборудваност на охраната;

7.14.Униформи, идентификационни баджове, правилно носене и забрани;

7.15.Съхраняване, носене и използване на огнестрелно оръжие;

7.16.Наличие на помощни средства- брой комплекти, обученост на охраната за използването им;

7.17.Обученост на охраната относно правила за проверка на лични документи и личен багаж;

7.18.Обученост на охраната относно правила за проверка на товар и съпроводителни документи на МПС;

7.19.Обученост на охраната относно правилата за лична безопасност и използване на защитни средства;

7.20.Обученост на охраната относно осигуряване на местопроизшествие;

7.21.Обученост на охраната относно претърсване периметъра;

7.22.Обученост на охраната да извършва евакуация на лицата, намиращи се в периметъра;

7.23.Обученост на охраната да извършва дейности в условия на кризи, без да отслабва системата за охрана;

7.24.Обученост на охраната относно контакт с граждани и начини за избягване и справяне с конфликти;

7.25.Взаимодействие на охраната със сътрудници на граждански антитерористични формирования;

7.26.Наличие, техническо състояние, оборудване и използване на служебни МПС;

  7.27. Детекторна система за наблюдение и охрана на периметъра;

  7.28.Система за видеонаблюдение на периметъра, наличие на специални камери,

 качество на видеокамерите, обем и срок на архивиране на записаната информация;

  7.29.Система за периметрова охрана чрез видеокамери;

  7.30.Зони за сигурност на територията на охранявания обект извън обекта под охрана-

  категория, охрана /физическа охрана, охрана с технически средства за сигурност/,

  вътрешен пропускателен режим;

  7.31.Зони с повишен риск от проникване на нарушители;

  7.32.Правилно избрани маршрути за обход на охраната;

  7.33.Правилно избрани зони за блокиране и засади;

  7.34.Време на извършване на обходите;

  7.35.Наличие на система за чекиране на обхода;

  7.36.Осветеност на охраняваната територия;

  7.37.Степен на безопасност при обход;

  7.38.Управление на физическата охрана, субординация, спазване на йерархичния

  принцип;

  7.39.Наличие на пробиви в сигурността през последните 6 месеца, резултати;

  7.40.Предприети мерки за подобряване на системата за сигурност през последните 6

  месеца.

  7.41.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на

  периметъра;

  7.42.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на

  тероризма.

8.Защита на обекта и подобектите под охрана

  8.1.Описание на обекта и подобектите от гледна точка на охранителната схема

  8.2.Укрепване на вратите и входно- изходните пространства- обикновени врати, врати с

  ниска степен на защита, врати със средна степен на защите, врати с висока степен на

  защита, врати с изключително висока степен на защита;

  8.3.Укрепване на прозорците- дограма, решетки,щори, висока степен на укрепване;

  8.4.Осветление- външно и вътрешно /автоматично при движение, дежурно/;

  8.5.Външна и вътрешна сирена при пробив в сигурността;

  8.6.Система за автоматично блокиране на входове/изходи при пробив в сигурността;

  8.7.Система за автоматично известяване на МВР при пробив в сигурността;

  8.8.Система за координиране, управление и контрол на сигурността;

  8.9.Наличие на класифицирана информация- зони, степен на класифициране, охрана,

  контрол на достъпа;

  8.10.Помещения с ограничен достъп с метални каси и заключващи механизми;

    8.10.1.Каси /контейнети, сейфове, шкафове/;

    8.10.2.Заключващи механизми;

  8.11.Наличие на действащ отделен пропускателен режим за обектите и подобектите;

  8.12.Наличие на система за контрол на достъпа в обектите и подобектите;

  8.13.Наличие на физическа охрана в обектите и подобектите;

  8.14.Наличие на вътрешно КПП и дежурна стая;

  8.15.Наличие на вътрешни зони за сигурност- категории, охраняемост, допълнителен

  вътрешен пропускателен режим;

  8.16.Наличие на помещения с гарантирана сигурност;

  8.17.Степен на защитеност с помощта на СОТ;

  8.18.Степен на безопасност при охрана на обекта и подобектите;

  8.19.Наличие, окомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в

  дежурната стая;

8.20.Физическа охрана на постоянни постове- брой охранители, брой смени, описание, целесъобразност, оценка;

8.21.Физическа охрана обход- брой охранители, брой смени, описание, целесъобразност, оценка;

8.22.Реагиране при пробив в сигурността в обекта или подобектите- брой охранители, схеми за реагиране, целесъобразност, оценка;

8.23.Тактически действия на охраната при проникване в обекта с цел нападение;

8.24.Тактически действия на охраната при терористични въздействия над обекта или подобектите;

8.25.Тактически действия на охраната при природни бедствия;

