АПТА 2024 – ARCHANGEL

January 3, 2024

АПТА 2024

ПРЕДСТАВЯНЕ

НА

АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“ /АПТА/

 

ИЗГОТВЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/

 

Варна 2024 г.

 

ОБЩИ ДАННИ ЗА АПТА

 

АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ” /АПТА/ е юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) с дейност „Противодействие на тероризма“.

Основни обстоятелства, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:

 1. ЕИК/ПИК: 176477400;

Фирмено дело: 15/2013 320;

 1. Фирма/Наименование: АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА – “АРХАНГЕЛ”;
 2. Правна форма: Сдружение
 3. Седалище и адрес на управление:

Държава: БЪЛГАРИЯ,

Област: Добрич,

Община: Каварна,

Населено място: гр. Каварна, п.к. 9650,

бул./ул. УЛ. ГЕОРГИ КИРКОВ № 10 Телефон: 0878355055,

Адрес на електронна поща: antiterror_archangel@abv.bg

 1. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Добрич, Община: Каварна

Населено място: гр. Каварна, п.к. 9650

бул./ул. УЛ. ГЕОРГИ КИРКОВ № 10;

 1. Цели:
 2. Да привлича и обединява в своите структури физически и юридически лица, приемащи устава на сдружението; 2. Да създава подходящи условия и среда за реализация и развитие на способностите на своите членове; 3. Да съдейства за използване и разпространяване опита на своите членове в помощ на държавни органи, органи на местната власт, на физически и юридически лица при решаване на задачи в сферата на интересите и действието на „Архангел”. 4. Да оказва съдействие и да взаимодейства със службите за сигурност на република България, с органите на МВР, МО,ПБЗН, както и с органите на държавна и местна власт; с юридически и физически лица в областта на противодействие на тероризма. 5. Да обучава подрастващото поколение, всички желаещи граждани, ръководни и служебни лица в организации и търговски дружества, административни, обществени и други ръководства, по въпросите на противодействие на тероризма. 6. Да обучава и усъвършенства служители и ръководен персонал на частни охранителни дружества. 7. Да участва и самостоятелно да разработва документация по противодействие на тероризма. 8. Да разработва, изпълнява и движи дейности и проекти, свързани с противодействие на тероризма и повишаване на състоянието и степента на сигурност при охраната на физически лица, при охраната на имущество на физически или юридически лица, при охраната на мероприятия и при охраната при превозване на ценни или опасни пратки и товари чрез извършване на антитерористична дейност – антитерористичен мониторинг и антитерористични протекции.
 3. Предмет на допълнителна стопанска дейност:

Сдружение „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА – АРХАНГЕЛ” е сдружение за осъществяване на дейности за развитие на теорията и практиката в областта на противодействие на тероризма, за повишаване състоянието и степента на сигурност, безопасност и защитеност при охраната на физически лица, при охраната на имуществото на физически или юридически лица, при охраната на мероприятия и при охрана при превозване на ценни или опасна пратки и товари. „АРХАНГЕЛ” може да участва и в различни дейности, разрешени от законите на Република България. Резултатите от своята дейност “АРХАНГЕЛ” споделя съобразно нуждите на обществото и потребностите на държавните и общинските органи.

 1. Представляващи:

ГЕОРГИ АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

 

Организацията е създадена на 21 март 2013 г., като включва и обединява в своите редици пълнолетни физически лица и юридически лица, с постоянен адрес на местоживеене/ регистрация и управление на територията на Република България.

Сдружението осъществява дейността си самостоятелно, както и в съдействие/ взаимодейства със службите за сигурност на Република България и с органите на МВР.

АПТА може да взаимодейства и с международни организации, занимаващи се с проблематиката на борбата с тероризма, ако дейността им не противоречи на действащото в Република България законодателство.

В работата си нашата организация извършва:

 1. Изследвания и обучение в сигурността;
 2. Прилагане на изискванията на Закона за противодействие на тероризма и описаните мерки в Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”;
 3. Извършване на антитерористични протекции над системи под антитерористични протекции на терен със силите на оперативни сътрудници на НОСАД;
 4. Провеждане на консултации, обучение, контрол, научна дейност по направление „противодействие на тероризма“ и „частна охранителна дейност“.

Контакти и информация за АПТА:

Адресите на офисите на Алианса са:

 1. Гр. Каварна – 9650, ул. ”Георги Кирков“ № 10;
 2. Гр. Каварна- 9650, ул. „Добротица“ 32;
 3. Гр. Варна, ул. „Здравко Чакъров“ 5- офис и център за подготовка.

Тел. за връзка: 0878355055.

Страницата на сдружението във Фейсбук е с наименование:

Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“.

Сайтът на организацията е: www.archangel.bg

Електронна поща: antiterror@archangel.bg

Представляващ АПТА е Георги Алексиев.

„АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ” има следните адаптирани към средата за сигурност в Република България основни цели и задачи:

 1. Да прилага в дейността си опита и компетенциите на своите членове при осъществяване на дейности по противодействие на тероризма и борба с тероризма на територията на Република България;
 2. Да взаимодейства със службите за сигурност на Република България и с органите на МВР в областта на противодействие на тероризма;
 3. 3. Да обучава всички категории персонални, служебни и длъжностни лица в България, по въпроси на противодействие на тероризма, влизащи в обхвата на компетенции на АПТА;
 4. Да обучава и усъвършенства придобитите теоретични и практически знания и умения на служители и ръководен персонал на частни охранителни дружества;
 5. Да прилага антитерористични протекции на терен в обекти, попадащи в обхвата на НАРЕДБА на МВР и ДАНС №8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол със силите на свои оперативни сътрудници- доброволци.

 

ДЕЙНОСТ НА АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/

 

ПО НАПРАВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧНА ДЕЙНОСТ

До момента АПТА е изготвил и издал серия от печатни материали във вид на брошури, пособия, ръководства, учебни помагала, учебни програми и други, насочени към населението, служебните лица от частни структури, държавни учреждения, органи на държавната и местната власти, частните охранителни дружества, някои от които са:

 1. Практики при противодействие на тероризма от НОСАД;
 2. Инструкция за изпълняване на видовете частна охранителна дейност;
 3. Инструкция за поемане на обект под охрана;
 4. Инструкция за запазване на местопроизшествие;
 5. Инструкция за претърсване на обект под и без охрана;
 6. Инструкция за патрулно- постова дейност от ЧОД;
 7. Помощно пособие по частна охранителна дейност;
 8. Проект за методика при организиране на охраната
 9. Практики при извършване на профилактична дейност срещу терористични въздействия;
 10. Предписания за извършване на антитерористични мероприятия при охрана на учебни заведения;
 11. Препоръки при охраната на големи търговски центрове;
 12. Антитероризъм;
 13. Стратегия при противодействие на тероризма от НОСАД;
 14. Основи на практиката по прилагане на ЗЧОД при охрана на имуществото на физически или юридически лица;
 15. Практически препоръки при охрана на големи търговски центрове от ЧОД;
 16. Препоръки за действия на населението при терористични въздействия;
 17. Обучение на частни охранители по програма „минимум“ на Академията на МВР;
 18. Наръчник на ръководителя на охранителна дейност при подготовка на документацията за поемане на обект под охрана;
 19. Паметка правила за поведение и действия на училищните ръководства при получаване на терористични заплахи;
 20. Паметка правила за поведението на населението при терористични заплахи или нападения;
 21. Указания за изготвяне на план за незабавна евакуация и действия на училищните ръководства при терористични заплахи и нападения над учебни заведения;
 22. Препоръки за действията на частни охранители при охрана на големи търговски центрове;
 23. План за охрана при изпълняване на видовете частна охранителна дейност;
 24. Противодействие на тероризма от Неправителствени организации с антитерористична дейност;
 25. Антитероризмът и контратероризмът- щитът и мечът за противодействие на тероризма;
 26. Съвременният тероризъм;
 27. Препоръки за осъществяване на контрол от училищните ръководства над охраната на учебни заведения;
 28. Противодействие на тероризма;
 29. Основни насоки на годишния доклад за дейността на ДАНС през 2016 г., касаещи НОСАД;
 30. Изменения в ЗЧОД до края на 2016 г., Наредба №81213-902 от 22 август 2016 г.;
 31. Изменения в ЗЧОД от 04.08.2017 г.;