8.26.Тактически действия на охраната при промишлени аварии и катастрофи;

8.27.Тактически действия на охраната при ликвидиране на последствията от кризи;

8.28.Обученост на охраната за водене на радиообмен;

8.29.Окомплектованост и оборудваност на охраната;

8.30.Униформи, идентификационни баджове, правилно носене и забрани;

8.31.Съхраняване, носене и използване на огнестрелно оръжие;

8.32.Наличие на помощни средства- брой комплекти, обученост на охраната за използването им;

8.33.Обученост на охраната относно правила за проверка на лични документи и личен багаж;

8.34.Обученост на охраната относно правилата за лична безопасност и използване на защитни средства;

8.35.Обученост на охраната относно осигуряване на местопроизшествие;

8.36.Обученост на охраната относно претърсване периметъра;

8.37.Обученост на охраната да извършва евакуация на лицата, намиращи се в периметъра;

8.38.Обученост на охраната да извършва дейности в условия на кризи, без да отслабва системата за охрана;

8.39.Обученост на охраната относно контакт с граждани и начини за избягване и справяне с конфликти;

  8.40.Взаимодействие на охраната със сътрудници на граждански антитерористични

  формирования;

  8.41.Наличие на пробиви в сигурността през последните 6 месеца, резултати;

  8.42.Предприети мерки за подобряване на системата за сигурност през последните 6

  месеца.

  8.43.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на обекта и

  подобектите;

  8.44.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на

  тероризма.

9.Пожароизвестяване и пожарогасене

  9.1.Наличие, техническо състояние и действие на системи за пожарогасене, обученост

  на охраната за работа с тях;

  9.2.Средства за пожарогасене- разположение, комплектност, техническо състояние,

  срокове на годност, обученост на охраната за работа с тях;

  9.3.Проведени обучения на охраната от служители на ПБЗН- брой, дати, съдържание;

  9.4.Взаимодействие на охраната с ПБЗН при възникване на пожари.

 

10.Детектори- наличие, характеристики

  10.1.За откриване на биологични субстанции;

  10.2.За откриване на химични вещества;

  10.3.За откриване на радиация;

  10.4.За откриване на други вредни вещества;

  10.5.За откриване на метали;

  10.6.Обученост на охраната за работа с детекторите.

 

11.Евакуация на обекта под охрана или на подобекти

  11.1.Евакуационни изходи и пространствата около тях;

  11.2.Евакуационни коридори;

  11.3.Пътища за евакуация;

  11.4.Маршрути за евакуация;

  11.5.Райони за безопасно пребиваване;

  11.6.Обученост на охраната за извършване на евакуация на обекта под охрана или на

  подобекти;

  11.7.Взаимодействие на охраната с възложителя при евакуация;

  11.8.Взаимодействие на охраната с МВР и НОСАД при евакуация.

 

 Оценката при проверка обучеността на охранителния състав се формира на база средно аритметична стойност от оценките на дежурната смяна.

Таблица за оценяване:

 

Средна оценка за показател Обща средна оценка Забележки
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Окончателна оценка …..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценките се формират както следва:

 1. Неудовлетворителна защитеност на обекта под охрана- от 0,00 до 2,50 точки.
 2. Удовлетворителна защитеност на обекта под охрана- от 2,51 до 3,50 точки.
 3. Добра защитеност на обекта под охрана- от 3,51 до 4,50 точки.
 4. Много добра защитеност на обекта под охрана- от 4,51 до 5,50 точки.
 5. Отлична защитеност на обекта под охрана- от 5,51 до 6,00 точки.

За определяне състоянието и степента на сигурност в обектите под охрана, предлагаме следната методика:

 

ПРОТОКОЛ

За извършено периодично оценяване на състоянието и степента на сигурност на обект под охрана „……………………………………………………………………..“,

съгласно чл.24 (1) т.1.от ЗЧОД

 

 Оценяването е извършено на …………………….. 20… г. от Комисия в състав:

 1. ………………………………………………………………. – Председател;
 2. ……………………………………………………………….- Член;
 3. ……………………………………………………………….- Член;
 4. ……………………………………………………………….- Член;
 5. ……………………………………………………………….- Член.

Оценяван показател Забележки
1 Местонахождение на охранявания обект, от гл. точка на сигурността;

– описание на обекта, вредни и опасни производства;

– характеристика на обекта от гледна точка на привлекателност за противоправни прояви- грабеж, вандализъм, терористични въздействия;

-конституиране като Сцена под антитерористична протекция

               
2 Състояние на средата за сигурност в района на охранявания обект;

– криминогенна и терористична обстановка в района

               
3 Граници на обекта;

-съседи;

-наличие в съседство на криминогенни контингенти

               
4 Система за физическа защита- елементи, състояние, адекватност:

– …

               
5 Пропускателен режим. Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта, контрол и режим на влизането, оценка на пропускателния режим.