32.Разширено помощно пособие при извършване на ЧОД- два тома;

 1. Методически указания при извършване на оценяване на

степента на сигурност в обекти под охрана;

 1. Концепция за противодействие на тероризма от обществена платформа за борба с тероризма;
 2. Инструкция за патрулно- постовата дейност на частните охранителни дружества, част II;
 3. Подробни учебни планове за обучение на частни охранители и др.
 4. 37. Тълкуване на Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите, в сила от 04.04.2017 г.
 5. Пособие за противодействие на тероризма от НОСАД;
 6. Паметка за правила на поведение на населението при тероризъм;
 7. Закон за частната охранителна дейност и наредбите към него;
 8. Прилагане от ЮЛНЦ на Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 9. Инструкция за реда за осъществяване на задържане на лица от изпълнители на частна охранителна дейност;
 10. Изработване на правилници за пропускателни режими;
 11. Изработване на инструкции за използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие от служители на СИЧОД /субекти, извършващи частна охранителна дейност/;
 12. Проект за Регистър за видеонаблюдение по изискванията на ЗЧОД;
 13. Консултации при осъществяване на частна охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД;
 14. Инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЧОД;
 15. Регистър за водено видеонаблюдение, осъществявано от изпълнителите на охранителна дейност по чл.5, ал.1 от ЗЧОД;
 16. Инструкция за тактика на действие от личния състав на частни охранителни дружества при рискови и кризисни ситуации;
 17. Пособие за изготвяне на планове за действие на изпълнители на охранителна дейност при тероризъм;
 18. Оценка адекватността на елементи от СФЗ, от гледна точка на ЗЧОД и ЗПТ;
 19. Методическо пособие за изработване на планове за симулативни тренировки и учения, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма;
 20. Пособие за изготвяне на план за незабавна евакуация в обекти, попадащи в обхвата на наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол;
 21. Кратки теоретични аспекти при частна охрана на обекти;
 22. Теоретични основи на охраната на имуществото на физически или юридически лица;
 23. Пособие за извършване на частна охранителна дейност- 2021 г.;
 24. Кратки указания за действия при тероризъм на персонала на хотели;
 25. ПОСОБИЕ ЗА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ- 3 тома;
 26. Анализ на рисковете от прояви на тероризъм на територията на Република България от терористични организации, определени от Държавния Департамент на САЩ като чуждестранни терористични организации /FTO/;
 27. Защита на рискови системи от прояви на тероризъм;
 28. Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и неговото прилагане в частната охранителна дейност;
 29. Борбата с тероризма в Република България;
 30. БОРБА С ТЕРОРИЗМА- 3 тома;
 31. Практическо пособие по ЗЧОД- 2022 г.;
 32. Комплект документи за осъществяване на антитерористична протекция на терен- защита на обект;
 33. Комплект документи за осъществяване на антитерористична протекция на терен- защита на мероприятие и др.
 34. Зони на отговорност при охрана на имуществото на физически или юридически лица.