5.1.Пропускателен режим:

– …

5.2.Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта:

– …

5.3.Влизане на територията на охранявания обект и контрол:

– …

5.4.Режим на посещения в обекта:

– …

               
6 Организиране на охраната:

6.1.Система за охрана:

– …

6.2.Схема на охраната:

– …

6.3.Алармени системи против проникване /АСПП/:

– …

6.4.Система за видеонаблюдение:

– …

6.5.Системи за контрол на достъпа:

– …

6.6.Периметрова охрана:

– …

6.7.Специални системи за наблюдение, контрол и охрана:

– …

6.8.Начини за взаимодействие с МВР:

– …

6.9.Начини за взаимодействие с граждански НОСАД:

– …

6.10.Проверка на системата за охрана:

– …

6.11.Управление, контрол на системата за охрана:

– …

6.12.Анализ и усъвършенстване на системата за охрана:

– …

6.13.Комуникация с възложителя по договора за охрана:

– …

               
7 Защита на периметъра

7.1.Физически огради:

– …

7.2.Бариери, портали, други входно- изходни съоръжения:

– …

7.3.КПП, дежурни стаи, контрол на входно- изходните пунктове, съоръжения и приспособления за проверка:

– …

7.4.Наличие, окомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в дежурната стая:

– …

7.5.Физическа охрана на постоянни постове- брой охранители, брой смени, описание, целесъобразност, оценка:

– …

7.5.Физическа охрана обход- брой охранители, брой смени, описание, целесъобразност, оценка:

– …

7.6.Реагиране при пробив в сигурността по периметъра- брой охранители, схеми за реагиране, целесъобразност, оценка:

– …

7.7.Тактически действия на охраната при проникване в периметъра с цел нападение:

– …

7.8.Тактически действия на охраната при терористични въздействия в периметъра:

– …

7.9.Тактически действия на охраната при природни бедствия:

– …

7.10.Тактически действия на охраната при промишлени аварии и катастрофи:

– …

7.11.Тактически действия на охраната при ликвидиране на последствията от кризи:

– …

7.12.Обученост на охраната за водене на радиообмен:

– …

7.13.Окомплектованост и оборудваност на охраната:

– …

7.14.Униформи, идентификационни баджове, правилно носене и забрани:

– …

7.15.Съхраняване, носене и използване на огнестрелно оръжие:

– …

7.16.Наличие на помощни средства- брой комплекти, обученост на охраната за използването им:

– …

7.17.Обученост на охраната относно правила за проверка на лични документи и личен багаж:

– …

7.18.Обученост на охраната относно правила за проверка на товар и съпроводителни документи на МПС:

– …

7.19.Обученост на охраната относно правилата за лична безопасност и използване на защитни средства:

– …

7.20.Обученост на охраната относно осигуряване на местопроизшествие:

– …

7.21.Обученост на охраната относно претърсване периметъра:

– …

7.22.Обученост на охраната да извършва евакуация на лицата, намиращи се в периметъра:

– …

7.23.Обученост на охраната да извършва дейности в условия на кризи, без да отслабва системата за охрана:

– …

7.24.Обученост на охраната относно контакт с граждани и начини за избягване и справяне с конфликти:

– …

7.25.Взаимодействие на охраната със сътрудници на граждански антитерористични формирования:

– …

7.26.Наличие, техническо състояние, оборудване и използване на служебни МПС:

– …

7.27. Детекторна система за наблюдение и охрана на периметъра:

– …

7.28.Система за видеонаблюдение на периметъра:

– …

Наличие на специални камери:

– …

Качество на видеокамерите:

– …

Обем и срок на архивиране на записаната информация:

– …

7.29.Система за периметрова охрана чрез видеокамери:

– …

7.30.Зони за сигурност на територията на охранявания обект извън обекта под охрана- категория, охрана /физическа охрана, охрана с технически средства за сигурност/, вътрешен пропускателен режим:

– …

7.31.Зони с повишен риск от проникване на нарушители:

– …

7.32.Правилно избрани маршрути за обход на охраната:

– …

7.33.Правилно избрани зони за блокиране и засади:

– …

7.34.Време на извършване на обходите:

– …

7.35.Наличие на система за чекиране на обхода:

– …

7.36.Осветеност на охраняваната територия:

– …

7.37.Степен на безопасност при обход:

– …

7.38.Управление на физическата охрана, субординация, спазване на йерархичния принцип:

– …

7.39.Наличие на пробиви в сигурността през последните 6 месеца, резултати:

– …

7.40.Предприети мерки за подобряване на системата за сигурност през последните 6 месеца:

– …

7.41.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на периметъра:

– …

7.42.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на тероризма:

– …

               
8 Защита на обекта и подобектите под охрана

8.1.Описание на обекта и подобектите от гледна точка на охранителната схема:

– …

8.2.Укрепване на вратите и входно- изходните пространства- обикновени врати, врати с ниска степен на защита, врати със средна степен на защите, врати с висока степен на защита, врати с изключително висока степен на защита:

– …

8.3.Укрепване на прозорците- дограма, решетки,щори, висока степен на укрепване:

– …

8.4.Осветление- външно и вътрешно /автоматично при движение, дежурно/:

– …

8.5.Външна и вътрешна сирена при пробив в сигурността:

– …

8.6.Система за автоматично блокиране на входове/изходи при пробив в сигурността:

– …

8.7.Система за автоматично известяване на МВР при пробив в сигурността:

– …

8.8.Система за координиране, управление и контрол на сигурността:

– …

8.9.Наличие на класифицирана информация- зони, степен на класифициране, охрана, контрол на достъпа:

– …

8.10.Помещения с ограничен достъп с метални каси и заключващи механизми:

– …

8.10.1.Каси /контейнети, сейфове, шкафове/:

– …

8.10.2.Заключващи механизми:

– …

8.11.Наличие на действащ отделен пропускателен режим за обектите и подобектите:

– …

8.12.наличие на система за контрол на достъпа в обектите и подобектите:

– …

8.13.Наличие на физическа охрана в обектите и подобектите:

– …

8.14.Наличие на вътрешно КПП и дежурна стая:

– …

8.15.Наличие на вътрешни зони за сигурност- категории, охраняемост, допълнителен вътрешен пропускателен режим:

– …

8.16.Наличие на помещения с гарантирана сигурност:

– …

8.17.Степен на защитеност с помощта на СОТ:

– …

8.18.Степен на безопасност при охрана на обекта и подобектите:

– …

8.19.Наличие, окомплектованост, водене и съхраняване на документооборота в дежурната стая:

– …

8.20.Физическа охрана на постоянни постове- брой охранители, брой смени, описание, целесъобразност, оценка:

– …

8.21.Физическа охрана обход- брой охранители, брой смени, описание, целесъобразност, оценка:

– …

8.22.Реагиране при пробив в сигурността в обекта или подобектите- брой охранители, схеми за реагиране, целесъобразност, оценка:

– …

8.23.Тактически действия на охраната при проникване в обекта с цел нападение:

– …

8.24.Тактически действия на охраната при терористични въздействия над обекта или подобектите:

– …

8.25.Тактически действия на охраната при природни бедствия:

– …

8.26.Тактически действия на охраната при промишлени аварии и катастрофи:

– …

8.27.Тактически действия на охраната при ликвидиране на последствията от кризи:

– …

8.28.Обученост на охраната за водене на радиообмен:

– …

8.29.Окомплектованост и оборудваност на охраната:

– …

8.30.Униформи, идентификационни баджове, правилно носене и забрани:

– …

8.31.Съхраняване, носене и използване на огнестрелно оръжие:

– …

8.32.Наличие на помощни средства- брой комплекти, обученост на охраната за използването им:

– …

8.33.Обученост на охраната относно правила за проверка на лични документи и личен багаж:

– …

8.34.Обученост на охраната относно правилата за лична безопасност и използване на защитни средства:

– …

8.35.Обученост на охраната относно осигуряване на местопроизшествие:

– …

8.36.Обученост на охраната относно претърсване периметъра:

– …

8.37.Обученост на охраната да извършва евакуация на лицата, намиращи се в периметъра:

– …

8.38.Обученост на охраната да извършва дейности в условия на кризи, без да отслабва системата за охрана:

– …

8.39.Обученост на охраната относно контакт с граждани и начини за избягване и справяне с конфликти:

– …

8.40.Взаимодействие на охраната със сътрудници на граждански антитерористични формирования:

– …

8.41.Наличие на пробиви в сигурността през последните 6 месеца, резултати:

– …

8.42.Предприети мерки за подобряване на системата за сигурност през последните 6 месеца:

– …

8.43.Брой извършени пълни проверки на системата за сигурност за охрана на обекта и подобектите:

– …

8.44.Брой извършени съвместни учения с организации за противодействие на тероризма:

– …

               
9 Пожароизвестяване и пожарогасене

9.1.Наличие, техническо състояние и действие на системи за пожарогасене, обученост на охраната за работа с тях:

– …

9.2.Средства за пожарогасене- разположение, комплектност, техническо състояние, срокове на годност, обученост на охраната за работа с тях:

– …

9.3.Проведени обучения на охраната от служители на ПБЗН- брой, дати, съдържание:

– …

9.4.Взаимодействие на охраната с П