 

ПО НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТА НА ТЕРЕН

  За целите на пълноценно и комплексно провеждане на антитерористична протекция на нашите партньори по договори за антитерористична протекция, както и за провеждане на мониторинг на системи, АПТА подготвя екипи, които са обучени:

 1. Екипи за действия на терен- оперативни сътрудници на Агенция „Борба с тероризма“ към АПТА, които извършват мониторингова и протекционна дейност на територията на системи под антитерористична защита, осъществявайки вкл. и пропускателни режими. Основните задачи на оперативните сътрудници /оператори/ на терен е:

– прилагат на терен основните правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обектите, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;

– прилагат процедурите, утвърдени от АПТА за действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др., будещи основателно подозрение, че могат да са, да съдържат или да са камуфлирани средства на тероризма;

– следят за недопускане или контролират събирането на голям брой посетители в зони на отговорност, които не отговарят на изискванията за адекватна евакуация, както и прилагат процедурите на АПТА, залегнали в изготвените от нашата организация планове за евакуация;

– съдействат за адекватни действия на получателите на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели в зоните на отговорност;

– съдействат, контролират и управляват действията на лицата в зоните на отговорност при необходимост от оповестяване, информиране и реагиране при видовете терористични въздействия: терористична заплаха, терористичен акт, терористична атака, терористично нападение и др. от по- висш тип;

– съдействат на системите под антитерористична протекция при провеждане на симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма.

 1. Мониторингови екипи- обучени членове на АПТА, които са обучени да провеждат антитерористични обследвания, мониторинг, оценки на състоянието и степента на антитерористична сигурност и оценки на антитерористичната защитеност на системи. Тези мониторингови екипи работят по утвърдени от Председателя на АПТА методики, матрици и протоколи, които в последствие се анализират и обработват, като на тяхна база се подготвя необходимия документооборот, изискван от Закона за противодействие на тероризма.

За извършване на гореописаните дейности, Центърът за изследвания и обучение в сигурността към АПТА /ЦИОС АПТА/ подготвя кадри, които да притежават необходимите знания, умения и компетенции за успешно и качествено провеждане на обследванията.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА ИЗИСКВАНИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, АПТА ИЗВЪРШВА

 

 1. Изработване на антитерористични досиета на обекти, попадащи в обхвата на НАРЕДБА № 8121з-1225 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ, Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност” Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г. Антитерористичните досиета на обекти/ системи съдържат:

– подробно Антитерористично обследване- изготвя се на терен от мониторингов екип на АПТА. Оформя се във вид на Протокол, който се съгласува с Възложителя по договор за антитерористична протекция;

– обследване на наличните елементи от изградената система за физическа защита на обект/ система /СФЗ/, което се оформя във вид на отделен Протокол или се интегрира в съдържанието на Антитерористичното обследване- изготвя се на терен от мониторингов екип на АПТА след което се съгласува с Възложителя по договор за антитерористична протекция;

– План за сигурност- изготвя се на хартиен носител и се съгласува с Началника на териториалното РУ, въпреки че това действие не се изисква от Закона за противодействие на тероризма, но е наложително, предвид сериозността на този документ;

– План за незабавна евакуация- формиране на Щаб за евакуация и определяне на неговия състав, зони на отговорност и действия при частична или пълна евакуация;

– План за запазване на местопроизшествие- формиране и управление на задействаните при запазването на местопроизшествие служебни лица;

– План за претърсване на обект/ система или зони от тях при получен сигнал за терористично въздействие от тип „терористична заплаха“- организиране и управление на служебните лица, задействани при претърсване на обекта/ системата, с отчитане на състава на претърсващите лица /самостоятелно, във взаимодействие с компетентни държавни органи или изпълняване само на логистични задачи/;

– учебни планове по теми за обучение на Служителя за връзка по сигурността /СВС/- с възможност за провеждане на обучението от специалисти на АПТА;

– учебни планове по теми за инструктаж на персонала на обект/ система /по категории/ относно мерките за противодействие на тероризма в нея, с възможност за провеждане на обучението от специалисти на АПТА;

– План за провеждане на симулативни тренировки /за всяка тренировка/, с възможност за съдействие на терен от специалисти на АПТА;

– План за учение по противодействие на тероризма на територията на система /за всяко учение/ с възможност за съдействие на терен от специалисти на АПТА и др.

 1. Обучение на различни категории от обществото по въпроси, касаещи противодействието на тероризма в България, като основните теми са насочени към превенция на тероризма и действия на населението при прояви на тероризъм, до поемане на управлението на кризата от компетентните държавни органи.
 2. Провеждане на тренинги по въпроси, свързани с противодействие на тероризма- самостоятелно или във взаимодействие с компетентни държавни органи.
 3. Извършване на антитерористични протекции над системи под антитерористична протекция със силите на оперативни сътрудници на Агенция „Борба с тероризма“ към АПТА, насочени към изпълнение на терен на изискванията на Закона за противодействие на тероризма и др.

 

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА АПТА И ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

 

АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/ включва в структурата си отдели и подразделения, основното от които е Агенция „Борба с тероризма“ /АБТ/- оправомощено с решение на Управителния съвет и издадена заповед на Председателя на Управителния съвет за дейност по Закона за противодействие на тероризма и НАРЕДБА на МВР и ДАНС №8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол. Екипите на АБТ са съставени от доброволни оперативни сътрудници, които са преминали начално обучение в ЦИОС АПТА и са получили компетенции за дейност на терен, в определени зони на отговорност, за което им е издаден съответния сертификат. Дейността на екипите е рамкирана от изискванията на Наредбата и от служебната документация на АПТА, разположена на всеки обект под антитерористична протекция. Доброволците са снабдени с униформи на АБТ, носят на видно място отличителни баджове и разполагат с технически средства, предоставени по списък от АПТА. Правната мотивировка на дейността на тези екипи се определя от наличието на договори за антитерористична протекция. Дейността на екипите се извършва от определен доброволчески състав за всеки обект/ система, който се актуализира ежемесечно, с оглед тяхната основна професионална заетост и желание и с оглед задължителното присъствие по количество и време на оперативни сътрудници на терен, описано в договорите за антитерористична протекция.

 

ЦИОС АПТА– „Център за изследвания и обучение в сигурността“ към АПТА- така създаденият и функциониращ център има за задача да подготвя различни категории доброволни наши членове, които искат да упражняват практическа дейност в Алианса, насочена към съдействие на компетентните държавни органи за повишаване на превантивната готовност на населението по противодействие на тероризма. Освен това ЦИОС разработва различни теоретични материали по теми на противодействие на тероризма и частната охранителна дейност. За сведение, към днешна дата центърът има издадени няколко хиляди страници от тези материали.

 

ПАРТНЬОРИ

 

Партньори на АПТА могат да са следните категории:

 1. Сдружения по ЗЮЛНЦ с дейност в сектор сигурност;
 2. СИЧОД /субекти, извършващи частна охранителна дейност/;
 3. Обекти, попадащи в обхвата на НАРЕДБА № 8121з-1225 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ.

 

Дейността на АПТ- „АРХАНГЕЛ“ по противодействие на тероризма в по- голямата си част е по изпълнение разпоредбите на Закона за противодействие на тероризма и наредбата на МВР и ДАНС към него. По това направление Алиансът работи основно с обекти, попадащи в обхвата на наредбата към Закона за противодействие на тероризма. Освен такива обекти, „АРХАНГЕЛ“ оказва съдействие на обекти под повишена риск от терористично въздействие, както и на такива, които могат да бъдат потенциални мишени на субекти на тероризма по категоризацията на АПТА.

До момента сътрудници на АПТ- „АРХАНГЕЛ“ са работили по направление противодействие на тероризма, организиране на охраната на обекти и мероприятия, Алиансът е в партньорски взаимоотношения с над 50 обекта- учебни заведения, големи търговски центрове, кинотеатри, ресторанти, хотели и др., попадащи в обхвата на Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол.

 

***

 

 

Повече информация за нас можете да получите на нашия уебсайт www.archangel.bg и на тел.: 0878355055. 

Представляващ АПТА: Георги Алексиев